Pentely (prvky p3) – otázka z chemie

chemie

 

Otázka: Pentely (prvky p3, 15. skupina)

Předmět: Chemie

Přidal(a): Kateřina Malečková

 

 

Charakteristika

PRVEK; ZNAČKA; Z; ELEKTRONOVÁ KONFIGURACE; ELEKTRONEGATIVITA

Dusík; N; 7; [He]2s2 2p3; 3,04

Fosfor; P; 15; [Ne]3s2 3p3; 2,19

Arsen; As; 33; [Ar]3d10 4s2 4p3; 2,18

Antimon; Sb; 51; [Kr]4d10 5s2 5p3; 2,05

Bismut; Bi; 83; [Xe]4f14 5d10 6s2 6p3; 2,02

 

 • Dusík – plyn, nekov
 • Fosfor – pevná látka, nekov
 • Arsen – pevná látka, polokov, jeho rozpustné sloučeniny
 • Antimon – pevná látka, polokov– hubení hlodavců
  • Oxid arsenitý = arzenik As4O6
 • Bismut – pevná látka, kov

As, Sb, Bi: málo rozšířené, nacházejí se ve formě sirných rud

 

Dusík (Nitrogenium)

Výskyt

 • Volný – v atmosféře (78%) ve formě dvouatomových molekul N2
 • Vázaný – v anorganických sloučeninách -> v minerálech CHILSKÝ LEDEK: NaNO3
 • DRASELNÝ LEDEK: KNO3
  • ->v amonných solích a dusitanech
  • Biogenní prvek

 

Vlastnosti

 • Bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu, málo rozpustný ve vodě
 • Ve všech skupenstvích ve dvouatomových molekulách N2
 • Schopen vytvářet vodíkové vazby
 • Trojná vazba – velmi silná => nízká reaktivita
 • Zvýšením teploty a tlaku se N2 rozštěpí na samostatné atomy -> atomární dusík je velice reaktivní

Příprava – termickým rozkladem dusitanu amonného

NH4NO2   ->    N2 + 2 H2O

 

Výroba

 • Frakční destilací zkapalněného vzduchu

 

Použití

 • Přeprava – stlačený v ocelových lahvích – zelený pruh
 • Při výrobě různých sloučenin – amoniak, kys. dusičná, dusíkatá hnojiva
 • Malá reaktivita-> ochranný plyn tvoří inertní atmosféru ochrana před vzdušným kyslíkem -> při výrobě výbušnin

 

Sloučeniny

 • Amoniak NH3
  • Čpavek
  • Za běžných podmínek bezbarvý plyn – štiplavý zápach
  • Mimořádně rozpustný ve vodě
  • Dobré rozpouštědlo
  • Tvoří se v přírodě rozkladem organických sloučenin obsahující dusík
  • volný elektronový pár => zásaditý charakter
  • redukční vlastnosti

3 CuO + 2 NH3                  ->         3 Cu + 3 H2O + N2

 • laboratorně se připravuje rozkladem amonných solí silnými zásadami

NH4Cl + NaOH           ->           NH3 + NaCl + H2O

 • průmyslově se vyrábí Haber-Boshovou syntézou ->vysokotlaká katalýza syntézy prvků:

N2 (g) + 3 H2 (g)   ->   Fe,   450°C ,   20 MPa   ->   2 NH2 (g)

 • výroba – průmyslových hnojiv obsahující amonné soli a dusičnany, dusičné, sody, kapalný jako chladící médium
 • reaguje s kyselinami za vzniku AMONNÝCH SOLÍ:
  • bezbarvé (bíle), krystalické a ve vodě rozpustné
  • Chlorid amonný = SALMIAK NH4Cl
   • Při pájení kovů, v lékařství
  • Dusičnan amonný NH4NO3            průmyslové hnojivo

 

 • Oxid dusný = rajský plyn N2O
  • Bezbarvý, nasládlé chuti, málo rozpustný ve vodě
  • Jeho směs s vodíkem při styku s plamenem vybuchuje
  • Dříve anesteziologie narkózy – nádech – stav veselosti, opojení -> droga
  • Hnací plyn do bombiček na výrobu šlehačky, zvýšení výkonu závodních aut

 

 • Oxid dusnatý
  • Bezbarvý plyn
  • Příprava syntézou za vysokých teplot

N2 + O2        ->        2 NO

 • Oxid dusičitý NO2
  • Červenohnědý jedovatý plyn
  • Silné ox. činidlo

 

