Poranění kloubů a kostí (zlomeniny) – maturitní otázka

gynekologie

 

   Otázka: Poranění kloubů a kostí (zlomeniny)

   Předmět: Obecná chirurgie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Chirurgie – Poranění kloubů a kostí

 

Poranění kloubů

 • přímým nebo nepřímým násilím, projevující se porušením funkce

 

Zhmoždění (contusio)

 • Přímé násilí na kloub
 • Krvácení do měkkých tkání
 • Bolestivost, omezení hybnosti, otok a hematom, změna konfigurace kloubu
 • “ RTG- jen rozšíření měkkých tkání
 • ˘ Th – klidový režim – stabilizace kloubu, chladit

 

Podvrtnutí (distorsio)

 • Nepřímé násilí
 • Poranění kolem kloubních měkkých tkání – vazy pouzdro
  • 1. fáze: velká bolest bezprostředně po úrazu
  • 2. fáze: úleva
  • 3. fáze: Zhoršení, tlak, bolest, otok, hematom, omezení hybnosti
 • Vyloučit: poranění vazů, kloubního pouzdra, chrupavek, zlomeninu – hlezno
 • Poranění vazů a pouzdra – nebezpečí následných recidivujících distorzí
 • ˘ Th: bez poranění vazivového aparátu: imobilizace 2-3 týdny, ledovat
 • S poraěněním vazivového aparátu: imobilizace 4-5 týdnů, nebo včasná sutura a imobilizace

 

Vymknutí (luxace)

 • Úplná ztráta kontaktu mezi kloubními plochami
 • Subluxace = jen částečná ztráta kontaktu ploch
 • Vždy se luxuje periferní část vůči centrální
 • Vždy je současně poškozen i vazivový aparát – porušena následná stabilita kloubu
  • “ Habituální – ochabnutí vazivového aparátu
  • “ Recidivující – po předchozím poranění s poškozením vazivového aparátu
  • “ Kongenitální – porucha kloubních ploch, vazů, poruchy růstu
  • “ Traumatická luxace
  • “ Patologická – chronické kolemkloubní a nitrokloubní záněty, neurodystrofie s ochabnutím svalstva… – porušení anatomie a funkce kloubu
 • “ Dg: bolest, deformace, omezení hybnosti, otok, hematom
  • Jisté známky: pérový odpor a prázdná jamka
 • “ RTG – inkongruence kloubních ploch
 • “ Komplikace:
  • fractura, abrupce úponů svalů a vazů
  • poranění cév – rameno, loket, koleno – kontrola periferního prokrvení
  • poranění nervů – rameno – kontrola inervace před repozicí
  • poškození kožního krytu – infekce
  • interpozice měkkých tkání – brání repozici
 • ˘ Th: repozice – tah + protitah, LA, CA – bolest, tonus svalstva
 • RTG kontrola
 • Imobilizace – 2-5 týdnů
 • RHB
 • Habituální a recidivující luxace – operace- zpevnění vazivového aparátu

 

Poranění kostí

 • = zlomeniny
 • = porušení kontinuity kostní tkáně
 • 1. patologické
 • 2. traumatické
 • Patologické = spontánní zlomeniny:
 • Z přetížení: opakovaná mikrotraumatizace – pochodové zlomeniny, zlomeniny trnových výběžků C páteře…
 • Z poškození kosti: metastázy tumorů, prim. tumory, cysty, záněty, osteoporóza, terapie kortikoidy, radioterapie, imobilizace- plegie, …
 • Často mnohočetné, symetrické

 

Úrazové zlomeniny

 • Kost je pevná a pružná – odolná
 • Působení násilí:
  • – Tah
  • – Tlak
  • – Posun
  • Přímé násilí: poškození kožního krytu a měkkých tkání
   • 1. st. – bodové poškození kůže ( méně něž 1 cm )
   • 2. st. – poškození kůže a podkoží, zhmoždění svaloviny
   • 3. st. – poškození cév, nervů, rozhmoždění tkání, ztrátová poranění

 

Dělení zlomenin

 • dle Mechanizmu vzniku:
  • “ Kompresivní – spongioza
  • “ Impresivní – lebka
  • “ Tahové – čéška, olecranon
  • “ Ohybové – krček stehenní kosti
 • dle Lomné linie:
  • “ Víceúlomkové
  • “ Příčné
  • “ Šikmé
  • “ Spirální
  • “ Tříštivé
 • dle Vzájemného postavení úlomků:
  • “ Bez dislokace
  • “ Dislokované – periferní úlomek vůči centrálnímu
  • “ Do strany- ad latus
  • “ Posun z osy – ad axim
  • “ Rotační – ad peripheriam
  • “ Do délky – ad longitudinem
  • – Zkrácení – cum contractione
  • – Prodloužení – cum distractione
 • Dle lomu:
  • “ Úplné
  • “ Neúplné – vrbový proutek ( děti )
 • Počet úlomků:
  • “ Dvouúlomkové
  • “ Víceúlomkové
  • “ Tříštivé
 • Lokalizace:
  • “ Diafyzární
  • “ Metafyzární
  • “ Epifyzární – děti – poruchy růstu a následné deformity
 • Porušení měkkých tkání:
  • “ Zavřené
  • “ Otevřené
  • “ Symptomatologie a diagnostika:
  • “ Anamnéza
  • “ Inspekce a palpace

 

Známky zlomenin

 • Jisté známky zlomeniny:
  • “ Deformita – dislokace
  • “ Patologická hybnost
  • “ Krepitace
  • “ RTG – 2 na sebe kolmé roviny + zobrazení obou sousedících kloubů, event. srovnávací snímek s 2. Stranou
 • Nejisté známky zlomenin:
  • “ Hematom – plošný,tumorozní, nitrokloubní, brýlový…
  • “ Bolest
  • – Spontánní
  • – Tlaková – téměř jistota zlomeniny
  • – Tahová
  • – Poklepová
  • “ Porucha funkce
 • Průvodní poranění:
  • “ Měkké tkáně – působením násilí a poškození úlomky
  • “ Svaly – hematom … dilacerace
  • “ Cévy – natržení, roztržení, zhmoždění, komprese, distenze -> spazmus – ischemie
  • “ Nervy – rameno, loket, koleno
  • “ Tělní dutiny a orgány – urgentní přednostní ošetření

 

