Nervová soustava – maturitní otázka z biologie (4)

 

   Otázka: Nervová soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Katka

 

 

NERVOVÁ SOUSTAVA

 • ovládá činnost všech orgánů v těle
 • vytváří chování organismu a komunikuje s okolím
 • řídící funkce se rozděluje na 2 složky:
  • a) řízení kosterního svalstva
  • b) řízení vnitřních orgánů

 

Rozdělení nervové soustavy:

 • 1. centrální nervový systém (CNS) → mozek, mícha
 • 2.obvodové nervstvo → nervy: mozkové, míšní(31 párů), vegetativní – vedou do orgánů

 

Dendrity:

 • krátké výběžky buněčného těla
 • spolu s buněčným tělem tvoří vstupní část neuronu
 • spoj dentritů = synapse

 

Buněčné tělo (soma):

 • část neuronu obsahující jádro a cytoplazmu s hlavními buněčnými organelami

 

Iniciální segment:

 • část neuronu spojující buněčné tělo s axonem
 • místo, kde vznikají akční potenciály (= el. děje založené na zvýšení propustnosti membrány pro Na+ a neurotrasmitery)

 

Axon (neurit, nervové vlákno):

 • delší výběžek neuronu specializovaný k vedení akčních potenciálů
 • vodivá část neuronu (vede signály směrem od těla neuronu a neúčastní se vlastního zpracování informací jako dentrity a buněčné tělo)
 • je kryt obalem (= myelinovou pochvou, která je vytvářena Schwannovými buňkami)
 • myelinová pochva je přerušována tzv. Ranvierovými zářezy
 • z každého neuronu obvykle vychází jen jeden axon (může dosáhnout délky až 1 m )
 • Jen axolema (čichová)
 • Myelinová pochva: urychluje vedení, izoluje
 • Schwannovy buňky (pochva): typ gliových buněk, výměna látek
 • Ranvierův zářez – urychlení přenosu
 • Pochvy chybí na začátku a na konci axonů
 • Bílá hmota jen myelinovou, vegetativní nervy jen Schwannovu

 

Gliové buňky:

 • Makroglie
  • Výživa neuronů, gliovou jizvu
  • Podpírají neurony
 • Oligodendroglie
  • Bílá hmota
  • Oporná fce
  • Produkce myelinu
 • Mikroglie
  • Amébovitý pohyb, Obranná fce

 

Nervová zakončení:

 • tvoří konečnou výstupní část, která je specializovaná k uvolňování (sekreci) chemických přenašečů zprostředkujících přenos signálů mezi neurony samotnými a mezi neurony a cílovými buňkami
 • zakončení má „knoflíkovitý“ tvar (synaptický knoflík)
 • nervy = svazky vláken ve vazivovém obalu, které jsou součástí periferního nervového systému (míšní a hlavové nervy)
 • nervové dráhy– jsou uvnitř CNS , např. pyramidové dráhy spojující mozkovou kůru s míchou

 

Signální funkce neuronu:

signály

 • procesy, které lze registrovat jako elektrické děje, vyvolané pohybem iontů
 • jsou zprostředkované tokem náboje napříč membránou

 

klidový membránový potenciál (KMP)

 • rozdíl elektrických potenciálů mezi vnitřkem buňky a vnějším prostředím
 • každá buňka má svůj membránový potenciál, který závisí na extra a intracelulárních tekutinách
 • na základě dohody má znaménko – (minus)
 • KMP vzniká na základě nerovnoměrného rozložení malého množství kladných a záporných nábojů do dvou oddílů (jsou navzájem odděleny membránou)
 • nezbytným předpokladem pro signální činnost NS založené na rychlých přesunech iontů iontovými kanály je přítomnost elektrických a chemických gradientů
 • gradient = rozdíl v koncentraci chemických látek nebo elektrických nábojů

 

akční potenciál (AP)

 • elektrický děj založený na zvýšené propustnosti membrány pro Na+ a neurotransmitery

 

synapse: spojení dvou neuronů nebo spojení smyslové buňky a neuronu

 • neurony se v synapsi přímo nedotýkají (je mezi nimi mezera – synaptická štěrbina)

 

