Směsi – otázka z chemie

 

   Otázka: Směsi

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Tereza Chudá

 

 

a)Homogenní

 • velikost částic tvořících tyto směsi < 10-9m
 • ve všech částech mají stejné vlastnosti

(př. vzduch)

 

b) Heterogenní

 • velikost částic > 10-7m
 • tvoří je několik homogenních oblastí (=fází) oddělených rozhraním, na kterém se mění vlastnosti skokem (př. žula)

 

Koloidní (=nepravé roztoky)

 • 10-9m < velikost částic < 10-7m

př. vaječný bílek

 • zvláštní skupinou jsou disperzní směsi
  • = tvoří je látka rozptýlená a rozptylující (ta převažuje a je v celém objemu soustavy spojitá Þ tvoří disperzní prostředí)

 

Disperzní prostředí

Látka rozptýlená ->Název a př. směsi

 • Kapalina
  • Pevná látka -> Suspenze (písek ve vodě) H
  • Kapalina -> Emulze(olej ve vodě)
  • Plyn -> Pěna(šlehačka )H
 • Plyn (většinou vzduch)
  • Kapalina -> mlha
  • Pevná látka -> dým

 

Roztoky

homogenní směsi dvou nebo více látek (rozpouštědlo a látka rozpuštěná)

 • dělíme je podle skupenství

a) plynné (vzduch)

b) kapalné (mořská voda)

c) pevné (slitiny kovů – bronz)

 

Kapalné roztoky

vznikají rozpouštěním

= promísení látek na molekulární úrovni (př. HCl (g) ve vodě, líh ve vodě, sůl ve vodě …)

 

Dělíme je podle vlastností rozpuštěné látky:

 • a) ¤ neelektrolytů

= rozpuštěná látka je tvořená molekulami s nepolárními nebo jen slabě polárními kovalentními vazbami Þ do ¤ přejdou jako celek Þ nevedou elektrický proud (př. tuk v benzínu, cukr v H2O)

 

 • b) ¤ pravých elektrolytů

= rozpuštěná látka obsahuje iontové vazba Þ polární rozpouštědlo vytrhává ze struktury krystalu ionty Þ pohyblivé ionty umožňují vedení el. proudu (př. NaCl ve vodě)

 

 • c) ¤ potenciálních elektrolytů

= rozpuštěná látka obsahuje polární koval. vazby  Þ molekuly polárního rozpouštědla mohou molekuly roztrhat na ionty (př. HCl ve vodě)

 

Rozdělení látek podle vzájemné mísitelnosti:

a) Neomezeně mísitelné

= tvoří ¤ bez ohledu na množství, ve kterém jsou smíseny (plyny, líh a voda…)

 

b) Omezeně mísitelné

= tvoří ¤ jen v určitém rozsahu vzájemných poměrů (př. cukr a voda) tvoří ¤

 • nasycené (za dané p,T se v nich nedá rozpustit více látky)
 • nenasycené

 

c) Nemísitelné

= vzájemně nerozpustné (př. olej a voda)

 • vzájemnou mísitelnost vyjadřuje rozpustnost R

= udává hmotnost látky (v g), která se za daných podmínek (p, T) rozpustí ve 100g rozpouštědla za vzniku nasyceného roztoku.

◦ u většiny látek se s rostoucí T zvyšuje R (závislost R na T Þ křivky rozpustnosti)

 

Vyjadřování složení roztoků

1) Hmotnostní zlomek … w

= vyjadřuje jakou část z hmotnosti celého roztoku tvoří rozpuštěná látka

 

hmotnostní zlomek nemá jednotku

 • při vynásobení 100 získáme vyjádření složení ¤ v hmotnostních %
 • naopak pokud hmotnostní % vydělíme 100 získáme w
 • platí: součet w všech látek tvořících roztok je roven 1

w(s) + wrozpouštědla= 1 … (100%)

 

Příklad 1:

Jaká je procentová koncentrace (vyjádřená v hmotnostních %) NaOH v roztoku, který vznikl rozpuštěním 40g NaOH v 80g vody? (řešení: 33,3%)

 

 

Příklad 2:

Urči hmotnost NaCl a H2O potřebné k přípravě 150g 10% roztoku NaCl (řešení: 15g NaCl a 135g vody)

 

2) Objemový zlomek φ

vyjadřuje jakou část z celkového objemu roztoku tvoří rozpuštěná látka

 

Při mísení kapalin dochází k objemové kontrakci!!!

φ(s) * 100 = objemová % (součet obj.% všech složek roztoku ≠ 100)

 

Látková (=molární) koncentrace c

vyjadřuje látkové množství rozpuštěné látky v 1dm3 roztoku

 

[c] = mol/dm3

 • roztok s c=1mol/dm3 je jednomolární (1M)

 

Příklad 1:

Jaká je látková koncentrace roztoku NaCl, který obsahuje v 1dm3 125g NaCl? (řešení: 2,14M)

 

Příklad 2:

Urči hmotnost NaOH potřebnou k přípravě 0,5dm3 jeho roztoku s koncentrací 0,5 mol/dm(řešení: 10g)

 

Změny ve složení roztoků:

Smísením dvou ¤ látky A o různém složení(hmotnost látky A můžeme vyjádřit vztahem m¤. w)

Þ m1.w1 + m2.w2 = m3.w3 … zřeďovací rovnice

 

Příklad:

Jaký bude hmotnostní zlomek NaCl v roztoku, který vznikne smícháním 200g 15% a 400g 25% roztoku NaCl (řešení: w=0,217 tj. 21,7%).

 

Přidáním čistého rozpouštědla

w látky A v čistém rozpouštědle = 0    (w2=0)

Þ   m1.w1 = m3.w3

Příklad:

Urči hmotnost vody potřebnou k ředění 30g 96% roztoku H2SO4 na 20% roztok. (řešení: 114g)

 

Přidáním čisté látky A

w čisté látky = 1…100%                (w2=1)

Þ m1.w1+ m2 = m3.w3

 

Příklad:

Kolik gramů pevného NaCl musíme přidat ke 20g 5% roztoku, abychom získali roztok 10%?(řešení: 1,1g)

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy