Genetika – maturitní otázka z biologie (4)

 

   Otázka:  Genetika

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): –

 

GENETIKA

 • = nauka o dědičnosti a proměnlivosti organismů
 • Dědičnost
  • Schopnost organismů předávat určité znaky potomkům
  • Zabezpečuje stálost druhu
  • Způsobuje podobnost a rozmanitost
 • Johann Gregor Mendel (Němec)
  • Položil základy genetiky 1865
  • Narodil se ve Slezsku a působil v Brně
  • Křížil jednoleté kvetoucí rostliny, např. hrách setý a objevil tak základní zákonitosti dědičnosti organismů – Mendelovy zákony
 • Francis Galton (Angličan)
  • Zakladatel genetiky člověka 1865
  • Všímal si výskytu určitých nadání a jiných nápadných psychických vlastností lidí v některých rodech
 • Hardy (Angličan) a Weinberg (Němec)
  • Položily nezávisle na sobě základy genetiky populací 1908 – Hardyho-Weinbergův zákon
 • Morgan (Američan)
  • Zakladatel cytogenetiky (genetika na úrovni buňky)
 • Watson (Američan), Crick a Wilkinson (Angličani)
  • Zakladatelé molekulární genetiky 1953
  • Popsali strukturu DNA

 

ROZMNOŽOVÁNÍ A DĚDIČNOST

 • Nepohlavní rozmnožování
  • Evolučně starší, primitivnější
  • Vyvinulo se z něj dokonalejší pohlavní rozmnožování
  • Jednobuněčné organismy a rostliny, ojediněle i nižší živočichové
  • Nový jedinec vzniká z oddělené části rodičovského organismu, tedy z jeho tělových buněk, z genetického hlediska je s ním zcela shodný – vzniká klon
  • Nejčastější způsoby:
   • U jednobuněčných – buněčné dělení včetně pučení
   • U mnohobuněčných – spory (výtrusy), vegetativní orgány (u rostlin výhonky, oddenky, hlízy, cibule, aj.)
  • Pohlavní rozmnožování
   • V pohlavních buňkách se vytvářejí pohlavní buňky (gamety)
   • Po splynutí 2 gamet vzniká zygota, která se dále několikrát dělí mitózou a vzniká zárodek (embryo)
   • Zárodek dále roste a vyvíjí se v nového jedince
   • Při pohlavním rozmnožování je vznikající jedinec vždy vybaven souborem genů, který je kombinací 50 % genů otce a 50 % genů matky -> proměnlivost jedinců druhu
   • U některých zelených řas, většiny mechorostů, kapradin, plavuní, přesliček, nižších hub a některých prvoků se pravidelně střídá generace pohlavní s generací nepohlavní = rodozměna (metageneze)
   • Děje probíhající postupně v buňce od konce jednoho jejího dělení do konce druhého dělené nazýváme buněčný cyklus
   • Ve fázi G1 buňka roste a probíhá syntéza bílkovin; ve fázi S (syntetické) se zdvojuje DNA a syntetizují se bílkoviny potřebné pro stavbu chromozomů; následuje kratší fáze G2 a pak fáze dělení jádra M (mitóza); mitóza má 4 fáze – profáze, metafáze, anafáze, telofáze
    • Profáze
     • Chromozómy se zkracují (spiralizují), centriol se rozdělí, přesun na opačné póly jádra, jaderný obal se rozpustí, tvoří se dělící vřeténko -> jeden konec k centriole, druhý k centromeře (místo spojení zdvojených chromozómů)
    • Metafáze
     • Chromozómy do středové roviny, podélně se rozdělí
    • Anafáze
     • Dělící vřeténko se zkracuje, rozchod chromozómů k opačným pólům buňky
    • Telofáze
     • Rozpad dělícího vřeténka, despiralizace chromozómů, tvorba jaderného obalu, vznik dceřiných jader
    • Na dělení jádra navazuje dělení buňky = cytokineze (u rostlin zevnitř, u živočichů z vnějšku buňky)
   • Mitózou vznikají somatické (tělové) buňky – stejná genetická informace, z diploidní buňky vzniknou zase diploidní buňky
   • Meióza (redukční dělení) se uplatňuje při tvorbě pohlavních buněk; diploidní počet chromozomů tělních buněk se redukuje na polovinu; z každé buňky o diploidním počtu chromozomů vzniknou po meióze 4 dceřiné buňky o polovičním (haploidním) počtu chromozomů
   • Meióza jsou vlastně 2 po sobě následující pozměněné mitózy:
    • redukční dělení = heterotypické
     • Profáze (leptotene, zygotene, pachytene, diplotene, diakineze)
      • V buněčném jádře se začínají spiralizovat chromozomy, homologní (stejné) chromozomy se k sobě podélně přikládají a spojují, vznikají bivalenty
      • Bivalenty se štěpí na 4 chromatidy spojené centromerou – tetráda
      • Chromatidy mezi homologními chromozomy se navzájem kříží (crossing-over), výměna genetického materiálu
     • Metafáze
      • Tetrády se naváží centromerami na dělící vřeténko
      • Dokončí se rozestup homologních chromozomů z bivalentů
     • Anafáze
      • Vlákna dělícího vřeténka přitahují k pólům buňky celé chromozomy; na každém pólu se seskupí celá jedna sama chromozomů = haploidní počet
     • Telofáze
      • Zaniká dělící vřeténko
     • redukční dělení = homeotypické
      • Jednotlivé etapy jsou shodné s mitózou, v anafázi se rozestupují poloviny (chromatidy) chromozomů
      • Při meiotickém dělení se uskuteční segregace chromozomů = rozestup do dceřiných jader; při rozestupu se homologní chromozomy mohou volně (náhodně) kombinovat
      • Po rozdělení vstupuje buňka do stádia interfáze (klidové období) – funguje metabolismus buňky: buňka roste, vytvářejí se potřebné organely

