Genetika – maturitní otázka z biologie (2)

 

   Otázka: Genetika I

   Předmět: Biologie, Genetika

   Přidal(a): Paris

 

 

-věda, která se zabývá dědičností a proměnlivostí

-zakladatelem je Johan Gregor Mendel (1822 – 1884), který se narodil v Hynčicích na Moravě

 

1. MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI

Nukleotid- základní stavební jednotka

Sacharid : DNA (deoxyribóza) a RNA (ribóza)

Dusíkatá báze:  DNA ( A –adenin, G-guanin, C- cytozin, T-thymin)

RNA   (A-adenin, G-guanin, C-cytozin, U-uracil)

Kys. fosforečná– H₃PO₄

1) DNA: A, C, G, T

 • Je nositelkou genetické informace všech organismů s výjimkou nebuněčných
 • Je tvořena 2 polynukleotidovými řetězci proti sobě stočenými do dvoušroubovice
 • Z obou vláken proti sobě vybíhají dvojice bází spojené vodíkovými můstky podle komplementarity bází, pořadí nukleotidů v řetězci má význam pro dědičnost (pořadí dusíkatých bází kóduje strukturu bílkovin)
 • Informace je v daném systému uložena podle určitého klíče = genetického kódu

 

2) RNA: A, C, G, U

 • Tvořena jedním polynukleotidovým řetězcem, jehož části se váží podle komplementarity bází
 • mRNA – mediátorová RNA, informační RNA, je kopií části molekuly DNA, nese genetické informace pro primární strukturu bílkovin
 • tRNA – transferová RNA, přenáší AMK na ribozomy, nese antikodon →vzniká bílkovina
 • rRNA – ribozomální DNA, základní stavební jednotka ribozomu ( 2 podjednotky – větší a menší translace), účastní se tvorby bílkovin

 

Syntéza nukleových kyselin a bílkovin

 

Syntéza DNA – REPLIKACE – OTISK

 • v jádře, DNA polymerasa ruší vodíkové můstky →oddalování vláken →nové nukleotidy se řadí podle komplementarity bází →DNA ligasa → vznik vodíkových můstků → 2 identická vlákna

 

Syntéza RNA –TRANSKRIPCE – přepis

 • přepis genetické informace z rozpleteného úseku DNA do mRNA (mRNA se vyrábí podle rozpletené předlohy)
 • vlákna se pomocí DNA polymerázy oddělí→volné nukleotidy se přiřazují podle komplementarity bází (místo thyminu do DNA uracil) → mRNA se uvolní a vlákna DNA se pomocí RNA polymerázy zase spojí
 • sestřih: z primárních mRNA jsou odstraněny nekódující sekvence = INTRONY (části řetězce nekódující žádnou AMK), kódující úseky = EXONY jsou pak pomocí enzymů pospojovány do finálního řetězce

Syntéza bílkovin – TRANSLACE – proteosyntéza = překlad

 • mRNA prochází ribozomem vždy po třech bázích → 1 AMK je kódované 3 bázemi – TRIPLET
 • na 3 prošlé báze mRNA (KODON) nasedá ANTIKODON tRNA
 • tRNA přináší s sebou AMK, která je zařazena do vyrábění bílkovin

 

Průběh:

 • mRNA opustí jádro a v cytoplazmě se váže na ribozomy
 • k ribozomům se dostává tRNA nesoucí AK
 • na kodón mRNA se naváže na základě komplementarity antikodon tRNA
 • ribozom se posune po řetězci mRNA
 • na nový kodon se naváže další antikodon tRNA nesoucí AK
 • AK přenášené tRNA se mezi sebou spojí peptidickou vazbou a vzniká bílkovina

 

Zahájení proteosyntézy:

 • PROMOTOR – vždy triplet na mRNA

Ukončení proteosyntézy:

 • TERMINÁTOR – UAA (uracil, adenin, adenin)

–UGA (uracil, guanin, adenin)

–UAG (uracil, adenin, guanin)

2. ZÁKLADNÍ GENETICKÉ POJMY

Dědičnost = heredita

 • Schopnost organismu uchovávat a předávat předpoklady různých vlastností (vloh) z generace na generaci, výsledkem jsou jedinci shodní v podstatných znacích

Proměnlivost = variabilita

 • Vlastnost příslušníků téhož druhu lišit se od ostatních v nepodstatných znacích
 • Vede k novým kombinacím nebo ke vzniku zcela nových vloh

Genetická informace

 • informace, kterou si všechny organismy udržují po celý život a předávají z generace na generaci rozmnožováním
 • nositelkou jsou makromolekuly nukleových kyselin – především DNA, která je uložena v jádře buňky a spolu s bílkovinami se nachází v chromozomech

Rozmnožování (reprodukce)

 • Nepohlavní (asexuální) – jedinec vzniká z jedné původní buňky nebo části tkáně, orgánu, takto vzniklé generace = klony

 

 • Pohlavní (sexuální) – jedinec vzniká splynutím gamet vzniklých v zárodečné tkáni rodičů, takto vzniklé generace = potomstvo

Křízení (hybridizace)

 • pohlavní rozmnožování dvou vybraných jedinců
 • je základní metodou genetického výzkumu a základní šlechtitelskou metodou

Genetický kód

 • uložení genetické informace zapsané ve struktuře DNA podle určitého klíče (pořadí a komplementarita bází)

Gen (vloha)

 • úsek DNA, který nese informaci o určitém znaku organismu
 • 3 typy genů :
 • Strukturní – kódují pořadí AMK v bílkovině
 • Regulátorové – řídí přepis strukturních genů (ovlivňují diferenciaci buněk)
 • Geny pro RNA – kódují pořadí nukleotidů v tRNA a rRNA
 • geny velkého účinku – velký odraz ve fenotypu – kvalitativní znaky (barva očí, srsti)
 • geny malého účinku – výsledný znak je dán součtem účinků více těchto genů, kvantitativní znaky ( váha, bohatost květů)
 • většina genů uložena v jádře, mimo jádro – plazmidy, mitochondrie, plastidy

Přenos genu (genetické informace)

 • děje se při mitóze (S-fáze) a to replikací, kdy se veškerá genetická informace zdvojí
 • Při meióze se dostává do pohlavních buněk a přenáší se na potomstvo

Exprese genu

 • vyjádření genetické informace do určitého znaku (barva květu)
 • uskutečňuje se ve dvou stupních – transkripce a translace

Alela

 • Konkrétní forma genu, např. gen určující barvu květu může obsahovat alelu pro červenou a pro bílou

Genotyp

 • soubor všech genů organismu

Genom

 • soubor genů v jednom jádře (v jedné buňce), genomy všech buněk = genotyp

Znak

 • jednotlivá vlastnost organismu
 • rozlišujeme znaky morfologické (tvar těla, barva očí), funkční (schopnost dýchat), psychické ( nadání, temperament)
 • znaky kvalitativní (barva očí, typ srsti) a kvantitativní (výška, hmotnost)

Fenotyp

 • soubor všech znaků živého organismu, jedinci téhož druhu mají stejné znaky, ale v různé formě

Dominance a recesivita

 • fenotypový projev dané vlastnosti u organismu závisí na tom, jaký je vztah mezi rozdílnými alelami
 • nejčastěji funkce jedné z alel převládá (dominantní alela – A) a překrývá ve fenotypu projev druhé alely (recesivní alela – a)

 

ÚPLNÁ DOMINANCE

alela A je úplně dominantní nad alelou a, jedinec s genotypem Aa se fenotypově neliší od homozygota AA

 

NEÚPNÁ DOMINANCE

heterozygot Aa se fenotypově odlišuje od obou homozygotů AA i aa

Homozygot

 • diploidní jedinec, který po rodičích zdědil tutéž alelu určitého genu, tedy buď AA nebo aa

Heterozygot

 • diploidní jedinec, který po rodičích zdědil pro týž znak různé alely, tedy Aa

 

3. GENETIKA PROKARYOT

Nukleoid = 1 kruhový chromozóm

 • neobsahuje bílkoviny
 • mitoticky se nedělí
 • každý gen tvořen 1 alelou
 • např. E. coli – 4500 genů

 

Plazmidy

 • menší kruhové molekuly DNA v cytoplazmě bakterie
 • 1 nebo několik genů – např. pro rezistenci vůči antibiotikům, nesoucí patogenitu atd.
 • replikují se nezávisle na hl. chromozomu
 • proměnlivé
 • mohou se začlěnovat do hl. chromozomu
 • jsou předmětem zkoumání genetického inženýrství

 

4. GENETIKA EUKARYOT

 • jaderný genom rozdělen do chromozomů
 • chromozomy : vláknité útvaty tvořené komplexem DNA a bílkovinami histony = chromatin
 • chromatida – jsou 2, podélné shodné poloviny
 • centromera – odděluje nestejně dlouhá ramena a spojuje chromatidy
 • krátké rameno
 • dlouhé rameno

 

a) Chromozomová sada

 • počet a tvar chromozomů v jádře charakteristický pro každý druh
 • typy jader:
 • haploidní- obsahují jednu chromozomovou sadu (pohlavní buňky)
 • diploidní- obsahují dvě chromozomové sady – homologické chromozomy (tělní buňky)
 • Soubor všech chromozomů v jádře se nazývá karyotyp
 • 23 párů chromozomů (celkem 46)
 • 22 + X – ♀
 • 22 + Y – ♂
 • Lokus– konkrétní místo na chromozomu, kde se nachází gen
 • Chromozomová mapa– znázorňuje umístění genů na chromozomu
 • Morgany– jednotky udávající vzdálenost mezi geny

 

b) Mitóza 2n →2n + 2n

 • nepřímé jaderné dělení
 • předává se nezměněný soubor chromozomů

 

c)Meióza       2n→ n + n + n + n

 • redukční dělení v zárodečných tkáních tzv. gametogeneze
 • rozchod homologických chromozomů = segregace
 • při crossing-overu se uskutečňuje rekombinace vloh
 • platí obecné zákony genetiky
 • odlišnosti ve způsobu studia:
 • experimenty, selekce nemožná
 • dlouhá generační doba, malý počet potomků
 • složitý genotyp, znaky polygenního charakteru
 • společnost rozdělena do řady populací

 

5. GENETIKA ČLOVĚKA

 • Metody studia
 • pozorování fenotypových projevů
 • Genealogické = rodokmenové
 • Populační
 • Gemellilogické – sledování dvojčat
 • Studium karyotypu a DNA

 

RODOKMENY

Studium karyotypu

 • výzkum chromozomů, základní součást lékařské genetiky
 • jednou z metod studia chromozomů je tzv. proužkování
 • u vyvíjejících se plodů se chromozomy vyšetřují z plodové vody, toto vyšetření umožňuje dokázat některé choroby jako např. hemofilii a Downův syndrom

 

Normální znaky člověka:

Některé monogenní znaky člověka:

Krevní skupiny- systém ABO

 • uplatňuje se pouze genotyp (používá se k určení otcovství)
 • genotyp krevních skupin je dán 3 alelami
 • A,B jsou dominantní vůči 0
 • v heterozygotní kombinaci AB se uplatňují obě alely – mluvíme o kodominanci
 • možné 4 krevní skupiny vznikají následkem kodominance

 

Krevní skupiny – Rh-faktor

 • 85 % lidí je RH pozitivní, zbytek negativní
 • Rh pozitiva je dominatní nad Rh negativou
 • jestliže má jeden z rodičů Rh +, má jejich dítě také Rh +

 

Levorukost

 • autozomální, recesivní

 

Některé polygenní znaky člověka:

Inteligence, talent

 • příklad, kde se uplatňuje více genů a zároveň sehrává roli i prostředí
 • dědivost se uvádí v rozmezí 66 – 80%, prostředí se podílí 20 – 34 %

Výška, hmotnost, délka chodidla, množství pigmentu…

 

d)Dědičné choroby a dispozice

 • Dispozice – dědí se, k projevení muzí působit faktory prostředí (neurózy, alergie, hypertenze)
 • Dědičné choroby = vady – důsledek mutací, dědí se v každém případě, vliv prostředí minimální

 

 • Autozomální choroby

 

 • autozomálně dominantní typ dědičnosti
 • celiakie, syndaktie, polydaktie, brachydaktie, rozštěp rtu a patra, achondroplazie (malá postava), Huntingtonova choroba

 

 • autozomálně recesivní typ dědičnosti

–albinismus, cystická fibróza, srpkovitá anémie

 

 • Gonozomální choroby

 

 • gonozomálně dominantní typ dědičnosti
 • hypertrichóza (nadměrné ochlupení)

 

 • gonozomálně recesivní typ dědičnosti
 • hemofilie, daltonismus, chybění potních žlázek

 

e)Genetická prevence

 • Eufenika – snaha o zlepšení lidského fenotypu, léčení dědičných chorob s fenotypovým projevem
 • Eugenika – snaha o zlepšení lidské populace (negativní 2.sv.válka – rasismus)

 

6. Genové inženýrství

 • počátek 70.let – vyvinuta laboratorní technika rekombinantní DNA
 • přenos genu z jednoho chromozomu na druhý a tím spojování polynukleotidové sekvence různého původu
 • Základní postupy:

 

 • Izolace NK
 • Podélné štěpení DNA účinkem vyšší teploty
 • Příčné štěpení = restrikce DNA
 • Třídění fragmentů DNA
 • Klonování DNA pomocí klonovacích vektorů a její pomnožení
 • Sekvenování DNA (zjišťování pořadí nukleotidů)
 • Polymerázová řetězová reakce (PCR)

 

Přínos genového inženýrství:

 • biotechnologie
 • transgenní rostliny a živočichové (GMO)
 • geologicko-technologické využití (určování stáří hornin, fosílií)
 • genová terapie

 

7. Šlechtění a plemenitba

 1. a) Šlechtění rostlin:
 • polyploidizace
 • haploidizace
 • křížení (šlechtitelské školky, genové banky)
 • roubování
 • mutageneze
 1. b) Plemenitba živočichů
 • umělá inseminace
 • přenos embryí
 • klonování


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy