Psychologická problematika života s handicapem

 

   Otázka: Psychologická problematika života s handicapem

   Předmět: Zdravotnická psychologie

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

Psychologická problematika života s handicapem

 • = smyslově, mentálně a tělesně handicapovaní, speciální pedagogika, pomáhající instituce, nároky na osobnost zdravotnických pracovníků

 

Zdravotnická psychologie

 • Patří mezi aplikované psychologické disciplíny.
 • Zabývá se nemocným člověkem, problémy vyplývající z nemoci a léčebným procesem řeší prožívání nemoci, vliv pobytu v nemocnici na pacienta a vztahy mezi pacientem a zdravotníkem, zdravotníkem a rodinou, pacientem a rodinou.
 • Řeší problematiku zdravotnického pracovníka.

 

Problematika jedinců s tělesným, smyslovým a mentálním postižením

 • Každá společnost má určitý systém hodnot.
 • I dnes je na prvním místě ve společnosti neporušené zdraví a dobrá psychická a fyzická zdatnost → ovlivnění vztahů společnosti k postiženým lidem.

 

POSTIŽENÍ:

 • změna životní situace, změní se vývoj celé osobnosti, změna vztahů k ostatním lidem
 • postižení omezuje získávání zkušeností a představ o okolním světě svět je pro postiženého méně srozumitelný, představy jsou chudší, méně detailní
 • postižený získává novou sociální roli „role postiženého“ → s tím je spjato:
  • Kladně: výhody, je středem pozornosti zájmu (parkování).
  • Záporně: nevýhody, omezení v běžném životě

 

Pro psychiku je důležité, zda je postižení:

 • Od narození: ovlivňují vývoj jedince od začátku, omezen přísun podnětů k optimálnímu vývoji, omezen kontakt s vrstevníky, omezen proces učení, v určitém směru jsou děti smyslově deprivované
 • Získaná: ovlivňují psychickou stránku člověka, postižený se musí adaptovat, špatné prožívání

 

Vliv zrakového postižení na osobnost

Těžší zrakové postižení vyvolává senzorickou deprivaci:

 • postižený nevnímá všechny zrakové podněty, chybí mu představa vnějšího světa
 • zrakové vnímání poskytuje nejvíce informací o světě
 • postižený nahrazuje nejvíce sluchovým a hmatovým vnímáním → kompenzace vnímání
 • HAPTICKÝ PROSTOR = prostor, ve kterém se nevidomí orientuje pomocí hmatu
 • rozvoj myšlení = u zrakově postižených je více než u zdravých spojen s řečí
 • Řeč = má pro nevidomé daleko větší význam než pro zdravé → kompenzační funkce jazyka (popisování činností)
 • Paměť = je u nevidomých více využívána a má velký význam, jedná se o paměť dotykovou
 • Socializace = (začlenění od narození až do smrti) nevidomý je ovlivněn handicapem, nemožnost zrakového kontaktu působí rušivě, u novorozenců může dojít k opoždění sociálního úsměvu
 • Komunikace = nezná neverbální projevy (miminka, proxemika, pantomimika)
 • pro nevidomého není možné učení napodobováním
 • velký problém s orientací v prostoru
 • nemá potřebu poznávat nové věci → nové situace jsou více nebezpečné, vynaložení více úsilí

Všechny tyto problémy se mohou promítnout do sociální izolace jedince.

 

Vliv sluchového postižení na osobnost

Vede k podmětové deprivaci:

 • sekundárním handicapem je komunikační bariéra (okolí a postižený)
 • na rozdíl od zrakově postižených, sluchově postižení využívají neverbální komunikaci
 • znaková řeč je gotika, která slouží ke komunikaci mezi jedinci
 • sluchově postižení mají 2 základní problémy:
  • porozumět mluvené řeči
  • ovládat mluvenou řeč
 • prochází změněným sociálním vývojem, protože jsou odtrženy od sociálních vrstevníků
 • nechápou některé normy chování (špatně se jim to vysvětluje)
 • horší orientace v běžných situacích, někdy nechápou co po nich druzí chtějí
 • hůře se orientují v pocitech druhých (narušení mezilidských vztahů → nedůvěřivý postoj k ostatním → sociální izolace)
 • myšlení je vázáno na konkrétní svět, velký deficit v abstraktním myšlení → nevidí souvislosti a vztahy mezi věcmi → omezené logické myšlení
 • neradi plánují budoucnost a otáčejí se zpět za životem
 • mluvená řeč vyvolává pocity nejistoty a strachu

 

Komunikace

 1. znaková řeč: -systém dorozumívání, vznikla z běžně používaných posunků neverbální komunikace
 2. nepoužívá gramatiku, vhodná pro neslyšící
 3. znakovaná čeština: – používá gramatiku, překlady v TV
 4. daktyl: – prstová abeceda, jednoručka nebo obojručka
 5. orální řeč: – lidé se zbytky sluchu se učí pomocí odezírání, pro neslyšící je to obtížné, nepoužívají gramatiku, slovní zásoba je omezena

 

Osobnost zdravotnického pracovníka

 • Požadavky emocionálních vlastností, fyzickou kondici, intelektové vlastnosti, pracovní a požadavky na morální vlastnosti. (viz. Maturitní otázka č. 21)

 

Pomáhající instituce v životě s handicapem

 • Zdravotní postižení je určitá odchylka ve zdravotním stavu člověka, která jej omezuje v určité činnosti (pohyb, kvalita života, uplatnění ve společnosti).

Ke zvládání postižení a zdraví jedince jsou zde napomáhající organizace, které usnadňují postiženému jedinci život a adaptaci:

U zrakového postižení

 • Tyfloservis
 • Bílá pastelka
 • SONS (sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých)

U sluchového postižení:

 • ASNEP (asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přítel)
 • APPN (agentura profesního poradenství pro neslyšící)
 • LORM (společnost pro hluchoslepé)

U tělesného postižení:

 • Čtyřlístek
 • Bílá holubice


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!