Nervová soustava člověka – otázka z biologie (3)

 

   Otázka: Nervová soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): t.klodnerova

 

 

 

FYLOGENEZE, STAVBA A FUNKCE

=ŘÍZENÍ REFLEXIVNÍ

fylogeneticky mladší než soustava hormonální

 

-řídí:

a) procesy a děje uvnitř těla

b) pŕizpůsobení organismu vnějším podmínkám

-nervový systém je uspořádán stupňovitě, jednotlivé části propojeny, aby mohl být zajištěn plynulý příjem, přenos a zpracování signálů (vzruchů)

-stavební jednotka: NEURON (=nervová buňka)

-funkční jednotka: REFLEX – tvoří reflexní oblouk

 

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY U NERVOVÉHO ŘÍZENÍ

 • neurony fungují na základě přenosu nervových signálů el. povahy
 • nervová činnost funguje na základě nervových oblouků=reflexy
 • centrální část NS (CNS)= MOZEK+MÍCHA – tvořena různě starými oddíly

-novější oddíly zprostředkovávají složitější nervové funkce

-starší oddíly jsou jimi podřízeny

 • PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM = mozkové nervy, míšní nervy, autonomní nervy
 • činnost kosterního svalstva je řízena SOMATICKÝM nervovým systémem –ovládáme vůlí
 • činnost vnitřních orgánů VEGETATIVNÍM nervovým systémem-neovládáme vůlí

 

-vnější prostředí a jeho změny zaznamenávají RECEPTORY

=specializovaná buňka, která zjišťuje změny vnějšího nebo vnitřního prostředí

-informaci zachytí→musí zpracovat a ve formě IMPULSU=VZRUCHU musí odeslat dostředivou dráhou do centra v mozku nebo míše

-podnět se převede na vzruch el.povahy a je veden do centra a z centra vedou vzruchy

odstředivou dráhou informaci do EEKTORU=výkonný orgán

 

NEURON

=vysoce specializovaná živočišná buňka

-jen některé se dělí, většinou se nedělí

-NEUROGLIE=glie = podpůrné buňky

-skládá se z TĚLA – obsahuje JÁDRO

       VÝBĚŽKŮ – kratší=DENDRITY, 1 dlouhý = NEURIT (AXON)

 

PRINCIP ŠÍŘENÍ NERVOVÉHO VZRUCHU

-funkcí neuronu je tvorba, přenos a vedení elektrických signálů-vzruchů

-po výběžcích se šíří nervové vzruchy→biomembrána neuronu je polopropustná=selektivně propust.

-ionty Na+ =EXTRACELULÁRNÍ ionty – vyskytují se vně buňky (=mimobuněčný)

            K+ = INTRACELULÁRNÍ buňky – primárně výskyt uvnitř buňky (=nitrobuněčný)

→podle toho vznik nervového impulsu

 

-VZNIK VZRUCHU:

A) buněčná membrána: kladně nabité K+ odejde při el. impulzu z buňky mnohem více než se do buňky dostane Na+ iontů zvenčí →uvnitř je záporný náboj (díky úbytku K+ převažují anionty Cl-) a vně je náboj kladný (převažují kationty Na+)→membrána je polarizovaná→mezi povrchem a vnitřkem buňky vzniká el. napětí = KLIDOVÝ POTENCIONÁL  (nešíří se žádný vzruch, hodnota 0,1V)

B) dojde-li k podráždění neuronu, mění se propustnost membrány→Na+ pronikají dovnitř zvenčí (převaha kladných iontů uvnitř),na vnější membráně záporn iontymembrána je depolarizována→ klidový potencionál se mění na AKČNÍ POTENCIONÁL (který se jako vzruch šíří dál neuronem)

-vzruchy jsou pořád stejné a vznikají když je podnět nadprahový

C) následuje REPOLARIZACE – poté co vznikne vlna, tak se zase vrací do původní polohy

=návrat vlákna do původní polohy =klidový potencionál

-neustálou rovnováhu K+ a Na+ za spotřeby energie ATP vyrovnává NATRIUM-KALIOVÁ PUMPA (=sodíko-draslíková)

-přenos vzruchu – energeticky náročné a hodně E je určeno pro nervovou činnost→mozek nejnáročnější na E ze všech orgánů

 

-ŠÍŘENÍ VZRUCHU

-el.impulzy se šíří po neuronech

-u nás se neurony vzájemně nedotýkají, ale vytváří ZÁPOJE (=SYNAPSE) =axon 1 neuronu je napojen na tělo nebo výběžky dalších neuronů

-neuron končí buď synapsí, synaptickým knoflíkem nebo neurosvalovou ploténkou na příčně pruhovaném svalu

-z neuronu na neuron se vzruch přenese pomocí chem. látek = MEDIÁTORŮ=NEUROTRANSMITERŮ:

 • BUDIVÉ = EXCITAČNÍurychlují (noradrenalin, acetylcholin)

-přenesou signál z 1 neuronu na druhý (velice rychle – vzruch trvá 1 milisekundu)

 • TLUMIVÉ = INHIBIČNÍ – velké množství látek (pŕ. kys. gamaaminomáselná)

-podobný účinek jako neurotransmitory mají drogy

-mediátor se vylije do synaptické štěrbiny →podráždí postsynaptickou membránu (membána cílového neuronu), čímž dojde k její depolarizaci a vzruch se šíří dále (pomine podráždění→mediátor rozložen enzymy)

 

NS ČLOVĚKA A JEJÍ ČÁSTI:

 • CNS = CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA – mozek+mícha
 • PERIFERNÍ = OBVODNÍ NERVY – jako síť všude po těle v různém množství

-a) DOSTŘEDIVÉ (=sensitivní)

-b) ODSTŘEDIVÉ (=motorické) – ovládáme vůlí, směřují k motorickým orgánům, svalům

-autonomní-činnost vnitřních orgánů –neovládáme vůlí

-dělíme na sympatické a parasympatické – v rovnováze

 

CNS

-fylogenetický vývoj mozku probíhal postupně

-v mozku původně vznikly 3 části:

 • PŘEDNÍ = ČICHOVÝ mozek-z něho vznik koncový mozek a mezimozek (nejmenší)
 • STŘEDNÍ = ZRAKOVÝ – z něho vznikl střední mozek
 • ZADNÍ = SLUCHOVÝ – z něho vznikl mozeček, prodloužená mícha

-CNS je složen z:

 • ŠEDÉ HMOTY – tvořena těly a dendrity neuronů
 • BÍLÉ HMOTY – tvoŕí axony (dlouhé výběžky neuronů

-mozek a mícha jsou kryty obaly, které jim poskytují ochranu a výživu:

 • TVRDÁ PLENA – vnější obal, pod ní jsou 2 měkké pleny:
 • PAVUČNICE a bohatě prokrvená OMOZEČNICE

 

MÍCHA – PÁTEŘNÍ (medula spinalis)

-provazec nervové tkáně uložený v páteřním kanálu, horní konec přechází v prodlouženou míchu

-podobně jako mozek má obaly (pleny)- nejpevnější obal je MÍŠNÍ VAK –mezi ním a kostmi jsou tuk, vazivo, cévy→pod ní je CÉVNATÁ PLENA MÍŠNÍ a samotná mícha je podélně rýhovaná, rozdělena na pravou a levou komoru

-dolní konec končí v úrovni druhého bederního obratle, nesahá až na konec páteře, kde jsou samotné míšní nervy→do kŕížových a kostrčních obratlů nevede

-po stranách míchy se spojují nervová vlákna dostředivá a odstŕedivá→tvoří 31 párů MÍŠNÍCH NERVŮ

-centrum jednoduchých reflexů, nejnižší reflexní ústředí,  ale je podřízeno vyšším oddílům CNS

-centrální kanál obsahuje MOZKOMÍŠNÍ MOK:

-průhledná tekutina vyplňující dutiny CNS a prostor mezi pavučnicí a omozečnicí

-látková výměna a mechanická ochrana CNS

-centrální kanálek je obklopen šedou hmotou a okolo ní bílou hmotou:

 • ŠEDÁ HMOTA – vybíhá v: a) PŔEDNÍ ROHY MÍŠNÍ – z nich vychází odstředivá nerv.vlákna motoneuronů do svalů, jejichž axony tvoří motor.vlákna míšn.nervů-PŘEDNÍ KOŘENY MÍŠNÍ

-a v b)ZADNÍ ROHY MÍŠNÍ –do nich vstupují dostředivá vlákna z receptorů a končí senzitivní vlákna míśních nervů –ZADNÍ MÍŠNÍ KOŘENY

-spojením předních a zadních kořenů míšních vznikají MÍŠNÍ NERVY

 • BÍLÁ HMOTA – 3 oblasti bílé hmoty (zadní,postranní,přední provazce)-tzv.MÍŚNÍ DRÁHY
  • ZADNÍ PROVAZCE – jsou vzestupné=sensitivní dráhy

-vedou informaci od receptrou do centra (mozku)

 • PŘEDNÍ PROVAZCEsestupní=motorický dráhy

-vzruchy z mozkové kúry pro vědomé pohyby svalů

-u člověka je hl.motorickou dráhou PYRAMIDOVÁ DRÁHA,která začíná v pyramidových buňkách v mozkové kúře v zadní části čelních laloků→na hranici prodloužené míchy a páteřní míchy se většinou vlákna křížípravá mozková hemisféra řídí levou polovinu těla, levá mozková hemisféra pravou polovinu těla

-některá vlákna se nekříží a vedou přímo a to jsou tzv.EXTRAPYRAMIDOVÁ VLÁKNA

 • POSTRANNÍ – vedou dráhy nahoru i dolu, obsahují vzestupné i sestupné dráhy

 

MOZEK

-uložen v dutině lebeční a rozdělen na několik částí:

-prodloužená mácha, Varolův most a střední mozek tvoŕí nejstarší část=MOZKOVÝ KMEN

 

PRODLOUŽENÁ MÍCHA (medula oblongata)

-pokračování páteřní míchy

-centrum životně důležitých funkcí – dýchání, činnost srdce, krevní tlak, peristaltika

-centrum pro obranné reflexy – kýchání, kašlání, zvracení, sání, polykání

-uvnitř je 4. KOMORA MOZKOVÁ, která je vyplněna mozkomíšnám mokem

-z prodloužené míchy vystupuje 7 párů mozkovýhc nervů

-je součástí nejstarší ćásti mozku, které tvoří mozkový kmen-ten je vyplněn tzv.RETIKULÁRNÍ FORMACÍ (=SÍŤOVANÁ)=namíchaná šedá a bílá hmota (je tam šedá h→důležitá centra jsou tam), spojuje všechny oddíly CNS

 

VAROLŮV MOST (pons varoli)

-nasedá na prodlouženou míchu

-z šedé hmoty je tu uloženo 1 tělísko, které ovládá činnost slinných a slzných žláz

pŕevažuje bílá hmota

-retikulární formace rozsáhlá→budivý a tlumivý účinek na mozk.kúru→ovládání spánku a bdění

-vystupuje z něj 5. MOZKOVÝ NERV – TROJKLANNÝ =obrna nervu

 

MOZEČEK (cerebellum)

-nevychází z něj žádné nervy

na povrchu-šedá hmota, uvnitř-bílá hmota s kresbou šedé hmoty, která připomíná STROM ŽIVOTA (arbor vitae)

-tvořen 2 polokoulemi (hemisférami) – pravou a levou

-Purkyně v něm nalezl nejsložitější buňky lidského těla-PURKYŇOVY BUŇKY-hodně rozvětvené

-centrum nejjemnějších pohybů-ovládání rovnováhy, jemných chtěných pohybů, regul.sval.napětí

-pod vlivem alkoholu se vyřadí z činnosti

 

STŘEDNÍ MOZEK (mesence phalon)

-nejmenší ćást mozku uložená mezi Varolovým mostem a mezimozkem, části:

 • ČTVEROHRBOLÍ – nahoŕe, v něm končí část vláken zrak. a sluch. nervu, 4 hrboly
 • SYLVIŮV KANÁLEK – uprostřed
 • VYLÁKLÉ STONKY MOZKOVÉ – dole pod kanálkem, z bílé hmoty