 • Kyselina dusitá HNO2
  • Nestálá – Snadno podléhá oxidaci a redukci
  • Její vodný roztok se získá reakcí dusitanů s neoxidujícími kyselinami:

AgNO2 + HCl       ->       HNO2 + AgCl

 • Výroba barviv, její soli DUSITANY jsou dobře rozpustné ve vodě

 

 • Kyselina dusičitá HNO3
  • Silná kys., světlem se rozkládá (uchovává se v tmavých lahvích)
  • S vodou neomezeně mísitelná
  • Silné oxovadlo, oxiduje skoro všechny kovy pouze:
   • Au a některé platinové kovy reagují jen s LUČAVKOU KRÁLOVSKOU (směs HNO3 a HCl v poměru 1:3
   • Fe, Cr, Al se v koncentrované HNO3 pasivují pokrývají se vrstvou oxidů, které brání další reakci, a reagují proto pouze se zředěnou kys.
  • Bílkoviny jejím působením žloutnou
  • Příprava:

NaNO3 + H2SO4        ->            NaHSO4 + HNO3

 • Výroba organických barviv, léčiv, celulózních laků, výbušnin, dusičnanů
 • Průmyslově se vyrábí nepřímou katalytickou oxidací amoniaku:
  1. Syntéza amoniaku: 3 H2+ N2                2 NH3
  2. Oxidace amoniaku: 4 NH3 + 5 O2 4 NO + 6 H2O
  3. Oxidace oxidu dusnatého: 2NO + O2 2 NO2
  4. Reakce oxidu dusičitého s vodou: 3 NO2 + H2O 2HNO3  + NO
 • Soli – DUSIČITANY rozpustné ve vodě, při vyšších teplotách- oxidační vlastnosti, termicky se rozkládají na dusitany až oxidy
 • Dusičnany lze získat reakcí kyselina dusičné s kovy, oxidy kovů nebo uhličitany

CuO + 2 HNO3      ->     Cu(NO3)2 + H2O

 • Zvýšené koncentrace dusičnanů a dusitanů v potravinách jsou zdravotně závadné

 

Dusíkatá hnojiva:

 • Dusičnan amonný NH4NO3
 • Dusíkaté vápno = kyanamid vápenatý CaCN2
 • Síran amonný (NH4)2SO4
 • Močovina CO(NH2)2
 • Přírodní dusíkatá hnojiva – močůvka, chlévský hnůj

 

Fosfor (Phosphorus)

Výskyt

 • V přírodě pouze ve sloučeninách př. minerál apatit
 • Je jedním z biogenních prvků; součástí kostí, zubů..
  • ATP = adenosintrifosfát (přenos energie)
  • NAD = nikotinamidadenindinukleotit (koenzymy – přenos vodíkových částic
  • NADP = nikotinamidadenindinukleotitfosfát a elektronů)

 

Vlastnosti

 • 3 alotropické modifikace
 1. Bílý fosfor – voskově měkký (dobře se krájí)
 • Reaktivní
 • Na vzduchu samozápalný => uchovává se pod vodou
 • Prudce jedovatý
 • Ve tmě světélkuje
 • Tvořen molekulami P4

 

 1. Červený fosfor – méně reaktivní než bílý
 • Není jedovatý

 

 1. Černý fosfor – kovový vzhled
 • Není jedovatý
 • Nejméně reaktivní
 • Vede el. Proud

 

Použití

 • Výroba – kys. fosforečné a fosfátů
 • Bílý fosfor se používá na hubení hlodavců
 • Červený – na škrtátku u sirek

 

Sloučeniny

 • Fosfan PH3
 • Prudce jedovatý plyn; zápach po česneku
 • Silné redukční činidlo

 

 • Oxid fosforitý P6O6          dimer
  • Prudce jedovatý, krystalický

 

 • Oxid fosforečný P4O10
  • Bílá, sněhu podobná látka
  • Dehydratační schopnost -> používá se k vysoušení látek

 

 • Kyselina fosforečná H3PO4            trihydrogenfosforečná
  • Krystalická, čirá látka
  • Středně silná kyselina
  • Využívá se na výrobu hnojiv, léčiv, pracích prostředků, nápoje (Cola…)

 

Vliv fosfátů na životní prostředí

 • Eutrofizace = přesycení vody živinami P, N
 • Rostliny se přemnožují -> ubývá kyslík pro ostatní živočichy
 • P – fosfáty – prací prostředky – změkčovadla vody
 • N – dusíkatá hnojiva


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!