Etologie živočichů – laboratorní práce

ošetřovatelství

 

Otázka: Etologie živočichů

Předmět: Biologie

Přidal(a): Kateřina Paulusová

 

Úvod 

 • etologie živočichů= věda o chování živočichů, vzorců chování pro přežití daného druhu
 • živočichové mají schopnost reagovat na změny v okolním životním prostředí (tj. dráždivost na vnější podněty a schopnost na ně reagovat – nepoškození jedince)
 • odpovídající nadprahové podráždění = podněty do NS – registrovány pomocí smysl. buněk – smysly reagující na podnět – nadprahové podráždění (např.: zvukové vlny na sluch)

 

Reflex: 

 • nepodmíněný – reakce na podráždění je vždy stejná
 • podmíněný – reakce je různě silná, pak postupně vyhasíná

 

3 směry výzkumu:

Ivan Petrovič Pavlov 

 • 1904 – Nobelova cena za výzkum činnosti trávicích žláz
 • Koncepce podmíněného reflexu
 • Vypracoval originální metodologii studia chování

behaviorismus 

 • E. L. Thorndike, J. B. Watson, B. F. Skinner
 • V umělých podmínkách na laboratorních potkanech
 • Např.: bludiště, problémové boxy, elektrické šoky

zvířata v přirozených podmínkách 

 • Konrad Lorenz (Rakousko) – husa
 • Niko Tinbergen (Norsko) – vosa kutilka
 • Karl von Frish (Rakousko) – včela medonosná 
 • Vznik etologie – popisuje chování zvířat živočišných druhů (tzv. etogram chování)

 

Chování: 

 • vrozené – od narození jedince
 • získané – získané zkušenostmi a učením

Vrozené chování 

 • řízeno mozkově a geneticky daným vzorcem instinktivního chování 
 • rozvoj NS – rozvoj instinktivního chování
 • např.: kutilka písečná, včela medonosná – včelí tanečky

 

odpověď na podněty okolního prostředí – 4 základní odpovědi:

 • zaujetí nejmenšího možného prostoru – stažení do kuličky (nezmar)
 • pohyb – útěk (srnec), útok (rys)
 • chemicko-fyzikální aktivita – vypouštění pachů (tchoř, skunk)
 • zaznamenání podnětu, jeho vyhodnocení a uchování informace

 

vrozené chování:

 • kineze
 • taxe
 • instinktivní chování

 

Kineze 

  • nejsou směřovány k podnětu (vysunutí a zatažení panožek – měňavka)
  • jedinec je na místě poskytujícím potravu i bezpečí
  • dokonalejší využití příznivých podmínek – klikatý pohyb terénem (při pasení)

 

Taxe

 • orientace a pohyb živočicha vzhledem ke směru podnětu
 • fobotaxe=změna směru pohybu při setkání se se zhoršujícími se podmínkami nebo nebezpečím (např.: při nasátí pachu šelmy / člověka)

 

Instinktivní chování

 • = vrozený automatismus 
 • složitější typ vrozeného chování
 • instinkt je hierarchicky organizovaný nervový mechanismus, reagující na klíčové spouštějící podněty
 • je reakcí NS jedince na signální, spouštějící a směrové podněty
 • klíčový podnět – vyvolává určitou specifickou reakci (silueta dravce na obloze)

 

fáze: 

vnitřní vyladění (motivace) – stav hladu, sexuální potřeba

vyhledávací chování (retenční, apetenční) 

 • stav neklidu nutící zvíře k pohybu, zvyšujícímu pravděpodobnost setkání s klíčovým podnětem
 • např.: útěk před šelmou, k němuž dochází nezávisle na vyladění zvířete

 

podnětová situace

 • setkání s klíčovým podnětem 
 • lze zaregistrovat: 1. přímo – zvětření šelmy
 • zprostředkovaně sociální interakcí příslušníků a) určitého druhu – dupání králíků
 • jiných živočišných druhů – sojka

 

uvolnění spouštěcího mechanismu

 • klíčový podnět musí mít alespoň určitou minimální intenzitu (tzv. prahová hodnota)
 • např.: slepice raději snášejí do hnízda, kde je více vajíček (přidávají se sádrové napodobeniny vajíček)

 

konečné chování 

 • proběhne vždy, aniž by měl živočich příležitost se mu naučit
 • např.: u bezobratlých se některé systémy chování projeví pouze jednou za život
 • nepřiměřené chování (nadoptimální podnět) 
 • např.: Nandu sedí na vlastních vejcích, ale snaží se pod sebe dostat i velkou naaranžovanou atrapu vejce

 

druhy instinktivního chování:

chování podmíněné látkovou výměnou

 • patří sem potravní chování (vnitřním podnětem je hlad, při nasycení ustává)
 • pití (šelmy vodu lížou, kopytníci sají)
 • kálení (defekace), močení (urinace, mikce)
 • dýchání (tuleni musí vyplavat na povrch, aby se mohli nadechnout)

 

chování ochranná a obranné

ochranné chování:

 • preventivní a aktivní ochrana
 • jde o abiotický vliv (teplota, vlhkost), nebo vliv jiných organismů
 • strnutí na místě nebo přitisknutí se k podkladu
 • i reflexně podmíněná ztráta pohyblivosti, při které se zvíře staví mrtvým (např.: mláďata čápa)
 • akineze= nepohyblivost, katalepsie=strnulost
 • mimetické chování – snaha živočicha se skrýt nebo zamaskovat
 • útěk – ukrytí v noře nebo husté vegetaci
 • důležitá je útěková vzdálenost vůči různým typům ohrožení
 • např.: racek odlétá od člověka na vzdálenost 20m

obranné chování: 

 • shlukování do větších skupin (stáda, hejna)
 • autotomie – nohy sekáče, ocas ještěrek
 • varování před nepřítelem – dupaní králíků, ježení srsti)
 • varování nepřítele – cíl je odvrátit napadení (cenění chrupu u šelem)
 • preventivní útok – pěvci na dravce a sovy

 

chování komfortní 

 • souvisí s péčí o povrch těla, nebo jde o pocit tělesné libosti 
 • hl. u ptáků a savců
 • např. otírání o stromy – jelení při výměně srsti
 • pokud je vzájemná – projev sociální pohody

 

rozmnožovací chování =sexuální systém

rivalské chování 

 • tvorba okrsků (teritorií), které jsou hájené proti příslušníkům téhož druhu
 • jde o zvětšení vzdálenosti mezi jedinci téhož druhu
 • útočnost (agresivita) – nejvyšší uprostřed okrsku, ke hranicím klesá, nejde o to útočně zabít (např.: přetlačování) 
 • jde o vyjádření nadřazenosti (dominance) a podřazenosti (submisivity) 
 • stav podřazenosti – vystavení nejzranitelnější části těla – zastavení útok dominantního jedince

partnerské chování 

 • směřuje ke zmenšování vzdálenosti mezi pohl. partnery, k jejich dotykové komunikaci a pohl. spojení
 • součástí jsou námluvy 

pečovatelské chování 

 • rozvíjí se na základě instinktů zejména u ptáků a savců
 • např.: loudivé pohyby a hlasy mláďat vyvolávající odpověď u rodičů pro nakrmení

 

sociální chování 

 • jedinci téhož druhu vytvářejí společenství (society) jako hejno, stádo 
 • jedinci mají určité dorozumívání a vytvářejí společnou strategii chování, které umožňuje úspěšnější přežití
 • např.: koordinace činností mezi jednotlivými členy lovící smečky
 • jedinci jsou uspořádání hodnostně (hierarchicky) od nejvýše postaveného jedince po nejníže
 • dorozumívají se pomocí pachu, zvuku, optiky a dotekem
 • altruistické (nesobecké) chování – péče o zraněného člena
 • epimeletické chování (sobecké)

 

5 typů societ: 

a) náhodné seskupení několika jedinců

 • např.: stádo nedospělých jelenů, kteří se ještě neúčastní říje

b) anonymní otevřená societa 

 • zaměnitelní jedincí, kteří mohou libovolně přicházet nebo odcházet 
 • např.: hejna ptáků, zimní kolonie netopýrů

c) neanonymní otevřená societa

 • jedinci se vzájemně znají, běžně však dochází k výměně jedinců se societami téhož druhu
 • hnízdní kolonie ptáků

d) anonymní uzavřená societa

 • velký počet jedinců, kteří se jednotlivě neznají, ale obvykle k sobě pachově patří
 • např.: včelstvo, mraveniště

e) neanonymní uzavřená societa

 • tvořena jedinci, kteří se dobře znají, žijí značnou část života společně a jsou propojeni systémem vzájemných vazeb 
 • např.: stáda opic, kopytníku, šelem