 

KLASICKÁ GENETIKA

 • Gen (vloha)
  • Základní jednotka genetické informace, je to úsek DNA, který nese informaci o tvorbě určité bílkoviny
  • Slouží k označení hmotného, dědičně přenosného základu znaku
 • Znaky
  • Vlastnosti organismů nebo buněk
  • dělení:
   • Morfologické – tvar a rozměry těla i jednotlivých orgánů
   • Funkční – projevují se schopností vykonávat určité životní funkce
   • Psychické – u člověka nadání, inteligence, aj.
  • dělení:
   • Kvalitativní – tvoří několik značně rozdílných variant, např. barva květu (bílá, žlutá, rudá), tvar semen; tento znak bývá dědičně určen jedním genem – znak monogenní
   • Kvantitativní – u různých jedinců se vyskytují v různých stupních, mírách, např. výška, hmotnost; dědičně jsou určeny celou skupinou spolupůsobících genů, z nichž každý má jen malý účinek – znaky polygenní
  • Soubor všech znaků organismu = fenotyp
  • Alely = různé varianty téhož genu, např. gen řídící barvu květů – 1 alela podmiňuje fialové zbarvení, jiná alela bílé zbarvení, gen může mít několik alel
  • V haploidní buňce je jen 1 alela daného genu, v diploidní buňce jsou vždy 2 alely daného genu; stejné ->homozygot, různé -> heterozygot, při heterozygotní sestavě 1 z alel může převažovat svojí funkcí nad druhou:
   • Alelu s převažující funkcí označujeme jako dominantní
   • Alelu s nepřevažující funkcí jako recesivní
  • Alely značíme:
   • Dominantní – velkými písmeny (A, B, W)
   • Recesivní – malými písmeny (a, b, w)
   • Písmeny s indexem – např. x+, x
  • Genotyp = soubor genů v organismu
   • Genotyp je vždy širší soubor než fenotyp
   • Genotyp každého jedince obsahuje i geny, jejichž přítomnost se v jeho fenotypu nijak neprojevuje
   • Fenotyp je také ovlivněn prostředím, v němž jedinec žije
   • Genotyp + prostředí = fenotyp
  • Chromozomy = tělíska umístěna v buněčném jádře
   • Geny uložené v molekulách DNA jsou v buňce zabudovány do struktury chromozomů
   • Tělíska umístěna v buněčném jádře
   • Soubor všech genů jaderných chromozomů nazýváme jaderný genom; tyto geny jsou přesně přenášeny do dceřiných buněk; jaderný genom je doplňován mimojaderným genomem = soubor všech genů nacházejících se v DNA mimo jádro; zejména na mitochondriích a chloroplastech; tyto genomy se nepřenášejí do dalších generací tak přesně jako jaderné genomy
   • Prokaryotní chromozomy:
    • Prokaryotní buňka (bakterií, sinic) je monoploidní = jen 1 primitivní chromozom; tvoří jej prstencovitě uzavřená molekula DNA; je uložena volně v cytoplazmě, bez membránového obalu
    • Kromě jaderného chromozomu jsou v cytoplazmě menší, kruhově uzavřené molekuly DNA – plazmidy, mohou nést rozmanité geny – pro rezistenci na antibiotika, pro metabolické funkce, atd., plazmidy se často využívají jako přenašeče cizorodých genů v genovém inženýrství
   • Eukaryotní chromozomy:
    • V buňkách eukaryotních organismů je na povrchu jádra jaderná membrána, která chromozomy uzavírá oproti cytoplazmě; typickou látkou tvořící chromozomy je chromatin; chromozomy se z něj diferenciují a mikroskopicky zviditelňují v průběhu mitotického či meiotického dělení
    • Eukaryotní chromozom je lineární (vláknitá) struktura, jejíž osou je dvouřetězcová DNA; DNA je zde vázána v nukleohistonovém komplexu = souvislá, spiralizovaná molekula DNA ovíjející se kolem histonových jader; každé toto jádro tvoří 8 molekul proteinu histonu a spolu s příslušným úsekem DNA tvoří nukleozom
    • Druhým proteinem chromozomů je globulin – tvoří ochrannou vrstvu nukleohistonového systému
    • Každý chromozom má na určitém místě centromeru (slouží k jeho upevnění k dělícímu vřeténku při mitóze), podle umístění centromery rozlišujeme chromozomy:
     • Metacentrické – centromera uprostřed
     • Submetacentrické – contomera posunuta k jednomu konci (většina chromozomů člověka)
     • Akrocentrické – centromera téměř na konci
     • Telocentrické – centromera na samém konci
     • Centromera rozděluje chromozom na 2 části zvané ramena – kratší rameno p, delší q
     • Chromozomy můžeme vidět optickým mikroskopem během profáze a částečně i metafáze díky kondenzaci chromatinu
     • Z profáze vychází každý chromozom již se zdvojenou nukleohistonovou strukturou, se 2 podélně těsně k sobě přiloženými sesterskými chromatidami, dočasně spojenými centromerou
     • Samčí a samičí pohlavní buňka má v důsledku meiózy vždy jen jednu sadu chromozomů, je haploidní, značí se n
     • Somatické buňky jsou vždy diploidní = ve svých jádrech mají vždy 2 úplné a totožné sady chromozomů, značí se 2n
     • Chromozomy téhož páru jsou shodné – homologické, chromozomy různých párů jsou navzájem různé – heterologické
     • Počet a tvar chromozomů je pro každý eukaryotní druh konstantní a charakteristický
     • Příklady počtu chromozomů v 1 tělové (somatické) buňce:
      • Člověk 46 (23 párů)
      • Lípa srdčitá 82
     • Soubor všech chromozomů v jádře buňky = karyotyp; pomocí mikroskopu lze takto velmi přesně analyzovat chromozové sady každého druhu

 

