Cytologie – maturitní otázka z biologie (2)

 

   Otázka: Cytologie

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Skopalová

 

 

 

 

BUNĚČNÝ CYKLUS

 • Genom = soubor všech genů a všechna DNA buňky; kompletní genetický materiál organismu
  •  buňka člověka má DNA dlouhou 3m!
 • Chromozómy – (chromo=zbarvený; soma=tělo) = struktura nesoucí geny na proteinovém lešení
 • chromatin = komplex DNA a proteinů tvořící chromosom
 • po té, co se obsah DNA zdvojnásobil (před mitózou) se chromatin kondenzuje a činí tak chromozom mnohem kratší a tlustší
 • sesterské chromatidy = každý duplikovaný (zdvojený) chromosom má dvě sesterské chromatidy, které obsahují identické kopie DNA. Chromatidy jsou původně proteiny poutány po celé délce, později pouze v úzkém „pasu“ chromosomu zvaným centromera
 • v průběhu mitózy se sesterské chromatidy nakonec od sebe zcela oddělí; z každé se stane nový chromosom na opačném konci buňky
 • po mitóze (=rozdělení jádra) následuje obvykle cytokinese (=rozdělení cytoplasmy, vznik nové buňky)

 

 • Buněčný cyklus
 • Lze rozdělit na
  • mitotická fáze M fázi (mitóza)
  • interfáze – 90% celého buněčného cyklu
 • Interfázi můžeme rozdělit na G1, S, G2 fázi
 • Interfáze
 • G1 (postmitotická fáze) („first gap“) – metabolická aktivita (transkripce, translace)
 • S – fáze – probíhá zdvojení (replikace) DNA
 • G2 (premitotická fáze) („second gap“) – metabolická aktivitia
 • Obecně v interfázi probíhá:
  • Tvorba buněčné stěny
  • Růst buňky na původní velikost
  • Tvorba cytoplazmy, dělí se mitochondrie a plastidy, vznikají membrány atd.

 

 • Ploidie a číslo N
 • ploidie = počet kopií každého chromosomu přítomného v buněčném jádru
 • číslo N = počet každé dvoušroubovicové molekuly DNA v jádru
 • Ploidie a číslo N
 • somatické buňky mají dvě kopie každého typu chromosomu a jsou tedy zvány diploidní
 • gamety mají jen jednu kopii každého typu chromosomu a jsou zvány haploidní
 • gamety mají v každém chromosomu jednu molekulu DNA a jsou tedy 1N
 • v některých fázích buněčného cyklu (G1) mají somatické buňky v každém chromosomu jednu molekulu DNA jsou tedy 2N
 • ve fázi G2 a v raných fázích mitosy a meiosy však každý chromosom diploidní buňky obsahuje dvě molekuly DNA a buňka je tedy 4N

 

 • Mitóza
 • Je souvislý, kontinuální proces. Konvenčně se ale dělí do pěti fází:
  • profáze
  • prometafáze
  • metafáze
  • anafáze
  • telofáze
 • = jaderné dělení, při kterém vznikají dceřinná jádra o stejném počtu chromozómů jako mateřské jádro. Obvykle trvá cca 1 hod.
 • Chromozóm = tyčinkovitý či pentlicovitý útvar, tvořený DNA(až několik cm dlouhou) a bílkovinami. Velikost, tvar a počet chromozómů je různý, ale pro daný druh vždy shodný. Uprostřed nebo na okraji se vytváří tzv. centromera
 • Centromera = nebarvitelný, zaškrcený útvar, ke kterému se připojují při mitóze vlákna dělícího vřeténka
 • Karyotyp = soubor chromozómů, charakteristický pro daný druh
 • postmitotická buňka =  buňka, která se již nikdy nebude dělit
  • většina velmi specializovaných buněk (neurony, buňky pokrývající villy v tenkém střevu, svalové buňky) se po svém vzniku již nikdy nedělí a jsou tedy postmitotické
  • o postmitotických buňkách přitom nelze říci, že jsou ve fázi G nula, neboť z této fáze se buňka může opět dostat zpět do buněčného cyklu. Postmitotická buňka se zpět do buněčného cyklu již nikdy nedostane
 • V každém z nás proběhne za život 1016 mitóz!
 • Pokud počítáme, že naše těla se skládají z cca 3×1013 buněk
 • … pak se v průběhu života buňky našeho těla kompletně vymění nejméně 100x!
  • všechny buňky samozřejmě ne, jsou zde buňky, které se nedělí

