Ekologie – maturitní otázka z biologie (8)

 

   Otázka:  Ekologie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Tialyn

 

 

Zakladatel E. Haeckel 1866 jako samostatný obor

Vztahy mezi organismy a mezi neživým prostředím

 

Dělení:

 • Dle skupin organismů
 • Dle úrovně vztahů
  • Autekologie- 1 jediný druh (izolovaně)
  • Denekologie- populace (hustota… demografie-o lidské populaci)
  • Synekologie- společenstva- rybník…
  • Využívá poznatků z biologie, chemie, matematiky, geologie

 

POJMY

 • Biotop: soubor abiotických faktorů (neživé stránky…), místo vhodné pro život
 • Stanoviště: lokalita, naleziště, určitá lokalita
 • Areál výskytu: soubor všech lokalit, nepočítá se zimoviště
 • Populace: soubor jedinců téhož druhu, na stejném místě, ve stejnou dobu
 • Biocenóza, cenóza: věda o společnosti (soubor různých druhů na určitém biotopu), fotocenóza (rostliny), zoocenóza (živočichové)
 • Ekosystém: biotop+ cenóza+ vztahy+ koloběh látek+ tok energie
 • Ekologická nika: adresa+ zaměstnání druhu (mohou si konkurovat)
 • Biom: soubor podobných ekosystémů na zemi, pásovité rozšíření (tundra…)
 • Biosféra: soubor všech biomů na zemi, živý obal Země
 • Ekologická valence: rozmezí podmínek vhodných pro život, vymezuje faktory (hranice)

 

Euryvalentní: mírný pás (přizpůsobivé)

Stenovalentní: ostatní (lišejníky, bioindikátory)

 • Ekotyp: soubor adaptací určitého druhu na určité prostředí
 • Liebigův zákon minima: žádný z faktorů nemůže překročit hraniční hodnoty, kdyby jedne faktor překročil hraniceàorganismus vymře
 • Areály:
  • Makro- tundra, tajga
  • Mezo- hranice států Střední Evropa
  • Mikro- propast, jeskyně, louka
  • Souvislé x nesouvislé
  • Endemiti: organismy, které se nikdy nerozšířili nikam jinam
  • Synantropní organismus: je druh, který je svým výskytem vázán na člověka a jeho sídla; organismy využívají prostředí pozměněné člověkem ke svému vývoji a existenci (kokoška)
  • Původní druh (autochtorní): rak, pstruh
  • Nepůvodní druh (alkochtonní): záměrně (ondatra, pstruh, sumeček, muflon, daněk…)nebo nezáměrně zavlečený (křídlatka japonská)
  • Introdukovaný: záměrně dovezený druh (muflon, borovice vejmutovka, tůje…)
  • Reintrodukovaný druh: kdysi původníàvyhubenànavrácen (rys)


ABIOTICKÉ FAKTORY

 • Vytváří neživá příroda, jejich soubor=biotop, mohou ovlivnit život organismů
 • Rozdělení:
  • Klima, světlo, teplo, srážky
  • Edafické- původní (vlhkost, pH..)
  • Topografické (geografická poloha, nadmořská výška…)

 

1.      Klima

 • Makroklima: velký geografický prostor
 • Mikroklima: malý geografický prostor

 

2.      Sluneční záření

 • Dopadá o vlnové délce 290-5000nm, zdroj energie, světla a tepla
 • Dělení:
  • Ultrafialové      
   • 100-390 nm, 90% zachytí ozónová vrstva
   • Vlivy: pozitivní (vitamín D), negativní (brzdí růst, ničí mikroorganismy, mutace, nádory)
  •  Viditelné
   • 360-760nm
   • Vlivy: vlnovou délkou, intenzitou, délkou působení, polarizací, směrem osvětlení
   • Fotoperioda: změny v délce světelné části dne
   • Fotoperiodismus: přizpůsobení organismů fotoperiodě
  •  Infrasvětlo
   • 800- 5000nm
   • Teplo
   • Nejvýznamější
 • Dělění organismů podle nároků na světlo:
  • Stenofotní: určitou dobu
  • Euryfotní: neutrální
  • Světlomilné: plazi
  • Stínomilné: kapradiny, mechy
  • Temnomilné: žížala
 • Vlivy:
  • Rostliny: energie, stimulace fitohormonů (kvetení, pohyb)
  • Živočichové: orientace, pigmenty, denní aktivita, stimulace hormonů (rozmnožování), mograce

 

