Diblastica, ploštěnci, hlísti – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Diblastica, ploštěnci, hlísti

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): KJ

 

BEZOBRATLÍ I. – DIBLASTICA, PLOŠTĚNCI, HLÍSTI

 

ŘÍŠE: ŽIVOČICHOVÉ (Animalia)

 • pohyblivé eukaryotické organismy
 • těla tvořena mnoha buňkami
 • chemoheterotrofní výživa
 • tvarová i funkční diferenciace na tkáně, orgány, orgánové soustavy

 

VZNIK MNOHOBUNĚČNOSTI

 • těla mnohubuněčných živočichů jsou tvořena stejnými chemickými prvky
 • při pohlavním rozmnožování je na počátku vývoje živočicha jediná buňka – oplozená vaječná buňka
 • jednobuněčnost je evolučním předstupněm mnohobuněčnosti

 

Teorie:

INVAGINACE (Ernst Haeckel) – prapředkem byla kulovitá kolonie váleče

 • splynutím dvou gamet vzniká zygota → oplozené vajíčko se rýhuje, až vznikne kulovitý mnohobuněčný tvar – MORULA (podobná moruši)
 • vycestováním jejích vnitřních buněk k povrchu vzniká jednovrstevná BLASTULA
  • dutá, jednovrstevnatá
 • invaginací (vchlípením vnitřní stěny) blastuly vzniká GASTRULA
  • dvouvrstevný (třívrstevný) organismus s jedním otvorem → rozlišujeme Diblastica a Triblastica
 • vnější zárodečný list – ektoderm (krycí funkce), vnitřní zárodečný list – entoderm (trávící funkce)
  • u Triblastic navíc mezoderm
  • dutina mezi obaly vystlaná entodermem (prvostřevo) je propojena prvoústy s okolím
  • z entoderm – vznik vnitřku trávící soustavy
  • z mezoderm – svaly
  • ektoderm – pokožka

 

IMIGRACE (Ilja Mečnikov) – opět kulovitý bičíkovec

 • vznik entodermuvcestováním (imigrací) buněk schopných fagocytózy do nitra kolonie

 

ŽIVOČIŠNÁ BUŇKA

 • vždy eukaryotická (pravé jádro)
 • od rostlinné buňky se liší – způsobem výživy
  • nemá buněčnou stěnu, chloroplasty a vakuoly

 

ODDĚLENÍ: DIBLASTICA

 • živočišné houby, žahavci
 • 2 zárodečné listy (lupeny ektoderm + entoderm)
 • i v dospělosti 2 vrstvy buněk, zůstávají ve fázi gastruly
 • radiální (paprsčitá) tělesná souměrnost – vločkovci a houby nesouměrná těla
 • 2 vrstvy gastruly

 

KMEN: VLOČKOVCI (Placozoa)

 • nejjednodušší mnohobuněční živočichové
 • asymetričtí – tvar dvouvrstvé vločky
 • lupínek ze dvou vrstev plave v Rudém moři
 • bičíky, mitochondrie, symbiotické bakterie v tekutině mezi břišní a hřbetní vrstvou
  • hřbetní vrstva – bičíkaté buňky
  • břišní vrstva – žláznaté váčkovité buňky a cylindrické vstřebávací
  • mezi vrstvami (mezenchym) – tekutina s vláknitými buňkami, mitochondriemi a symbiotickými bakteriemi
 • rozmnožování nepohlavně – příčným dělením
 • VÝŽIVA: prvoci a řasy (fagocytóza nebo mimotělní trávení)
 • pobřežní pásmo Rudého moře – druh TRICHOPLAX

 

KMEN: HOUBOVCI (Porifera)

= živočišné houby, starobylá skupina z Kambria

 • slepá vývojová větev
 • nevytváří skutečné tkáně a orgány, evolučně ustrnulí na úrovni gastruly
 • v dospělosti nepohybliví (larvy pohyblivé) – připomínají přisedlé řasy
 • DS – dýchají celým povrchem těla
 • 97% v moři, některé tvoří kolonie, jiné samostatné (solitární)
 • vnější vrstva (= ektoderm) s krycí funkcí
 • vnitřní (= entoderm) s trávící funkcí
 • vrstvy vylučují rosolovitou hmotu MEZENCHYM
 • uvnitř houby tvaru džbánu dutina s otvůrky (ostie) a jedním velkým otvorem (oskulum)
 • diferenciací buněk ektodermu AMOEBOCYTY – schopné fagocytózy a měňavkovitého pohybu
  • SKLEROBLASTY – vylučují základní složky jehlic (sklerit) – opora těla
  • SPONGOBLASTY – vylučují pružná vlákna a ARCHEOCYTY – tvoří pupeny a pohlaví (hermafroditní)
  • POROCYTY = ektodermální buňky, kanálka (ostia) vedou do oskulární dutiny vodu s potravou
 • entoderm vystlán CHOANOCYTY (límečkovité buňky) – ze tředu bičík vířící vodu ) potrava se zachytává na choanocyty – předávání amoebocytům
 • nepohlavně pučením – vnější – kolonie, vnitřní – shluk archeocystů obalen jehlicemi
 • ochrana jehlicemi
 • AMFIDISKY tvoří pupenový útvar GEMULE
  • pomocí amfidisků ulpívají gemule na peří ptactva (přenos)
 • RS – pohlavně – hermafroditní pohlavní množení – spermie vodou do jiného jedince – rýhováním vzniká larva AMFIBLASTULA – opouští tělo houby a volně plave – poté přisedá a roste
  • nepohlavně – vnitřní pučení – nový jedinec se neodděluje od mateřského → kolonie
 • VÝSKYT – v šelfovém pásu moří, cca 150 druhů sladkovodních
 • VÝZNAM – symbióza s řasami a bakteriemi – žijí v mezoglee – mohou ovlivňovat zbarvení houby, na ulitách, ve kterých žije rak poustevníček se usazuje HOUBA DOMEČKOVÁ

HOUBY VÁPENATÉ – chladná moře, jehlice z CaCO3, drobné v koloniích (HOUBA VOŠINATÁ)

HOUBY KŘEMIČITÉ – jehlice z SiO2, jednotlivci, troj- nebo čtyřosé (HOUBA PLETENÁ – Venušin koš, HOUBA POHÁROVÁ – Neptunův pohár

HOUBY ROHOVITÉ – opora spongiovými vlákny, nedělá sklerity (HOUBA MYCÍ – význam spong. vláken)

 

KMEN: ŽAHAVCI (Cnidaria)

= vodní živočichové s paprsčitě souměrným tělem

 • na úrovni dvouvrstevné gastruly s výrůstky
 • 9000 druhů v moři, někteří druhotně sladkovodní
 • tvar těla je variabilní – pohárkovitý, zvonovitý, válcovitý
 • mezi ektodermem a entodermem vrstva rosolu – MEZOGLEA – opora
 • slepě končící trávící dutina – LÁČKA (láčkovci)
 • rodozměna – střídání stádia nepohlavního POLYPA a pohlavní MEDÚZY
  • polyp přisedlý, medúza plave
  • NEPOHLAVNÍ – na polypech se medúzy odškrcují a plave
  • POHLAVNÍ – medúza vytvoří pohlavní buňky, vzniká zárodek polypa
 • přítomnost žahavých buněk – KNIDOBLASTY (krom žebernatek) s výběžky (KNIDOCYLY)
  • ektodermální původ
  • tvar hrušky s dutinkou s žahavým vláknem
 • při podráždění KNIDOCYL (= žahavé výběžky) se vymrští žahavé vlákno a zabodne se do kořisti
  • jed HYPNOTOXIN – omračující
  • knidocily se neregenerují – neustálé doplňování z vmezeřených buněk ektodermu
 • podíl korálnatců na stavbě zemské kůry a koloběhu CO2
 • potravou plankton až drobné rybky

 

TŘÍDA: POLYPOVCI (Hydrozoa)

 • převládá stádium polypa (fáze medúzy = hydromedúza)
 • vlastní tělo s 1 ústním otvorem a ramena
 • nožní terč + tělo s ústním terčem (peristom) a chapadly
 • RS – nepohlavní rozmnožování – pučením nebo pohlavní

 

NEZMAR OBECNÝ – přisedlý život na vodních rostlinách

 • pohárovité tělo se stopkou k podkladu
 • na konci těla cca 6 chapadel (při podráždění se smrští) s knidoblasty
 • regenerační schopnost – umožňuje přežít všemožná poškození
 • svalové buňky v základní části rozšířeny – obsah kontraktilních myofibril
 • smyslové i nervové buňky propojeny s výběžky – síť rozptýlené nervové soustavy
 • uvnitř LÁČKA (žláznaté i bičíkaté buňky) – pohlcená kořist natrávena již v dutině láčky – EXTRACELULÁRNÍ TRÁVENÍ jedem
 • RS – nepohlavní rozmnožování – pučením
  • i pohlavní
 • NS difúzní – rozplývavá

 

MEDÚZKA SLADKOVODNÍ – jediný žahavec s rodozměnou u nás

 • živí se mikroplanktonem
 • drobná, čtyřčetně souměrná
 • v přehradách u nás, Vltava

kolonie trubýšů – různé části zachované různé životní funkce – spojeni STVOLEM → vnitřkem prochází trávící dutina

 • v horní části PNEUMATOFOR – pod ním MEDŮZOMY (pohyb)
 • DAKTYLOZOIDI zachycují potravu, GONOZOIDI zajišťují pohlavní rozmnožování
 • průhlední, často světélkují
 • MĚCHÝŘOVKA VZNÁŠIVÁ

 

TŘÍDA: MEDÚZOVCI (Scyphozoa)

 • pravidelně střídají stádium polypa (5mm, žije samostatně) a medúzy (SKYFOMEDÚZY – velké)
 • převládá stádium medúzy
 • STAVBA – medúzy s pokročilejší tělesnou organizací (zvon + peristom + chapadla + pohlavní orgány)
  • trávení provádí soustava kanálků
  • na obvodu svalovina – vypuzuje z prostoru sumbubrely – vyduté části zvonu vodu
  • 8 výběžků – ROPÁLIÍ – uložení smyslového ústrojí
 • oddělené pohlaví – gonochoristé
 • gamety opouští tělo ústním otvorem – oplození ve vodě
 • RS – rýhováním vzniká pohyblivá larva – PLANULA – po přisednutí se mění v polypa
  • nepohlavní množení polypa – strobila – STROBILACÍ – modifikované pučení, zaškrcování (vznik malých medúzek – ERYFY – postupně dospívají v dospělé SKYFOMEDÚZY)
   • skyfomedúzy se živí dravě
  • nepohlavní rozmnožování – STROBILACÍ – polyp vzniklý pohlavně z vajíčka a larvy odškrcuje na svém horním konci medúzky, které volně jsou pohlavním stádiem – vytvářejí pohlavní buňky

 

KOŘENOÚSTKA PLICNATÁ – teplá moře, zarostlý ústní otvor – potrava otvůrky v ramenech

TALÍŘOVKA OBROVSKÁ

ČTYŘHRANKA – Austrálie

 • smrtelně jedovatá

 

TŘÍDA: KORÁLNATCI (Anthozoa)

 • potlačení stádia medúzy (vytváří pouze stadium polypu)
 • většina z nich přisedlá, v mořích
 • kromě sasanek vytváří kosterní útvary z koralinu nebo CaCO3
 • teplá mělká moře – vytváření geologických útvarů – útesy, ostrovy, bradla
 • RS – pohlavně – většinou hermafroditi
  • nejčastěji nepohlavně pučením – vytváření kolonií
 • TS – pojí COENOSARK = trávící soustava
  • trávící dutina rozdělena na přepážky – SEPTA – uvnitř zřasené
 • válcové tělo s příústním terčem – obklopen věnci chapadel

 

OSMIČETNÍ – 8 přepážek, 8 chapadel, tvoří kolonie

 • KORÁLNATCI – korálové útesy
  • výtvarně pestré společenstvo
  • ATOL = korálový ostrov
  • KORÁL ČERVENÝ – zpracováván na šperky
   • kamenné útvary z uhličitanu vápenatého

 

ŠESTIČETNÍ – 6ti-násobky chapadel

 • SASANKY – netvoří kosterní útvary, žijí jednotlivě, symbióza s korýši
  • SASANKA PLÁŠŤOVÁ + rak poustevníček
 • VĚTEVNÍCI – masivní Ca exoskelet, milionové kolonie, Velký bradlový útes
  • VĚTEVNÍK MOZKOVÝ, HOUBOVNÍK OBECNÝ

 

TŘÍDA: ČTYŘHRANKY (Cubozoa)

 • tropická a subtropická moře
 • čtyřhranný klobouk u stádia medúzy
 • dlouhá chapadla
 • nejjedovatější živočichové na zemi

 

ČTYŘHRANKA SMRTELNÁ

KMEN: ŽABERNATKY (Ctenophora)

 • nemají žahavé buňky
 • 80 druhů moří mírného pásma
 • dravci – chapadly s lepivými buňkami loví kořist, živí se larvami
 • vejčitý, hruškovitý nebo pásovitý tvar těla
 • na povrchu podélně uloženo 8 pásů kmitajících destiček – vzniklé splynutím brv
 • statický orgán, ústa (jícen – gastrovaskulární soustava), 2 chapadla s lepivými buňkami
 • radiální (paprsčitá) souměrnost nahrazena částečně disymetrií (dvoustranná)
  • dvoustranně souměrné
 • NS – difúzního typu
 • RS – pohlavní rozmnožování – hermafrodité

 

ŽEBROVKA VEJČÍTÁ – mimořádně dravá

PÁSOVNICE VENUŠINA – jeden z nejhezčích vodních živočichů, modře světélkuje

 

KMEN: MORULOVCI (Mesozoa)

 • endoparazité mořských bezobratlých
 • velikost v mm
 • tělo připomíná morulu
 • na povrchu obrvené buňky, uvnitř rozmnožovací buňky

DICYEMA MIRABILIS – parazit vylučovacích orgánů hlavonožců

 

ODDĚLENNÍ: TRIBLASTICA

 • tři zárodečné listy – u zárodečných stádií se tvoří ektoderm, endoderm a mezoderm
 • ze tří vrstev gastruly – 3 zárodečné listy
 • BILATERÁLNÍ (dvoustranná) souměrnost – vznik pohybem jedním směrem
 • vlivem jednosměrného pohybu vznikla PŘÍĎ – hlavová část a na druhém konci ZÁĎ
 • vytváření speciální soustavy – gangliová nervová, průchodná trávící, osmoregulační
 • PRVOÚSTÍ – ústní otvor vyvinut z blastoporu (začátek trávícího ústrojí)
 • DRUHOÚSTÍ – v blastoporu otvor řitní, otvor ústní se prolamuje druhotně na opačném konci
  • ústa na druhé straně, z otvoru na gastrule řiť
  • strunatci a ostnokožci

 

PRVOÚSTÍ (Protostomia)

 • z prvního otvoru – ústa
  • z gastruly, začíná tím TS
  • řitní útvor se prolomí na druhé straně
 • většina bezobratlých
 • podle dokonalosti a vzniku rozlišujeme 3 typy tělních dutin
 • SCHIZOCOEL – nepravá tělní dutina s parenchymem – skulinami prostupuje míza
  • např. ploštěnci, pásnice
 • PSEUDOCOEL – nepravá dutina vyvinuta ze schizocoelu potlačením parenchymu
  • vyplněna mízou – u endoparazitů také zplodinami anaerobního dýchání
  • průchod trávící trubice
  • např. hlísti, hlavatci
 • COELOM – pravá dutina ústní – dále dělíme na jedince s nečlánkovaným, homogenně článkovaným a heterogenně článkovaným tělem
  • např. měkkýši, kroužkovci, členovci

 

KMEN: PLOŠTĚNCI (Plathelminthes)

 • „placatí červi“
 • schizocoel
 • zploštění těla z hřbetní a břišní strany (dorzoventrálně)
 • 2 zárodečné lupeny
 • dvoustranně souměrné tělo
 • uvnitř těla parenchymatické pletivo s uloženými orgány
 • PROTONEFRIDIE = vylučovací orgány, základem plaménkové buňky – podtlak
 • NS – provazcovitá – 2 uzliny (ganglia)
  • smysly – na hlavě miskovité oči (světlo a tma)
 • RS – pohlavní buňky
  • hermafroditi, nepřímý složitý vývoj
 • schopnost REGENERACE

 

TŘÍDA: PLOŠTĚNKY (Turbellaria)

 • život vázán na vodu
 • velikost max. několik cm
 • volně žijící, dravé
 • VÝSKYT – ve slané i sladké vodě a vlhké půdě
  • mořské drobné pod kamenem, sladkovodní nápadné, barevné
 • pohyb díky řasinkovému epitelu a podkožnímu svalovému vaku
 • STAVBA:
  • na hřbetě HMATOVÉ BUŇKY a PÁROVÉ OČI
  • pigmentovaná pokožka
 • TS – živí se dravě – vakovitá trávící dutina má slepá ramena (gastrovaskulární = i rozvod živin po těle)
 • DS – ústní otvor je zároveň řitní, dýchání celým povrchem těla
 • VS – vyvinuté vylučovací ústrojí – protonefridie (plaménkovité buňky + vylučovací kanálky)
  • tyčinky při podráždění vymršťovány – na povrchu vytváří ochranný sliz (pohyb)
 • NS – provazcová
  • z nervových zauzlin vede nervy k čichovým lalokům a očím
 • RS – nepohlavně dělením
  • pohlavně hermafroditi – zakuklená vajíčka do KOKONŮ přilepují na kámen
 • mimořádná regenerační schopnost

PLOŠTĚNKA MLÉČNÁ – pod kameny v potocích a říčkách

PLOŠTĚNKA POTOČNÍ

 

TŘÍDA: MOTOLICE (Trematoda)

 • cizopasníci obratlovců (střídají hostitele)
 • endoparazitické skupiny
 • nečlánkované tělo
 • parazitismus potlačil vývoj smyslů a pohybového ústrojí – vylepšil ochranné ústrojí (kutikula) a pohlavní – vyplňuje téměř celé tělo (varlata, vaječník)
 • VS – protonefridie
 • pohyb pomocí kožně-svalového vaku
 • RS – proterandričtí hermafroditi – spermie dozrávají dříve – oplozená vajíčka s výkaly opouští tělo – ve vodě splyne s vajíčkem za vzniku pohyblivé larvy = MIRACIDIUM – průnik do plášťové dutiny bahnatky malé do 24hod
  • zde na sporocystu – larvu REDII s přísavkami CERKÁLIEMI – opouští tělo na trávu
  • jednorodí – vývoj na 1 hostiteli nebo dvourodí – vývoj i na více hostitelech

 

MOTOLICE JATERNÍ – u ovcí ve žlučových kanálcích

 • protáhlé tělo, 2 přísavky (na břiše)
 • pokožka vylučuje kutikulu – ochrana
 • DS – anaerobní dýchání
 • NS – zjednodušená
 • RS – složitý rozmnožovací cyklus – nadprodukce potomstva
 • životní cyklus – dospělec se pase u vody, 3 larvální stádia
 • trávící poruchy, úhyn, možný přenos i na člověka (žvýkání trávy)

 

KREVNIČKA MOČOVÁ – způsobuje billharziózu (záněty močového měchýře – krvácení)

 • samec udržuje samici v břišní rýze a průběžně ji oplodňuje
 • oblasti pěstování rýže

 

TŘÍDA: TASEMNICE (Cestoda)

 • cizopasní ploštěnci se článkovaným tělem
  • hlavička a to je všechno – články jsou rozmnožovací orgány
 • přizpůsobení životu v těle hostitele, v dospělosti ve střevech obratlovců
 • larva ONKOSFÉRA – do krevního oběhu, do sval – zde na klidové stádium BOUBEL
 • některé druhy se usazují v játrech, mozku, těle korýšů
 • STAVBA – plnohodnotný jedinec tvořen již HLAVIČKOU (skolex) s příchytnými háčky (rostelum)
  • za věncem háčků přísavky nebo rýhy, za krčkem ploché články – proglotidy
  • tělo až několik metrů
  • pokožka vylučuje kutikulu – ochrana před trávícími šťávami
  • redukovaný podkožní svalový vak – pohyb celku i jednotlivých článků
  • zralé články s výkaly opouští tělo
 • DS – anaerobní metabolismus
 • TS – trávící dutina chybí – živiny vstřebávány celým povrchem
 • VS – protonefridie
 • NS – po stranách těla nervové pruhy
 • RS – proteandričtí hermafroditi – poslední články vyplněny vajíčky (denně miliony ks)

 

TASEMNICE DLOUHOČLENNÁ – tenké střevo člověka

 • při nedokonalém zpracování vepřového
 • má háčky

 

TASEMNICE BEZBRANNÁ – hlavička bez háčků

 • 10m, až 2000 článků
 • boubel nemá rostelum
 • do člověka z nekvalitně upraveného hovězího – chov na loukách hnojených fekáliemi

 

MĚCHOŽIL ZHOUBNÝ – parazit člověka

 • 6mm, 4 články
 • usazení v játrech nebo plicích

 

ŠKULOVEC ŠIROKÝ – Pobaltí

 • přes 10m
 • přísavné rýhy (botridie)
 • larva v buchance – v rybě
 • konečným hostitelem konzument ryb

 

KMEN: PÁSNICE

 • draví vodní živočichové
 • schizocoel
 • tělo nečlánkované, shora zploštěné, zřetelná hlavová část
 • podkožní svalový vak pod jednovrstevnou pokožkou
 • TS – trávicí trubice prostupuje celým tělem (otvor řitní i otvor ústní)
 • RS – mořské – oboupohlavné, sladkovodní – hermafroditi
  • oplození vnější, vývoj nepřímý (larva pilidum)
 • VS – protonefridie
 • NS – gangliová

 

PÁSMOVKA VELIKÁ – nejdelší bezobratlý živočich (až 30 m)

 

KMEN: VÍŘNÍCI

 • součást zooplanktonu jezů a rybníků
 • část hlavová se smyslovými tykadly, pohárovýma očima a dvěma věnci brv; rozšířená část tělní krytou kutikulárním krunýřem a na povrchu příčně pruhovanou nohu s lepivými žlázami
 • partenogenetické dělení – samičky kladou vajíčka, z nichž se líhnou samičky, samečci se rodí na podzim a zimu přežívají pouze oplozená vajíčka
 • ANABIÓZA – při vyschnutí omezení životních projevů – přežití a šíření

KRUNÝŘENKA OBECNÁ

 

KMEN: HLÍSTI (Nemathelminthes)

 • pseudocoel s mízou a zplodinami
 • protáhlé nečlánkované válcovité tělo, silná kutikula
 • TS – prostoupení trávící trubice (ústní až řitní otvor)
 • DS a CS – nemají
 • gonochoristé
 • vodní prostředí, vlhká půda nebo parazité

 

TŘÍDA: HLÍSTICE (Nematoda)

 • parazité – epidemická onemocnění
 • pružní a pevní
 • kutikulární zuby – narušování tkáně hostitele; hltan
 • VS – jednobuněčnými vylučovacími trubicemi
 • DS – anaerobní metabolismus
 • smyslové bradavky kolem ústního otvoru
 • RS – pohlavní dimorfismus – malý samec, u vyústění pohlavního ústrojí dvě štěrbiny = SPIKULY – rozevírají pohlavní otvor samičky při páření
  • nadprodukce vajíček – snadné ulpívání na okolních předmětech
  • lehká, odolná po řadu let

ŠKRKAVKA DĚTSKÁ – nemoc askardióza – zvracení, bolesti hlavy

 • přes výkaly do plic a jater
 • v tenkém střevě bere živiny, proděravuje a ucpává

 

HÁĎÁTKO ŘEPNÉ, OBILNÉ – narušení kořenového systému a klasů pšenice

 

ROUP DĚTSKÝ – v tlustém střevě a konečníku dětí

 • nemoc oxyurióza – svědění a vyčerpání
 • samičky kladou v noci vajíčka okolo řitního otvoru – častá autoinfekce (infekce dalších oblastí organismu, která se šíří z oblastí jiných, již infikovaných)

 

VLASOVEC MÍZNÍ – přenos bodavým hmyzem, ucpávání mízních cév

 • horečky a zimnice

 

SVALOVEC STOČENÝ – ve svalech potkanů – do prasat – do člověka

 • nemoc trichinelóza
 • larvy rozrušují svalová vlákna a zapouzdřují se – střevní a svalová fáze

 

STROLICE TRVALÁ – v průduškách kurovitých ptáků

 • ptáci frkají – přes hlen do okolí


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!