 

 • Interfáze
  pozdní interfáze, před profází
 • Jádro je dobře formované, obaleno membránami
 • jádro obsahuje jedno či více jadérek (nucleoli)
 • mimo jádro se nachází dva centrosomy, vzniklé replikací původně jednoho centrosomu
 • mikrotubuly rostou z těchto centrosomů všemi směry a vytvářejí tzv. aster („hvězda“)
 • chromosomy jsou již dlouho, od S fáze, zreplikovány, ale nejsou ještě pozorovatelné

 

 • Profáze
 • Chromozomy se kondenzují a spiralizují, stávají se viditelné a barvitelné
 • každý chromozóm se objevuje jako útvar ze dvou sesterských chromatid, spojených k sobě
 • Mizí jaderná blána a jadérko
 • V cytoplazmě se u opačných pólů jádra vytváří tzv. hyalinní čepičky, které obsahují základy mikrotubulů dělícího vřeténka

 

 • Prometafáze
 • Jaderná membrána se začíná rozpadat
 • v oblasti centromery se objevuje struktura zvaná kinetochor
 • mikrotubuly začínají prorůstat oblast jádra; objevuje se kinetochor a napojuje se na mikrotubuly dělícího vřeténka
 • Chromozómy se začínají přemisťovat do ekvatoriální roviny

 

 • Metafáze
 • nejdelší část mitózy, trvá cca 20 min
 • Jaderná blána a jadérko zcela zmizely
 • Chromozómy se dostávají do rovníkové (ekvatoriální) roviny dělícího vřeténka – nebo, jsou-li velké, tak alespoň jejich centromery
 • Na kinetochor se připojují mikrotubuly dělícího vřeténka z obou protilehlých centrosomů
 • Chromozómy jsou rozštěpeny na dvě identické poloviny s výjimkou centromery
 • Metafáze, Anafáze, Telofáze

 

 • Anafáze
 • nejkratší část mitózy, trvá jen několik minut
 • Rozdělí se i centromery každého chromosomu, relativně náhle
 • Díky zkracování mikrotubulů se chromozómy rozcházejí k pólům dělícího vřeténka (rychlostí 1μm/min)
 • celá buňka se protahuje, jak nekinetochorové mikrotubuly rostou
 • Na konci anafáze jsou na opačných pólech dvě ekvivalentní skupiny chromozómů

 

 • Telofáze
 • Nonkinetochorové mikrotubuly se protahují ještě více, a dceřinná jádra vznikají na opačných pólech buňky
 • již v telofázi začíná zpravidla cytokineze
 • Telofáze
 • Chromozómy se začínají despiralizovat a ztrácejí barvitelnost
 • Vytvářejí se jadérka a z membrán endoplazmatického retikula vzniká i jaderná blána
 • Takto vzniklá jádra mají stejný počet chromozómů ale poloviční obsah DNA než mateřské jádro

 

 • Dělící vřeténko
 • Je tvořené z mikrotubulů a dalších proteinů
 • jak se dělící vřeténko formuje, začínají se rozpadat mikrotubuly cytoskeletu, pravděpodobně proto, aby poskytly materiál pro tvorbu dělícího vřeténka (tubuliny)
 • mikrotubuly začínají růst z centrosomů
 • centrosom živočišných buněk obsahuje dvě centrioly
 • centrosom většiny rostlin nemá centrioly
 • Během interfáze se centrosom replikuje za vzniku dvou centrosomů
 • při začátku mitózy se oba centrosomy nacházejí u sebe a v blízkosti jádra
 • během profáze a prometafáze se oddalují a začínají z nich růst mikrotubuly; na konci prometafáze jsou již na opačných pólech buňky

 

 • Kinetochor
 • = struktura složená z proteinů a specifických sekvencí DNA v centromeře
 • chromosom má dva kinetochory orientovaných v opačných směrech
 • během prometafáze se některé mikrotubuly dělícího vřeténka napojí na kinetochory
 • jak se mikrotubuly připojí ke kinetochoru, začnou si celý chromosom přitahovat ke svému pólu
 • tento pohyb je ovšem vyrovnán mikrotubuly z opačného centrosomu, které činí totéž
 • V následném přetahování se chromosom pohybuje sem a tam; výsledkem je remíza
 • mikrotubuly opačných centrosomů, které se nenapojily na kinetochor, se překrývají a snad spojují
 • v metafázi se tak díky tomuto přetahování dostávají všechny centromery do ekvatoriální roviny
 • Anafáze začíná náhle, tak, že proteiny, které drží pohromadě sesterské chromatidy jsou inaktivovány
 • podle pravděpodobné hypotézy kinetochor v sobě obsahuje protein, který umí „kráčet“ podél mikrotubulového vlákna, které se vzápětí rozpadá

 

 • Nonkinetochorové mikrotubuly
 • Se proplétají a zřejmě za pomoci motorových proteinů se na sebe napojují a způsobují protahování buňky

 

 • Cytokinese
 • U živočichů se buňka zaškrcuje díky aktinovým vláknům mikrofilament, které jsou uspořádány do kruhu
 • u rostlin se během telofáze vezikly Golgiho aparátu posunují díky mikrotubulům doprostřed buňky, kam vylévají svůj obsah a svými membránami se spojují za vzniku tzv. cell plate
 • membrány se nakonec spojí s plasmalemou a jejich obsah vytvoří střední lamelu buněčné stěny

 

 • Dělení bakterií
 • Místa ori se dostávají na opačné strany buňky
 • protože ale bakterie nemají mikrotubuly ani molekulární motory, pohyb míst ori zůstává tajemstvím
 • jak replikace pokračuje, bakterie roste – po skončení replikace je bakterie cca dvojnásobně velká a může se rozdělit

 

 • Regulace buněčného cyklu
 • Některé buňky, např. buňky kůže se dělí v průběhu celého života
 • většina buněk našeho těla je ve fázi G0
 • jiné, jako např. buňky jater, jsou připraveny se dělit, ale dělí se pouze v případě zranění
 • některé buňky dospělého člověka zřejmě ztratily schopnost se dělit (dříve se uváděly neurony a buňky svalů)
 • mechanismus regulace buněčného cyklu je klíčový pro pochopení vzniku rakoviny
 • Regulace buněčného cyklu
 • Je zřejmě řízena chemickými látkami
 • Pokusy s buňkami v tkáňové kultuře“
  • pokud spojíme buňku v S-fázi s buňkou v G1 fázi, jádro z G1 fáze se bezprostředně dostane také do S-fáze
  •  pokud spojíme buňku v M-fázi s buňkou v G1 fázi, u G1 jádra okamžitě dojde k mitóze, i když je DNA ještě nezreplikovaná (VIZ obr. na dalším snímku)
 • Je zřejmě řízena hladinou určitých chemických látek v buňce, které následující krok rozběhnou až je minulý ukončen
 • analogie s mechanismem pračky: jsou zde zřejmě vnější a vnitřní stimuly. Vnější (nastavení programu) a vnitřní (sensory kontrolují množství vody atd.)

 

 • Kontrolní body („checkpoints“)
 • Jsou tři: ve fázi G1, G2, M
 • u buněk savců je zřejmě bod v G1 fázi nejdůležitější
 • pokud buňka nedostane signál „vpřed“ v G1 fázi, dostane se do fáze GV této fázi je většina buněk našeho těla

 

 • Cykliny a cyklin-dependentní kinázy
 • Kinásy = enzymy, které aktivují či inaktivují jiné enzymy připojením fosfátové skupiny. Kinásy jsou v rostoucí buňce ve stále stejné koncentraci, ale po většinu času jsou neaktivní
 • cykliny = proteiny, jejichž koncentrace v buňce se cyklicky mění
 • aby se kinása stala aktivní, musí se spojit s cyklinem
 • Cykliny a cyklin-dependentní kinázy
 • …aby se kinása stala aktivní, musí se spojit s cyklinem
 • proto se těmto kinásám říká cyklin-dependentní kinásy (Cdk)
 • aktivita Cdk roste a klesá s koncentrací cyklinu v buňce
 • tento první objevený komplex dostal název MPF (maturation-promoting factor)
 • během G2 fáze přibývá cyklinů , které se spojují s Cdk za vzniku MPF – výsledkem je nastartování mitosy

