Molekulární biologie a genetika – maturitní otázka

 

   Otázka: Molekulární biologie a genetika

   Předmět: Biologie, Genetika

   Přidal(a): Pavca95

 

 

NUKLEONOVÉ KYSELINY

-molekulární látky

-nukleotid- cukr + dusíkatá báze + fosfát

-nukleosid- cukr + báze

-primární struktura-pořadí nukleotidů v polynukleotidovém řetězci

-sekundární struktura-prostorové uspořádání polynukleotidového řetězce   ->   šroubovice

-báze – purinové (A, G), pyrimidinové (T/U, C)

-báze se párují podle pravidel komplementarity – vždy pyrimidinová s purinovou T  A, G  C

-řetězce DNA jsou antiparalelní (1. ve směru 3′ → 5′, druhý ve směru 5′ → 3′)

 

Základní biologické dogma:

DNA      ->      DNA             ->      RNA   ->      PROTEIN

replikace    transkripce           translace

 

DNA

-kyselina deoxyribonukleová

-2řetězce

-jádra eukaryotních buněk

-základní nositel genetické informace

-báze: A, C, T, G

 

RNA

-kyselina ribonukleová

-1 řetezec

-zajišťuje přenos genetické informace

-m-RNA-přepis informací z DNA, matrice pro syntézu bílkovin

-t-RNA-přenáší AK z cytoplazmy na ribozomy   ->   translace

-r-RNA-součást ribozomů

-báze: A, C, U, G

 

PROTEOSYNTÉZA

-exprese genu=vyjádření genetické informace syntézou bílkovin

 

Replikace DNA

-jádro, S-fáze
-semikonzervativní-při replikace se vždy dotváří pouze 1 vlákno, zachování straré informace

-složitý enzymatický proces

 

-polymeraza-spojení dohromady navázaných nukleotidů

-prvně H-můstky    ->    vazba mezi cukrem fosforem

-pouze 3      5 konec

X Okazakiho fragmenty

 

Transkripce

-přepis DNA na RNA

-U !

-jádro

-helikaza-rozpletení

-nasedání RNA nukleotidů polymeráza

mediátorová RNA cytoplazma

 

Translace

-přepis a řazení aminokyselin podle kodu

-ribozomy (r RNA)

-kodon (m RNA) + antikodon (t RNA)

iniciace

-začne tRNA která nese na konci aminokyselinu methionin

-nasedne na malou podjednotku ribozomů, naváže se na mRNA a přejíždí ji od 5′ konce, dokud nenarazí na sekvenci AUG, pak začne translace

-pak se připojí i velká podjednotka

elongace

– nasedne další tRNA s příslušnou aminokyselinou

-aminokyseliny se spojí peptidickou vazbou a tRNA odejde

-terminace

-na mRNA se objeví stopkodon – nenese žádnou aminokyselinu

= zastavení translace

 

Prokaryotní buňka

-genetická informace je lineární

-operon= 1 transkripční úsek DNA

-promotor-nasedání transkripčních enzymů

-operátor-navázání regulátorů

-strukturní geny-kodují bílkoviny

-terminátor-místo konce transkripce

 

Eukaryotní buňka

-promotor-začátek transkripce

-iniciační oblast-vázání regulátorů

-exony-kodují část genu

X introny –nekodují

-přepis do prem RNA     ->   sestříhání intronů   ->    m RNA

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!