Prokaryotické organismy a mnohobuněční živočichové

 

   Otázka: Prokaryotické organismy a mnohobuněční živočichové

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Andy

 

 

 

Prokaryotické organismy

-nedokonalé jádro

-tvoří pouze 1.buněčné organismy

-vznik: před 3,5 mld. let

-tvar: kulaty, oválný, solární

-velikost: mikrometr

-PROTOPLAST=živý obsah buňky

 

 • Stavba prokaryotické buňky

-buněčná stěna-pevný obal buňky-dává jí tvar,chrání

-propustná pro ionty a malé molekuly

-cytoplazmatická membrána -odděluje buňku od okolí

-cytoplazma-kapalina, základ:voda

-obsahuje: anorg.látky (Fe, ionty,Mg..)

org.látky (cukr, bílkoviny..)

-polopropustné vlastnosti

-složena z: fosfolipidové dvouvrstvy

-ribozómy-kulovité útvary

-z bílkovin a RNA, fce:výroba bílkovin

-chromozóm=nukleoid – kruhová molekula DNA (uložena genet. informace)

-plazmidy- malé kruhové molekuly DNA

-pouze zvýhodňují-rezistence k antibiotikům

 

 • Charakteristika bakterií

-jednobuněčné prokaryotické organismy

-velikost 0,3-2mikrometry

-heterotrofní i autotrofní výživa

-jsou tam plazmidy(do kruhu stočená malá molekula DNA=schopnost pronikat z jedné buňky do druhé)

 

 • Význam (v přírodě a pro člověka) – všudepřítomné

-dekompozitoři –odbourávají odpadní produkty a mrtvá těla org.

-symbiotické bakterie(v člověku, u živočichů)
-býložravci-v žaludku

-člověk-v tlustém střevě(vytváří vit. B)-Escherichia Coli

-využití v průmyslu-kvasná výroba(sýry,ocet,kys.zelí)

-původci onemocnění-střevní onemocnění(cholera,salmonelózu),

onemocnění dých. soustavy(angína, zánět plic),pohlavní nemoci(kapavka, syfilis)

-biologický boj se škůdci

-čištění odpadních vod, likvidace ropných látek

 

Mnohobuněční živočichové – coelomata (metazoa)

-tělo tvořeno mnoho buňkami-specializace buněk

-tkáně-soubory buněk stejného tvaru, fce a původu – epitely, pojiva, svalová tkáň, tělní tekutiny, nervová tkáň

-tvoří orgánové soustavy (ledviny, srdce)

-primární pohl. znaky: přítomnost pohl. žláz (varle, vaječník)

-sekundární pohl. znaky: vznikají vlivem pohl. hormonů = morfologické rozdíly mezi samce a samicí

-sexuální dimorfismus(pohlavní dvojtvárnost)

-gametogenéze- vznik gamet

->spermatogeneze –  vznik spermií ve varleti

->oogenéze – ve vaječníku

 

-rozmnožování:

A)pohlavní-mají ho všichni (začíná jednobuněčným stádiem – zygota)

-vznik gamet (n) (pohl. buněk) – spermie, vajíčko

-když gamety splynou, dojde k oplození ->zygota (2n)

-pohl. žlázy = gonády (varle, vaječník)

 

a)gonochoristé – oddělené pohlaví

-gonády pouze jednoho typu (varle-samci, vaječník-samice)

-dobře pohyblivý

-obratlovci, členovci, hlavonožci

 

b)hermafroditi – oba typy pohl. žláz – varlata i vaječník

-obojetná žláza (ovotestis)

-menší pohyblivost a četnost jedinců

-většinou páření ( samooplození-méně často)

-měkkýši-plži, kroužkovci ( žížala), ploštěnci (tasemnice)

 

B)nepohlavní -vznik potomka z tělních buněk rodičů

-vznik mitózou

a)dělení – spojeno s regenerací – schopnost nahrazovat

->rodič se rozpadne na několik částí a z toho dorostou noví jedinci

->na rodičovském organismu se odškrcují a oddělují dceřinný jedinci

-př: polypová stádia medůz

->polyembryonie – zárodek se rozdělí na více zárodků

 

b)pučení – na těle rodiče vypučí nový jedinec¨

-př: žahavci

-vývoj jedince – zárodečný – embryogenéze – vznik a vývoj jedince

(rýhování vajíčka-cytoplazmy, organogeneze-vznik orgánů)

– vzniká okamžikem vzniku zygoty a končí narozením , vylíhnutím

– postembryonální –  začíná vylíhnutím, vykulením, narozením a končí smrtí

-přímy vývoj – narozené stádium se podobá dospělci

– obratlovci – ptáci, savci

-nepřímý vývoj – vajíčko->larva->metamorfóza->dospělec

– hmyz, členovci, korýši, žáby

 

 • Chrarakteristika kmenů (jejich hospodářský, zdravotní a ekologický význam)
  • Měkkýši (Mollusca)

-druhově bohatý kmen (2. po členovcích)

-měkké nečlánkované tělo

-žijí ve vodě, někteří na souši

-často: produkují schránky z CaCO3

-pravá druhotná dutina tělní (coelom)

 

-členění těla: hlava- smyslové centrum

( chybí u mlžů)

noha – pohybový orgán

útrobní vak(vnitřní orgány)

-na povrchu-plášť

-kožně svalový vak-v noze

-v útrobním vaku -zatahovače, svěrače

-NS-mozková zauzlina

-nervový prstenec okolo tráv. trubice ->4 nervové pruhy do těla

-smyslové orgány – oči (pohárkové, komorové-hlavonožci)

– statocysta(statokynetocké ústrojí) -pohyb a poloha těla

-přední část nohy

– osfradia- u vodních (chemoreceptory – kvalita vody)

-dých. soustava – v plášťové dutině – žábry (vodní)

– sliznice plášťové dutiny (suchozemský)

-krevní barvivo – hemoglobin(Fe2+)hemocyanin(Cu2+)

-tráv. soustava-radula (strouhání potravy)

-slinné žlázy

-potrava: rostliny

-gonochoristé-vetšinou, hermafrodité

-dělení : Paplži-červovci, chroustnatky

Schránkovci-přílipovci,plži,mlži(škeble, ústřice),hlavonožci(sépie, krakatice)

 

 • význam – potrava pro jiné druhy živočichů(včetně člověka)

             -tvorba perel, perleti

-fosilní schránky (paleontologie)

-modelové organismy pro studium vývoje biotopů

 

 • Kroužkovci (Annelida)

-mořští, sladkovodní i suchozemští

-červovité, stejnoměrně článkované tělo, homonymní segmentace(článkování zvenka odpovídá článkování zevnitř)

-jednotlivé články odděleny blanitými přepážkami

-uzavřená cévní soustava

-některé orgány se opakují v každém článku:

př: nervové uzliny, metanefridie

-některé orgány prostupují celým tělem

-cévní a trávicí soustava

-centrum-silná hřbetní céva spojená s břišní cévou

-dýchací.s. –celým povrchem těla, vodní-žábrami

-vyluč. soustava – metanefridie – otevřená obrvená nálevka – ústní na boku následujícího článku

 

-smyslové orgány- mechanoreceptory – tvar, povrch okolí (štětinky)

– chemoreceptory – u vodních

-tráv. soustava- ústa, řit

-trubicovitá, řasa Tyflosobis – zvětšuje vstřebávací plochu, vychlípenina

-povrch těla-pokožka(vylučuje kutikulu)

– slinné žlázy

– smyslové bb.

-kožně svalový vak-hladká svalovina

-hydrockelet- nelomové váčky naplněné tekutinou ->napínají tělo

-pohyb- peristaltický (scvrkne-natáhne)

-velká regenerační schopnost

-gonochoristé i hermafrodité

-dělení: mnohoštětinatci – nereidky, rournatec vějířovitý

opaskovci

-máloštětinatci-žížala, Roupice, Nitěnka

pijavice -pijavka koňská, Chobotnatka rybí, Hltanovka bahenní

 

 • význam – potrava jiných živočichů

-složka edafonu (máloštětinatci-žížaly)

-parazité(pijavice)

 

 • Členocvci (Arthropoda)

-nejpočetnější živočišný kmen – 80%všech druhů

-vodní i suchozemští

-nestejnoměrně článkované tělo a větvení končetin(článkované končetiny)

-na povrchu těla-pokožka->kutikula

(z chitinu)(pravidelné svlékání)

-osidlují všechny biotopy

-dělení : -stonožka-hlava, články těla

-včela-hlava,hruď, zadeček

-pavouk-hlavohruď, zadeček

-pokožka -jednovrstevná, vylučuje kutikulu (chitin) ->tvoří exoskelet

(vnější kostra)

-NS- žebříčková – vznik funkčních celků těla->splývání nerv. ganglií

– centrum – tříčlenné mozkové ganglium

-smyslové org. – složené oko – osmadium – vidí mozaikově

– jednoduché oko

-smyslové brvy (senzily) -hmatové orgány)

-mohou vnímat i -teplo, tlak, chemické signály, sluch,

změny elektromag. pole

-statokinetické  čidlo . poloha, rychlost

-DS – žábry

– plicní vaky-pavouci

– vzdušnice-hmyz

– celým povrchem těla – roztoči

-cévní soustava- otevřená – trubicovité hřbetní srdce

-gonochoristé – sex. dymorfismus

-většinou- nepárové pohl. žlázy

-oplození- vnitřní

-tělní tekutina- mixocoel – nečleněná druhotná dutina tělní

– svaly, orgány, tukové těleso

-dělení – trojlaločnatci – trilobiti – vyhynulé

– klepítkatci – štír, pavouk sekáč   – recentní

– žabernatí – korýši                          – recentní

– vzdušnicovci – vzdušnicovci        – recentní

 

 • význam – potrava (i pro člověka)

   -opylování rostlin

-produkce medu, vosku, hedvábí

-podíl na tvorbě půd

-bioindikátory znečištění vod

-ektoparazité

-přenašeči chorob

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!