Molekulární genetika, genetika buněk

 

   Otázka: Molekulární genetika, genetika buněk

   Předmět: Biologie, Genetika

   Přidal(a): jeti52

 

 

Molekulární genetika:

Do roku 1953 nebylo přesně známa podstata genetické informace, genů, dědičnosti,.. V roce 1953 Watson a Crick pořídili rentgenenové snímky DNA, zjistili že DNA je tvořena polynukleotidovým řetězcem (který se skládá z cukrů, tuků a fosfátů), báze jsou komplementární (4 typy bází a můžou tvořit pouze dvojice) a pořadí bází určuje genetickou informaci.

 

Základní stavební jednotkou nukleových kyselin jsou nukleotidy, které jsou tvořeny

 • 1) dusíkatými bázemi (u DNA Adenin, Thymin, Guanin a Cytosin, u RNA je Thymin nahrazen Uracilem), báze jsou spojeny vodíkovými můstky a jsou komplementární (vždy proti sobě můžou stát jen A-T a C-G, u RNA A-U)
 • 2) pěti-uhlíkatým cukrem – u DNA deoxyribóza u RNA ribóza
 • 3) zbytkem kyseliny fosforečné (=fosfát)
  • báze + cukr + fosfát tvoří primární strukturu nukleových kyselin

 

DNA jsou dva polynukleotidové řetězce proti sobě stočené do dvoušrobovice. Vyčnívající báze jsou navzájem propojené vodíkovými můstky. Báze jsou komplementární (vždy proti sobě jen A-T a C-G)

RNA – jeden polynukleotidový řetězec, Thymin je nahrazen uracilem (komplementarita platí A-U a C-G). Prostorové uspořádání RNA se liší – m-RNA (mediátorová, informační)

 • – t-RNA  (transportní)
 • – r-RNA (ribozomální)

 

Syntéza DNA – replikace

Replikace DNA je zdvojení (duplikace) nějaké existující molekuly DNA – vzniká otisk (replika). Probíhá přímo v buněčném jádře.

Průběh:

 • u kruhové DNA prokaryot začíná v konkrétním místě
 • u lineární DNA eukaryot může začít v jakémkoliv místě řetězce
 • v místě začátku replikace jsou vlákna oddálena a vzniká nové tak, že jsou přikládány nové nukleotidy na základě komplementarity bází
 • DNA-polymeráza – katalyzuje tvorbu vazeb v novém řetězci (vodíkových můstků mezi bázemi)
 • na konci tohoto procesu jsou dva řetězce DNA – jsou identické – každý má jedno vlákno původní a jedno nové

 

Syntéza DNA – transkripce

Transkripce je přepis molekuly DNA do RNA. Probíhá v jádře ale i v mitochondriích a plastidech.

 

Průběh:

 • vlákna DNA se opět oddalují (nyní jen dočasně), podle jednoho z vláken DNA se řazením nových nukleotidů syntetizuje vlákno RNA (na základě komplementarity bází) – místo T je U
 • tvorbu nových vazeb katalyzuje RNA-polymeráza (mezi nukleotidy)
 • vzniklá RNA je otiskem DNA, obsahuje však nepotřebné úseky (introny) – ty musí být vystříhány a zůstávají pouze funkční úseky (exony), které jsou spojeny do jednoho vlákna

 

Existují 3 typy RNA:

 • m-RNA (informační, mediátorová) – nese zápis o pořadí aminokyselin v bílkovinách, je lineární
 • t-RNA ( transportní)
  • přenáší různé AK, má tvar trojlístku
  • na jedné straně trojlístku je antikodon, který je komplementární ke kodonu na m-RNA a na druhé straně má odpovídající AK
 • r-RNA (ribozomální) – dává vznik ribozomům a vzniká v jadérku

 

Proteosyntéza (=syntéza bílkovin)

Proteosyntéza je překlad (translace) genetické informace z nukleových kyselin do bílkovin (z údají na m-RNA se překládá do bílkovin). Probíhá v ribozomech (= složité nukleoproteinové útvary skládají se ze dvou podjednotek – malé a velké- ty se při zahájení translace spojují – jinak se volně pohybují v cytoplazmě).

