Nenasycené uhlovodíky

ošetřovatelství

 

Otázka: Nenasycené uhlovodíky

Předmět: Chemie

Přidal(a): Eliška Horká

 

Alkeny, cykloalkeny, polyeny

 • Alkeny – obsahují jednu dvojnou vazbu v acyklickém řetězci
 • Cykloalkeny – obsahují jednu dvojnou vazbu v cyklickém řetězci ¨
 • Polyeny obsahují více dvojných vazeb v řetězci, podle počtu můžeme rozlišovat dieny, trieny, …
  • Kumulované
   • Málo stabilní, podléhají smyku za vzniku alkynu
  • Izolované
   • Chovají se jako alkeny, dvojné vazby se vzájemně neovlivňují
  • Konjugované
   • Vzájemně se ovlivňují
  • Konfigurace na dvojné vazbě
   • E (trans) – hlavní substituenty jsou na opačných stranách
   • Z (cis) – hlavní substituenty jsou na stejné straně
   • Tyto izomery se liší ve fyzikálních a některých chemických vlastnostech
  • Vlastnosti
   • Fyzikální vlastnosti jsou velmi podobné fyz. vlastnostem alkanů
   • Jsou reaktivnější díky dvojné vazbě
   • Charakteristickou reakcí jsou adice
   • Obecný vzorec alkenů: C2H2n; Cykloalkenů C2H2n-2

Reakce

Adice

 • Elektrofilní
 • Nukleofilní
 • Radikálová

Elektrofilní adice

 • Nejčastější reakce u alkenů a cykloalkenů
 • Nebo může dojít k navázání do pozice trans
 • Průběh usnadňují substituenty s +I efektem, které zvyšují elektronovou hustotu na atomech uhlíku vázaných dvojnou vazbou
 • Při elektrofilní adici se elektrofilní skupina váže na uhlík, na kterém se nachází větší počet vodíkových atomů/ elektrofilní částice se váže na ten z dvojně vázaných atomů uhlíku, který je z hlediska stability vznikajícího kationtu méně výhodný

Radikálová adice

 • Fáze stejné jako u radikálové substituce.
 • Iniciátorem může být UV záření, teplo,…
 • Iniciace
 • Propagace
 • Terminace

Nejvýznamnější adiční reakce alkenů

Adice kyselin a vody

  • Probíhá iontovým mechanismem a řídí se Markovnikovým pravidlem
  • Reakce je zahájena protonem a potom dochází k reakci s aniontem
  • Adice vody neprobíhá přímo ale lze ji uskutečnit nepřímo s využitím např. kys. sírové

Adice halogenů

  • Iontový nebo radikálový mechanismus
  • Pro iontový se jako katalyzátor používá lewisova kyselina
  • Radikálovým mechanismem se iniciuje UV zářením

Adice halogenvodíku

  • Radikálově pouze bromovodík, ostatní halogenvodíky se radikálově štěpí velmi obtížně a probíhá to elektrofilní adicí

Oxidace

 • Při spalování za dostatečného množství O2 hoří za vzniku H2O a CO2. Mírnější oxidace vedou k napadení dvojné vazby

Hydrogenace

 • Adice vodíku za katalýzy upravených kovů (Raneův nikl)
 • Nejsnadněji se hydrogenují dvojné vazby na okrajích řetězce

Polymerace

 • Adice za vzniku polymeru
 • Z nízkomolekulárních látek vznikají makromolekulární látky

Substituční reakce alkenů

 • Jsou méně časté, probíhají za vyšších teplot a radikálovým mechanismem na sousedním uhlíku oproti dvojné vazbě
 • Nejvýznamnější je výroba vinylchloridu

Izomerace alkenů

 • Probíhají z katalýzy kyselinami, dochází buď k přesunu dvojné vazby anebo přetavbě uhlíkatého řetězce

Eliminační reakce

 • Reakce, kterými se alkeny nejčastěji připravují a kterým také mohou podléhat
 • Eliminací se alkeny vyrábí z alkanů a eliminací alkenů vznikají alkyny
 • Dehydrogenace (vznik násobných vazeb)
  • Odštěpení molekuly vodíku, jako katalyzátor se používá směs oxidu hlinitého a chromitého za zvýšené teploty
 • Dehydratace
  • Dochází k odštěpení vody, je to opak adice vody na alkeny
 • Dehydrohalogenace
  • Probíhá mezi alkylhalogenidem a alkoholickým roztokem hydroxidu alkalického kovu za vzniku halogenvodíku

 

Reakce u polyenů

 • Dienová syntéza
  • Reakce konjugovaných dienů s tzv. dienofilem – látkou, která obsahuje násobnou vazbu, která je aktivována skupinou přitahující elektrony

 

Nejvýznamnější uhlovodíky

Ethen

 • Ethylen, je bezbarvý plyn
 • Jeho směs je se vzduchem výbušná
 • Získává se zpracováním ropy a zemního plynu
 • Výchozí látka pro mnoho organických sloučenin PE, etOH, …
 • Nejjednodušší rostlinný hormon, který ovlivňuje dozrávání ovoce a odbourávání chlorofylu

Propen

 • Propylen, získává se z ropy
 • Surovina pro výrobu PP

Buten

 • 4 izomery, 2-methylprop-1-en se používá na výrobu leteckých benzínů
 • Při výrobě kaučuku

 

Alkyny, cykloalkyny

 • Alkyny obsahují alespoň jednu trojnou vazbu
  • Obecný vzorec CnH2n-2
 • Cykloalkyny jsou cyklické a obsahují alespoň jednu trojnou vazbu
  • Obecný vzorec CnH2n-4
 • Reaktivita alkynů
  • Elektrofilní adice probíhá u alkynů méně ochotně
  • Nahromadění elektronové hustoty mezi vázané atomy vede ke snadnějšímu ataku vázaných atomů nukleofilním činidlem
  • Nejvýznamnějším typem reakce jsou adice
 • Vlastnosti
  • Fyzikální se podobají alkanům a alkenům, ale mají vyšší teploty tání a varu
 • Adice nukleofilní
  • Elektrofilním mechanismem se adují halogeny a halogenvodíky
  • Reakce probíhá ve dvou stupních, přičemž lze většinou izolovat produkty vnikající v prvním stupni
  • Adice halogenvodíku
   • Podobně jako u alkenů, podle Markovnikova pravidla
  • Adice halogenů
   • V prvním stupni vznikají dihalogenalkeny a ve druhém stupni tetrahalogenalkany
  • Adice nukleofilní
   • Adice vody na ethyn
    • Reakce je katalyzována kys. sírovou a solí těžkého kovu
    • Produkty reakce jsou vzájemně tautomery. Liší se polohou dvojné vazby a jednoho vodíku
   • Adice radikálová
    • Katalytická hydrogenace
     • Probíhá ve dvou stupních, nejdříve za vzniku alkenu a potom alkanu, reakčními podmínkami lze ovlivnit konečný stupeň reakce
    • Dimerace
     • produktem je but-1-en-3-yn
    • Trimerace a tetramerace
     • Provádí se za zvýšeného tlaku a teploty
     • Při trimeraci vzniká benzen, pří tetrameraci styren
    • Vznik acetylidů
     • Díky kyselosti vodíků v ethynu mohou být tyto atomy nahrazeny atomu kovů, pak tyto sloučeniny nazýváme acetylidy
      • Acetylidy alkalických kovů
       • Přímou reakcí ethynu s alkalickým kovem za katalýzy amoniakem
       • k náhradě obou vodíků dochází při reakci ethynu s roztaveným kovem
       • jsou stále i při vyšších teplotách ale rozkládají se působením vody
      • Příprava a výroba alkynů
       • Podstatou výroby jsou eliminace
        • Dehydrogenae dihalogenalkanů
         • Výroba ethynu
 • Zástupci
  • Ethyn
   • Vyrábí se hydrolýzou karbidu vápenatého, ten se připravuje reakcí oxidu vápenatého s uhlím v elektrických pecích
   • Také se dá připravit pyrolýzou methanu
   • Použití: acetylen, bezbarvý plyn, se vzduchem vytváří výbušnou směs a také vybuchuje při stlačení. Používá se na výrobu PVC, syntetických kaučuků


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!