Molekulární biofyzika – otázka z biofyziky

biofyzika

 

   Otázka: Molekulární biofyzika

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Obsah:

 

Molekulární biofyzika

Skupenské stavy hmoty

 • kapaliny, plyny, pevné látky, plasma + mezistavy
 • vlastnosti látek vyplývají ze síly, kterou jsou k sobě vázány složky látky
 • pevné skupenství – zachovává objem i tvar
 • kapalné skupenství – zachovává objem
 • plynné skupenství – přijímá podle nádoby
 • plasma – přibližuje se plynu
 • plyny
  • dokonale mísitelné
  • jejich smísením vznikne jediná fáze
  • každý z plynů zaujme celý prostor/objem
  • každý plyn se projevuje určitým parciálním tlakem
  • rychlost pohybu molekul – vysoká
  • difuzní výměna plynů – velmi rychlá – při dýchání
 • kapaliny
  • nelze zanedbat soudržnost molekul
  • význam kraje tvar a polarita molekul
  • v některých kapalinách existují skupiny orientovaných molekul = tekuté krystaly
  • tekuté krystaly – protáhlý tvar i v živých organismech, z hlediska biologických funkcí přináší tvar výhodu
  • spojují možnost difuze a možnost zachování struktury – procesy v buněčných membránách
 • pevné látky
  • složky hmoty pevně spojeny v krystalické mříži – určité prostorové uspořádání
  • látky bez krystalické mříže = přechlazení kapaliny s extrémně vysokou viskozitou
 • plasma
  • látku tvoří molekulární a el. nabité částice
  • vzniká z plynného skupenství
  • ionizující molekuly plynu
  • příčina – vysoká teplota
  • př: Slunce
 • Změny skupenství
  • způsoby dodávání a odebírání energie
  • pevné – nejpomalejší reakce
  • plasma – nejrychlejší reakce

 

Disperzní systémy

 • soustava má 2 fáze/složky a 1 fáze/složka nespojitá je více či méně ve druhé spojité fázi/složce př:krev
 • lze je třídit podle velikosti částic
  • disperze analytická – částice do 1 nanometru (10 na -9), nelze je zjistit fyzikálně, pouze chemicky
  • disperze koloidní – částice od 1 nanometru (10 na -9) do 1 mikrometru (10 na -6)
  • disperze hrubé – částice od 1 mikrometru (10 na -6) do 1 mm (10 na -3)
  • jsou-li částice větší, nejedná se o disperzi
  • př: léčivé látky ve formě přípravků tvořících iontové, molekulové a koloidní disperze
 • Analytická disperze
  • homogenní – všude stejné
  • směsi plynů
  • páry kapalin v plynu – vlhkost vzduchu
  • plyny v kapalině – 02 v plazmě
  • směsi kapalin – některé se mísí dokonale, částečně či vůbec ne
  • pravé roztoky – iontové F1/1, molekulové G, koloidní disperze tvořeny molekulami
 • Sedimentace
  • gravitace působí na částice disperzního roztoku silou úměrnou hmotnosti částic
  • v zemské gravitačním poli sedimentují měřitelnými rychlostmi pouze hrubé disperze
  • měření rychlosti sedimentace složek krve
 • Dialýza
  • difuze malých molekul a iontů z koloidního roztoku dialyzační membránou do čistého roztoku rozpouštědla
  • rozpouštědlo se často mění x protéká k udržení velkého koncentračního spádu

 

Voda jako rozpouštědlo

 • slouží k rozpouštění, transportu, osmotickým jevům, vstupují do akcí, při syntézách a oxid. reakcích H se uvolňuje, termoregulaci

 

Transportní jevy

 • děje probíhají v důsledku pohybu a vzájemné interakce molekul – dochází l přenosu molekulární veličiny
 • Difuze
  • pronikání rozpuštěné látky do rozpouštědla až do vyrovnání koncentrace obou látek
  • je důsledkem tepelného pohybu částic
  • v plynech probíhá mnohem rychleji než v kapalinách
  • samovolný transport hmoty
  • výraz snahy vyrovnat složení soustavy ve všech částech
 • Osmóza
  • oddělíme-li roztok od rozpouštědla polopropustnou membránou, budou moci přecházet jem molekuly rozpouštědla do roztoku
  • snaha o vyrovnání koncentrace se nemůže realizovat a proto dojde ke zřeďování roztoku
  • samovolné zřeďování koncentrovaného roztoku
  • průchod částic se dá taky ovlivnit rozdílem tlaků působících na kapalinu na obou stranách membrány
  • při zvýšení rozdílných tlaků působí proti osmóze až nastane okamžik zastavení osmózy
  • rozdíl tlaků, který změní rovnováhu tlaků = osmotický tlak
  • víme-li, že osmotický tlak je 5 megapascalů = roztok by byl v rovnováze s čistým rozpouštědlem odděleným polopropustnou membránou, kdyby byl na roztok vyvynut tlak 5 megapascalů
  • roztok o nižším osmotickém tlaku se nazývá hypotonický
  • roztok o vyšším osmotickém tlaku se nazývá hypertonický
  • rozpouštědlo proudí z hypo do hypertonického roztoku
  • stejná hodnoto – izotomický roztok
  • membrány oddělující v biologických systémech prostředí o různém složení mají velice rozdílnou propustnost
  • buněčné stěny – pustí vodu + rozpuštěné látky
  • cytoplasmatická membrána – blíží se vlastnostem polopropustné membrány
  • každá buňka reaguje změnou objemu na prostředí, do kterého je umístěna
  • př: ery mimo plasmu přijímají vodu -> lyze, v hypotonickém roztoku proudí voda z ery -> svraští se
  • v krevních kapilárách se uplatní osmóza při dělení vody mezi krev a tkáň
  • stěna kapilár = polopropustná membrána
  • krevní TK vytlačuje krev z kapilár
  • osmotický tlak nasává vodu do kapilár, v arterii více krevní tlak, ve vénách více osmotický tlak

 

Krevní oběh

 • uplatňují se zákony hydrodynamiky
 • jednosměrný
 • celková práce LK = 0,96 J
 • celková práce PK = 0,19 J
 • 1 systola = 1,13 J
 • při normálním výkonu = 1,3 W = 1/10 celkové srdeční energie
 • 9/10 je spotřebována na udržení napětí svaloviny
 • 13 W = celkový výkon srdce = 13% celkového klidového výkonu organismu
 • za 60 let = 2 giga J = vyzdvižení 30 tunového předmětu na Mt. Everest
 • rovnice kontinuity – větší trubice – menší rychlost
 • bernuliova rovnice – užší trubice – menší tlak

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!