Krevní oběhu a jeho biofyzika

 

   Otázka: Biofyzika krevního oběhu

   Předmět: Biofyzika

   Přidal(a): BobanCreed

 

 

 

– proudění krve

– zákon kontinuity

– platí pro nestlačitelné kapaliny

S1v1 = S2v2                              S = průřez trubice

 

– energetika proudění

– zanedbáme-li tření

E=EK+EP

EP = ΔpV

Δp = tlakový spád

EK = ½ m(v22-v12)                   v1,2 = rychlost v bodech 1,2

 

– Bernoulliova rovnice

– pro jednotkový objem kapaliny v tíhovém poli

Σp + ½ρv2 + hρg = konst.

– zanedbává tření, .. => aproximace

 

– reálná kapalina

rychlost ve středu je mnohem vyšší než u stěny trubice

– parabolický profil při proudění krev složitý disperzní systém, cévy nejsou konstantní

– malé artérie – parabolický profil s velikostí cévy se zplošťuje => velké cévy – zátkový profil (plochý)

 

– Hagen-Poiseulleův zákon

– Q = průtočný objem (objem proteklý za jednotku času)

Q = πr4Δp/8ηΔl

– pro newtonovské kapaliny => aproximace

 

– princip a vlastnosti proudění

– tlakový spád mezi arteriální a žilní částí <= činnost srdce

– systola v aortě = 16kPa (120thor), diastola 10,5kPa (80thor)

– laminární proudění

– pohyb je paralelní s podélnou osou trubice

– turbulentní

– nadkritická hodnota průtočného objemu

– víření kapaliny

– Reynoldsovo číslo

– určuje typ proudění

Re = vρ/η

– pak kritická rychlost:

vK = 1000η/ρr

– střední rychlost proudění

– závisí na celkovém průřezu

– aorta 0,3ms-1, vlásečnice 0,001ms-1, velké žíly 0,1ms-1

– kontrakce => tepová vlnu – 6ms-1

 

– proudění v kapilárách

– látková výměna => tlakový spád

arteriální konec 4,6kPa

venózní konce 2,2kPa

– póry ve stěnách => dializační membrány => difúze látek

– velikost difúze závisí na rozdílech ph krve, intersticiální tekutiny a onkotickém tlaku

 

– mechanické vlastnosti cév

– elastin, kolagen a hladké svalstvo => pasivní i aktivní změna objemu

– pružníkové cévy

– převaha kolagenu a elastinu

– pružníkový efekt

– v systole se část energie přemění na EP cév, v diastole se uvolňuje

– zajišťuje souvislý tok krve

 

– muskulární cévy

– převaha hladké svaloviny

– hlavně arterioly

– tvoří a regulují aktivní napětí cévní stěny

– mohou měnit průsvit => průtok, odpor, tlaku, …

 

– mechanický cévní odpor R

z Poisouilleova zákona

R = 8ηΔl/πr4

R = Δp/Q

 

– celkový odpor = součet částí

– 66% artérie (z toho 40% arterioly), 27% kapiláry, 7% žíly

– rychlostní křivky

– graf časové změny rychlosti za dané teploty

– hodnocení odporu

 

– Laplaceův zákon

– Napětí cévní stěny je rovnou součinu hydrostatického tlaku a poloměru průsvitu

τ = pr

=> malé cévy jsou chráněny před protržením malým průsvitem


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!