Základní pojmy v organické chemii

 

   Otázka: Základní pojmy v organické chemii

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Janaris

 

 

Základní pojmy v organické chemii, názvosloví organických sloučenin, alkany, cykloalkany

 

Organická chemie:

 • zabývá se studiem struktury, vlastnostmi a přípravou organických sloučenin
 • organické sloučeniny se získávají z přírodních zdrojů (ropa, zemní plyn) nebo uměle
 • první organická látka byla připravena 1828 – močovina
 • vlastnosti
  • nízké teploty tání/varu, jsou hořlavé, často jedovaté a karcinogenní, nevedou
  • elektrický proud (ani v roztoku, ani ve své tavenině), většinou nerozpustné ve
  • vodě (ale v organických rozpouštědlech ano)

 

Struktura organických látek:

 • obsahují především: uhlík (C), vodík (H), kyslík (O), dusík (N), síra (S), fosfor (F)
 • uhlík je v org. sloučeninách vždy čtyřvazný (kvůli elektronové konfiguraci)
 • všechny uhlíkové vazby jsou rovnocenné
 • atomy uhlíku mohou tvořit různé řetězce: přímé, cyklické, rozvětvené
 • vlastnosti organických látek jsou závislé na struktuře
  • → C₂H₆O = CH₃ – CH₂ -OH (alkohol)/ CH₃ – OH – CH₃ (ether)
 • vazby v molekulách mohou být jednoduché x násobné (dvojné, trojné)

 

Rozdělení organických látek:

1) Uhlovodíky – obsahují pouze C, H

 • dělí se: alkany, cykloalkany, alkeny, cykloalkeny, alkyny, cykloalkyny, areny, alkadieny
 • → necyklické (alifatické)
  • → nasycené (jednoduché vazby)
  • → nenasycené (obsahuje násobné vazby)
 • → cyklické
  • → karbocyklické ……….. → alicyklické ………….. → nasycené
  • → heterocyklické            → aromatické              → nenasycené
 • karbocyklické – cyklus tvoří jen atomy C
 • heterocyklické – cyklus tvoří i jiné atomy (N, O, S)
 • alicyklické – různě velké cykly, nepravidelné střídání vazeb
 • aromatické
  • základní cyklus minimálně 6 uhlíků, pravidelně se střídají vazby
  • jednoduché v dvojné (1,5 vazby), Hückelovo číslo

 

2) Deriváty uhlovodíků – obsahují kromě C a H také další prvky (S, O, N, halogeny)

 • jednotlivé skupiny derivátů obsahují charakteristické funkční skupiny
 • 1) Halogenderiváty – obsahují atom halogenu (-F, -Cl, -I, -Br)
 • 2) Hydroxyderiváty
  • obsahují hydroxylovou skupinu  -OH
  • fenoly (hydroxyl na aromatickém jádře), alkoholy
 • 3) Sulfonové kyseliny – obsahují skupinu -SO3H s kyselým vodíkem
 • 4) Dusíkaté deriváty
  • funkční skupina obsahuje N
  • Nitrosloučeniny – NO₂
  • Aminy – NH₂
  • Diazoniové soli – -N+≡N|
 • 5) Karbonylové sloučeniny
  • kyslík vázaný dvojnou vazbou na uhlovodíkový skelet
  • Aldehydy – kyslík je vázán na konci řetězce, alhehydická skupina -CH=O
  • Ketony – kyslík je vázán mimo konec řetězce, ketoskupina -C(=O)-
 • 6) Ethery – kyslík je vázán dvěma jednoduchými vazbami, -O-
 • 7) Karboxylové kyseliny
  • funkční skupina – COOH, karboxylová + aldehydická skupina
  • deriváty: soli, estery, amidy, anhydridy, (acyl)halogenidy, halogen/oxo/hydroxy/amino kysleniny
 • 8) Aromatické a heterocyklické sloučeniny

 

Izomerie:

 • jev, kdy sloučeniny o stejných souhrnných vzorcích se liší povahou vazeb, jejich pořadím nebo jen prostorovým uspořádáním

1) Konstituční izomerie:

 • mají stejné souhrnné vzorce, ale liší se konstitucí (povahou a pořadím atomů a vazeb v molekulách)
 • A) Řetězové
  • izomery se liší typem uhlíkatého řetězce
  • pentan/2-methylbutan → C₅H₁₂
 • B) Polohové – izomery se liší polohou substitulentu nebo násobné vazby
  • 2-chlorpentan/3-chlorpentan → C₅H₁₁
  • pent -2-en/pent-1-en → C₅H₁₀
 • C) Skupinové – izomery se liší funkční skupinou
  • CH₃ – O – CH₃ (ethery) – (ketony)
  • CH₃ – CH₂ – OH (alkoholy) – (aldehydy)
 • D) Tautomery – izomery se liší druhem dvojné vazby a polohou jednoho z atomů vodíku
  • alkohol …….keton (aceton)…….

 

2) Konfigurační izomerie:

 • stejné molekulové (souhrnné) vzorce, stejné konstituce, ale rozdílná konfigurace (= prostorové uspořádání v molekule)
 • A) Geometrická – liší se konfigurací substitulentů (něco jiného než vodík) na dvojné vazby nebo na cyklon
  • Z (cis) – na stejné straně
  • E (trans) –  na druhé straně
 • B) Optická izomerie = enantiomery, jsou dvě látky, které jsou zrcadlovými obrazy
  • většinou obsahují aspoň jeden chirální uhlík
  • jsou to opticky aktivní látky schopny stáčet rovinu polarizovaného světla
  • doprava (pravotočivé +) nebo doleva (levotočivé -)

 

Reakce:

1) Podle vnějších změn:

 • A) Adice – dochází k navazování atomů/skupin na násobné vazby → snižuje se násobnost vazeb
  • podle typu částice, která se na násobnou vazbu aduje dělíme adice na:
   • → radikálové – volný nepárový elektron (R∙)
   • → elektrofilní – E⁺ (kation)
   • → nukleofilní – Nu⁻ (anion)
 • B) Eliminace – opak adice, z vazeb jednoduchých vznikají vazby násobné (zvýšení násobnosti vazeb)
 • C) Substituce – výměna (mění se 1 atom nebo skupiny), nemění se násobnost vazeb
  • dělení: radikálové, elektrofilní, nukleofilní
 • D) Přesmyk – přeskupení atomů uvnitř molekuly

 

2) Podle štěpení vazeb:

 • A) Homolýza = homolytické štěpení
  • vznikají radikály (nestabilní, snaží se spárovat) → částice s nespárovaným elektronem, silně reaktivní, neschopná delší samostatné existence, vzniká rozpadem nepolárních/málo polárních vazeb (př. vodík, kyslík)
  • Cl – Cl (+UV)→ Cl∙ + Cl∙
 • B) Heterolýza = heterolytické štěpení
  • vzniká:
   • elektrofil – E⁺, nedostatek elektronů, napadají místa s elektronovou hustotou
   • nukleofil – Nu⁻, nadbytek elektronů, vyhledává elektrofilní místa
  • CH₃ – Cl → CH₃⁺ + Cl⁻

 

3) Podle vzniku vazeb:

 • A) Koligace – vznikají ze 2 radikálů (H∙ + H∙ → H₂)
 • B) Koordinace – z elektrofilu a nukleofilu (H⁺ + Cl⁻ → HCl)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!