– bílkovina = více peptidů, peptid = soubor aminokyselin

– pořadí AK v bílkovinách je určeno pořadím nukleotidů v řetězci m-RNA

– m-RNA je při translaci čtena po trojicích nukleotidů (kodony), těm odpovídají na základě komplementarity triplety na DNA, a zároveň jsou komplementární k antikodonům na t-RNA

– Genetický kód = systém přiřazení dané AK k určitému kodonu

Gen je úsek DNA kódující 1 molekulu bílkoviny, je to základní jednotka genetické infor.

 • Strukturní geny – podle nich se vytváří bílkoviny
 • Regulační geny – pouze regulují transkripci
 • Geny pro syntézu t-RNA a r-RNA

iniciační kodon = AUG (AK – metionin) – na m-RNA označuje místo začátku translace

– terminační kodon = UAA, UGA, UAG – označuje konec translace, neodpovídá jim žádný antikodon, dojde k odpojení polynukleotidového řetězce

 

Průběh:

–          m-RNA opustí jádro a v cytoplazmě se spojuje s ribozomy

–          k ribozomům pronikají jednotlivé t-RNA nesoucí AK

–          m-RNA se posouvá ribozomem (jako magnetofonový pásek) a je čtena po trojicích (kodonech)

–          k jednotlivým kodonům se přikládají příslušné antikodony t-RNA

–          na druhém konci t-RNA jsou příslušné AK spojovány peptidickou vaznou v peptidický řetězec

–          prázdné t-RNA se uvolňují a přinášení nové AK

–          na m-RNA je většinou připojeno současně několik ribozomů najednou vzniká více molekul téže bílkoviny

 

!!! Ústřední dogma molekulární biologie: Genetická informace se přenáší z DNA do RNA a odtud do molekuly bílkoviny, zpětný přenos z bílkoviny do nukleových kyselin není možný!

Genetická informace (Genetický kód) mají všechny živé organismy.

–          je určen trojicí nukleotidů na DNA (triplety) které jsou komplementární ke kodonům na m-RNA a ty jsou komplementární k antikodonům na t-RNA.

–          Genetický kód je systém přiřazení dané AK k určitému kodonu

–          Existuje 20 AK a 64 kodonů (jedna AK je kódována více kodony)

 

Genetika buněk:

+Znát základní genetické pojmy!!!

V prokaryotické buňce je genetická informace uložena v bakteriálním chromozomu (= jedna kruhová molekula DNA), doplňková informace je uložena v plazmidech (přídavné kruhové molekuly DNA). V jedné buňce je jen jedna alela každého genu a každá alela se projeví ve fonotypu.

 

Plazmidy obsahují geny pro zvláštní situace:

 • geny podmiňující rezistenci na antibiotika
 • geny pro syntézu vlastních antibiotik
 • fertilní plazmidy – slouží k pohl. rozm.

Plazmidy mohou přecházet do jiných buněk (i eukaryotických) a rozšiřují tak svou genetickou informaci o nové geny (získávají lepší adaptibilitu) –> toho se využívá v genovém inženýrství:

 • transformace = začlenění cizího genu do bakterie nebo kvasinky, plazmidy potom slouží jako nosiče cizích genů
 • transdukce = přenos genu pomocí virové DNA – gen se včlení do virové DNA, která se pak stane součástí bakteriálního chromozomu

 

Eukaryotická buňka

–          U eukaryotní buňky je genetická informace uložena v jádře a je rozdělena do více chromozomů (chromozomy jsou mimo mitozu despiralizované – tvoří hmotu chromatin; během mitozy jsou kondenzované v chromozomy)

Doplňková gen. informace je uložena v mitochondriích a plastidech

–          Každý druh organismů má v jádře svých buněk chromozomy konstantního počtu a tvaru = karyotyp (soubor všech jaderných chromozomů buňky)

–          Stavba chromozomu

–          Typy chromozomů

 

Počet chromozomů:

 • v somatických buňkách (2n) – každý chromozom je zde dvakrát – jeden od matky, jeden od otce
 • v pohlavních buňkách – (n) – pouze jedna chromozomová sada

 

Chromozómové určení pohlaví: – jádro lidské somatické buňky obsahuje 23. párů chromozomů, z toho:

 • 22 párů jsou autozomy (tělové chromozomy) – ty jsou přítomny u obou pohlaví bez rozdílů
 • 23. pár jsou gonozomy (pohlavní chromozomy) – jsou označené písmeny X a Y, u ženy jsou dva chromozomy X u muže je jeden X a jeden Y

 

   Základní typy určení pohlaví:

 • Typ Drosophila (savčí) – vajíčka jsou vždy typu X a spermie jsou typu X nebo Y v poměru 1:1 (hmyz, některé ryby a plazi, savci, dvoudomé rostliny)
 • Typ Abraxas (ptačí) – vajíčka jsou dvojího typu X nebo Y a spermie mají vždy chromozom X (motýli, některé ryby a plazi, obojživelníci, ptáci)

 

Proměnlivost genotypu je založena na:

 • crossing – overu – probíhá v profázi meiózi, dochází k výměně částí homologických chromozomů
 • segregaci – rozchod homologických chromozomů do vznikajících gamet
 • kombinaci – v jádře zygoty se kombinuje mateřský a otcovský genom (výsledek kombinace je různý – např. krevní skupiny)
 • mutaci – mutace = jakákoliv náhodná změna genotypu, poměrně vzácná, dochází při ní ke změně struktury DNA
 • výsledkem mutace může být
  • zcela nefunkční gen
  • funkční gen ve sníženém nebo zvýšeném množství
  • vzniká mutantní alela, která zvyšuje životaschopnost jedince (málo pravděpodobné)

 

Mutace

– Mutace rozlišujeme podle příčiny na:

 • mutace spontánní – náhodné chyby při replikaci DNA, jsou poměrně vzácné, protože reparační systém buňky je stihne většinou včas eliminovat
 • mutace indukované – mají relativně vyšší četnost, jsou vyvolané působením mutagenů (= faktory způsobující narušení nebo změny molekuly DNA)

 

Mutageny:

 • fyzikální – UV záření, RTG paprsky, gama záření
 • chemické – mutagenem jsou chemické sloučeniny, např.:
  • 1. polycyklické aromatické uhlovodíky, které vznikají jako produkty spalovacích procesů, jsou běžné v našem prostředí, jsou nejnebezpečnější
  • 2. organická rozpouštědla – pesticidy, insekticidy
  • 3. yperit
  • 4. aditiva v potravinách (barviva, konzervanty)
 • biologické – viry – začlení se do genomu hostitelské buňky –> poruší některé geny, odtrhne je od sebe, přeruší je)

 

Mutace rozlišujeme podle rozsahu na:

 • genové = změny v rámci jednoho genu – mění se struktura genu, ale nenaruší se celistvost chromozomu

–          mohou, ale nemusí ovlivnit funkčnost příslušného proteinu

 

Příčiny genových mutací:

 • Záměna páru nukleotidů za jiný (substituce)
 • ztráta nukleotidového páru (delece)
 • výskyt nadbytečného páru nukleotidů (adice, inzerce)
 • zmnožení určitého nukleotidu (amplifikaceú

chromozomové mutace (aberace) = změny počtu nebo struktury chromozomů

–          podstatou je zlom chromozomu a následné přeskupení struktury

–          jsou zdrojem postižení nebo jsou neslučitelné se životem, často jsou příčinou spontánních potratů

 

Typy chromozomových mutací:

1. Strukturní aberace

–          delece – ztráta části chromozomu, koncové nebo vnitřní

–          translokace – přesun části chromozom na jiný případně vzájemná výměna mezi dvěma chromozomy

–          inverze – přemístění genu v rámci jediného chromozomu

 

2. Numerické aberace (změny v počtu chromozomů)

–          aneuplodie – v chromozomové výbavě přebývá nebo chybí jeden chromozom

 • trizomie např. Downův syndrom
 • monozomie např. Turnerův syndrom – na 23. páru je jen chromozom X
 • genomové mutace (polyplodie)

–          zmnožení celých chromozomových sad (není to možné u člověka)

–          využívá se u šlechtění rostlin –> dochází k zvětšení těla nebo jednotlivých orgánů

–          u rostlin triplodie 3n, tetraplodie 4n, … rostliny jsou méně plodné nebo zcela sterilní


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!