 

 • Regulace buněčného cyklu
 • Na konci mitosy dojde k hromadné destrukci cyklinů
 • takto zřejmě není řízen jen tento G2 point, ale zřejmě i důležitější G1 point

 

 • Interní signály: APC
 • Anafáze nezačne, pokud nejsou na všechny kinetochory připevněny mikrotubuly
 • některé proteiny zřejmě udržují tzv. APC (anaphase promoting complex) v inaktivním stavu
 • teprve až jsou všechny kinetochory napojeny na mikrotubuly, APC se stane aktivní a rozbije jak  spojení centromer tak  i cykliny

 

 • Externí signály: růstové faktory
 • I když má savčí buňka v tkáňové kultuře dostatek živin, nezačne se dělit, pokud nejsou splněny důležité fyzikální či chemické předpoklady
 • Růstový faktor = protein vytvářený jednou buňkou, který způsobí, že se jiná buňka začne dělit
 • jedním z příkladů růstového faktoru je tzv. PDGF (platelet-derived growth factor), který je vytvářen krevními destičkami

 

 • Rakovina
  = selhání regulace buněčného cyklu
 • nádorové buňky možná nepotřebují růstové faktory
 • nebo si je možná  vytváří samy
 • nebo je možná celý kontrolní systém buněčného dělení abnormální
 • pokud se přestanou dělit, činí tak v náhodných místech buněčného cyklu, a ne na „checkpoints“
 • HeLa buňky = dnes velmi známá buněčná linie, izolovaná v roce 1951 z nádoru pacientky Henrietta Lacks
 • v kultuře, mají-li dostatek živin, jsou zřejmě tyto buňky „nesmrtelné“ (nesmrtelné samoreplikující se automaty)
 • normální savčí buňky se v kultuře rozdělí 20-50x, pak zestárnou a zemřou
 • Transformace = proces měnící zdravou buňku v nádorovou
 • za normálních podmínek imunitní systém člověka transformovanou buňky rozezná a zničí ji
 • pokud  imunitní systém selže, vznikne nádor
 • Léčba: chemoterapie či ozařování ničí především dělící se buňky
 • Benigní tumor – masa abnormálních buněk v jinak normální tkáni – dá se zcela odstranit chirurgicky
 • Maligní tumor – dává vznik rakovině. Často abnormální počet chromosomů, abnormální extracelulární matrix – jednotlivé buňky se snadno dostávají krví nebo lymfou na další místa v organismu a dají vznik metastázám

 

 • Úvod do dědičnosti
 • Gamety (spermie či oocyty) je možno chápat jako vozidla převážející geny z jedné generace do druhé
 • na každém chromosomu jsou stovky či tisíce genů lineárně seřazených
 • místo na chromosomu, kde se vyskytuje určitý gen, se nazývá lokus (mn.č. loci)

 

 • Nepohlavní rozmnožování
 • Jedinec je jediným rodičem potomstva a předává mu všechny své geny
 • eukaryotičtí prvoci se mohou nepohlavně rozmnožovat mitózou
 • i někteří mnohobuněční (nezmar) se mohou rozmnožovat tzv. pučením

 

 • Pohlavní rozmnožování
 • Potomek má novou skladbu genů, neshoduje se ani s jedním rodičem, ani se žádným ze sourozenců

 

 • Karyotyp
 • V somatické buňce člověka lze v jádře nalézt celkem 46 chromosomů
 • tyto chromosomy se odlišují svou velikostí a postavením centromery
 • podrobnější zkoumání však prozradí, že každý typ chromosomu se vyskytuje v jedné buňce dvakrát
 • pokud seřadíme všechny chromosomy podle velikosti, vznikne tzv. karyotyp
 • Dvojice totožných chromosomů se nazývají homologické chromosomy
 • homologické chromosomy obsahují geny kontrolující tytéž dědičné kvality
 • pokud například je na jednom chromosomu lokus obsahující gen ovlivňující barvu očí, pak na homologickém chromosomu bude na témže místě rovněž gen ovlivňující barvu očí

 

 • Pohlavní chromosomy
 • Důležitou výjimkou jsou pohlavní chromosomy
 • ženy mají dva homologické chromosomy označované písmenem X, píšeme tedy XX
 • muži mají jeden chromosom typu X a druhý typu Y, píšeme XY
 • jen malá část chromosomu Y je homologická s chromosomem X
 • většina genů na chromosomu X nemá své protějšky na chromosomu Y
 • většina genů na chromosomu Y nemá své protějšky na chromosomu X
 • Chromosomy X a Y nazýváme pohlavní chromosomy (gonosomy)
 • ostatní chromosomy nazýváme autosomy
 • 46 chromosomů v našich buňkách je pozůstatkem našeho sexuálního vzniku: 23 chromosomů jsme zdědili od maminky, 23 chromosomů máme od otce
 • gamety (spermie a oocyty) obsahují pouze 23 chromosomů
 • Všechny oocyty ženy mají konstelaci 22X
 • polovina spermií má konstelaci 22X; druhá polovina má konstelaci 22Y. Spermie se tedy vyskytují ve dvou typech
 • pokud je v buňce člověka pouze 23 chromosomů, hovoříme o haploidní buňce (n)
 • v somatické buňce našeho těla je 46 chromosomů, hovoříme o diploidní buňce (2n)

 

 • Zygota
 • Během pohlavního rozmnožování splývá haploidní spermie s haploidním oocytem za vzniku diploidní zygoty – první buňky nového dítěte
 • tato zygota se mitózou rozdělí na dvě, 4,8,16… až dojde k narození dítěte. Proces pak bude stále pokračovat
 • v každé tělní buňce dítěte je tedy přesná kopie genů, které vytvořily zygotu

 

 • Meióza
 • Jediné buňky v našem těle, které nevznikají mitózou, jsou gamety, které vznikají ve specializovaných orgánech (spermie ve varlatech a oocyty ve vaječnících)
 • zatímco mitóza uchovává původní počet chromosomů, meióza redukuje původní počet chromosomů na polovinu
 • výsledkem meiosy u člověka je buňka se 23 chromosomy, po jednom z každého homologického páru

 

 • Pohlavní rozmnožování: opakování
 • Chromozómy jsou v buněčných jádrech somatických (tělových) buněk přítomny vždy v párech. Každý chromozom je tedy v jádře somatické buňky obsažen 2x (1x od „otce“, 1x od „matky“)
 • Párové chromozómy nazýváme homologické chromozómy
 • Párová přítomnost chromozómů v jádře se nazývá diploidie (2n)
 • Pohlavní rozmnožování: opakování
 • V jádrech specializovaných pohlavních buněk (gamet) je však z každého páru homologických chromozómů přítomen jen 1 chromozóm. Počet chromozómů je tak snížen oproti somatickým buňkám na polovinu
 • Gamety jsou tzv. haploidní (n)
 • Ke snížení počtu chromozómů z diploidního stavu na haploidní stav dochází v průběhu tzv. meiózy.

 

 • Typy pohlavního rozmnožování
 • Člověk (a většina savců): jediné haploidní buňky jsou gamety. Gamety vznikají meiózou a před oplozením již nepodléhají žádnému dalšímu dělení. Diploidní zygota se rozmnožuje mitózou a vzniká mnohobuněčný diploidní organismus
 • Většina hub (Fungi), někteří prvoci (Protista), některé řasy: ihned po vytvoření zygoty následuje meióza. Touto miózou nevznikají gamety, ale vznikají haploidní buňky, které se dále rozmnožují mitózou. Haploidní organismus pak produkuje gamety mitózou. Jediným diploidním stadiem je zygota
 • Pozn. Jak haploidní, tak i diploidní buňka se může rozmnožovat mitózou. Pouze diploidní buňka však, samozřejmě, může podstoupit meiózu
 • Rostliny a některé řasy: střídání generací neboli rodozměna. Je zde mnohobuněčné haploidní stadium i mnohobuněčné diploidní stadium. Mnohobuněčné diploidní stadium se nazývá sporofyt. Sporofyt produkuje meiosou haploidní buňky zvané spory. Na rozdíl od gamet je spora schopna se dělit mitózou a dát vznik mnohobuněčnému individuu zvanému gametofyt. Haploidní gametofyt tvoří mitózou gamety. Splynutím gamet vzniká diploidní zygota, která se dále dělí mitózou za vzniku mnohobuněčného sporofytu.

