Molekulární základy dědičnosti – maturitní otázka z biologie (2)

 

   Otázka: Molekulární základy dědičnosti

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): GeneThad

 

 

 

 

Stavba nukleových kyselin, stavba chromozomu, proteosyntéza (replikace, transkripce, translace), mutace, GMO

 

 • Genetika:
  • věda o dědičnosti a proměnlivosti živých organismů
  • genus = rod
  • Dědičnost:
   • schopnost organismů vytvářet potomky se stejnými nebo podobnými znaky
  • Proměnlivost:
   • schopnost měnit geny (znaky) organismu vlivem vnějšího prostředí (umožňuje adaptaci organismu na určité prostředí)
  • Johan Gregor Mendel
   • základní pravidla dědičnosti objevil Johan Gregor Mendel (1822 – 1884)
   • křížení dvou odrůd hrachu setého – navzájem se lišily v jednom znaku
  • Watson, Crick, Wilkins
   • zakladatelé molekulární genetiky – 1853
  • Nukleové kyseliny:
   • makromolekulární látky, které uchovávají a přenášejí genetickou informaci (nesou informaci pro průběh všech životních procesů)
   • sacharidové jednotky
    • D-ribóza (RNA)
    • 2-deoxy-D-ribóza (DNA)
   • stavebními jednotkami NA jsou nukleotidy:
    • stavba:
     • dusíkaté báze:
      purinové báze: Adenin, Guanin, pyrimidinové báze: Cytosin, Thymin (DNA)
      purinové báze:  A, G, pyrimidinové báze: C, Uracyl (RNA)
     • zbytek kyseliny fosforečné
     • cukr

 

 • jednotlivé nukleotidy jsou spojeny prostřednictvím fosfátů do polynukleotidového řetězce (pořadí nukleotidů v řetězci – tzv. primární struktura má zásadní význam pro přenos genetické informace)
 • molekula DNA je tvořena dvěma polynukleotidovými řetězci, které se spolu stáčejí jako pravotočivá šroubovice (double helix) – obě vlákna jsou navzájem poutána vodíkovými vazbami mezi bázemi

 

 • DNA
  • z prostorových důvodů se vodíkové vazby tvoří pouze mezi určitými (komplementárními) bázemi – jev se označuje jako komplementarita bází (ta je podstatou genetického kódování)
   • mezi A-T jsou 2H-můstky
   • mezi C-G jsou 3H-můstky
  • RNA
   • molekuly RNA jsou tvořeny (až na určité výjimky) jedním polynukleotidovým řetězcem
   • ribozomální rRNA = stavební složka ribozomů
   • mediátorová (messenger) mRNA = zprostředkovává přenos genetické informace z DNA na bílkoviny
   • transferová tRNA = přenášejí aktivované AMK při proteosyntéze z cytoplazmy do místa proteosyntézy (na ribozom)
  • Chromozom:
   • pentlicovité útvary vznikající v eukaryotních buňkách při jaderném dělení
   • Mikrostavba:
    • nukleosomy
     • Základní stavební jednotkou chromosomu
     • útvar tvořený 8 histony (Histony jsou specifické bílkoviny, které tvoří komplex s DNA), které jsou omotány zhruba 146 páry bazí molekuly DNA
     • Spiralizací těchto nukleosomů vznikajíchromatinová vlákna a další spiralizací těchto vláken vznikají již celé chromosomy
    • Makrostavba:
     • dvě ramena, mezi nimiž je ztenčená oblast (zaškrcení) – centromera
     • Koncová část ramének se potom označuje jako telomera
     • Raménka nemusí být stejně dlouhá – potom na chromosomu rozlišujeme krátké raménko (p raménko) a dlouhé raménko (q raménko)

 

 • dělení dle uložení centromery :
  • Telocentrické (pouze s 1 raménkem)
  • Metacentrické (se stejně dlouhými raménky)
  • Submetacentrické(jedno raménko je mírně kratší)
  • Akrocentrické (jedno raménko je znatelně kratší)

 

 • Karyotyp:
  • Tvar a velikost chromosomů, stejně jako umístění centromery, jsou poměrně charakteristické a konstantní druhové znaky.
   • člověk – 23 párů chromosomů
   • žížala – 18 párů
   • pes – 39 párů
  • Autozomy a monozomy
   • somatické (autozomy)
    • tvoří homologní (shodné) páry a jejich přítomnost není specifická pro určité pohlaví
   • pohlavní (gonozomy)
    • určují pohlaví jedince a jsou heterologní (liší se svou stavbou).
   • u člověka nacházíme 22 párů autozomů a 1 pár gonozomů – přičemž pohlavní chromozomy označujeme písmenyX a Y
  • Proteosyntéza:
   • = syntéza bílkovin
   • základní proces, jímž se informace obsažená v DNA převádí do podoby konkrétního znaku

 

 1. replikace
  • =samozdvojení
  • Při replikaci vznikají z 1 molekuly DNA 2 strukturně shodné molekuly dceřiné
  • Dochází k rozvinutí a uvolnění jednotlivých řetězů dvoušroubovice DNA (zanikají vodíkové vazby mezi bázemi nukleotidových párů)
  • Polynukleotidové řetězce slouží jako vzory(matrice),ke kterým se na základě komplementarity přiřazují volné nukleotidy (např. k nukleotidu ,který obsahuje adenin se přiřazuje nukleotid s thyminem apod.)
  • Jednotlivé nukleotidy se mezi sebou spojují vazbami a vytvoří nový polynukleotidový řetězec,jehož pořadí nukleotidů je komplementárně určeno pořadí nukleotidů v matricovém řetězci
  • z původní molekuly DNA vznikají dvě dvouřetězcové dceřiné molekuly ve které jeden řetězec pochází z původní mateřské molekuly DNA a druhý je nově vytvořený.
 2. transkripce
  • = přepis genu
  • první fáze proteosyntézy
  • v místě uložení příslušné genetické informace se obě vlákna dočasně od sebe uvolní (působením RNA-polymerázy), aby jedno z nich posloužilo jako matrice (vzor), kníž se podle komplementarity bází vytváří molekula mRNA
  • hotové vlákno mRNA se z matrice DNA uvolní, vycestuje z jádra a připojí se k ribozomu
 3. translace
  • = překlad genu
  • překlad z pořadí nukelotidů mRNA do pořadí aminokyselin v polypeptidickém řetězci, tzn. do primární struktury polypeptidu
  • na kodóny mRNA se při průchodu ribozómem navazují svými antikodóny molekuly tRNA, nesoucí na opačném konci jednotlivé aminokyseliny
  • vzniknou peptidické vazby mezi amonikyselinami, zaniknou vazby mezi kodony a antikodony a molekuly tRNA se uvolní do cytoplazmy
  • na ribozomech (v cytoplazmě) vzniká polypeptidický řetězec s primární strukturou mRNA
  • Komplementární vazby jsou mezi mRNA a tRNA

 

 • Mutace:
  • = procesy, při kterých se mění počet alel nebo vznikají alely nové – mění se kvalita i kvantita genů
  • Genové mutace:
   • zasahují a mění jednotlivé geny
   • molekulární podstata
   • mohou být způsobovány:
    • ztrátou jednoho páru nukleotidů
    • zařazením nadpočetného páru nukleotidů
    • záměnou fyziologického nukleotidu nefyziologickým
   • Chromozomové mutace:
    • nemění samotné geny, ale mění strukturu chromozomů
    • jejich vznik předpokládá zlom chromozomu na jednom nebo více místech
    • patří mezi ně:
     • Delece: ztráta jednoho nebo více nukleotidových párů
     • Inzerce(adice): zařazení nadbytečného nukleotidového páru
     • Substituce: nahrazení určitého nukleotidového páru jiným párem nukleotidů
     • Amplifikace:zmnožení určitého nukleotidu nebo znásobení skupiny nukleotidů. jde v podstatě o zvláští případ inzerce
     • deficience (ztráta koncové části chromozomu)
     • duplikace (zdvojení částí chromozomu)
     • inverze (převrácení úseku chromozomu)
     • translokace (přemístění částí chromozomu na chromozom jiný)
     • fragmentace (rozpad chromozomu na více částí)
    • Genomové mutace:
     • mění počet chromozomů v buňce
     • polyploidie:
      • dochází ke znásobení jednoduché sady chromozomů
      • 3n triploidie
       4n tetraploidie apod.
     • aneuploidie:
      • zvýšení nebo snížení počtu určitých chromozomů
      • 2n + 1 trisomie
       2n – 1 monosomie
     • Z hlediska vzniku rozlišujeme:
      • Spontánní mutace:
       • dochází k nim bez jakéhokoliv vnějšího vlivu (např. zařazením chybného nukleotidu při replikaci DNA)
       • výskyt velmi nízký
      • Indukované mutace:
       • vyvolané přímým či nepřímým vlivem mutagenů
       • mutageny:
        • všechny faktory, jejichž vlivem dochází ke zvýšení frekvence mutací
        • schopnost způsobit poškození DNA se nazývá : mutagenita (genotoxicita)
        • fyzikální mutageny:
         • záření (UV – záření a ionizující záření
        • chemické mutageny:
         • chemicky modifikují složky DNA a v některých případech se přímo vážou na báze jednotlivých nukleotidů
        • biologické mutageny
         • především viry
        • virová DNA se za určitých podmínek může začlenit do genomu hostitelské buňky a přerušit tak některý z jejích genů
       • GMO:
        • =geneticky modifikované organismy
        • do jejich genomu byly metodami genového inženýrství začleněny geny z jiných organismů
        • transgenoze = proces vložení cizího genu
        • geneticky upravené organismy = transgenní
        • např.: transgenní rostliny s vyšší odolností vůči mrazu, škůdcům nebo herbicidům
        • plodiny některých GM rostlin mají zvýšený obsah vitamínů nebo delší skladovatelnost
        • např. : transgenní zvířata – praskem s nižším obsahem tuků v mase, ovce, jejichž vlna má pro další zpracování vhodnější chemické složení, nebo ryby, které lépe snášejí výkyvy teploty vody


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!