Příprava cyklohexenu – laboratorní práce

 

   Otázka: Příprava cyklohexenu

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Majk4ever

 

 

 

 

Úkol:

Připravit cyklohexen dehydratací cyklohexanolu, u produktu změřit index lomu a porovnat ho s tabelovanými hodnotami. Vypočítat výtěžek reakce v %. Provést důkaz násobné vazby.

 

Teorie:

Příprava cyklohexenu z cyklohexanolu je příkladem eliminační reakce (dehydratace).

 

Rovnice:

cyklohexanol —- H2SO4 — T (◦C)—> cyklohexen + H2O

 

Použité chemikálie

Brom

S: 7/9-26-45-61- Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení). Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

R: 26-35-50- Vysoce toxický při vdechování. Způsobuje těžké poleptání. Vysoce toxický pro vodní organizmy.

 

Cyklohexen

S: 9-16-33-36/37-62 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

R: 11-21/22-65 Vysoce hořlavý. Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

 

Cyklohexanol

S: (2-)24/25 Uchovávejte z dosahu dětí. Zamezte styku s kůží a očima.

R: 20/22-37/38 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží. Dráždí dýchací orgány a kůži.

 

Kyselina sírová

S: 26, 30, 45 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nepřidávejte vodu. V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení).

R: 35 Způsobuje těžké poleptání.

 

Manganistan Draselný

S: 60/61 Uchovávejte z dosahu dětí.

R: 8-22-50/53 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár. Zdraví škodlivý při požití. Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

 

Přístroje a pomůcky:

Chladiče, síťky, stojany, držáky, teploměr, klemy, zápalky, hadice, svorky, Ram. tuk, odměrný válec, kádinky.

 

Postup:

  • Smísil jsem 20g cyklohexanolu s 2ml kys. sírové.
  • Sestavil jsem aparaturu(musela být dokonale suchá- jinak by reakce neprobíhala správně)
  • Zahříval jsem, ale teplota nemohla přesáhnout 90°C
  • Po oddestilování 12ml jsem zastavil zahřívání a vylil destilační zbytek.
  • K destilačnímu zybtku jsem přidal trochu NaCl a 3ml 50% roztoku Na2CO
  • Pro dokonalé vysušení jsem přidal CaCl2 a provedl jsem filtraci.
  • Produkt jsem zvážil a změřil jsem index lomu.
  • Pro dokázání dvojné vazby jsem použil bromouvou vodu a roztok KMnO4.

 

Výpočty

100 g C6H12O…. 82 g C6H10                                           16,4g C6H10…..100%
20 g C6H12O ……. x g C6H10                                         6,7g C6H10……….x%
x = 16,4 g C6H10                                                                         x=40,85%

 

Závěr:

Výtěžek cyklohexenu byl 6,7g což je 40,85%. Index lomu byl nD = 1,443 (tabelovaná hodnata je 1,446) Důkazy na dvojnou vazbu se povedli oba roztoky se odbarvili.

 

Prohlášení: Prohlašuji, že jsem protokol dělal sám a z vlastních naměřených hodnot.

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!