Genové inženýrství – maturitní otázka

 

   Otázka: Genové inženýrství

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): krojcik

 

 

GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ

Příprava umělých kombinací genů a jejich zavádění do genomu organismů s cílem rekonstruovat jejich genetickou výstavbu.

 • Klonování DNA
 • Příprava rekombinantních molekul DNA
 • Zakládání genových knihoven
 • Mutageneze IN VITO
 • Příprava transgenních organismů (GMO)
 • Genová terapie
 • Klonování živočichů

 

Historie biologických živočichů

 • 1933 T.H. Morgan – NC funkce chromozomů při studiu dědičnosti
 • 1944 O. Avery, C. Macleod, M. McCarty – DNA určuje dědičné vlastnosti
 • 1953 J.D.Watson, F.H. Crick, M.H.F. Wilkins – popsali strukturu DNA, NC v 1962
 • 1968 M.W.Nirenbergs a G. Khorama – NC za vyřešení genetického kódu
 • 1968 R. Holley – NC za objev struktury tRNA
 • 1997– Naklonování ovce Dolly
 • 2001– rozluštění 93% lidského genomu, kompletní genom publikován v r. 2003
  • Projekt HUGO (human genom organization)
  • Člověk má cca 20 – 25 000 genomů – počet zjištěných (předpokládaných je cca 39 000)
  • Rozsah lidského genomu je cca 3 X 109 BP

 

KLONOVÁNÍ DNA

 • Je to tvorba klonu DNA (soubor identických molekul, fragmentů nebo úseků DNA připravených genovým inženýrstvím)

Využití klonované DNA:

 • Izolace genů -> studium její struktury a FCE
 • Studium regulačních oblastí, které řídí expresy genů
 • Fyzikální a genetická analýza genomů
 • Exprese cizích genů v nepříbuzných hostitelích a získávání jejich produktů ve velkém množství

Cílem – příprava látek využitelných v průmyslu (enzymy) (zdravotnictví  – hormony a vakcíny)

 

KLONOVÍNÍ DNA PROBÍHÁ VE 3 FÁZÍCH

1. DNA určena ke klonování se restrikčními enzymy = restrikční endonukleázy (stříhající) rozštěpí na kratší úseky = restrikční fragmenty.

 • Tyto restrikční fragmenty se musí zabudovat do tzv. vektorové DNA do hostitelských buněk.
 • Jako vektorová DNA se používá molekulární DNA z bakterií kvasinkových plazmidů nebo z bakterií rostlinných a živočišných virů.
 • Spojování klonované DNA s vektorem DNA umožňuje enzym DNA – ligáza =>vzniká tzv. rekombinantní DNA

 

2. Přenos rekombinantní molekuly DNA do vhodné hostitelské buňky a její pomnožení.

 • Pro klonování DNA (genu) se jako hostitelský organismus používá bakterie E. Coli (eischerischi)
 • Přenos plazmidů z rekombinantní DNA do E.Coli se uskutečňuje těmito procesy:
  • TRANSFORMACE
 • Při ní bakteriální buňky přijímají volnou DNA z okolního prostředí
  • ELEKTROPORACE
 • Na bakteriální buňky působíme krátkým elektrickým pulzem o vysokém napětí, to udělá v B.S. dírky (póry), jimiž DNA vstoupí do buňky
  • BATERIOFÁG (lambda)
 • Přenos je zprostředkován přirozenou fágovou infekcí

 

3. Selekce klonu buněk obsahující požadované molekuly rekombinantní DNA

 • Nejdříve si musíme založit tzv. Genovou knihovnu pro daný organismus => soubor klonovaných fragmentů genomové DNA, ty nám reprezentují celý genom daného organismu
 • V této genové knihovně se potom klon obsahující urč. gen vyhledává pomocí molekulárních sond:
  • sondy pro vyhledávání sekvencí DNA
  • sondy pro vyhledávání produktů hledaných genů

 

TRANSGENNÍ ORGANISMY

 • transgen= gen upravený metodami gen. inž. přenesený do nového hostitel. organismu
 • transgenní organismu = GMO (genom GMO obsahuje stabilně začleněný transgen)
 • transgenoze – postupy, kterými se do organismů vnášejí cizorodé geny z nepříbuzných organismů
 • využití:
  • zvýšení výnosů a nutričních hodnot plodin (obilniny, kukuřice, rýže), produkci zvířat
 • transgenní organismy se vyznačují tím, že mají vlastnosti, které by se volně v přírodě v průběhu evoluce volně nevytvořily

 

GENETICKY MODIFIKOVANÉ JEDNOBUNĚČNÉ ORGANISMY

 • využívány jsou hlavně bakterie a kvasinky. Šlechtěním a metodami gen. inž. byly jejich metabolické dráhy upraveny tak, aby se zlepšily vlastnosti produktu nebo aby se zvýšilo množství
 • využívají se hl. v těchto oborech:
  • sladovnictví, pekařství, výroba sýrů
  • likvidace odpadních látek (čistění odpadních vod, odstraňování radioaktivního odpadu, likvidace pneumatik a ropných havárií)
  • chemický průmysl (výroba enzymů, antibiotik, org. kyselin, aminokyselin, vitamínů a alkaloidů)
  • lékařství, farmaceutický průmysl (výroba lidského inzulinu a růstových hormonů, očkovací vakcíny proti hepatitidě B)

 

TRANSGENNÍ ROSTLINY

 • pro přenos cizorodých genů do rostlinných buněk používáme následné způsoby:
  • pomocí půdních bakterií rodu AGROBACTERIUM
  • pomocí vektorů odvozených od rostlinných DNA virů (např: virus zlaté mozaiky rajčete, virus mozaiky květáku)
  • biolistická metoda – nastřelování
  • lipofekce
  • elektroporace
   • mikroinekce DNA do buněk
   • makroinekce DNA do pletiv

 

VYUŽITÍ TRANSGENNNÍCH ROSTLIN

 • odolnost proti hmyzím škůdcům
 • odolnost proti virům
 • odolnost proti herbicidům
 • navození lepších vlastností plodů a semen (rajčata)
 • zdroj nových surovin
 • zdroj látek s farmakologickými účinky

 

TRANSGENNÍ ŽIVOŽICHOVÉ

 • metody přenosu modifikovaných genů do živičicha:
  • transfekace
  • elektroporace
  • lipofekce
  • fůze eukaryotických buněk s bakteriálními protoplasty, které obsahují cizorodou klonovanou DNA
  • mikroinekce
  • přenos pomocí virových vektorů

 

PŘÍPRAVA TRANSGENNÍCH SAVCŮ

 • Modelový organismus je myš. Přenos DNA do oplozených vajíček myší.
 • Přenos DNA do embryonálních genových kmenových buněk myši

 

TRANSGENNÍ HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA

1. příprava hospodářských zvířat s lepšími užit, vlastnostmi

Můžeme toho docílit:

 • změnou metabolických drah
 • změnou hormonální rovnováhy
 • tvorba zcela nových proteinů

Např:

 • prasata s vyšším obsahem tuku v mase
 • ovce, jejichž vlna má výhodnější chem. složení
 • drůbež, která má vyšší obsah lysozymu v bílku
 • ryby, které jsou tolerantní ke změnám obsahu soli ve vodě nebo odolné na znečištění vody

 

2. Vytváření transgenních zvířat, z jejichž tělních tekutin lze získat farmakologicky významné látky

Např:

 • transgenní ovce, jejichž mléko obsahuje vysoké procento látek pro léčbu hemofilie

 

GENOVÁ TERAPIE

 • V buňkách pacientů –oprava gen. poruch genetické informace nahrazením defektních genů funkčními alelami
  • GENOVÉ TERAPIE IN VITRO
  • GENOVÉ TERAPIE IN VIVO

 

1. GENOVÁ TERAPIE IN VITRO

 • Do buněk odebraných z těla pacienta se vnesou geny. Ty buňky, ve kterých došlo k expresi daného genu se pomnoží a vrátí se zpět do pacienta, kde zajistí normální FCI

Principy gen. terapie:

 • zvýšení počtu kopií genů
 • cílené usmrcení specifických buněk
 • cílená oprava mutace
 • cílené potlačení gen. exprese

 

2. GENOVÁ TERAPIE IN VIVO

 • Při tomto způsobu se geny přenášejí pomocí vhodného vektoru do buněk nacházejících se v těle pacienta.
 • U člověka je povolené z etických důvodů upravovat gen. defekty pouze v somatických tělních buňkách (NE V ZÁRODEČNÝCH BUŇKÁCH !!!), protože by se upravená gen. informace přenášela na potomstvo a pak v dalších generacích by mohla uškodit

 

Metody gen. terapie pro léčbu molekulárních gen. poruch:

 • Zvýšení počtu kopií genů
  • vnesení několika kopií standartního genu do defektních buněk zvýší hladinu jeho produktů na úroveň, která zajistí normální fenotyp organismu
  • Vhodný způsob v autozomálně recesivních dědičných chorob vzniklých mutací
 • Cílené usmrcení specifických buněk
  • gen vnesený do cílových buněk vytváří toxický produkt, který tyto buňky usmrtí
  • vhodný způsob při léčbě rakovin a nádorů
 • Cílená oprava mutace
  • výměna mutačních alel za alely standartní homologickou rekombinací
 • Cílové potlačení gen. exprese
  • a) exprese genu je zastavena na úrovni DNA => zablokování replikace
  • b) na úrovni RNA => inaktivace m- RNA
  • c) na úrovni proteinu – specifické intracelulární protilátky se navážou na tyto defektní proteiny a inaktivují je

 

LÉČBA NĚKTERÝCH DĚDIČNÝCH ONEMOCNĚNÍ

 • vrozené vady metabolismu (hemofilie, cystická fibróza)

 

KLONOVÁNÍ ŽIVOČICHŮ

 • Vytvoření identických kopií buněk nebo organismů nepohlav. cestou
 • KLON = soubor identických buněk nebo organismů odvozených od společného předka nepohlavní cestou (mitóza – eukaryota, dělení – prokaryota)

 

Genetika člověka

 • šimpanz s člověkem se liší pouze v 1,5% nukleotidů
 • 96% sekvencí máme stejných
 • podle nejnovějších průzkumů máme 23 000 genů (26 500), (předpoklad 40 000)
 • máme jen o 1000 genů více než háďátko
 • většina DNA nemá genovou FCI, nedeterminuje
 • chromozom nese nejvíce genů – 23 genů, nejméně nese chromozom Y – 5 genů
 • genetika člověka se řídí obecně platnými zákonitostmi, ale má odlišné metody výzkumu – etika => člověk nesmí být využíván ke gen. pokusům


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!