CHROMOZOMOVÉ URČENÍ POHLAVÍ

 • Všechny chromozomy v buněčném jádře kromě pohlavních označujeme jako somatické chromozomy neboli autozomy
 • Pohlaví je určeno dědičně – je dáno dvojicí pohlavních chromozomů neboli gonozomů (heterochromozomů)
 • 1 pohlaví má pár stejných pohlavních chromozomů XX – homogametické
 • pohlaví má dvojici rozdílných chromozomů XY – heterogametické
 • Rozlišujeme 2 typy chromozomového určení pohlaví:
  • Savčí typ = typ Drosophila
   • Jedinci samičího pohlaví mají konstituci XX, jedinci samčího pohlaví XY
   • Patří sem většina hmyzu, některé ryby, obojživelníků a plazů, savci a dvoudomé rostliny
  • Ptačí typ = typ Abraxas
   • Samice mají konstituci XY a samci XX
   • Tímto způsobem je pohlaví určeno u ptáků, motýlů, některých ryb, obojživelníků a plazů

 

MOLEKULÁRNÍ ZÁKLADY DĚDIČNOSTI

 • Nukleonové kyseliny
  • Nositelkami genetické informace jsou molekuly nukleonových kyselin tvořené řetězci vzájemně spojených nukleotidů
 • Rozlišujeme 2 základní typy nukleonových kyselin:
  • DNA = deoxyribonukleová kyselina
   • Obsažena v jádrech všech eukaryotických buněk (u prokaryotických buněk je volně v cytoplazmě), slouží k uchování genetické informace
  • RNA = ribonukleová kyselina
   • Zajišťuje přenos genetické informace z DNA do struktury bílkovin, v organismech se nachází v několika typech:
    • m-RNA (mediátorová RNA) – obsahuje přepis informací z DNA o primární struktuře bílkovinné molekuly, je matrací pro syntézu bílkovin
    • r-RNA (ribozomová RNA) – je součástí ribozomů, v nichž probíhá proteosyntéza
    • t-RNA (transferová RNA) – přenáší aminokyseliny z cytoplazmy na místo syntézy bílkovin, kde jsou spojovány do polypeptidických řetězců, pro každou aminokyselinu existuje alespoň jedna t-RNA
   • Nukleonové kyseliny jsou makromolekulární látky, jejichž základní stavební jednotkou je nukleotid, každý nukleotid vzniká spojením:
    • Cukerné složky – pentózy, DNA obsahuje deoxyribózu, RNA obsahuje ribózu
    • Dusíkaté báze – navázána na cukernou složku, existují 4 typy (podle nichž rozlišujeme 4 typy nukleotidů):
     • Adenin (A), guanin (G), cytosin (C), thymin (T) – obsažen jen v DNA, v RNA je uracil (U)
    • Zbytky kyseliny fosforečné – jejím prostřednictvím jsou navázány jednotlivé nukleotidy
   • Pořadí jednotlivých nukleotidů spojených v polynukleotidový řetězec, tzv. primární strukturu nukleonových kyselin, určuje genetickou informaci organismu
   • Sekundární struktura nukleonových kyselin je dána prostorovým uspořádáním polynukleotidového řetězce
   • Molekula DNA tvořena dvěma polynukleotidovými řetězci stočenými do šroubovice
   • Molekula RNA tvořena jedním polynukleotidovým řetězcem
   • Spojení mezi oběma řetězci v DNA zajišťují vodíkové vazby mezi bázemi obou řetězců; k vazbě mezi určitou dvojicí bází dochází na základě komplementarity (doplňkovostí):
    • Cytosin je komplementární s guaninem a naopak
    • Adeninthyminem (u DNA) či s uracilem (u RNA) a naopak
   • Pořadí v jednom řetězci tak přímo určuje primární strukturu druhého řetězce (je jeho matricí)
   • Adenin a guanin jsou báze purinové (odvozené od purinu); cytosin, thymin a uracil jsou báze pyrimidinové (odvozené od pyrimidinu)
   • Mezi adeninem a thyminem se tvoří 2 vodíkové můstky, mezi cytosinem a guaninem 3 vodíkové můstky

 

GENETICKÝ KÓD

 • Každá z 20 aminokyselin, ze kterých se v buňkách syntetizují bílkoviny, je kódována kombinací 3 po sobě následujících bází (nukleotidů); začlenění každé aminokyseliny do vznikajícího polypeptidu je tedy určeno vždy trojicí, tzv. tripletem nukleotidů, které nazýváme kodony
 • Genetický kód je soustava pravidel, podle kterých jsou k jednotlivým kodonům přiřazovány určité aminokyseliny; pořadí nukleotidů v nukleonových kyselinách tak řídí pořadí aminokyselin v molekule bílkoviny
 • V molekule nukleonových kyselin jsou 4 typy nukleotidů, jejichž vzájemnými kombinacemi může vzniknout 64 různých kodonů, pro které platí:
  • Každý triplet kóduje jen 1 aminokyselinu
  • Genetický kód je degenerovaný, tzn. stejná aminokyselina může být kódovaná i několika různými triplety
  • Genetický kód je univerzální, tzn. u všech organismů mají jednotlivé kodony tentýž kódovací smysl
 • Kodony UAA, UAG a UGA jsou tzv. kodony terminační = nekódují žádnou aminokyselinu, ale signalizují ukončení řetězce polypeptidu
 • Kodon AUG je kodon iniciační = kóduje nejen aminokyselinu methionin, ale signalizuje i začátek řetězce polypeptidu

 

PŘENOS GENETICKÉ INFORMACE

 • Přenos je umožněn pomocí procesů:
  • Replikace – kopírování DNA a předávání do dceřiné buňky
  • Exprese genu – vyjádření genetické informace proteosyntézou (tvorbou bílkovin)
  • Probíhá ve 2 stupních:
   • Transkripce – přepis genetické informace z DNA do m-RNA
   • Translace – podle informace v m-RNA se syntetizují bílkoviny
  • Replikace DNA
   • Při replikaci vznikají z jedné molekuly DNA 2 shodné molekuly dceřiné, ve kterých 1 řetězec pochází z původní mateřské molekuly DNA a druhý je nově vytvořený
   • Dvoušroubovice DNA se rozvine a jednotlivé řetězce se uvolní
   • K řetězcům se na základě komplementarity přiřazují volné nukleotidy
   • Jednotlivé nukleotidy se mezi sebou spojují vazbami a vytvoří nový polynukleotidový řetězec
  • Exprese genu
   • Transkripce
    • = přepis genetické informace z DNA do m-RNA
    • Probíhá hlavně v buněčném jádře
     • Dochází k rozvolnění dvoušroubovice DNA
     • 1 řetězec DNA slouží jako vzor (matrice), k jednotlivým nukleotidům DNA se na základě komplementarity přiřazují volné nukleotidy m-RNA = ribonukleotidy (na rozdíl od replikace je párován adenin z DNA s uracilem z RNA)
     • Ribonukleotidy se spojují vazbami a vytvoří souvislý řetězec, který se prodlužuje a postupně se od molekuly DNA odděluje
     • Vzniklá m-RNA opouští jádro a napojuje se na ribozomy
    • Translace
     • = překlad genetické informace z pořadí nukleotidů v m-RNA do pořadí aminokyselin v polypeptidickém řetězci pomocí genetického kódu
     • Probíhá na ribozomech
     • Aminokyseliny jsou na místo syntézy (do ribozomů) dopravovány pomocí
      t-RNA
     • Druh aminokyseliny určuje kodon (triplet = 3 po sově jdoucí báze v m-RNA)
     • Ke každému kodonu je komplementární antikodon = 3 po sobě jdoucí báze
      t-RNA
     • Každá t-RNA je specifická pro určitou aminokyselinu
     • Translace probíhá v několika fázích:
      • Fáze iniciace
       • Zahrnuje všechny procesy, které předcházejí tvorbě peptidické vazby mezi prvními dvěma aminokyselinami nové bílkoviny
       • Ribozom se rozpadne na podjednotky (malou a velkou)
       • Na malou podjednotku se připojuje m-RNA (obsahuje kodony)
       • Aminokyseliny k ribozomům přináší t-RNA
      • Fáze prodlužovací (elongace)
       • = postupné připojování aminokyselin k rostoucímu polypeptidickému řetězci
       • Do vazebného místa ribozomu se dostane následující kodon m-RNA a na něj se připojí příslušný antikodon t-RNA, mezi oběma aminokyselinami (první a druhou) vzniká peptidická vazba a vzniká dipeptid


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: