Organismy nebuněčné a prokaryotické

 

   Otázka: Organismy nebuněčné a prokaryotické

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Growler

 

 

 

 

–          systém organismů

–          viry

 • charakteristika
 • stavba
 • reprodukce
 • třídění virů
  • podle hostitele
  • podle NK
 • onemocnění u člověka

–          prokaryota

 • charakteristika
 • stavba
  • 4 trvalé struktury
   • Nukleoid
   • Ribozómy
   • cytoplazmatická membrána
   • buněčná stěna
  • cytoplazma
   • plazmidy
   • tylakoidy
   • mezozóm
   • buněčná inkluze
  • bičík
  • fimbrie
  • slizové pouzdro
  • glykokalyx
 • fyziologie
  • autotrofie
  • heterotrofie
  • vztah ke kyslíku
 • genetika
  • transformace
  • konjugace
  • transdukce
 • systém


Viry

–          vnitrobuněčný parazit

–          nebuněčný organismus

–          virus není buňka

–          velikost 15-390um

–          virologie – zabývá se studiem virů

–          parazit na genetické informaci

–          rozdíly mezi virem a buňkou

 1. virus má jen jeden druh nukleové kyseliny-DNA nebo RNA
 2. není schopen růstu,dělení,dráždivosti,aktivního pohybu
 3. nemá proteosyntetický aparát-nemůže provádět proteosyntézu(ribozom)
 4. nemá metabolický aparát

 

Stavba:

–          nemá buněčnou stavbu,

–          jejich tělo se skládá z bílkovin a nukleové kyseliny

–          nukleová kyselina nese genetickou informaci a označuje se jako chromozom 4 viru

–          bílkovina tvoří obal viru (tzv. kapsida)

–          skládá se z jednoho druhu bílkovin

–          stavební jednotka kapsidy je kapsomer

–          pravidelný tvar, mnohostěn, kulovitý tvar, tyčinkovitý tvar

–          NK + kapsida = nukleokapsid

–          kapsida může obsahovat enzymy, které slouží k zahájení reprodukce viru

–          na povrchu kapsidy může být buněčná membrána hostitelské buňky=obalený virus

–          z kapsidy mohou rovněž vystupovat hroty, nebo výběžky → přichycení k hostitelské buňce

 

Základní životní cyklus

 1. klidová fáze mimo hostitelskou buňku=virion
 2. infikování hostitelské buňky a rozmnožování
 3. uvolňován do prostředí jako virion
 4. adsorpce viru na buňku

 

Fáze rozmnožování

 • specifický proces (určitý virus napadá určité buňky)
 1. penetrace
 • vniknutí viru do buňky

a)      jen nukleová kyselina (bakterofág)

b)      celý virion

 1. obnažení nukleové kyseliny
 • jen u virionu
 1. reprodukce části viru
 • rozmnoží se všechny části viru
 1. maturace = zrání viru
 • složení všech částí viru dohromady
 1. ukončení reprodukce

 

Dělení virů

 • podle nukleové kyseliny
  • DNA viry
  • RNA viry
  • podle hostitele
   • bakteriální viry (bakteriofágy)
   • rostlinné viry (virus tabákové mozaiky)
   • živočišné viry (virus vztekliny)
   • viry hub (mykoviry)
   • viry sinic(cyanofágy)

 

Virová infekce

–          máme 3 typy

 • Lytický cyklus
  • rozmnožený virus hostitelskou buňku zničí a dojde k rozpadu buněk
 • Lysogenní cyklus
  • virus se začlení do genomu buňky a dál je přenášen ve formě (proviru) profága do buněk dceřiných=mírní fágové(viry)
 • Latentní infekce
  • perzistence – fáze kdy virus zůstává v hostitelské buňce, aniž by se replikoval

 

Virová onemocnění

–          rostlinná

 • virus tabákové mozaiky
 • virus onemocnění rajčat a brambor

–          živočišná

 • kulhavka, slintavka(u hovězího dobytka)
 • vzteklina
 • mixomatoza u králíků
 • drůbeží mor

–          člověka

 • dětská obrna(DNA)
 • rýma, chřipka, bradavice, spalničky, zarděnky, klíštová encefalitida(RNA), opar, neštovice(DNA)
 • AIDS – vir HIV

 

Ochrana proti virům

–          Očkování=imunizace

a)      pasivní imunizace – do těla jsou vpraveny hotové protilátky

b)      aktivní imunizace – do těla vpravíme oslabený virus a tělo si vytvoří látky samo

 

Prokaryota

–          Různých tvaru, poměrně pravidelných

Prokaryotická buňka:

–          Menší jednodušší buňka

–          Vnitřní prostor není oddělen membránami

–          Nemá mitochondrie, chloroplasty, ER, lyzozómy (váčky kde dochází k rozkladům, lýzám)

Stavba

 1. Jádro = nukleoid
 • Jedna kruhová makromolekula DNA = 1 chromozom (může vytvářet smyčky)
 • Nemá jadernou membránu, jadérko
 • Na stavbě se nepodílí bílkoviny
 • Mitoticky se nedělí
 • Na chromozomu v řadě za sebou lineárně leží jednotlivé geny – každý gen tvoří 1 alela
 • 2300 genů
 • Chromozom tvořen operony
 1. Ribozómy
 • Syntéza bílkovin = proteosyntéza
 • Menší než u eukariot
 • U rostoucí buňky je jich až 30.000
 1. Cytoplazmatická membrána
 • Semipermeabilní
 • Plastická
 • Někdy – vchlípenina dovnitř buňky = mezozón (fce při rozmnožování, není úplně ojasněno)
 • Složená z lipidů a bílkovin
 1. Buněčná stěna
 • Nemusí být u všech
 • Tvoří ji peptidoglykan (polysacharid)
  • Murein – peptidoglykan s kyselinou muranovou
  • Pseudomurein – peptidoglykan bez kyseliny muranové
 • Určuje tvar – je pevná
 • Permeabilní = propustná
 • Chrání před vnějším prostředím
 • Buněčnou stěnu nemají mykoplazmata

–          Na základě barvení podle Grama rozlišujeme

a)      Grampozitivní bakterie

 • Fialové po konečném barvení
 • Mohutná buněčná stěna

b)      Grannegativní bakterie

 • Červené
 • Buněčná stěna tenká, na povrchu ještě tenká lipoproteinová merána

Další struktury:

 • Tylakoidy
  • U fotosyntetizujících bakterií
  • Obsahují bakteriochlorofyl
  • Plazmidy
   • Menší kruhové molekuly DNA
   • Volně v cytoplazmě
   • Tvoří je 1 nebo více genů
   • Jsou velmi proměnlivé, do jejich struktury se snadno začleňují a opět vyčleňují jiné geny
   • Mohou se začleňovat i vyčleňovat do hlavního chromozomu
   • Obsahují:
    • Např. geny podmiňující rezistenci bakterií vůči antibiotikům
    • Geny, které rozhodují o patogenitě bakterií
 • Genetické inženýrství = zkoumají manipulaci s plazmidy
 • Využití plazmidů člověkem – Do prokariotické buňky byl včleněna informa ce na výrobu inzulínu – tvorba inzulínu
 • Buněčné inkluze = granula
  • Obsahují různé látky
  • Slizové pouzdro = kapsula
   • Ochrana
   • Tvořeno bílkovinami nebo polysacharidy
   • Fimbrie
    • Krátká, rovná, jemná, křehká bílkovinná vlákna
    • Nepohyblivá
    • Sex-fimbrie – slouží k přenosu genetické informace mezi buňkami
    • Bičíky
     • Pohyblivé
     • Dlouhé
     • 1, více nebo žádný
     • Až 10x delší než bakterie
     • Glykokalyx
      • Plsťovitý obal z velkého množství propletených polysacharidových vláken
      • Konce nabité elektrostatickými silami vázány na specifické povrchy
      • Slouží k uchycení bakterie k povrchu
      • Plynové vakuoly = pseudovakuoly

 

Propustné pro plyny a vodu → nadnáší buňku

 

Fyziologie prokaryotické buňky

Rozdělení ve vztahu ke zdroji uhlíku

1.      Bakterie autotrofní

 • Získávají uhlík ze vzduchu

Rozdělujeme podle zdroje energie:

a)      Bakterie fotoautotrofní

 • Energie ze slunečního světla

b)      Bakterie chemoautotrofní

 • Energie získávají oxidací anorganických látek vzdušným kyslíkem
 • Většina bakterií
 • Uhlík získávají z organických látek, př. monosacharidy, polysacharidy, proteiny

 

2.      Bakterie heterotrofní

Rozdělujeme podle zdroje energie

a)      Bakterie fotoheterotrofní

 • Získávají energii ze slunce

b)      Bakterie chemoheterotrofní

 • Získávají energii rozkladem (oxidací) organických látek
 • Energii získávají kvašením nebo dýcháním
 • Kvašení
 • za nepřístupu vzdušného kyslíku
 • dýchání
 • fungují za přístupu vzdušného kyslíku (nemohou být bez něj)
 • mohou žít za přístupu i nepřístupu vzdušného O2

 

Rozdělení ve vztahu ke zdroji kyslíku

1.      Obligátně anaerobní:

2.      Aerobní:

3.      Fakultativně anaerobní

Gentika prokaryot

Změna genetické informace

1)      Mutací v genetické informaci stávající

2)      Přijetí cizí molekuly DNA

 1. Chromozomální
 2. Plazmidové
 • Cizí DNA do bakteriální buňky 3 typy procesů:
 1. Transformace
 •  

  Vniknutí DNA do recipientní buňky

 1. Konjugace
 • Přestup konjugativního plazmidu z buňky donorové do recipientní
 • Konjugativní plazmid kóduje specifickou fimbrii, přes ni dochází ke kontaktu s recipientní buňkou
 1. Transdukce
 • Souvisí s reprodukcí bakteriofága (virus, který napadá bakterie)
 • Při skládání fágových částic v infikované buňce dojde omylem k uzavření do kapsidy malého úseku DNA chromozómu bakterie místo DNA fága

 

Systém prokaryot:

1.     Archebakterie:

–          Buněčná stěna obsahuje pseudomurein

–          Schopnost adaptace na extrémní podmínky – slaná, sirná jezera, voda o teplotě 100°C

–          Metanogenní bakterie – žijí v bezkyslíkatém prostředí – redukují oxid uhličitý na metan

2.     Eubakterie:

–          Buněčná stěna obsahuje peptidoglykan murein

–          Děli se na dvě skupiny:

 • Bakterie
 • Sinice

 

Bakterie

–          Autotrofní, ale častěji heterotrofní

–          Fotosyntéza (u fototrofních) za přítomnosti sirovodíku a ne vody

–          Mohou obsahovat bakteriochlorofyl

–          Rozměry:

 • Velikost velice rozmanitá
 • Desetiny až besídky mikrometrů
 • Největší bakterie – 0,75mm
 1. Koky – tvar kulatý
 • Kok
 • Diplokok
 • Stfylokok
 • Streptokok
 • Sarcina
 • Tetrakok

 

 1. Bacily – tvar tyčinkovitý
 • Tyčka
 • Diplobacil
 • Streptobacil
 • Palisádové uspořádání
 1. Zakřivené bakterie
 • Vibrio
 • Spirila
 • Spirochéta
 1. Větvící se
 • micobakterie

Rozmnožování

–          Nepohlavně:

 • Příčným dělením
 • Dělení probíhá každých 20 min

–          Pohlavně

 • Výměna genetické informace mezi dvěma jedinci
 • Probíhá v případě když je bakterie omezena = v nepříznivém prostředí
  • Nedostatkem potravy
  • Chemickými látkami
  • UV zářením

–          Sporulace

 • Zvláštní způsob rozmnožování
 • Probíhá za nepříznivých podmínek, kdy se tvoří spory
 • De facto hibernace = zapouzdření
 • Spora je odolná vůči varu, chemických látek, ..
 • Obsahuje velmi málo vody
 • Může se změnit zpět ve vegetativní buňku

 

Rozdělení bakterií podle počtu bičíků

–          Monotricha

 • Bakterie má jediný bičík

–          Lofotricha

 • Dva a více bičíků na konci těla

–          Amfitricha

 • Jeden nebo více bičíků na obou pólech

–          Peritricha

 • Bičíky umístěné po celém povrchu buňky

 

Význam bakterií

–          Bakterie jsou všudy přítomné

–          Destruenti – rozkládají odumírající biomasu na minerální látky

–          Mineralizace – rozklad organických látek činností mikroorganismů, až na jednoduché anorganické sloučeniny, tj. vody, kyslík aj.

 

Druhy bakterií

 • Nitrifikační bakterie
  • Schopnost vázat vzdušný dusík
  • Žijí v symbióze s bobovitými rostlinami
  • Amoniak a dusitany přeměňují na dusičnany (ten mohou rostliny využít)
  • Denitrifikační bakterie
   • Opak. Dusičnany přeměňují na amoniak a dusitany unikající z půdy
   • Hnilobné a kvasné bakterie
    • Které produkují
    • Například ve střevní mikroflóře
    • Patogenní bakterie
     • Invazní
      • Proniknou do tkáně a naruší její stavbu

 

 • Toxická
  • Některé produkují toxické látky, které mohou poškozovat hostitelský organismus

–          Inkubační doba

 • Doba od nakažení do prvních příznaků nemoci

–          Epidemie

 • Hromadný výskyt infekčního onemocnění v určitém místě a časovém omezení

–          Pandemie

 • Lavinovité šíření epidemie po kontinentu

–          Endemie

 • Stálý výskyt infekční choroby v určité oblasti bez časového omezení

–          Tvorba léků

 • Př. inzulín

 

Onemocnění

–          Pneumokoky – zápal plic

–          Streptokok – angíny

–          Stafylokoky – nežity

–          Salmonely – tyfus, salmonelóza

–          Vibria – cholera

–          Spirochety – lymeská borelióza

–          Mykobakteria – TBC

Pojmy

–          Sterilizace

 • Usmrcení bakterií
 • Teplota nad 100°C, UV záření

–          Pasterizace

 • Krátkodobé zvýšení teploty, které způsobí zničení patogenních mikroorganismů
 • Nesmí překročit 70°C
 • Při pasterizaci nedochází ke sterilizaci

 

Sinice (Cyanophytae)

–          = cyanobakterie

–          Nejstarší organismy na světě

–          Žijí v extrémních podmínkách nevhodné pro jiné organismi

 • Termální prameny
 • Vysokohorské prostředí
 • Součástí planktonu (u nás rybníky)
 • Velký výskyt ve vodních nádržích (alergie)

–          Mají šedozelenou barvu

 • Barvy jsou obsažené v tylakoidech
  • Chlorofyl
  • Karoteny
  • Fykocyanin a fykoerytrin – červenomodré

–          Nemají plnohodnotné jádro (nemá jadernou membránu)

–          Většinou žijí v koloniích obklopeny slizem

 • Vytvářejí řetízkové kolonie

–          Množí se dělením

Zástupci:

–          Jednořadka

 • Tvoří řetízkové kolonie

–          Drkalka

 • Drkavý pohyb při vylučování slizu


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!