Molekulová genetika – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Molekulová genetika

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): janistka

 

 

Základní genetické pojmy

 • genetika = věda o dědičnosti a proměnlivosti , zakladatel Mendel – hrách – 7 dědičných znaků
 • dědičnost = schopnost rodičovských organismů předávat své vlastnoosti v podobě vloh svým potomkům , zachovává charakteristické znaky organismů – pokračování biologického druhu
 • proměnlivost = schopnost organismu měnit své vlastnosti, kombinace vloh a vznik nových, umožňuje adaptaci organismu – vývoj biologického druhu
 • gen = vloha = konkrétní úsek molekuly DNA, který nese informaci o tvorbě určité bílkoviny
 • exprese genu = vytvoření určité bílkoviny – tvorba znaku organismu – realizace genetické informace
 • lotus = místo na chromozomu obsahující jeden gen
 • alela = konkrétní forma genu
 • genom = soubor všech genů v jedné buňce – jaderný nebo mimojaderný
 • genotyp = soubor všech genů v organismu
 • fenotyp = soubor všech pozorovatelných vlastností a znaků , vzniká činností organismů
 • genofond = soubor všech genů v populaci
 • heterozygot = organismus , jehož alely jsou různé
 • homozygot = organismus, jehož alely jsou stejné
 • Alely : – a,b = malá alela = recesivní
  • A, B = velká alela = dominatní

 

vztahy mezi alelami

 • úplná dominance = dominantní alela úplně potlačí projev alely recesivní
 • neúplná dominance a recesivita = dominantní alela nepotlačuje zcela projev alely recesivní – alela recesivní se také částečně uplatní
 • kodominace = každá z dominantních alel v heterozygotní kombinaci se projeví v plné míře a navzájem se neovlivňují – krevní skupiny – AB

 

znaky organismu

 • anatomicko morfologické – vzhled
 • fyziologické – fotosyntéza, buněčné dýchání
 • psychologické

 

 • znaky kvalitativní = barva květů, srsti, očí, tvar plodů , geny velkého účinku, mají velký fenotypový účinek, jeden gen = jeden znak
 • znaky kvantitativní = výška, délka, hmotnost, geny malého účinku,menší projev fenotypu, větší vliv prostředí, několik genů = jeden znak

 

nukleové kyseliny

 • DNA, RNA, maktomolekula
 • histonové pouzdro

 

 • cukr – polysacharid
 • aminokyseliny protein
 • nukleotid – nukleová kyselina

 

nukleotid:

 • cukerná složka – pentoza – D – riboza RNA, 2 – deoxy D – riboza DNA
 • dusíkaté báze – pyrimidin, purin ( adenin, cytosin…)
 • fosfát h3po3

 

 

esterová vazba – cukr, fosfát

glykosidická vazba – cukr, báze

nukleosid – cukr + dusíkatá báze

nkleotid – cukr + báze + fosfát

thymin adenin – dvojná vazba

glycin cytosin – trojná vazba

 

struktura nukleových kyselin

 • primární – lineární postavení
 • sekundární – stáčivá vlákna
 • tercierní – uspořádání řetězců v prostoru

 

 • konformace – tvar , délka řetězců
 • cirkulární DNA – kruhová – bakterie

 

typy RNA:

 • m RNA – mediátorová , kodování proteinů, přepis informací o primární struktuře bílkovin z DNA, matrice pro syntézu bílkovin
 • r RNA – součást ribozomů, součást proteosyntézy
 • t RNA – adaptor mezi mRNA a aminokyselinou , pro každou aminokyselinu existuje aspoň jedna tRNA
 • malé RNA – další procesy v buňce

 

 • transferová RNA – struktura jetelového listu, 3 konstantní smyčky , 1 variabilní
 • antikodon – jedna smyčka , čte zápis na mediátorové RNA
 • mazebné místo pro AMK

 

Replikace DNA

 • původní DNA se rozdělí v místě vodíkových můstků, kam se naváže nová DNA
 • genová exprese = replikace DNA, při S fázi u buněk

 

 • vzor – původní vlákno DNA
 • materiál – nukleotid
 • dělníci – DNA polymeráza
 • energie – ATP

 

 • dvojšroubovice se rozplétá a oba řetězce slouží jako matrice pro syntézu komplementárních řetězců – dvě nové molekuly
 • rozplétání probíhá v iniciačním místě
 • rozvětvení se nazývá replikační vidlička
 • chromozom může mít až stovky počátků ( iniciačních míst)
 • vlákno DNA je asymetrické – 3konec – hydroxylová skupina pentoxy, 5 konec – fosfátová skupina
 • směr replikace je od 5 ke 3
 • primer = kousek \DNA zahajující replikaci
 • rychlost replikace – genom 8 hodin, chromozom 3 minuty, bakterie – 100 nukleotidů /s

 

geny

 • strukturní – kodují strukturu bílkovin
 • regulační – regulují expesy struktury
 • geny pro RNA – syntéza tRNA a rRNA
 • monogenní – kvalitativní
 • polygenní – kvantitativní
 • molekula DNA – více genů
 • gen = jedna bílkovina

 

genetický kod

 • trojice nukleotidů = triplet
 • koduje zařízení Amk do řetězce
 • pořadí AMK v bílkovině

 

 • 1) tripletový = ze 3 písmen a, g, c
 • 2) degenerovaný – 1 AMK koduje víc tripletů
 • 3) univerzální – stejný pro všechny organismy
 • 4) nepřekrývavý – lineární pořadí

 

 • AUG – iniciační kodon – methionin, zahajuje syntézu bílkovin
 • UAA, UAG, UGA = terminační kodon – ukončuje proces
 • DNA – mRNA- tRNA – bílkovina

 

molekulární základy dědičnosti

Proteosyntéza

 • výroba bílkovin
 • 2fáze – transkripce = přepis z DNA do mRNA
 • translace = informace je přeložena z pořadí bází v RNA do pořadí AMK v bílkovině

 

transkripce

 • vzniká RNA, která vzniká z jednoho řetězce DNA
 • primární transkript je dále upravován
 • můžou nastat chyby
 • sestřih RNA – kodující části – exony

– nekodující části – introny, vystřihávají se = postranskripční přepis

 • u virů – reverzní transkripce

 

translace

 • překlad genetické informace z pořadí nukleoditů v RNA do pořadí AMK
 • místo – ribozom
 • vzor – vlákno RNA
 • materiál – AMK
 • dělníci – enzymy RNA
 • pomocníci – t RNA
  energie ATP
 • navázání AMK na tRNA
 • připojení antikodonu t RNA na kodon mRNA

 

tvorba bílkovin v ribozomu

 • 2 podjednotky – malá – mRNA
 • velká – E místo (exit), P místo (polypeptid), A místo (tRNA, AMK)
 • prodlužování molekuly = elongace
 • 1)2 podjednotky ribozomu se na sebe napojují methioninem
 • 2)přijde tRNA s kompatibilní AMK
 • 3)napojí se peptidickou vazbou na předchozí
 • 4)posune se na E místo
 • 5)tRNA odchází
 • konečná fáze = terminace – stop kodon
 • na 1 mRNA najdeme více ribozomů – cytoplazma, endoplazmatické retikulum

 

genetické zákony

 • základní zákonitosti mezi přenosem znaků z rodičů
 • hybridizace = křížení
 • hybrid = kříženec
 • P = parienrální generace
 • F1 = první generace – filius

 

první Mendelův genetický zákon

 • o uniformitě 2 homozygotů při vzájemném křížení vznikají potomci genotypově i fenotypově stejní

 

druhý Mendelův zákon

 • zákon o nestejnorodé druhé filiální generaci

 

třetí Mendelův zákon

 • zákon o nezávislé kombinatelnosti alel( dihybridní křížení )
 • rozchod= segregace – nezávislost na sobě
 • geny musí být na různých chromozomech


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!