Ošetřovatelská dokumentace podle teorie V. Hendersonové

osetrovatelstvi

 

Otázka: Ošetřovatelská dokumentace podle teorie V. Hendersonové

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Virginia Henderson: Teorie základní ošetřovatelské péče

 • Ošetřovatelský model V. Hendersonová jsem si vybral z toho důvodu, že jí osobně považuji za významnou průkopnici v ošetřovatelství jak v dětském, tak moderním, kde ho poprvé definovala.
 • Americká ošetřovatelka, která rovněž kladla důraz na vysokoškolské vzdělání. Je autorkou definice moderního ošetřovatelství.

 

Životopisné údaje

Virginia Avenel Hendersonová (1897-1996, americká sestra se narodila v Kansas City ve státě Missouri v USA. Studovala vojenskou ošetřovatelskou školu ve Washingtonu a absolvovala v roce 1921. V roce 1922 začala pracovat jako učitelka ošetřovatelství na protestantské škole při nemocnici v Norfolku ve státě Virginia. V roce 1932 získala na Kolumbijské univerzitě titul bakalářky a o dva roky později titul magistry. Jako profesorka působila na Kolumbijské a Yalské univerzitě. Od roku 1953 působila na Yale University of Nursing in New Havana, kde byla 1951-71 vedoucí ose studií a věnovala se výzkumu. V roce 1960 publikovala „Basic Principle of Nursing Care“ – přeloženy do více než 20 jazyků, dále v roce 1966 „The nature of Nursing“ definice funkce sestry a v 80 letech min.st. byla aktivní emeritní členkou ose výzkumu na Yale University. Získala sedm čestných doktorátů na různých univerzitách a v 1988 čestné členství v ANA. „Zemřela v roce 1996 v hospici v Connecticut a na svém skromném náhrobku má nápis, že je tvůrkyně ošetřovatelství.“

 

Organizační a vědecká činnost

Kladla velký důraz na vědeckou práci a od roku 1959 řídila projekt Nursing Studies Index, kdy byl vytvořen index ošetřovatelské literatury (přehled hlavních publikací od roku 1900). Za svou vědeckou práci získala sedmkrát čestný doktorát. V roce 1985 byla oceněna cenou ICN. Byla čestnou členkou mnoha ošetřovatelských společností a akademií (např. Irsko, Japonsko).

V roce 1926 vydala publikaci „Základní principy ošetřovatelství“ a jako první zavedla analytický proces do ošetřovatelství. V roce 1929 vznikly v USA první snahy o vytvoření „řízené péče“. Napsala učebnici principů a praxe v ošetřovatelství „Textbook of the Principles and Practise of Nursing“, publikace vyšla v roce 1939 dočkala se mnoha dalších vydání. Zde publikovala svou známou definici ošetřovatelství, kterou v průběhu svého života upřesnila: „ Jedinečnou úlohou sestry je pomáhat nemocnému nebo zdravému jedinci provádět činnosti, které přispívají k jeho zdraví, návratu zdraví nebo ke klidné smrti, které by prováděl bez pomoci, kdyby měl potřebné schopnosti, vůli nebo vědomosti. A dělá to tak, aby mu pomohla co nejrychleji dosáhnout samostatnosti“.

V roce 1960 vydala knihu „Základní principy ošetřovatelské péče“ (Basic principles of Nursing Care), která byla přeložena do 30 jazyků.

 

Filozofie V. Hendersonové

Zdůraznila spolupráci i aktivitu jedince v rozvoji vlastní soběstačnosti a úlohu sestry, která má člověka vést, edukovat a pomáhat mu, aby byl schopen a ochoten se starat o své zdraví a udržel se nezávislým na svém okolí. To byl zásadní posun od pasivního ošetřovatelství k aktivnímu. Její model znamenal změnu ve vzdělávání sester tj. samostatnou práci sester.

Patří mezi humanistické modely. Zabývá se potřebami člověka a vychází z názoru, že jedinci mají biologické, psychologické, sociální a spirituální potřeby. Při formování modelu OSE péče vycházela, že pokud je člověk zdravý, je schopen si sám uspokojovat všechny potřeby.

 

Teorie V. Hendersonové

Během základního studia ošetřovatelství se V. Henderson seznámila s učebnicí B. Harmer, která soustředila její pozornost na potřeby. Děkanka vojenské ošetřovatelské školy A. W. Goodrich ovlivnila názory V. Henderson na poskytování ošetřovatelské péče pacientovi/ klientovi i na koncepci ošetřovatelství. V období studií, sesterské i učitelské praxe se V. Henderson, nelíbilo, že péče o pacienta/ klienta je poskytovaná jen podle služebních předpisů, že pacient/ klient nemá jako příjemce zdravotnických služeb zajištěnou plně kvalifikovanou ošetřovatelskou péči a ochranu před poškozením. Domnívala se, že pacient/ klient má být středem pozornosti vzdělaných zdravotníků a sester a že profese, která významně ovlivňuje lidský život, musí mít jasně formulované funkce.

Kladla si otázky: Co je ošetřovatelská praxe? Jaká je jedinečná funkce sestry? Které jsou specifické úlohy a činnosti ošetřovatelství?“

Při hledání odpovědí využila vlastní zkušenosti sestry, učitelky i členky regionálního výboru ANA. Výsledkem byla v roce 1955 poprvé publikovaná definice ošetřovatelství. V následujících letech na univerzitě se v Yale věnovala výzkumu a práci na své teorii. V roce 1960 publikovala Základní principy ošetřovatelské péče a v roce 1966 přepracovala a znovu publikovala teorii základní ošetřovatelské péče spolu s revidovanou definicí funkce sestry.

 

Fáze poskytování základní ošetřovatelské péče

Podle V. Henderson poskytování základní ošetřovatelské péče probíhá ve třech fázích.

 • 1. fáze zahrnuje zjištění, ve které ze čtrnácti oblastí základních potřeb nemá pacient / klient dostatek sil, vůle a /nebo vědomosti – tzn., že sestra musí určit oblasti, ve kterých pacient/klient potřebuje pomoc, následně plánuje zásahy pomoci a také je realizuje.
 • 2. fáze nastupuje po poskytnutí adekvátní pomoci pacientovi/ klientovi což se projeví zlepšením narušeného zdraví či patologického stavu i zlepšením soběstačnosti klienta, nové skutečnosti musí sestra promítnout do změny plánu péče.
 • 3. fáze je zaměřená na edukaci pacienta/ klienta a jeho rodiny.

 

Závěr

V. Hendersonová postavila hlavní základy pro rozvoj dnešního moderního ošetřovatelství, definovala úlohu sestry a kladla důraz na další vzdělávání sester. Její zásluhou dnešní sestry se mohou vzdělávat na vyšších a vysokých školách a sestrám přibývají kompetence.

 

Ošetřovatelská dokumentace podle teorie V. Hendersonové

 • teorie uspokojování potřeb nemocného

Osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • narozen
 • věk
 • vztah k zařízení: hospitalizace – ambulatní
 • důvod přijetí: dg. vyšetření – akutní onem. – chron. onem – akutní operace – plánované operace – jiné
 • oddělení
 • pooperační den
 • den pobytu
 • příjem: 1. přijetí – přeložen z – opakované přijetí – jiné

Sociální situace:

 • žije sám: ano – ne
 • zaměstnán dnes
 • zaměstnán dříve
 • stav
 • jak chce být oslovován
 • kontakt se sociální sestrou
 • příbuzní a osoby, které kontaktovat: jméno, vztah k N, adresa, telefon
 • lékařská diagnóza
 • důvod přijetí
 • alergie
 • riziko: HbsAg – HIV – jiné – není

Fyzikální vyšetření sestrou

 • celkový vzhled
 • úprava, hygiena
 • puls
 • krevní tlak
 • dýchání
 • tělesná teplota
 • kůže
 • výška
 • hmotnost
 • chybějící části těla
 • chůze
 • riziko pádu
 • riziko dekubitů
 • mentální test (dle Gaida)

 

Ošetřovatelská dokumentace dle Hendesonové

 • 1-dýchání
  • doma: problémy
  • nyní: dušnost
  • kouření cigaret, doutníků, jiné: ne – ano jak dlouho a kolik za 24 hod
  • kašel
  • sputum
  • léky na dýchání
  • léčba kyslíkem
 • 2-výživa a hydratace
  • stav výživy
  • chuť k jídlu
  • změna váhy
  • způsob přijímání potravy
  • forma stravy
  • porucha polykání
  • stav chrupu
  • nauzea
  • zvracení
  • pálení žáhy
  • doma:
  • složení stravy
  • frekvence
  • oblíbená jídle
  • dieta doma
  • příjem tekutin
  • nyní:
  • dieta
  • schopnost sám se najíst
  • potřeba pomoci
  • příjem tekutin
  • dostatek tekutin
  • pocit sucha v ústech
  • oblíbené nápoje
 • 3-vylučování
  • mikce
  • změna v poslední době
  • vylučování moče
  • obtíže s močením
  • močení: retence – katetr
  • příměsi v moči
  • vyprazdňování střeva
  • stolice
  • barva
  • vyprazdňovací návyky
  • změna v poslední době
  • užívání preparátů k vyprázdnění
  • obtíže během vyprazdňování
 • 4-pohyb
  • pocit dostatečného elánu
  • dříve:
  • nyní:
  • chybějící části těla
  • kompenzační pomůcky
  • úroveň soběstačnosti
  • prevence imobilizačního syndromu
  • režim v nemocnici
 • 5-spánek a odpočinek
  • kvalita
  • ráno se cítí
  • bolest
  • bolest vnímá
  • bolest tiší
  • intenzita bolesti
 • 6-oblékání
  • sám – s pomocí – neprovede – pomůcky
  • vzhled
 • 7-regulace tělesné teploty
  • změna TT
  • potíže
  • máte raději: teplo – chlad
  • spíte raději: v teple – chladu
 • 8-hygiena
  • dříve:
  • zvyky
  • nyní:
  • schopnost
  • častost
  • vyžadovaná pomoc
  • teplota vody
  • mytí vlasů
  • holení vousů
  • stříhání nehtů
  • čištění chrupu
  • změny na kůži
 • 9-ochrana před nebezpečím
  • informovanost
  • adaptace na nové prostředí
  • závislost
  • sdělování informací komu
  • nejbližší člověk
  • návštěvy
  • vědomí
  • sluch
  • zrak
  • kompenzační pomůcky
 • 10-komunikace, kontakt
  • přiměřenost
  • řeč
  • oční kontakt
  • orientace
  • komunikační bariéry
  • psychický stav
 • 11-víra
  • důležitost víry při hospitalizaci
  • omezení vyplývající z víry
  • omezení
  • osobní zájem vyznávání víry
 • 12-práce
  • jste zaměstnán
  • druh práce
  • spokojenost
  • pracovní problémy
 • 13-aktivity zájmy
  • dříve:
  • koníčky
  • zájmy
  • doporučené aktivity
  • fyzická aktivita doma
  • bydlí
  • nyní:
  • záliby
  • individuální nápady
  • osobní zájem na aktivitě
 • 14-učení
  • dosažené vzdělání
  • role, mezilidské vztahy
  • dodržuje ústavní režim
  • seznámen s dokumenty zařízení
  • zná: lékaře – sestru
  • ekukace v oblasti
  • zaměření edukace

 

Zdroje najdete uvedeny zde:

 • https://biologie-chemie.cz/zdroje-vnl-xf/
 • Marek Brychta
 • Historie Ošetřovatelství (Doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.), 1.vydání, Praha 2010,Grada
 • Modely ošetřovatelství v kostce (PhDr, Mgr. Slavomíra Pavlíková ,MPH), 2006 Grada
 • http://vnl.xf.cz/ose/ose-henderson.php před aktualizací z 4.5.2011


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!