Dějiny biologie – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Dějiny biologie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Lucie R.

 

 

DĚJINY BIOLOGIE, OBECNÉ VLASTNOSTI ŽIVÝCH SOUSTAV, BIOLOGICKÉ VĚDY

 • Charakterizuj biologii jako vědu a popiš její historický vývoj. Uveď příklady některých vědců a popiš, jak přispěli k rozvoji biologie.

 

BIOLOGIE – (řecky bios – život, logos – věda) – věda o živé přírodě zkoumající formy, vlastnosti a vnitřní procesy živých soustav, jejich vzájemné vztahy a vztahy k neživému prostředí

 • Obecná biologie = obecné vlastnosti a zákonitosti, které charakterizují všechny živé soustavy
 • biologické poznatky mají velký význam pro lidskou společnost, především v oblasti výživy, zdravotnictví, ochrany přírody

 

DĚJINY BIOLOGIE

PRAVĚK

 • lidské poznatky o organismech pramení z každodenního života (lov, sběr); zájem o rostliny a živočichy k užitku (zemědělství)
 • z doby 13/14tis.let př.n.l. známo vyobrazení mamuta s naznačeným srdcem
 • od 8. tisíciletí přnl. zdomácňování zvířat a záměrné pěstování rostlin
 • rozvíjí se léčitelství (původně magicko-kultovní charakter; zvládali trepanace, amputace, zlomeniny)

 

STAROVĚK

 • Egypt –znalosti lidské anatomie (balzamování) a vývojové biologie (např. vývoj žab z pulců)
 • Indie – vysoká úroveň chirurgie (operace moč.kamenů,očních zákalů), pitvy (ale tělo se nechalo macerovat 7 dní v tekoucí vodě a kůže se seškrábala)
 • Čína – Traktát o trávách – soupis 300 léč. bylin, nejstarší lékařské dílo vůbec

 

Antika

ŘECKO  – poznatky o přírodě součástí filozofie a medicíny

 • pro další vývoj byly důležité koncepce Demokrita (atomismus – dále nedělitelné atomy jako základ všech věcí, Empedokla (učení o 4 elementech – oheň, země, voda, vzduch)
 • „otec medicíny“ Hippokrates – (v návaznosti na 4 živly) rozeznává v těle čtyři šťávy – krev, hlen, černá a žlutá žluč; na jejich správném poměru závisí zdraví člověka (později z toho odvozeny 4 druhy temperamentu)
 • Aristoteles ze Stageiry– žák Platóna, učil A. Velikého, přes 300 spisů, ve kterých popsal mnoho organismů, hlavně anatomie, rozmnožování (vejco a živo-rodost,+ samoplození)
 • Theofrastos (Arist. Žák) – zakladatel systematické botaniky

 

ŘÍM   –   spíše praktické poznatky než vědecké

 • Plinius st. – rozsáhlé dílo ,,Děje přírody“ – můžeme chápat jako encyklopedii znalostí o přírodě
 • Dioskorides – souhrnný spis o léčivech (v renesanci vzor pro tvorbu herbářů)
 • Galenos z Perganu (osobní lékař Marka Aurelia) – knihy s poznatky o anatomii, zakladatel humorální teorie

 

STŘEDOVĚK

 • konflikt náboženství a přírodních věd (závěry pozorování, které nejsou s Biblí v doslovném souladu, nejsou pravdivé)
 • Arabové – budovali síť nemocnic, zakládání lékařských škol a knihoven (Damašek, Káhira)
 • Ibn Sina Avicenna (Arab) – lékař, přírodověděc, filozof
 • v Evropě budovány univerzity (jejichž součástí lékařské fakulty, ne prakt.anatomie nebo chirurgie – pitvy zakázány ve 12.stol. církví – prováděny tedy tajně)
 • významní evropští učenci: Albertus Magnus, Roger Bacon – nejdůležitější metoda pozorování přírody je pozorování a pokus

 

NOVOVĚK

 • formování základů biologických oborů jako samostatných disciplín (význam měl objev knihtisku v 15.stol.)
 • Leonardo da Vinci – zájem o lidskou anatomii, prý 30 pitev, objev štítné žlázy
 • Pietro Andrea Mattioli – botanika, 1. herbář!
 • Andreas Vesalius – zakladatel vědecké anatomie, autorem první moderní učebnice anatomie člověka s názornými obrázky
 • -17.stol. v Evropě – vznikla ,,Theatra anatomica“ – pro výuku a pobavení společnosti
 • Jan Jesenius – 1. Veřejná pitva v Praze v r. 1900
 • vznik vědeckých společností – Akademie
 • Robert Hook (anglický přírodovědec) – svou prací napomohl k vylepšení mikroskopu, studoval mikrostruktury, považován za objevitele rostlinných buněk
 • Anthony Van Leeuwenhoek (samouk) – postavil vlastní mikroskop, objevil krevní kapiláry, prvoky, bakterie
 • Carl von Linné – přírodovědec, botanik, lékař, systematik; zavedl a uplatňoval binomickou nomenklaturu (dvouslovný název)
 • Jean Baptista Lamarck – autor knihy ,,Filozofie zoologie“, myšlenky o vývoji organismů od jednoduchých forem ke složitějším
 • Jan Evangelista Purkyně – český vědec, i profesor na UK, jako první nazval živou hmotu živočišných zárodečných buněk protoplazma, zakladatel časopisu Živa
 • Louis Pasteur – imunologie a mikrobiologie; zabýval se kultivací mikroorganismů, potvrdil, že mikroorganismy způsobují onemocnění, navrhl očkování – zakladatel imunologie
 • Robert Koch – zakladatel bakteriologie, objevil původce TBC a cholery
 • Ivan Petrovič Pavlov – studium nervové soustavy, objevil podmíněný reflex (Nobelova cena r. 1904)
 • Johann Gregor Mendel – objevil zákony dědičnosti
 • celé 19. století ovlivněno Charlesem Robertem Darwinem – objasnil původ člověka (evoluční teorie)
 • století – rozvoj genetiky a molek. biologie
 • Thomas Hunt Morgan – objasnil výraz chromozomů, rekombinace
 • D.Watson, F.H.Cricl. M.H.F.Wilkins – objevili strukturu DNA
 • Alexandr Fleming – objevitel penicilinu
 • Calvin – objasnil proces fotosyntézy (Nobelova cena)
 • (dále Jan Jánský – krevní skupiny)

 

 • Podle jakých hledisek třídíme biologické vědy? Uveď příklady.

 

Zákl. biologické vědy dle skupin zkoumaných organismů

 • mikrobiologie – studuje mikroorganismy
 • botanika – zabývá se studiem rostlin
 • zoologie – zabývá se studiem živočichů
 • antropologie – zabývá se studiem člověka (fyzická-studium ontogeneze a variability stavby lidského těla; paleoantropologie-vznik a vývoj člověka; sociální-lidské bytosti z hlediska sociálních vztahů)
 • mykologie – zabývá se studiem hub
 • dendrologie – nauka o stromech a dřevinách
 • ornitologie – nauka o ptactvu
 • entomologie – zabývá se studiem hmyzu
 • ichtyologie – obor zoologie zabývající se studiem rybovitých obratlovců

 

vědy studující určité vlastnosti živých organismů

 • molekulární biologie – studium biologických jevů na molekulární úrovni; struktura a uspořádání biologických makromolekul (nukl. kys., bílkoviny) a jejich vztah k zákl.živ. dějům a vlastnostem živých soustav
 • anatomie – zkoumá vnitřní stavbu těla a orgánů
 • morfologie – studuje tvary organismů a jejich částí
 • fyziologie – studuje funkce živých soustav a jednotl. orgánů
 • genetika – studuje dědičnost a proměnlivost organismů
 • imunologie – studuje obranné funkce organismů
 • etologie – studuje projevy, funkci a evoluci chování živočichů a člověka
 • ekologie – zabývá se vztahem živých soustav k jejich prostředí
 • cytologie – nauka o buňce, její funkci a struktuře
 • histologie – nauka o tkáních
 • embryologie – studuje vývoj zárodku
 • parazitologie – nauka o cizopasnictví, sleduje vztah mezi hostitelem a parazitem

(paleontologie – studuje vyhynulé organismy)

 

vědy studující živé soustavy z obecného hlediska

 • obecná biologie – studuje obecné vlastnosti a zákonitosti charakterizující všechny živé soustavy
 • vývojová biologie – studuje a srovnává ontogenetický vývoj živých organismů
 • evoluční biologie – věda o obecných zákonitostech biologické evoluce

 

hraniční disciplíny mezi biologií a ostatními vědami

 • biochemie – chemické vlastnosti živých soustav a chemické děje probíhající v živých soustavách
 • biofyzika – fyzikální vlastnosti živých soustav a vliv fyzikálních faktorů na živé soustavy
 • biomatematika – využívá matematické prostředky ke studiu biologických procesů
 • biogeografie – zkoumá rozmístění organismů na Zemi

 

aplikované biologické vědy

 • biotechnologie – zabývá se využitím mikroorganismů při výrobě některých látek
 • agrobiologie – využití biologie v zemědělství
 • klinická biologie – vyšetřovací metody v medicíně
 • humánní medicína – využívá biol. poznatky k léčbě nemocí člověka
 • veterinární medicína – využívá biol.poznatky k léčbě nemocí zvířat


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!