3.      Teplo

 • Sluneční záření, okolní prostředí, exotermní reakce metabolismu, 15°-30°C optimum
 • Rozdělení organismů podle nároků na teplo:
  • Stenotermní
  • Eurytermní
  • Chladnomilné
  • Teplomilné
  • Kryafilní- led
 • Vlivy:
  • Rostliny: fyziologické procesy (opad listí)
   • Adaptace: vysoké teploty (lesklý list, transpirace), nizká teplota (trichomy, snížení obsahu vody, opad listů)

 

 • Živočichové:
  • Studenokrevní (poikilotermní)
   • Teplota těla závisí na tepltě okolí, malá produkce tepla, rychlé ztrácení (snadný příjem)
   • Vlivy: rychlost vývoje, dospívání (pohlavní), počet generací, určení pohlaví, rozmnožování, aktivita (strnulost=amebióza), zbarvení (nižší tmaví)
   • Teplokrevní (homoiotermní)
    • Ptáci+ savci, tělesná teplota nezávisí na okolní teplotě, produkce velkého možství tepla
    • Termoregulace= tuk, peří, srst
    • Vlivy: zbarvení (nízká světlejší), chování (úkryty, koupání, příjem potravy, vody, migrace)
    • Adaptace:
     • Hibernace- zimní spánek
      •  pravý- celou zimu (ježek)
      • Levý- nesnižuje se tělesná teplota (medvěd)
      • Estivace- letní spánek

 

4.      Vzduch – 5200m pro člověka

 • Tlak: s rostoucí nadmořskou výškou tlak klesá
 • Vítr:
  • Na rostliny- pozitivní (opylení, transport), negativní (vysoušení, vyvraty (vlajkoví formy))
  • Na živočichy- pozitivní (pasivní transport, plachtění), negativní (vysoušení, zavlečení do nepříznivých podmínek)
 • Kyslík: 21% O2, s nadmořskou výškou klesá, fotosyntéza, aerobní
 • CO2: 0,037%, dýchání a hoření uhlíkatých látek, rostliny
 • N2: 78%, sinice, bakterie- ze vzduchu

 

5.      Voda:

 • Brakická: přechod mezi sladkou a slanou
 • Bental: na dně- nitěnka, chobotnice
 • Pelogiál: ve volné vodě- plankton, ryby
 • Zvláštní skupiny vod:
  • Podzemní:
   • Nedostatek světla, konstantní teplota, rostliny chybí, živočichové redukce zraku, zbarvení, dokonalý sluch a čich- mocarát jeskynní (obojživelník)
  • Periodická:
   • Vysychající, krátká životnost, žábronožka, listonoh- 1 měsíc žijí v dospělosti
  • Rašeliniště:
   • Rašeliník (odumřelá rostlina bez přístupu O2
    • Slatiny- podzemní
    • Vrchoviště- nadzemní (srážkové) pH 3-5
 • Rozdělení rostlin podle nároků na vodu:
  • Hydrofyty- vpdní
  • Hygrofyt- vlhkomilné- blatouch
  • Mezofyty- střední- kopretina
  • Xerofyty- suchomilné

 

6.      Půda: vznikává zvětráváním hornin, humus- humusotvorní živočichové

 • Edafon: soubor všech organismů žijících v půdě
 • Upevnění rostlin, živočichové
 • Zdrojem většiny minerálních látek
 • Hlína: zvětralá hornina bez života
 • Složky: pevné, kapalné a plynné
 • Vlastnosti:
  • Struktura: způsob uspořádání půdy, na vzniku se podílí organismy, ovlivňují klimatické faktory a způsoby obdělávání půdy člověkem
  • Pórovitost: póry se tvoří mezi půdními částicemi a jejich agregáty
   • Póry kapilární: váží pevně vodu
   • Póry nekapilární: umožňují výměnu vzduchu a vody
  • Sorpční schopnost: schopnost půdních částic vázat na svém povrchu vodu a ionty (zvyšuje ji obsah humusu
  • Vlhkost: voda v půdě v různém skupenství, různě dostupná pro organismy, nadbytek negativné ovlivňuje obsah vzduchu v půdě
  • Půdní vzduch: obsah závisí na struktuře, pórovitosti, obsahu vody, obsaguje méně O2, více CO2 než v atmosféře (obsah CO2 stoupá s hloubkou), při hnilobných procesech se tvoří H2S a NHS- jedovaté pro edafon
  • Teplota: největší výkyvy jsou v povrchových vrstvách (směrem do hloubky se vyrovnává), největší kolísání jsou na pouštích -50°C i více, hloubka promrznutí půdy závisí na sněhové pokrývce (zmenšuje ochlazení, sílu mrazu, vegetační pokryv)
  • Světlo: proniká jen nepatrně, několik cm
  • Chemické složení: ovlivňuje také pH- zásadité (pralesy), kyselé (les- horské), neutrální (obdělávaná půda)