Terapie zlomenin

 • 3R :
  • 1. repozice
  • 2. retence – imobilizace
  • 3. rehabilitace
  • cíl – obnovení správné funkce
  • remodelace kosti – dislokace ad axim, ad latus X ad peripheriam NE
 • Neoperační terapie:
  • “ Repozice + fixace
  • “ Dlouhodobá imobilizace – inaktivita, atrofie měkkých tkání a kostí, kontraktury
 • Repozice
  • – včasná – do 24 hod.
  • – LA, CA – vyloučí teh svalů a bolest
  • – Tah + protitah, eventuelně tlak a rotace
 • Imobilizace – fixace
  • – Sádrový obvaz
  • – Extenze – unebezpečí redislokace – trvalý tah:
  • – Pohyblivá – Kirschnerova, náplasťová…
  • – Pevná – Thomasova…
  • – Kostní transfixace – Kirschnnerovy dráty + sádrový obvaz
 • Operační terapie:
  • Včasné zatěžování – nedochází k atrofii a osteoporoze
  • Zásady:
   • 1. Šetrná operační technika
   • 2. Exaktní repozice
   • 3. Stabilní fixace
   • 4. Drenáž
   • 5. Včasná mobilizace – RHB
   • 6. Pozdní zatěžování
 • Osteosynteza = spojení kostí
  • Dnes takové, aby umožňovalo zatížení kosti, nevyžadovalo doplňkovou sádrovou fixaci
 • Indikace:
  • “ Otevřené zlomeniny 2. a 3. st.
  • “ Nitrokloubní zlomeniny s dislokací , které nelze reponovat zavřenou cestou
  • “ Nestabilní zlomeniny
  • “ Interpozice měkkých tkání
  • “ Poškození cév a nervů
  • “ U starých lidí
  • “ Mnohočetné zlomeniny
  • “ Zlomeniny, u kterých se nezdařila primární repozice
 • Dělení:
  • “ Vnitřní –
  • – Intraoseální – hřeby, dráty, pruty ( Küntscher, Ender )
 • Zajištěné hřebování
  • – Extraoseální – dlahy – kompresní ( nutná dokonalá repozice ), šrouby ( tahové ), tahová cerkláž
  • “ Zevní – fixátory – dráty a šrouby zakotvené do svorek a rámů – Ilizarev, Poldi Czech
  • Kovový materiál zevně od zlomeniny- dobré ošetřování.
 • Otevřené zlomeniny:
  • – nutné ošetření do 6 hodin od poranění, dokonalé ošetření rány, sací drenáž, imobilizace, ATB, jde-li, tak osteosynteza ( zevní, zřídka vnitřní – bérec )
  • Nebezpečí vzniku infekce- ostitis, osteomyelitis, sepse, prodloužené hojení, pakloub ( infikovaný)
 • Odstraňování kovového materiálu:
  • “ Za týdny až 2 roky
  • “ Vždy odstranit – vede k patologické přestavbě kosti
  • “ U dětí co nejdříve
 • Rehabilitace – léčebná TV, fyzioterapie
  • Včasná – obnovení svalové funkce, hybnosti kloubů, zlepšení cirkulace, podpora hojení kosti
  • Přiměřené statické a dynamické zatížení – nesmí vyvolat bolest v místě zlomeniny
 • Hojení zlomenin:
  • “ Primární = angiogenní osifikace – dokonalá repozice a retence úlomků ( kompresní dlaha ) – přímé prorůstání kostních buněk – netvoří se svalek, nedochází k resorbci lomných ploch
  • “ Sekundární = chondrodesmální osifikace – provizorní svalek z vaziva a chrupavky – osifikace
 • Nedostatečná imobilizace – nadměrný svalek
 • Poruchy hojení:
  • “ Neklid v místě lomné linie – méněcenný dráždivý svalek
  • “ Poruchy výživy – hypoproteinemie
  • “ Poruchy prokrvení
  • Pakloub – zlomenina se nezhojí kostní tkání
   • – Pevný – bolestivost
   • – Chabý – s patologickou hybností – nelze zatěžovat, nestabilita
   • – Hypertrofický
   • – Atrofický
   • – Defektní
   • – Infikovaný
 • Pozdní komplikace zlomenin:
  • “ Sudeckova kostní dystrofie:
  • Porucha periferního prokrvení a inervace způsobená nedokonalou repozicí a fixací
  • 1. fáze- obraz zánětu- bolest, otok začervenání, teplá kůže. Na RTG je prořídlá kost s jasnou konturou
  • 2. fáze – za 3-4 týdny – trofické změny – cyanoza, ztráta ochlupení, chladná kůže, atrofie svalů a podkoží. Na RTG skvrnitá kost
  • 3. fáze – kontraktury, těžká atrofie
  • “ prevence – dokonalá repozice a imobilizace, včasná RHB
  • ˘ terapie – úprava imobilizace a správná RHB (ne masáže a teplé koupele), vegetativní blokády, anxiolytika, sedativa, kortikoidy, kalcitonin
 • “ Neurodystrofie:
  • Změny na základě poranění periferních nervů – parezy, nebo plegie
  • ˘ Th – RHB
  • “ Kauzalgie – Neúplné poranění periferních nervů
  • Pocit výrazné bolesti vyvolané minimálním podnětem (dotek, hluk, změnateploty) – neuroza, současně i vazomotorické a trofické změny
  • ˘ Th – blokáda sympatiku
 • “ Hyperpatie:
  • Objektivně bez patologie, ale udávají bodavé bolesti v celé končetině
  • ˘ Th – symptomatická

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!