Popis a charakteristika osobnosti – maturitní otázka

osetrovatelstvi

 

Otázka: Popis a charakteristika osobnosti

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

ÚVOD

Pro charakteristiku a popis osobnosti jsem si vybrala člověka, kterého velmi dobře znám, neboť je to moje dlouholetá kamarádka, se kterou jsem chodila již do mateřské školy, později na základní školu. Jmenuje se Helena B. narozena roku 1976. Pochází z Kroměříže, nyní žije se svým manželem a synem v rodinném domku v Brně. Trávili jsme spolu dětství, později jsme navštěvovali kulturní zařízení a nyní se scházíme většinou při narozeninách, oslavách či při vánočních nebo velikonočních svátcích.

 

1 OSOBNOST

Osobnost je individuální spojení biologických, psychologických a sociálních aspektů každého jedince. Je utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností. Osobnost se vždy projevuje jako celek.

 

1.1 Psychické vlastnosti osobnosti

V psychologii osobnosti se charakteristika obecně označuje jako psychická vlastnost osobnosti nebo rys osobnosti. Je to klíčový aspekt psychologie osobnosti aplikované v praxi, neboť tu jde především o rozpoznání psychických zvláštností jedince, o jeho individuální psychologickou charakteristiku v termínech psychických vlastností či rysů osobnosti.

– charakteristiky vlastností psychických procesů jako např. paměti, myšlení, vnímání, uspořádané myšlení, přesné vybavování z paměti

– charakteristiky psychických vlastností osobnosti

 

1.2 Temperament

Základní vlastností duševního života, která se projevuje různým způsobem už u novorozence, je vzrušivost, dispozice, která určuje formální vlastnosti reagování, jako je jeho síla a trvání a další. Obecně tedy jde o formální vlastnosti osobnostní dynamiky, které se projevují např. intenzitou pohybů, jejich tempem, ale i např. hloubkou prožívání a dalšími znaky. Temperament se spojuje úzce s vlastnostmi stavby a činnosti nervové soustavy.

 

1.3 Schopnosti

Jsou to psychofyzické dispozice k výkonu. Definují se taky jako úhrn psychických podmínek, které jsou nutné k provedení nějaké činnosti.

Nadání – Je vrozený předpoklad k výkonu.

Talent – Mimořádné nadání nebo mimořádné schopnosti

Vlohy – Jsou vrozené morfologické nebo funkcionální diference uplatňující se v určitém výkonu.

 

1.3 Inteligence

Je rozumová schopnost řešit nově vzniklé nebo obtížné situace; schopnost učit se ze zkušeností; schopnost přizpůsobit se; schopnost správného určení podstatných souvislostí a vztahů, pomocí nichž řešíme nové problémy a orientujeme se v nastalých situacích. Je pravděpodobně nejdůležitější a rozhodně nejskloňovanější ze všech schopností, které sou-časná psychologie rozlišuje.

 

1.4 Tvořivost

Tvořivost neboli kreativita (z lat. creo = tvořím) je zvláštní soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnost, jejímž výsledkem je něco nového, originálního, popř. tvůrčí řešení problémů.

 

1.5 Postoje

Postoj je názor nebo připravenost k činu ve vztahu s určitým problémem nebo volbou. Postoje jsou důležitou složkou komunikace. Kromě toho, že je zaměřen na problém či volbu, zahrnuje v sobě i určitou míru intenzity, která je tvořena činiteli:

a) vnitřními (potřeby, charakter, zájmy)

b) vnějšími (malé sociální skupiny, kultura, rodina).

 

1.6 Motivy

Ke struktuře osobnosti patří i funkční prvky, které určují směr a intenzitu jejího chování a které jsou nazývány motivy. Vyjadřují psychologické příčiny a důvody lidského chování, dávají mu psychologický smysl. V psychologii však existují různé významy pojmu motiv, v užším slova smyslu vyjadřují motivy vědomé záměry či vědomé cíle jednání, v širším smyslu vyjadřují cíle chování vůbec, tj. i nevědomé účely chování.

 

Literatura

NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Praha : Academia, 1995. 336 s. ISBN 80-200-0525-0.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!