SYNAPSE 

 • funkční kontakt mezi membránami 2 buněk
 • slouží k přenosu nervových vzruchů
 • signál elektrický se mění na signál chemický
 • presynaptický útvar = vakovité rozšíření axonu (zde se hromadí váčky s neurotransmitery) → vzruch otvírá vápníkové kanály – vápník v buňce aktivuje přenos váčků a vylití neurotransmiterů do synaptické štěrbiny → neurotransmitery se váží na receptor postsynaptického útvaru → neurotransmiter se váže na receptory postsynaptické membrány → permeabilita postsynaptcké membrány pro Na+ – dochází k depolarizaci membrány (čím více neurotransmiteru se uvolní, tím větší je depolarizace)
 • neurotransmitery: otevírají kanály postsynaptické membrány
  • excitační – acetylcholin, noradrenalin
  • inhibiční – kyselina gama-aminomáselná (= GABA, vyvolá hyperpolarizaci – útlum)

 

PŘENOS VZRUCHU (= SIGNÁLNÍ FUNKCE, činnost NEURONU)

 • mezi vnitřkem buňky a vnějším prostředím rozdíl elektrického potenciálu asi 70 mV = klidový membránový potenciál(záporný)
  • vzniká na základě nerovnoměrného rozdělení kladných a záporných iontů, odděleno membránou
  • Zdrojem potenciálu je náboj nesený ionty, zejména K+, Na+, Cl a anionty bílkovin
   • vně buňky vysoká koncentrace iontů Na+, Cl
   • uvnitř buňky malá převaha iontů K+ a anionty, které mohou po koncentračním spádu z buňky unikat, jsou ale zadržovány záporně nabitými ionty fosforečnanů a bílkovin → celkově převaha záporných iontů (bílkoviny, fosforečnany)
  • předpokladem pro signální činnost nervové soustavy jsou elektrické a chemické gradienty mezi vnějškem a vnitřkem buňky → tyto udržovány aktivním transportem (iontové pumpy)

 

Podráždění:

 • Na+ do axonu, K+ ven z axonu, koncentrační spád
 • Více + iontů uvnitř buňky à změna polarity, Tzv. depolarizace, kladnější hodnoty
 • Repolarizace – obnovení klidového potenciálu
 • Na+ a K+ zpět, tzv ,Na-K pumpa, ATPáza
 • průchod vzruchu – nervová stimulace: mění se propustnost plazmatické membrány pro K+a Na+
  • Na+ kanály se otevírají → ionty se pohybují po koncentračním spádu do buňky → dojde k vychýlení membránového potenciálu (= depolarizace), vznikají nervové signály
  • Na+ kanály se uzavírají a otevírají se K+kanály → draslík proudí ven z buňky, dochází k repolarizaci (návrat na původní potenciál)
 • synaptické potenciály se šíří nejdále do oblasti iniciálního segmentu, vznikne-li zde dostatečně velká depolarizace (tzv. prahová), vznikají akční potenciály
  • akční potenciál se šíří z oblasti iniciálního segmentu po axonu
  • akční potenciály jsou vždy stejné velikosti (buď vzniknou, nebo nevzniknou)

 

Akční potenciál:

 • Membrána s iontovými kanály (tj. postsynaptická membrána) drážděna mediátorem
 • K otevření elektricky řízených iontových kanálů a ke vzniku vzruchu změna na -55 mV
 • Nemyelinizovaná vlákna vedou vzruchy 2 m/s
 • Tlustá myelinizovaná vlákna vedou vzruchy až 110 m/s

 

Rozdělení potenciálů

 • Excitační a inhibiční

Excitační – otevření kanálu pro Na+, Ca2+

 • Excitační mediátory – acetylcholín, noradrenalin, serotonin
 • Depolarizace membrány – Přenos
 • O 20 mV tj. na -50 mV

Inhibiční  – otevření kanálu pro K+ a Cl-

 • Inhibiční mediátory – gama aminomáselná kyselina
 • Hyperpolarizace membrány – útlum
 • Na -90 mV

 

Dělení nervové soustavy

 • Trubicová
  • Vchlípením a odškrcením ektodermu – neurulace (dokreslit obrázky příčného řezu zárodku a maz. Váček)
  • CNS
  • Obvodové nervstvo

 

CNS

 • Mícha (medulla spinalis)
 • Mozek
 • Obaly CNS
  • Tvrdá plena – tuhý vazivový obal
  • Měkká plena vnější – pavučnice – pojivo
  • Měkká plena vnitřní – omozečnice – prokrvená
 • Mezi mozkomíšní mok

