Halogenderiváty uhlovodíků – laboratorní práce

 

   Otázka: Halogenderiváty uhlovodíků

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Majk4ever

 

 

 

 

Úkol

 1. Připravit terc-butylchlorid nukleofilní substitucí terc-butylalkoholu působením koncentrované kyseliny chlorovodíkové, spočítat výtěžek reakce, změřit index lomu a porovnat s tabelovanou hodnotou.

 

 1. Připravit trijodmethan (jodoform) haloformovou reakcí, spočítat výtěžek reakce, změřit teplotu tání, porovnat s tabelovanou hodnotou a provést důkaz jodoformu zahřátím.

 

Teorie

Terc-butylchlorid lze připravit nukleofilní substitucí hydroxylové skupiny chlorem působením koncentrované kyseliny chlorovodíkové.

 

Jodoform lze připravit haloformovou reakcí. Reakce probíhá ve třech fázích, výchozí látkou je ethanol, který reaguje s jódem v prostředí hydroxidu sodného.

 

Použité chemikálie

Kyselina sírová

S: 26, 30, 45 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepřidávejte vodu. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení).

R: 35 Způsobuje těžké poleptání.

 

Kyselina chlorovodíková

S: 26, 45: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení).

R: 34, 37: Způsobuje poleptání. Dráždí dýchací orgány.

 

terc-butylalkohol

S: 9, 16: Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.

R: 11, 20: Vysoce hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování.

 

Přístroje a pomůcky

Kahan, baňka, tyčinka, kádinky, zápalky, Erlenmayerova baňka, dělička, stojan, kruhy, klemy, držáky, zpětný chladič, teploměr

 

Postup

terc-butylchlorid

 1. Do Ernemayerovi baňky jsem přilil 11,7ml terc-butylalkoholu a postupně k ní přilíval 26ml kyseliny chlorovodíkové.
 2. Třepal jsem dokud se nevytvořila homogenní směs.
 3. Po hodině odstání jsem oddělil vrstvy v děličce.
 4. Přidal jsem roztok uhličitanu sodného a nakonec vysušil chloridem vápenatým.
 5. Spočítal jsem výtěžek a změřil index lomu.

 

Jodoform

 • Sestavil jsem aparaturu, aby se s ní dalo hýbat.
 • Do baňky jsem předložil 6g potaše ve 30ml vody, 5ml ethanolu a 2,5g jodu.
 • Zahříval jsem a udržoval jsem teplotu mezi 76-80 °C (směs nesměla vřít)
 • Až se směs odbarvila tak jsem rakci zastavil a baňku s rotokem ochladil.
 • Odsál jsem krystalky za níženého tlaku.
 • Dokázal jsem jodoform tím, že jsem vložil jod na filtračním papíře mezi dvě hodinová sklíčka a pod nimi zapálil kahan, fialové páry sublimovaly.
 • Spočíal jsem výtěžek a bod tání.

 

Výpočty

Terc-butylclorid: index lomu můj: 1,378 tebelované hodnoty: 1,385

TV:

11,7.0,851= 9,96g t.b.a

9,96.92,57:74,12=12,4 t.b.chl.

Rv: 1/12,4*100=8% výtěžek

Jodoform: Body tání moje: 117 °C – 122 °C tabelované hodnoty: 118 °C

TV:

46,07gC2H5OH…..393,7g CHI3

3,945gC2H5OH……xgCHI3

x=33,7g

RV:1,7/33,7=5% výtěžek

 

Prohlášení: Prohlašuji, že jsem protokol dělal sám a z vlastních naměřených hodnot.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!