Konceptuální modely (model Gordonové a Oremové)

ošetřovatelství

 

Otázka: Konceptuální modely a jejich porovnání

Předmět: Lékařství, Ošetřovatelství

Přidal(a): EvaD

 

Model Gordonové

Model Majory Gordonové – Model funkčního typu zdraví

Model patří mezi současně používaný model ošetřovatelství spolu s modelem Hendersonové, Leiningerové a Watsonové. Je pojmenován po Majory Gordonové. Američance, která se stala prezidentkou asociace sester (NANDA), v roce 1987 publikovala „Model funkčního typu zdraví“ který umožňuje systematické ošetřovatelské hodnocení zdravotního stavu klienta v jakékoli oblasti systému péče. Model Gordonové vychází z toho, že všichni jedinci mají společné určité typy chování, které souvisí s jejich zdravím, kvalitou života, s rozvojem jejich schopností a dosažením lidského potenciálu. Popis a hodnocení typů zdraví umožňuje sestře rozpoznat funkční a dysfunkční chování, případně stanovit i ošetřovatelskou diagnózu. Model Gordonové vytváří systematickou komunikaci v multidisciplinárním týmu, jednotný odborný jazyk s využitím ošetřovatelské terminologie pro praxi, vzdělávání a výzkum.

 

Metaparadigma modelu

Osoba (zaměřeno na holismus). Prostředí, protože to, se společně s osobou podílí na funkčních vzorcích zdraví. Zdraví, které je ovlivněno vývojovými, kulturními, duchovními a dalšími faktory. Ošetřovatelství, které se zabývá funkčními a dysfunkčními vzorci zdraví.

 

Struktura modelu

Obsahuje 12 funkčních vzorců:

 • Vnímání zdravotního stavu, aktivity k udržení zdraví
 • Výživa a metabolismus
 • Vylučování
 • Aktivita, cvičení
 • Spánek a odpočinek
 • Vnímání, poznávání
 • Sebepojetí, sebeúcta
 • Role, mezilidské vztahy
 • Sexualita
 • Stres
 • Víra, životní hodnoty
 • Jiné

Jejich zhodnocení a analýza sestrou přináší funkční model zdraví nebo dysfunkční model zdraví na jehož základě je nutné stanovení ošetřovatelské diagnózy a ostatní kroky ošetřovatelského procesu v primární, sekundární a terciární zdravotnické a ošetřovatelské péči o jednotlivce, rodiny a komunity.

 

Model Oremové

Dorothei Elizabeth Oremová – Teorie deficitu sebepéče

Její model patří mezi modely vývojové a humanistické. Při jeho tvorbě se inspirovala filozofií humanismu (zaměření na člověka a na lidský život). Vznikl na základě poznatku, že lidé, již vyžadující péči lékařskou, nemusí vyžadovat i péči ošetřovatelskou. Tuto péči potřebují pacienti, kteří nejsou schopni průběžně se o sebe postarat v takové míře a kvalitě, jakou si žádá jejich aktuální stav. Model se zaměřuje na rozšíření koncepce ošetřovatelské péče se zaměřením na rozvoj aktivit sebepéče.

 

Metaparadigma modelu

Osoba – je funkční integrovaný celek, prostředí není v případě modelu Oremové nijak specifikované. Zdraví se zaměřuje dle definice WHO a ošetřovatelství je specifická služba pomoci osobám v deficitu sebepéče.

 

Struktura modelu

Sebepéče je zaměřena na šest základních oblastí:

 • Dostatečný a pravidelný příjem potravy, vody a vzduchu
 • Uspokojivé funkce vylučování moči, stolice a potu
 • Rovnoměrné rozložení činnosti a odpočinku
 • Rovnováha mezi samotou a sociální interakcí
 • Rovnováha mezi bezpečím, jistotou a hrozícím nebezpečím
 • Normální bytí, existence, blaho

 

Porovnání

Model M. Gordonové je nejrozšířenější a v současné době stále používaný model, zatímco model Oremové je méně známí. I přes to, že jsou oba modely založeny na humanismu liší se zaměřením. Model Oremové je zaměřen na sebepéči což je opomínaná ale velice důležitá součást zdravotnictví. Zajištění sebepéče je pro pacienta důležité pro zachování jeho života, osobního zdraví a pocitu pohody. Je to individuální lidská funkce, kterou pacient vykonává vědomě sám pro sebe. Rozvoj sebepéče je důležitý pro pacientovo blaho a pro následné udržení určitého standardu a kvality života nejen ve zdravotnickém zařízení ale především i doma, kde se mu nedostaví péče od druhé osoby v takové míře jako právě v nemocnici.

Zatímco je model Oremové založen na asumpcích (předpokladech), které se odvozují od vědecké teorie a praxe, model Gordonové je založen na hodnotovém systému, ten je tvořen základními myšlenkami oboru a následně uplatněn v praxi. Výhodou modelu Gordonové je možnost uplatnění i v multidisciplinárním týmu, kdy se každý zdravotnický pracovník může zabývat vlastním funkčním vzorcem ze struktury modelu (např. nutriční terapeut zajišťuje výživu a metabolismus, fyzioterapeut zajišťuje aktivitu a cvičení). To vzhledem k dnešnímu zdravotnictví a ošetřovatelství, které využívá výhody multidisciplinárního systému péče je důvodem proč se model Gordonové dá uplatnit i v dnešním ošetřovatelství.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!