Dutiny CNS

 • Míšní kanál s mozkomíšním mokem
 • Mozkové komory
  • I. a II. postranní v koncovém mozku
  • III. v mezimozku
  • Sylviův kanálek ve středním mozku
  • IV prodloužené míše
 • Mozkomíšní mok
  • Čirá bezbarvá tekutina s ochrannou a trofickou funkcí
  • Málo rozpuštěných látek
  • Vzniká neustále v I. – III. Komoře

 

Centrální nervový systém:

MÍCHA (medulla spinalis):

 • uložení: v páteřním kanálu, 40 – 45 cm
 • stavba: šedá a bílá hmota
 • horní konec přechází plynule v prodlouženou míchu
 • vystupuje z ní 31 párů míšních nervů (krční, hrudní, bederní, křížové, kostrční)

šedá hmota míšní:

 • šedou hmotu tvoří těla neuronů s výběžky (jádra s dendrity), bílou hmotu tvoří nervové dráhy
 • na průřezu tvar motýlích křídel, vyplňuje střední část míchy
 • středem míchy prochází míšní kanálálek
 • vybíhá ve dva přední a dva zadní míšní rohy
 • Výběžky inervují (zásobování nervovými vlákny) hladkou svalovinu a žlázy
 • Tzv. motorická vlákna autonomní – vegetativní

 

Zadní – vstupují zadní kořeny míšních nervů

 • dostředivá senzitivní vlákna
 • Buňky vláken vytváří míšní ganglia
 • Buňky rohů tvoří tzv. jádra, končí zde míšní nervy

Přední – vystupují přední kořeny míšních nervů

 • odstředivá motorická vlákna
 • Výběžky buněk rohů – axony, motorická vlákna
 • Buňky rohů tzv. motoneurony

Bílá hmota:

 • Silná vrstva axonů, tvořících vlákna
 • Krátké míšní dráhy – spojují míšní segmenty
 • Dlouhé míšní dráhy –vzestupné, sestupné
 • (smyslové neurony vstupují do míchy zadními (dorsálními) kořeny
 • (motorické nervy předními (ventrálními) kořeny
 • (smyslové signály se převádějí až do mozku → vzestupné (senzorické) dráhy
 • (jiné nervové dráhy vedou z mozku do míchy, končí na motorických neuronech a zprostředkují tak ovládání svalstva nervovými centry v mozku → sestupné (motorické) dráhy
 • přerušení sestupných míšních drah nebo poškození motorických neuronů způsobuje vážné poruchy hybnosti – částečné ochrnutí svalů (paréza), úplná ztráta svalové činnosti (plegie)
 • ochrnutí obou dolních končetin – paraplegie)

 

Části: krční, hrudní, bederní

Stavba: rozdělena 6 rýhami, Přední a zadní rýha, 2 postranní

 

Fce míchy:

 • Převodní
  • Paréza – částečné ochrnutí svalů
  • Plegie – úplný výpadek svalové činnosti
  • Přerušení senzitivních drah nebo nervových vláken – vyvolá přerušení přívodu senzitivních vzruchů => výpadek citlivosti v některých částech těla a poruchy
  • Pyramidové dráhy (šedá kůra) – volný pohyb
  • Nepyramidové dráhy (střední mozek) – sval napětí, rovnováha
  • Souhry pohybů
 • Reflexní
  • Vylučování
  • Mikce
  • Erekce

(převodní, zprostředkovává oboustranné spojení míchy s mozkem a jednotlivými úseky míchy, jednak je centrem různých míšních reflexů)

 

REFLEX, REFLEXNÍ OBLOUK

 • reflex = funkční jednotka nervové soustavy
  • zákonitá odpověď/reakce organismu na podnět (dráždění receptorů)
 • reflexní oblouk
  • receptor (smyslový orgán) – dochází k vytvoření vzruchu
  • dostředivá (aferentní, senzitivní) dráha – šíření/přenos vzruchu, senzitivní vlákna
  • ústřední – centrum (mozek nebo mícha) – zpracování, u míchy – šedá míšní hmota
  • odstředivá (eferentní, motorická) dráha – šíření/přenos vzruchu, motorická vlákna
  • výkonný orgán (= efektor, sval nebo žláza)
 • př. míšní reflex: čidlo ve svalu → dostředivý neuron → interneuron → odstředivý neuron → svalové vlákno

 

MOZEK (encephalon):

Části:

 • Prodloužená mícha
 • Mozeček
 • Střední mozek
 • Mezimozek
 • Varolův most
 • Koncový mozek
 • Mozkový kmen: p. mícha + most+ střední mozek
 • Retikulární formace
  • Roztroušená šedá hmota v bílé
  • Z prodloužené míchy až do mezimozku
  • Ovlivňuje průběh míšních reflexů
  • Aktivitu mozkové kůry
 • středem míchy prochází míšní kanálek (ústí do dutiny v prodloužené míše, do tzv. IV. mozkové komory)
 • odtud vychází Sylviův kanálek, spojující IV. mozkovou komoru s II. komorou ležící v mezimozku
 • I. a II. mozková komora jsou uloženy v hemisférách koncového mozku
 • mozkové komory a míšní kanálek obsahují mozkomíšní mok (likvor) – vzniká z něj míza

 

Ochrana mozku: chráněn 3 obaly (meningy):

 • tvrdá plena – zevní vazivový obal
 • pavučnice – jemnější obal
 • omozečnice – jemný a cévami zásobený obal (mezi oběma měkkými plenami je úzký prostor, který je vyplněn mozkomíšním mokem (ten se sem dostává malým otvorem ve IV. mozkové komoře)

 

Prodloužená mícha (medulla oblongata)

Reflexy:

 • Dýchání, krevní oběh
 • Centrum nepodmíněných reflexů (řídí trávicí a vylučovací soustavu): Polykání, slinění, sání, sekrece žaludečních šťáv, mrkání, slzení, kýchání, dávení
 • Vychází z ní většina mozkových nervů (7)
 • je zde dýchací a kardiovaskulární centrum

 

Mozeček (cerebellum)

 • V zadní jámě lební, 2 polokoule propojené tzv. vermis
 • Na povrchu: šedá kůra
 • Gyrifikace – členění povrchu mozku v závity, rozšiřování šedé kůry
 • Uvnitř: bílá hmota

Fce:

 • Centrum rovnováhy a postojů = motorické centrum
 • Udržuje svalové napětí
 • Koordinace pohybů

Poruchy – Špatná koordinace, pomalé pohyby

 

Střední mozek (mesencephalon)

 • Nejmenší část
 • Čtyři hrboly tzv. čtverohrbolí – centrum jednoduchých zrak a sluch reflexů
  • Přední: zrakové reflexy, zornicový reflex (mrkání)
  • Zadní: sluchové reflexy (otočení hlavy za zvukem)
  • Vzpřimovací reflex
 • Bílá hmota:
  • Ovlivňuje činnost bazál. ganglií
  • Jádra III. A IV. hlavového nervu
  • Reguluje svalové napětí
 • Aktivní ve spánku (hlídá)

Poškození: okohybnost

 • procházejí jím významné vzestupné a sestupné nervové dráhy

 

Mezimozek (diencenphalon)

Stavba:

 • tvořen párovými útvary vejčitého tvaru – talamus (pravý a levý lalok mezimozkový) a nepárovým hypotalamem
 • Pravý a levý hrbol – talamus
  • Bílá hmota: spojnice s mozkovou kůrou
  • Koncentruje informace z receptorů (ze všech smysl. Orgánů (bez čichu)
  • Projevy nálad, vědomí bolesti ,
 • Hypotalamus
 • Řídí činnost vnitřních orgánů
  • Připojena hypofýza
  • Epifýza
   • Nadřazené centrum pro veg. fce
    • Tremoregulace, tlak, hlad, sex. Chování, afekty
   • Neurosekrece
   • Parasympatikus, sympatikus

 

Most Varolův (pons Varoli)

 • Připojuje se k bázi mozečku
 • Bílá hmota:
  • Přepojovací část mezi mozečkem a konc. Mozkem
  • Pyramidová dráha
 • Šedá hmota – V. nerv – trojklanný
 • přepojovací centrum, jen u savců, spojení mozkové kůry s mozečkem

 

Koncový mozek (telencephalon)

 • Přesunuta centra z jiných částí mozku, původně jen čichové centrum
 • Největší část mozku

Stavba:

 • 2 hemisféry (levá a pravá) propojené komisurami (příčné propojení)
 • Komisura – mezi čichovými laloky, vazník
 • Šedá hmota a bílá hmota, koncová část mozku

Šedá hmota

 • původně uvnitř, diferencuje (rozlišuje) se na:
  • Bazální ganglia (pod mozkovou kůrou)
   • Instinktivní chování, adekvátnost pohybů
  • Plášť – nad mozkovými komorami
   • Paleopallium – čichové vnímaní
   • Archipallium
   • Neopallium – kůra mozková, zatlačuje
  • Limbický systém
   • Z paleopallia a archipallia
   • Čichové informace, instinkt, emoce
   • Sexuální chování, pocity, paměťové stopy

Amygdala

 • Propojení mezi šedou hmotou a limbický systému
 • Spánkový lalok, emoce (strach, radost)

Hippocampus

 • Spánkový lalok, paměť

Z neopallia vzniká šedá kůra mozková:

 • Těla neuronů na povrchu à kůra -6 vrstev
 • Zvětšování plochy – gyrifikace
 • Vliv na asociační oblasti, senzorická a motorická centra se nezvětšují
 • Mozkové brázdy à laloky
 • V kůře
  • Projekční centra
   • Senzorická
   • Motorická – volní pohyby
   • Asociační – učení, paměť, myšlení

hemisféry se dělí do 4 laloků:  + projekční centra konkrétně

 • čelní – motorická oblast, čichové centrum
 • temenní – centrum kožní citlivosti, chuťové centrum
 • týlní – zrakové centrum, vizuální centrum řeči, rozlišit psanou řeč
 • spánkový – sluchové centrum – všechny zvuky, kromě řeči
 • Brockovo centrum řeči – motorické, dominantní hemisféra, pohyb mluvidel
 • Akustické centrum řeči – Wernickeovo centrum – za sluchovým centrem, řeč, dom. Hemisféra

 

Nervové obvody: příjem, zpracování, ukládání a vydávání informací

 • centrální nervová soustava (CNS) – uložena v páteři a lebce, neurony = interneurony
 • periferní nervová soustava – neurony mimo CNS (ganglia) a všechna nervová vlákna

fce: spojovat smyslové orgány a výkonné orgány s CNS

 

Obvodové nervy
dle směru vedení:

 • Dostředivé (aferentní) – vedou signály ze smyslových orgánů do CNS
  • Senzorické (smyslové) – vzruch ze zraku, sluchu
  • Senzitivní – od vnitřních orgánů, z kůže
 • Odstředivé (eferentní) – vedou signály z CNS do výkonných orgánů
  • Motorické (hybné) – inervují příčně pruhované
  • Vegetativní – inervují hladkou svalovinu
 • Smíšené

 

SOMATICKÁ A VEGETATIVNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA:

 • somatická – řídí činnost kosterního svalstva
 • vegetativní – řídí činnost vnitřních orgánů

 

Somatická nervová soustava
Mozkové nervy  = hlavové

 • 12 párů
 • Vstupují i vystupují z mozku
 • Smíšené, tři senzorické (čich, zrak, sluch)

Míšní

 • Smíšené
 • V páteřním kanálu na přední a zadní kořeny
 • Spojí se v páteřním kanálu
 • Rozvětvují se na tři větve
 • Inervace: kůže, svalů
 • 31 párů
 • Př V. nerv – trojklanný – oko, nos, čelo, horní a dolní čelist à 3 větve bolest zubů

 

Autonomní (vegetativní) nervová soustava

 • Starší než somatická, z mozku a z míchy součástí míšních nervů

Sympatikus

 • Z hrudní a bederní míchy spolu s míšními nervy
 • Do sympatických uzlin à sympatický kmen
 • Mediátor – adrenalin, noradrenalin

Parasympatikus

 • Z mozku s III.,VII.,IX., X. nervem a z křížové míchy spolu se somatickými nervy
 • Do parasympatických uzlin u orgánů
 • Mediátor: acetylcholin
 • Antagonista
 • Podporuje anabolismus
 • Aktivuje se v podobě odpočinku
 • Působení sympatika zvýšení teploty x parasympatika – snížení
 • Snížení produkce moči snížení
 • Kontrakce žlučníku – relaxace


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!