-vedou z konc.mozku pŕes stŕední k nižším centrům

-začínají tu 2 páry PKOHYBNÝCH MOZKOVÝCH NERVŮ

-uplatňuje se při vzpřímeném držení těla, pohyby související se zvuk. a světelnými podněty

 

MEZIMOZEK (diencephalon)

-je v něm 3. KOMOR MOZKOVÁ, důležitý→

 • spodinu komory tvoŕí tenká stěna šedé hmoty =HYPOTHALAMUS – na něm zavěšena ŠIŠINKA –na jeho spodinu připojen podvěsek mozkový, hypofýza –tvořen pŕedním a zadním lalokem

-v hypotalamu centra pro řízení tělesné teploty, hospodaření s vodou, celkový metabolismus, regulace spánku a bdění, centrum sympatiku a parasympatiku

 • po stranách jsou VEJČITÉ ÚTVARY – THALAMY – z šedé hmoty, převodní ústředí pro nervová vlákna směřující do předního mozku, zprostředkovávají reakce na různé podněty

 

KONCOVÝ MOZEK =PŔEDNÍ (telencephalon)

-na povrchu je šedá hmota –vytváŕí MOZKOVOU KÚRU – tvoří laloky

-pod ní je bílá hmota, čím více šedá zrýhovaná tím větší plocha a větší abstraktivní myšlení

-jsou zde ZÁŔEZY (sulci)  ZÁVITY (gyry)-ćím více gyrů, tím je člověk inteligentnější

-skládá se ze 2 polokoulí (hemisfér) – L a P – spojené KALÓZNÍM TĚLESEM

-uvnitř hemisfér 2 MOZKOVÉ KOMORY –I.,II. – v nich se tvoří mozkomíšní mok a teće do III. v mezimozku a do IV. a na stropu IV. se dostává dírečkou do prostoru mezi mozkem→nasákne pleny

 

-VAZNÍK MOZKOVÝ – propojuje hemisféry, ženy vícekrát propojené než muži→mohou dělat více věcí najednou (už od pradávna, žena se více starala o děti→rozptýlená pozornost)

-v každé hemisféře rozeznáváme LALOKYČELNÍ, TÝLNÍ, SPÁNKOVÝ, TEMENNÍ –na nich ZÁVITY

-KOROVÉ OKRSKYkor.okrsek řeči (závit čelní dolní), motorický  (závit centrální přední), sluchový (závit spánkový horní), kožní citlivosti (závit centrální zadní, kůže+citlivost jazyka), zrakový – v týlním laloku (po jeho poškození dochází k oslepnutí)

-zrakový nerv není přirostlý→při úderu se pohne a nedochází ke vzniku zvuk.vjemu→rozmazané vidění

-OKRSKY MOZKOVÉ KÚRY:

 • SENZORICKÉ – centrum analyzátorů (zrak, ćich, sluch, chuť, informace)
 • MOTORICKÉ – řízení uvědomělých pohybů, hl. oblast závitu centrální pŕední

-okrsky odpovědné za tvorbu řeči=BROCOVO ÚSTŔEDÍ

-dochází k asociaci, myšlení, sídlo vyšší nervové činosti

-spodní část tvoří: LIMBUS = LIMBICKÝ SYSTÉM (=límec)

-pruh, který obaluje mozkový kmen a odděluje přední mozek od mozkového kmenu

-sídlo emocí, komplexního instinktivního chování (radost, msutek, strach, hněv, láska)

 

 1. OBVODOVÉ = PERIFERNÍ NERVSTVO

-NERV=svazek axonů-nervových vláken spojených vazivovou pochvou

-obvodové nervy zajišťují oběma směry spojení CNS s orgány celého těla

 • MOZKOMÍŠNÍ NERVY – vystupují přímo z mozku a míchy

-tvořeny svazky nerv.vláken, která mohou být dostředivá (senzitivní, přivádějí vzruchy ze smyslů a kůže), odstředivá (motorická, vedou vzruchy k přič.pruh.svalům), smíšená

-12 MOZKOVÝCH NERVŮ –z mozku (1.čichový nerv-d, 2. zrakový-d, 3. okohybný-o, 4. kladkový-, 5. trojklanný-o,6. odtahující, 7. lícní-o, 8. sluchově rovnovážný-d, 9.jazykohltanový