 

Komunikace živočichů

 • dorozumívání se mezi živočichy – biokomunikace, děje se vysíláním a příjmem informačních signálů
 • uskutečňuje se signálními strukturami (vzhledem celého těla) a signálními funkcemi (vydávání pachů nebo zvuků)
 • cíl: zvětšení vzdálenosti mezi jedinci (varovné a výstražné signály) nebo jejich zmenšení (vábení, volání)
 • při biokomunikace je o předávání informací – tzv. kanál (chemický, dotykový, akustický a optický)

 

komunikace:

 • a) komunikace chemická
 • b) komunikace dotyková
 • c) komunikace akustická
 • d) komunikace optická

 

a) komunikace chemická 

 • účinné látky (feromony) zprostředkující tok informací hl. mezi bezobratlými
 • např.: pachové značení, bránící jedincům téhož druhu vniknutí do chemicky označeného teritoria 

 

b) komunikace dotyková 

 • vzhledem k možnému nebezpeční mají živočichové k tělesnému doteku instinktivní zábrany
 • např.: ojedinělá rarita – tropické druhy čejek, které vybírají pijavice přímo z otevřených tlam krokodýlů
 • běžný mezi živočichy, kteří se vzájemně dokonale znají 
 • např.: matka – mládě, olizování čenichu dominantním členům smečky

 

c) komunikace akustická

 • výstražná či varovná funkce 
 • např.: dupnutí kopytem do země
 • patří se i uvědomovací, sloužící obvykle k přivolání jedinců vlastního druhu 
 • + odpuzení jedinců jiných druhů

 

d) komunikace optická 

 • zbarvení – znak sloužící k vzájemnému poznávání jedinců téhož druhu
 • u některých mořských ryb – odpuzování případného útočníka
 • uplatnění i postojů hlavy, ocasu, končetin, ježení srsti či čepýření peří
 • obličejová mimika – vyjádření strachu, neklidu, spokojenosti, podřazenosti, útočné a obranné hrozby
 • ritualizace chování = prvky chování ztracené v průběhu fylogenetického vývoje svoji funkci a staly se symbolickými obřady
  • např.: u opic projev podřazenosti, brzdícím útočnost nadřazeného jedince, natočení k dominantnímu jedinci zadní část těla
 • spřátelená kočka se tiskne při hlazení proti naší ruce (projev přízně změněný z mazlivého chování samice vůči samci při námluvách
 • přeskokové chování = při vnitrodruhových potyčkách, kdy bojující sokové náhle přestanou a věnují se neškodné činnosti
  • např.: u travního zdroje se střetnou dva stejně silní havrani, kohouti původně zápasící začnou zobat do země
 • slouží k uvolnění napětí 

 

Zvláštní druhy chování 

 • projev vyšší duševní činnosti
 • hravé chování, zvědavost, pátrací chování, spánek

 

a) hravé chování 

 • u mláďat silní citové pozadí, je zvířatům příjemné a může být několikrát opakováno
 • příprava mláďat k cílevědomé aktivitě v jejich dospělosti a má zásadní sociální význam

b) zvědavost

 • snaha o získání nových informací, nejvyspělejší savci

c) pátrací chování 

 • činnost vedoucí k shromažďování informací o okolním prostředí
 •  silně vyvinuta u synantropních druhů – potkan 

d) spánek 

 • stav snížené aktivity s útlumem smyslového vnímání a pohybovým klidem
 • obvykle na chráněném místě a pro druh typickou polohou 
 • hluboký a trvá několik vteřin až několik hodin (rorýsi za letu – vteřiny, šimpanzi – 13 hodin)

 

Získané chování 

 • složitější, vytváří se během učení, kde se uplatňuje vtisk, zpřesňování pohybu, přizpůsobování, strukturní vnímání, objevitelské chování a tradice

 

a) vtisk (vpečeťování, imprinting)