 

 • Organismy se dělí podle:
  • Zásoby živin:
   • Oligotrofní: rostou na půdách chudých na minerály (vřes)
   • Mezotrofní: rostou na půdách se střední zásobou živin (trávy)
   • Eutrofní: rostou na půdách bohatých na živiny (trepka)
  • pH půdy:
   • Acidofilní: kyselé (vřec, azalky)
   • Neutrální: (většina)
   • Alkalifilní: zásadité (koniklec, sleziník, plži)
  • Speciálních nároků na živiny:
   • Halofilní: obsahy soli: chloridy, síryny, uhličitany (brouci, pláštěnci..)
   • Halcifilní: vápnomilní (plži, koniklec..)
   • Halcifobní: vápnofóbní (zalky)
   • Nitrofilní: dusíkomilní (kopřiva, maliník…)
   • Nitrofobní: s nedostatkem N2 (roznatka okrouhlolistá)

 

BIOTICKÉ FAKTORY

1.      Populace: vnitrodruhové vztahy:konkurence, hierarchie, sociální vazby

 • Vlastnorti:
  • Hustota (denzita):
   • Počet jedinců nebo biomasy na jednotku plochy,
   • velkou hustotu mají většinou drobné organismy (bakterie, prvoci, hlodavci) X malou hustotu mají většinou velké organismy (šelmy)
   • nosná kapacita prostředí: maximální hustota, kterou je prostředí schopno uživit
   • minimální hustota: minimální počet jedinců nutný k udržení populace
   • kolísání hustoty: 1. Oscilace (krátkodobá), 2. Fluktuace (dlouhodobá)
 • Rozptyl (disperze):

Pravidelné                                        náhodné                                           shloučené

 

 • Struktura:
  • Pohlavní: čím více samic, tím lepší zabezpečení druhu
  • Věková struktura: co největší počet mladých
  • Sociální struktura: hierarchie, smečky- vztahy
 • Růst populace: změna počtu jedinců za určitý čas (natalita, mortalita)
  • Faktory:
   • Migrace: dočasná
   • Emigrace: nevrací se
   • Imigrace: přistěhování- trvalý

 

Růstové křivky

2.      Společenstva (biocenóza)

 • Soubor populací různých druhů organismů na určitém biotopu
 • Uplatňují se zde mezidruhové vztahy
 • Každé společenstvo má určitou stabilituàpro její zachování je nezbyná druhová pestrost (diverzita), mezidruhové vztahy, zachování podmínek biotopu
 • Ve stabilním společenstvu existuje: autoregulace, sebeobnovení, vývoj= sukcese
  • stabilní společenstvo- prales
  • nestabilní společenstvo- zahrada (člověk musí vynakládat energii na její udržení)
 • dominantní druh: druh určující ráz celého společenstva
 • Rozvrstvení=stratifikace
  • V prostoru:
   • Vertikální: rostlinná patra- kořenové, mechové, bylinné, keřové, stromové
   • Horizontálně: změna druhové skladby v závislosti mezi středem nebo okrajem
  • V čase:
   • V roce: fenologický aspekt: vzhled spol. v určitou část roku (fenologie- věda o vzhledu spol. v určitou část roku)
   • V delším čase: změní se druhová skladba
 • Vztahy:
   • Vnitrodruhové: souboje…, vztahy ve smečce
   • Mezidruhové:

   

  název

  Druh A

  Druh B

  Popis, zástupci

  neutralismus

  0

  0

  Neovlivňují se (krtek a motýl)

  Komenzalismus

  +

  0

  Výhodný vztah pouze k jednomu org. (liána a strom)

  Mutualismus

  +

  +

  Oboustranně prospěšný (obligátní)nutný vztah:

  • Mikorhiza (orchidej+houby)
  • Lichenismus (houba+řasa,houba+sinice)

  Protokooperace

  +

  +

  Fakultativní vztah (není nutný), kořist v savaně (spojí smysly při ochraně) (sojka v lese, kořenové srůsty)

  Amenzalismus

  0

  Jeden druh odtlačuje svými metabolity druhý (trnovnák akát-otravuje půdu, antibiotika)

  Konkurence

  Oboustranně nevýhodný, dva druhy překrývající se nikou, vzájemně si konkurují a omezují, silnější org. postupně převládá) (pstruh americký vytlačuje pstruha říčního)

  Predace

  =

  =

  Šelma, dravec a kořist, potlačuje populaci své kořisti, predátor je větší, ale početně slabší (když se přemnoží hlodavci, přemnoží se dravci)

  Parazitismus

  +

  -0

  Hostitel je tělesně větší a méně četný, hostitel a parazit spolu prodělaly mnoholetý vývojParazit je rychlejší, jako 1. Přijde s evoluční novinkouàhostitel se zpožděním reaguje a brání seParazit neusmrcuje hostitele (ne hned) dokud nedojde vývoje (nebo ho nemusí nikdy usmrtit)

  Složitý vývojàstřídá hostitele (je vykompenzován nadproduktů parazita (škrkavka, tasemnice)

 

 

 

3.      Ekosystémy= biotop, abiotické složky- společenstvo+ tok energie- přes potravinový řetězec+ koloběh živin

 • Otevřená soustava
  • Vstupy: světlo, teplota nad 0°C, voda, CO2 (autotrofní), O2 (heterotrofní), organismy (potrava, soužití)
  • Výstupy: teplo, CO2, O2, odpadní látky, organismy (úmrtí)
 • Klíčové druhy organismů: po vymření se ekosystém většinou hroutí, je pro ekosystém nejdůležitější (plankton)¨
 • Organismy:
  • Primární producent: rostlina, která umí vyrobit své tělo= fotosyntetizující organismy, který je na vrcholu ekosystému
  • Konzumenti: požíráním primárních producentů umí vyrobit své tělo (člověk)
   • 1. Řádu býložravci
   • 2. Řádu všežravci (slepice, člověk)
   • 3. Řádu masožravci (šelmy)
  • Reducenti (rozkladači): živí se odumřelou org. hmotou, vrací živiny v anorganické podobě primárním producentům (rostliny) např. (žížala, hrobařík, bakterie)
 • Potravní řetězec=posloupnost jedinců, který je potravou předešlého a loví následujícího, může se stát, že jedinec může lovit více organismů nebo být loven více predátory (propojením potravních řetězcůà potravní sítě)
  • Pastevně kořistnický– příklad tráva (bylina)àzajícàkáně
   • Začínají primární producentem a končí konzumentem 3. Řádu
   • Planktonà menší ryby àvětší ryba à člověk
   • Jedinců je hodně, velikost konzumentů se zvětšuje, ale počet klesá
  • Detritový= dekompozitivní (rozkladný řetězec)-mršinožravec vyloučí trusà žížala, hrobařík, bzučivkyà vajíčka do trusuà larvy se živí trusem, barterie, plísněà minerální látky pro rostliny

 

 • Parazitický řetězec= opak koř., parazité početně vzrůstají, ale velikostně jsou menší
 • Na konci řetězce škodlivé látky
 • Potravní pyramida

 

 • Tok energie- ze slunečního záření
  • 1% jde do rostlin,…à fotosyntézaà primární hrubá produkce
  • Rostliny polovinu prodýchají (DR)
  • Primární čistá produkce (PČP)= zbývající biomasa, potravní základna pro živočicha (DŽ)
  • Sekundární produkce- živočichaà zabudovaná do jeho těla= svaly, drápy…
  • To co zbyde= čistá produkce ekosystému= nezkonzumovaná část
  • 1% stačí, aby systém fungoval
 • Produktivita ekosystému=množství biomasy vyprodukované na určitém ekosystému za jednotku času ( MJ/m)
  • Největší produktivita- pralesy, korálové útesy, lužní lesy
  • Vysoká dodatková energie- vložená člověkem
  • Střední- lesy, rybníky
  • Nízká- pouště, tundry
 • Rozdělení:
  • Přírodní- nezměněné člověkem (pralesy, korálový útes…), druhotně bohaté, autoregulace, při velkém zásahu se může zhroutit
  • Umělé- zásah člověka, kulturní krajina (parky, sídliště…) vyžaduje dodatkovou energii, nestabilní
  • Vodní (sladko, moře), suchozemské
 • Vývoj= sukcese: postupný vývoj ekosystému, postupná druhová proměna (sukcesní stádia), začíná zhroucením původního ekosystému až po klimax (ekosystém, který druhovou skladbou odpovídá geografické poloze a klimatu)
  • Stádia:
   • Zmlazení: po zhrouceí, kdy se změnili podmínky (síto evolučního výběru)àco bylo původně nevýhodné teď výhodné, druhová skladba s počátku malá, potravní vztahy jednoduché, mnoho potomků, silná přírodní výběr
   • Vyzrání ekosystému: stabilizace- stoupá druhová diverzita, komplikují se potravní vztahy, objevují se specialisti
   • Vrcholové stádium: klimax- druhově nejpočetnější, samoregulace, v rovnováze se svým klimatem a polohou


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!