 1. bloudivý, 11.přídatný, 12. podjazykový)

-3+4+6 spolupodílejí se na pohybech oční bulvy

-31 MÍŠNÍCH NERVŮ – nervy smíšené, inervují většinu kosterních svalů, 8 párů krčních nervů, 12 párů hrudních, 5 párů bederních, 5 párů křížových, 1 pár kostrčních

 • VEGETATIVNÍ (AUTONOMNÍ) NERVY – odstupují z mozku í míchy

-somatický (motorický nerv) – rychlé, ovládáme vůlí

-vegetativní nerv. systém – neovládáme vůlí:

-1. neuron-presynaptický=PREGANGLIOVÝ NEURON, 2. neuron POSTGANGLIOVÝ

-lze rozdělit na 2 systémy, které jdou proti sobě: (antagonisté)

 • SYMPATICKÉ – spolu s míšními nervy vystupují z míchy krční, hrudní a bederní
 • PARASYMPATICKÉ – vystupují spolu s mozk.nervy a s křížovými nervy

-nejvýz: BLOUDIVÝ NERV (nervus vagus) – 10. mozkový nerv, zvracení

Ganglia leží Věnčité tepny průdušky Mozkové cévy srdce mediátor
Sympatikus Blízko míchy-tvoŕí pruh nerv. tkáně=symp.kmen rozšíření rozšíření zúžení zúžení Noradrenalin
Parasymp. Blízko regulovaných orgánů zúžení zúžení rozšíření rozšírení acetylcholin

 

NERVOVÁ ČINNOST

-základní jednotka: reflex

=soubor funkcí, které umožňují reagovat na změny vnějších prostŕedí a to se projevuje jako CHOVÁNÍ – VROZENÉ (=nepodmíněné reflexy)

ZÍSKANÉ (=podmíněné reflexy)

-reflex probíhá po nervovém oblouku, který tvoří receptor, dostředivá dráha, centrum (mozek nebo mícha), odstředivá dráha, efektor (odpověď na podráždění)

 • NEPODMÍNĚNÉ REFLEXYvrozené,dědičné, na týž podnět vždy stejná reakce, stejné dráhy

-minimálně ovlivnitelné vůlí, centrum v míše a v mozku, základ nižší nervové činnosti

-př. odtažení ruky od horkých kamen, zavření víćka když letí moucha

 • PODMÍNĚNÉ REFLEXYtvoří se během života podmiňováním, umožňují adaptaci

=dočasná nervová spojení mezi různými centry předního mozku, centrum v mozkové kúře

→výsledkem je učení

-první je objevil I.P.Pavlov-pokusy u psů, spojil 2 indiferentní (nezávislé) podněty→ drážděno zároveň a spojila se jejich centra a fungovalo zároveň =podstata učení

-časem vyhasíná

-zajišťují VYŠŠÍ NERVOVOU ČINNOST-vznikají na základě ucitého podnětu=signálu:

 • SIGNÁLNÍ SOUSTAVA – podněty jsou konkrétní (chem,fyzikální, biologické)

-základ konkrétního myšlení

 • SIGNÁLNÍ SOUSTAVA – pouze u člověka, protože signály jsou abstraktní (slova)

-u každého na jiné urovni-pracujeme s ní, tak se zlepšuje, základ řečí a myšlení

-i u domestikovaných tvorů – pes

 

NEMOCI NS

 • NERVOVÉ CHOROBY
  • OTŘES MOZKU-při úderu→otok→nabobtnají blány obklopující mozek

-rozhodí se metabolismus

 • MDLOBY, BEZVĚDOMÍ
 • OCHRNUTÍ –nefunguje sympatikus a parasympatikus→bere to na sebe bloudivý nerv

-ischias-skřípne se nervy, hl.v bederní a křížové oblasti, kde už není mícha, hl ve stáří

 • MIGRÉNA – poruchy prokrvení oddílu mozku, bolesti hlavy, geneticky i ze stresu
 • EPILEPSIE – el. zkraty na povrchu nerv. kúry, nemocný ztrácí vědomí
 • MOZKOVÁ DISFUNKCE – lehké, těžké, vznik hl. nedostatkem kyslíku při porodu

-postižené dítě je hyperaktivní, nesoustředěné, má potíže s učením

 • ENCEFALITIDA = virový zánět mozkových blan
 • MENINGITIDA = bakteriální zánět mozkových blan
 • DEGENERATIVNÍ CHOROBY
  • A) ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA – ubývají myelinové pochvy na těle→pomalé impulsy (poruchy hybnosti, citlivosti, koordinace, až úplné ochrnutí)
  • B) ALCHEIMROVA CHOROBA – postupná degenerace mozkové kúry vede k těžké duševní poruše se ztrátou paměti, poruchami řeči,…

-absolutní rozvrat-přestane vnímat, rozlišovat, ztráta mozkových funkcí

 • C) PARKYNSONOVA CHOROBA – postiženy bazální ganglia

-poruchy hybnosti, klidový třes

 • D) CREUTFELD-JAKOBSOVA CHOROBA – obdoba BSE u člověka

-dochází k rozkladu neuronů a jejich ubývání

-způsobují to PRIONY=pozměněné bílkoviny-mění tvar funkčních bílkovin na nefunkční a tím je vyřadí z činnosti-tělo pŕestává fungovat

 • DUŠEVNÍ CHOROBY
  • neurózy (fóbie, arachnofobie), deprese, hypochondrie, psychózy, schizofrenie
  • PARANOA – nerozlišuje představy a realitu, i po drogách
  • MANIODEPRESIVNÍ PSYCHÓZA – člověk neví, proč to dělí ale musí
 • PSYCHOSOMATICKÉ
  • ŽALUDEČNÍ VŘEDY – ze stresu
  • MENTÁLNÍ ANOREXIE –těžká nervová porucha, spojena s bulímií, psychiatrická léčba
  • ASTMA
  • HYPERTENZE – ze stresu a způsobu života, zvýšený krevní tlak

 

FYLOGENEZE

-nejdůležitější, nadřazená ostatním – koordinuje a umožňuje jejich činnost

typický znak: dráždivost – buňka je schopna reagovat na podráždění

 • ROZPTÝLENÁ=DIFÚZNÍ-žahavci, polypovci(síť bez důležitější. ústředí,vysoká regenerace)
 • PROVASCOVITÁ – ploštěnci hlísti (nervové buňky v provazcích)
 • GANGLIOVÁ – měkkýší (shluky buněk=ganglia)
 • ŽEBŘÍČKOVITÁ – kroužkovci, členovci

-ganglia se opakují, v hlavové části nejdůležitější, propojeny nervovými spojkami

 • TRUBICOVITÁ – strunatci + člověk -centrální a periferní, mícha je trubice

-CNS: MOZEKPARYBY, RYBY-hl. mozeček, prodloužená mícha (=vyvinuta zadní centra)

-životně důležitá centra (řídí polykání, reflexy, dýchání,…)

-MOZEČEK – vyvinut dobře u živočichů s orientací, koordinace pohybu, orientace v prostoru

vyveden z rovnováhy alkoholem

-plazi, ptáci, svaci, člověk

-STŘEDNÍ MOZEK – u primitivních nejdůležitější a nejobjemnějších (ryby, obojživelníci)

-ptáci (centrum zraku), savci-nehraje výraznou funkci

-křížení zrakových vjemů, orientace

-PŘEDNÍ MOZEK:

-KONCOVÝ MOZEKnejnovější-řídící centra (ptáci, savci), to co můžeme ovládat vůlí

-jemné pohyby, informace co se děje kolem nas, okolo nás

MEZIMOZEK-nejnovější, před koncovým, nejvyšší centrum pro řízení vnitřních

záležitostí, orgánů – to, co neovládáme vůlí (hormonální činnost, teplota,…)

-u vývojově dokonalejších savců musí být šedá kúra mozková co největší a co nejvíc→ zvrásnění

-MÍCHA-vývojově nejstarší CNS, vznik původně pod páteří, řízeny jednoduché a obran.reflexy

-mozek a mícha chráněny pomocí obalů-pleny mozkové

-NS není pevná-otřesy zmírňuje mozkomíšní mok, vazivové pleny (pružnost),páteřní kanál

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!