 • ustálená odpověď na krátkodobý podnět z raného mládí 
 • senzitivní fáze = zvýšená vnímavost trvající u vrubozobých asi 4 hodiny hned první den
 • trvalý vtisk podoby své matky – mládě se k ní chová jako k rodiči a usiluje o to být v blízkosti 
 • mláďata v zajetí – považování ošetřovatele za svého rodiče
 • větší rodič než kachna – značný odstup mláďat, menší rodič (liliput) – menší odstup 
 • pokud jsou zvířata v senzitivní fázi chovaná osaměle – neschopnost se připojit ke stádu 

 

b) zpřesňování a koordinace pohybů 

 • dědičně předaná základní technika běhání, šplhání anebo létání
 • mládě cvikem pohybovou koordinaci postupně zdokonaluje
 • často imitace dospělých a hravé chování
 • např.: vylíhlé kuře klove neobratně do různých zrníček a skvrn ve svém okolí, pak se naučí rozeznávat zrníčka písku od zrnek obilnin a i následuje zlepšení přesnosti zobání

 

c) přivykání (habituace)

 • nejjednodušší a nejčastější způsob učení 
 • jev blízký únavě, učení neodpovídat
 • prevence únavy notorické složky odpovědi 
 • zvíře si zvykne, že nějaké podněty nestojí za odpověď 
 • ztráta plachosti

 

d) strukturní vnímání 

 • schopnost vnímat prostorový nebo časový úsek jako celek 
 • obdoba schopnosti vnímat určitou vlnovou délku světla jako barvu
 • živočich díky tomu pozná mezi mnoho jedinci příslušníka vlastního druhu
 • např.: ptačí pěvci jsou schopni zapamatovat si druhově charakteristickou melodii 

 

e) podmiňování = pravé učení 

 • základem pokusů I. P. Pavlova – zkoumal projevy vyšší nervové činnosti – důkaz indiferentní podnět může vyvolat odpověď charakteristickou pro podnět jiný 
 • vysvětlil to propojením mezi dvěma oblastmi mozkové kůry
 • pokud je podráždění podmíněným podnětem v časové souslednosti s nepodmíněným podnětem opakováno, dochází k jeho posilování
 • bez opakování podmíněný reflex vyhasíná
 • K. Lorenz – podmiňování definuje jako zpětnou vazbu úspěchu a neúspěchu (metoda pokus a omyl) 
 • pro přežití živočicha si lépe a déle pamatuje špatné zkušenosti než zážitky dobré 

 

f) objevitelské chování 

 • umožňuje zvířeti orientovat se v neznámém prostředí a v nových situacích 
 • jedinec získává nové zkušenosti, které nevyužívá v konkrétní činnosti, ale může je využít později ve zcela odlišné situaci
 • např.: havran zkoumající předmět, který v životě neviděl, kdy přitom uplatňuje nejrůznější prvky chování, zpočátku předmět zkoumá jako nepřítele, pak jako živou kořist a pak jako mrtvou kořist a nakonec jako neživou věc, na niž si sedne – projevem objevitelského chování je zájem

 

g) vhled

 • pokud jedinec dokáže reagovat v nové situaci, i když nemá odpovídající instinkty a naučené způsoby chování
 • jde o pochopení souvislostí mezi prostorovými jevy v prostředí usuzováním
 • např.: šimpanz na sebe skládá několik bedýnek tak, aby dosáhl na banán zavěšený na stropu – zvíře se vystaví nové situaci, kterou musí vyhodnotit a rozhodnout se (tzv. Köhlerovy pokusy)
 • vhled je projevem inteligence živočicha, nejvíce rozvinuté u člověka kvůli schopnosti myslet

 

h) tradice 

 • přenos naučeného chování z jedince na jedince (popř. z generace na generaci) 
 • jde o ovlivnění chování celé skupiny převzetím učeného chování od jiných jedinců
 • podmínka: schopnost napodobovat, paměť a život v určité societě 
 • vznikají v poměrně krátkém období a mohou se zabudovávat do vrozeného programu chování 
 • mají spolu s učením význam pro evoluci chování
 • mají rozhodující význam až v lidské společnosti, kde díky přenosu symboly (slovem a písmem) lze hromadit obrovská množství údajů a vědomostí.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!