Příznaky duševních poruch

 

   Otázka: Příznaky duševních poruch

   Předmět: Ošetřovatelství

   Přidal(a): krojcik

 

 

Poruchy vědomí
a)      kvantitativní
Somnolence Patologická ospalost, komunikace je možná
Sopor Hlubší spavost, jedinec reaguje jen na hlubší (bolestivé) podněty
Kóma Bezvědomí, komunikace není možná
mdloba (kolaps) náhle vzniklá krátkodobá porucha vědomí
b)      kvalitativní
delirium Nesouvislé myšlení, neklid, bezradnost, nejistota, poruchy orientace s ostrůvkovitou amnézií tj. výpadkem paměti
omnubilace (Mrákotný stav) náhlá porucha s plnou amnézií a nejrůznějšími projevy, často málo nápadnými
Poruchy idiognoze Vlastní zážitky a počitky připadají postiženému jako cizí, anebo se mu zdá změněné, cizí okolí, nejčastější jsou depersonalizace a derealizace

 

Poruchy vnímání
a)      kvantitativní
zesílení
zeslabení
b)      kvalitativní
iluze Zkreslené vjemy, jež jsou vyvolané skutečným podnětem, který není korigován

 

pseudoiluze Zkreslené vjemy vyvolané skutečným podnětem, jsou ale korigovány (strom mu připadá jako člověk, uvědomuje si ale, že tomu tak není)

 

halucinace Vjemy bez reálného podnětu, o jejich existenci je klient nevyvratitelně přesvědčen
pseudohalucinace Vjemy bez reálného podnětu, klient má však zachován náhled chorobnosti
Poruchy pozornosti
hyperprosexie Zvýšené zaměření na určitý jev
hypoprosexie Snížená pozornost
aprosexie Neschopnost koncentrace pozornosti
paraprosexie Předčasné reagování nebo přeslechnutí podnětu důsledkem velkého duševního napětí

 

Poruchy intelektu – mentální retardace
Lehká IQ 50-69
Střední IQ 35-49
těžká IQ 34-20
hluboká IQ 20 a méně
Poruchy emocí
Emoce Citový doprovod všech vjemů ze zevního a vnitřního prostředí. Jsou spontánní, nemůžeme je ovlivnit vůlí, ale můžeme zvládat jejich projevy
a)      poruchy struktury emocí
emoční labilita (nestálost) Časté střídání opačných emočních projevů
emoční ambivalence Současně jsou prožívány opačné emoce (láska a nenávist)
hyperemotivita Nadměrné citové prožívání
Emoční oploštělost Vyhasnutí emočních prožitků
b)      afekt Krátká, ale intenzivní reakce, která vzniká na základě nálady stejně laděné
Nezvládnutý afekt Prudká reakce s tělesným neklidem, kdy jedinec nezvládne ovládnout vnější projevy emoce
Patický afekt Prudká reakce, na jejímž vrcholu dochází ke kvalitativní poruše vědomí (mrákotný stav)
Afektivní útlum Neobjeví se žádná emoční reakce, ačkoliv by byla dané situaci přiměřená
c)       nálada Dlouhodobější, ale slabší emoční reakce
–          depresivní nálada Smutek
–          apatická nálada Nezájem
–          anxiózní nálada Úzkost
+ (kladné)

manická nálada

Bouřlivě, nepřiměřeně veselá, provázená agilností
+ hypomanická Mírnější stupeň manické nálady
+ euforická Blaženě spokojená, bez neklidu
+ extatická Pocity enormního štěstí, vytržení
d)      poruchy obsahu emocí
Averze Negativní citový vztah k určité činnosti, jevu či osobě
Strach Obava vázaná na určitý jev
Úzkost Obava, která ale není vázaná na určitý jev
fobie Nutkavý, vtíravý strach, většinou zcela neopodstatněný. Podle konkrétního obsahu se rozlišuje řada fóbií, např.:

·         nozofobie – strach z nemoci

·         klaustrofobie – strach z uzavřených prostor

·         agorafobie – strach z otevřeného prostranství

·         zoofobie – strach ze zvířat

·         aichmofobie – strach z ostrých předmětů

e)      poruchy vyšších citů
Sociální tupost Neschopnosti citových vazeb
asociálnost Defekt v oblasti etických citů
antisociálnost Defekt v oblasti etických citů, kdy dochází k poškozování zájmů okolí, společnosti

 

f)        poruchy etických citů
Emoční deprivace Strádání
Emoční degradace Snížená původní úrovně
Poruchy myšlení
a)      formální poruchy Poruchy tempa nebo logické struktury
Zpomalené myšlení U únavy, depresí, organického mozkového poškození
Zrychlené myšlení U excitace vlivem medikamentů, alkoholu, u mánie (postižený chrlí věty, ale ztrácí strukturu a souvislosti)
Blok v myšlení Záraz, kdy dojde k přerušení nabídky myšlení
b)      poruchy logiky myšlení
Ulpívavé myšlení Setrvávání na určitých myšlenkách
Symbolické myšlení Hlavní roli mají různé symboly mající zvláštní význam
Šroubované myšlení Složité, nepřirozené úvahy nad banalitami
Nesouvislé myšlení
c)       obsahové poruchy
Blud  Nesprávné, chorobné přesvědčení. Nemocný může být nebezpečný i sám sobě
Bludy dělíme podle vzniku na: ·         primární – vyskytují se samostatně

·         sekundární – navazují na jinou poruchu (př.: halucinace)

·         indukované – vznikají u zdravého jedince převzetím a rozvíjením bludu nemocného

Bludy dělíme podle obsahu na: ·         depresivní – sebeobviňování, hypochondrické bludy, blud enternity (za trest bude věčně žít)

·         expanzivní – blud vynálezecký, reformátorský

·         paranoidní (vztahovačné) – perzekuční (je pronásledován), žárlivecké, erotomanické, velikášské bludy

d)      poruchy struktury myšlení
Antistatické myšlení Odtržené od vnějšího světa, jedinec obtížně komunikuje a zabývá se svými zvláštními problémy

 

Vtíravé myšlení Do myšlení se vtírájí často nesmyslné myšlenky
Alogenní myšlení Pocit, že jsou vlastní myšlenky cizí (intrapsychické halucinace)

 

Vztahovačné myšlení Jevy kolem sebe vztahuje jedinec ke své osobě
Poruchy pudů
a)      obživného
Anorexie Snížení
Bulimie Zvýšení
Odchylné zaměření Dochází ke konzumaci nepoživatelných až odporných předmětů
b)      sebezáchovného
sebevražda Suicidium – demonstrativní, bilanční
sebezabití
sebepoškození
c)       sexuálního
Hypersexualita Zvýšení
frigidita Snížení
Odchylka v objektu sexuálního ukájení Sexuální perverze – pedofilie, zoofilie, gerontofilie, nekrofilie, fetišizmus, transsexualismus (porucha sexuální identifikace), transvestitismus (ukájení se převlékáním do šatů opačného pohlaví), voyeurství, exhibicionizmus, masochizmus
d)      sociálního Projeví se v sociálních citech, při jejich snížení se objevuje asociální a antisociální chování
e)      rodičovského Ve smyslu snížení (nedostatečná péče) na zvýšení (hyperprotektivní péče)
Poruchy vůle a jednání
a)      kvantitativní poruchy vůle
Hyperbulie Nadměrně silná volní složka – rozhoduje se rychle, ale svá rozhodnutí stále mění
hypobulie Snížená volní složka
abulie Ztráta volní složky
b)      kvantitativn poruchy jednání
Hyperagilnost Zvýšená aktivita
hypoagilnost Snížená aktivita
stupor Vymizení aktivity
c)       kvalitativní poruchy vůle a jednání
Impulzivní jednání Záchvatovité s nutkavou složkou, postrádá motivaci a rozhodování.

K nejznámějším patří:

·         dromomanie – záchvatovitá, bezcílná toulavost

·         kleptomanie – odcizování často nepotřebných předmětů

·         pyromanie – nutkavé zakládání požárů

·         erotomanie – zvýšená sexuální aktivita projevující se v záchvatech

Zkratkovité jednání Má motiv, ale postrádá rozhodování mezi různými motivy (použije první nápad)
     Obsedantní jednání Nutkavé, které jedinec vykonává bez ohledu na jeho nesmyslnost (posedlost)
Katatonní jednání Porucha psychomotoriky

Může být:

·         neproduktivní – nehybnost, stupor, vosková ohebnost, negativizmus, mutizmus (nekomunikuje)

·         produktivní – agitovanost až raptus, manýrování (nesmyslné projevy, rituály), echolálie a echomimie (nemocný opakuje otázku nebo napodobuje mimiku)

Poruchy paměti
–          může být postižena jedna složka nebo všechny (globální)
a)      kvantitativní
Hypomnézie Zeslabení
Amnézie Ztráta paměti
hypermnézie Zvýšená paměť, často jen relativně
b)      kvalitativní
paramnézie Zkreslená, obsahově nesprávná vzpomínka
ekmnézie Nepřesná časová lokalizace správné vzpomínky
konfabulace Smyšlené, neskutečné prožitky, kterými jedinec vyplňuje nevědomě mezery v paměti
Poruchy osobnosti
a)      globální
retardace Vlastnosti osobnosti jsou nerozvité
degradace Původní úroveň vlastností upadá
b)      speciální
depersonalizace Subjektivní pocit změny osobnosti
transformace Jedinec se postupně cítí být někým jiným
alternace Střídavě se cítí být jednou nebo druhou osobností
rozpad osobnosti Porucha ucelenosti osobnosti

 

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!