Rozmnožování buněk a jejich růst

 

Otázka: Rozmnožování buněk a jejich růst

Předmět: Biologie

Přidal(a): Tereza

 

 

MITÓZA (nepřímé dělení)

 • Karyokinézi – rozdělení jádra, zaručuje rovnoměrné rozdělení (dochází k ní před dělením)
 • Cytokinéza rozdělení mateřské buňky (případě mitózy jsou buňky identické, v případ meiózy si jsou sesterské)
 • 4 fáze
 • INTERFÁZE = doba mezi 2 děleními (mitózami) buňky

1) Profáze

 • chromozomy se zkracují, tloustnou a stávají se neviditelnými
 • jaderná blána se rozpouští a z cytoskeletárního aparátu se stává dělící vřeténko

2) Metafáze

 • seřadí chromozomy svými centromerami do centrální roviny buňky

3) Anafáze

 • chromozomy se v centomerách rozdělí a chromatidy jsou zkracováním mikrotubulů dělícího vřeténka přitahovány k opačným koncům buňky

4) Telofáze

 • dělící vřeténko zaniká
 • chromozomy se zkracují a nejsou viditelné, okolo se vytváří jaderná blána
 • uprostřed buňky se vytvoří překážka → ta rozdělí mateřskou buňku na 2 dceřiné
 • dceřiné buňky– zdvojnásobí se chromozomy → dojde k replikace DNA → dochází k postupnému vývoji na mateřské buňky

 

MEIÓZA

 • buněčná teorie – buňka pochází z buňky dříve existující
 • zvláštní způsob dělení při, kterém vznikají haploidní( pouze jednu sadu chromozomů) pohlavní buňky
 • chromozomy vždy v páru 1 samčí a 1 samičí (tzv. Homologické chromozomy)
 • 2 po sobě jdoucí dělení

 

A) PRVNÍ ZRACÍ DĚLENÍ (REDUKČNÍ)

1) Profáze

 • blána se rozpouští, chromozomy se stávají viditelnými
 • chromatidové tetrády spojené centromerami

2) Metafáze

 • tetrády se uspořádají do roviny buňky

3) Anafáze

 • oddělení tetrád
 • zkracování dělícího vřeténka (mikrotubulů) táhne chromozomy k opačným koncům buňky

4) Telofáze

 • buňky se rozdělí na 2 dceřiné

 

B) DRUHÉ ZRACÍ DĚLENÍ (EKVAČNÍ)

1) Profáze

 • v každé dceřiné buňce se vytváří dělící vřeténko

2) Metafáze

 • chromozomy se uspořádají do centrální roviny buňky

3) Anafáze

 • centromery chromozomy rozdělí a chromatidy jsou mikrotubuly taženy k opačným koncům buňky

4) Telofáze

 • 2 dceřiné buňky se rozdělí na 2 → vzniknou tedy 4  buňky s haploidním počtem chromozomů ty nejsou viditelné →  replikace DNA a duplikace chromatid

 

Buněčný cyklus 

 • cyklus ohraničený 2 děleními= INTERFÁZE
 • mohou vznikat i vícejadernébuňky

1) první fáze (předsyntetická G1– fáze)

 • začíná v okamžiku, kdy se po rozdělení mateřské buňky stává dceřiná buňka soustavou schopnou samostatné existence
 • končí zahájením replikace jaderné DNA
 • průběh: zdvojení buněčné hmoty, intenzivní syntetické procesy – RNA, proteiny. Buňka roste, vytváří se zásoba nukleotidů a syntetizují se enzymy pro budoucí replikaci jaderné DNA
 • leží zde hlavní kontrolní uzel cyklu
 • je velmi rychlá
 • některé buňky mohou zůstat v G1 fázi
 • je to kontrolní bod celého buněčného cyklu rozhoduje o jeho průběhu

2) druhá fáze (syntetická S fáze)

 • replikace DNA
 • chromozomy spojeny v místě centromery

3) třetí fáze (postsyntetická G2– fáze)

 • buňka roste, přibývá buněčná struktura
 • mohou zůstat i v této fázi
 • replikují DNA ale nedělí se
 • závislá na dokončení replikace DNA v S fázi
 • průběh: syntéza a aktivace proteinů (ke kondenzaci chromozomů, ke tvorbě mitotického aparátu a destrukci jaderného obalu), končí zahájením mitózy
 • zde leží 2. kontrolní uzel buněčného cyklu – rozhoduje o tom, zda buňka do mitózy skutečně vstoupí

4) čtvrtá fáze (mitotická M fáze)

 • vytvoří se dělící aparát
 • nastává mitóza
 • konec: rozdělení jádra
 • dceřiné buňky obdrží 2 kompletní sady chromosomů a shodnou výbavu cytoplazmatických organel
 • místo do mitózy může buňky vstoupit i do meiózy


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!