Alkany – maturitní otázka

chemie

 

   Otázka: Alkany

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): adelinka

 

 

ALKANY

 • uhlovodíky s jednoduchými vazbami
 • CnH2n+2
 • cykloalkany CnH2n
 • podle typu řetězce se dělí na nerozvětvené a rozvětvené
 • uhlíkové atomy mohou být vázány s 3,2 i 1 atomem vodíku

 

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

 • nižší body tání a varu díky slabým van der Waalsovým silám mezi molekulami nasycených uhlovodíků
 • body varu rostou se stoupající molekulovou hmotností
 • C1-C4  jsou za normálních podmínek plynné látky
 • C5-C17 jsou kapalné (Holubcová řikala C5-C15)
 • C18+  jsou pevné
 • body varů alkanů o stejném počtu uhlíkových atomů jsou nižší, čím je jejich uhlíkatý řetězec rozvětvenější
 • všechny nasycené uhlovodíky jsou nerozpustné ve vodě, rozpustné v organických rozpouštědlech

 

CHEMICKÉ VLASTNOSTI:

 • málo reaktivní
 • dříve označovány jako parafíny
 • chemické reakce probíhají na vazbách C -C nebo C –H
 • tyto vazby jsou téměř nepolární,nejsou náchylné ke štěpení
 • nereagují s běžnými kyselinami (H2SO4) ani oxidačními činidly (KMnO4)
 • alkany s menším počtem atomů uhlíků v molekule jsou hořlavé
 • směsi s kyslíkem jsou výbušné
 • dokonalým spálením alkanu vznikne oxid uhličitý a voda ,uvolní se množství tepelné energie

 

 SUBSTITUČNÍ REAKCE:

 • dochází k náhradě některého atomu nebo atomové skupiny jiným atomem nebo skupinou
 • dělí se podle toho,je-li činidlem radikál,elektrofil nebo nuklefil  na radikálovou, elektrofilní a nukleofilní
 • Y +  – C – X  ->  Y- C – +X

 

ELIMINAČNÍ REAKCE:

 • vzniká v molekule substrátu násobná vazba nebo se zvyšuje její násobnost
 • současně se uvolňuje molekula jednoduché , anorganické látky
 • -C – C – ->   C=C +XY

X     Y

 

ADIČNÍ REAKCE:

 • vzniká pouze u sloučenin, které ve svém skeletu mají aspoň 1 násobnou vazbu
 • v průběhu se násobnost vazeb snižuje
 • podle typu částice, která atakuje násobnou vazbu se dělí na radikálové,elektrofilní a nukleofilní
 • -C = C + AB ->  – C – C –

 

MOLEKULOVÝ PŘESMYK:

 • dochází k přesunu atomů z jednoho místa molekuly na místo jiné
 • přesmyk je spojen se stabilizací systému = přesmykem se může méně stabilní sloučenina změnit na stabilnější
 • B = C –  D – A   ->   A – B – C =D

  

INDUKČNÍ EFEKT:

 • posuny elektronů vyvolané přítomností polárně kovalentní vazby
 • Ke vzniku polárních vazeb org.sloučenin dochází, jestliže je atom uhlíku vázán s atomem prvku, který má jinou elektronegativitu než on sám
 • Vazba je tím polárnější,čím je rozdíl elektronegativit obou prvků větší

 

Vznik :

 • uhlíkový atom vytvoří vazbu s prvkem,který má nižší elektronegativitu, získá parciální záporný náboj
 • tento atom uhlíku je proti sousedovi elektronově přesycen, proto na něj část své elektronové hustoty za vzniku přesune
 • atom uhlíku,který je součástí uhlovodíkového, získává prostřednictvím  polární vazby
 • parciální náboj kladný, dojde k posunu elektronů také, ale opačným směrem
 • Atomy,které přitahují vazebné elektrony méně než atom vodíku, mají indukční efekt kladný +I,zvyšují elektronovou hustotu v řetězci
 • Atomy,které přitahují elektrony silněji než vodíkový atom, mají indukční efekt záporný –I, elektronovou hustotu v řetězci snižují
 • Složitější situace nastává,je-li v řetězci substituentů více. Vše záleží na tom,jakým efektem jednotlivé substituenty působí.Pokud je jejich indukční efekt stejný , celkový efekt je výraznější. 
 • Mají-li některé substituenty efekt kladný a některé záporný, výsledný efekt je dán jejich součtem.

 

SUBTITUČNÍ REAKCE ALKANŮ:

 • Pro nasycené uhlovodíky je charakteristickou reakcí substituce radikálová  (vazby C-C, H-C)
  – probíhá za vysokých teplot

 

1.fáze = INICIACE

 • dochází k homolýze vazeb
 • neštěpí se vazby v uhlovodíku,ale v molekule činidla (halogenu)
 • X – X  ->  X   +   X

 

2.fáze = PROPAGACE
– reagují vzniklé radikály s molekulami uhlovodíků za vzniku alkylových radikálů a halogenvodíků
– propagace má řetězový průběh, probíhá tk dlouho,dokud z reakční soustavy nevymizí radikály

                          C – H +  X ->  – C  + HX

                          C  + X – X  ->  – C – X + X

 

3.fáze = TERMINACE

 • na alkylovém  radikálu vznikne nenasycený uhlovodík  a vodíkový radikál
  • – C – C – C   ->    – C – C = C  – + H
 • do soustavy se přidá inhibitor
  • R – C  + O2  ->  R – C – O – O
 • dojde ke sloučení 2 radikálů,nepravděpodobný
  • X     +    X       ->         X – X
  • -C      +     X    ->        – C – X

 

HALOGENACE:

 • substituční radikálová reakce u nasycených uhlovodíků
 • klesá reaktivita halogenů s jejich rostoucím protonovým číslem
 • jodace téměř neprobíhá , endotermická reakce
 • ostatní halogenace jsou exotermní reakce

 

CHLORACE METHANU

 

NITRACE:

 • dochází k ní při 400°C – 500°C
 • jde o náhradu vodíku vázaného v molekule substrátu –NO2
 • k nitraci aklanů se používají oxidy dusíku a zředěná kyselina dusičná
 • produktem jsou směsi nitrosloučenin

 

DEHYDROGENACE ALKANŮ:

 • za přítomnosti katalyzátorů (Ni,Pt) při teplotách 200°C-400°C
 • H3C – CH2 –CH2 – CH3    -> H2C = CH – CH = CH2 + 2H2

 

KONFIGURACE ALKANŮ:

 • způsob řazení jednotlivých atomů vzájemně spojených vazbami

KONFORMACE ALKANŮ:

 • různé prostorové uspořádání určitého sledu atomů, které vychází z jejich volné otáčivosti kolem jednoduchých vazeb


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!