 

 • Pohlavní rozmnožování u rostlin
  (užitečné termíny)
 • Izogamety = gamety morfologicky nerozlišitelné (zejména u nižších rostlin). Jejich splynutí se označuje jako izogamie
 • Anizogamety = gamety od sebe morfologicky odlišitelné. Splynutí anizogamet se označuje jako anizogamie
 • Spermatozoidy = samčí pohlavní buňky, opatřené bičíkem a pohyblivé
 • Spermatické buňky – nepohyblivé samčí pohlavní buňky
 • Oplodnění samičí vaječné buňky se nazývá oogamie

 

 • Meióza

= dvě po sobě následující dělení označované jako

meióza I. (heterotypické)

meióza II. (homeotypické)

V průběhu meiózy vzniknou z jedné diploidní buňky 4 buňky haploidní

 • Podobně jako před mitózou, i před meiózou je S-fáze, ve které dojde k replikaci DNA a zdvojení chromosomů
 • tato replikace je ale následována dvěma děleními, zvanými meióza I a meióza II
 • výsledkem jsou 4 buňky, každá s polovičním počtem chromosomů než měla rodičovská

 

 • Meióza I.-Interfáze
 • Každý chromosom se replikuje, jako při mitóze, za vzniku dvou geneticky identických  sesterských chromatid, které zůstávají spojeny v centromerách
 • centrosomy se rovněž replikují

 

 • Meióza I.-Profáze
 • Profáze I. (=profáze prvního meiotického dělení) trvá déle a je komplikovanější než u mitózy – trvá 90% celé meiosy
 • chromosomy se začínají kondenzovat, ale homologické chromosomy jsou těsně u sebe
 • vzniká tzv. synaptonemální komplex, který drží homologické chromosomy těsně u sebe.
 • Když v pozdní profázi synaptonemální komplex mizí, homologické chromosomy jsou v mikroskopu viditelné jako tzv. tetrády, shluk čtyř chromatid
 • Na různých místech jsou tyto chromatidy překříženy. Těmto překřížením se říká chiasmata (jedn.č.chiasma)
 • chiasmata drží homologické chromosomy těsně u sebe až do anafáze I.
 • V místě chiasmat si homologické chromosomy vyměnily části chromatid procesem zvaným crossing-over
 • vzniká dělící vřeténko a jaderná membrána zaniká.
 • Mikrotubuly dělícího vřeténka se zachycují do kinetochorů.
 • Chromosomy se začínají přesouvat do ekvatoriální roviny
 • profáze I. trvá obecně hodiny nebo i dny a typicky zabírá 90% času celé meiózy

 

 • Meióza I.-Metafáze
 • Chromosomy jsou nyní v ekvatoriální rovině, homologické chromosomy stále těsně u sebe
 • mikrotubuly jednoho centrosomu jsou připevněny ke kinetochoru jednoho z homologických chromosomů, mikrotubuly druhého chromosomu jsou připevněny ke kinetochoru druhého z homologických chromosomů

 

 • Meióza I.-Anafáze
 • Chromosomy se oddělí a směřují k opačným pólům buňky
 • sesterské chromatidy ale zůstávají u sebe a chromosom se nedělí, putuje celý k jednomu pólu buňky – jeho homolog putuje ke druhému pólu
 • Poznámka: toto je rozdíl oproti mitóze, kde se v ekvatoriální rovině nachází chromozómy jako individua, nikoli v homologických párech. Při mitóze se také jeden chromosom rozdělí v místě centromery na dva, v meióze I. nikoli.

 

 • Meióza I.-Telofáze a cytokinese
 • Na každém pólu buňky je nyní jedna haploidní sada chromosomů. Z homologního páru se přesunul jeden chromosom k jednomu pólu buňky, druhý ke druhému
 • každý z chromosomů je ovšem stále tvořen dvěma sesterskými chromatidami
 • během telofáze I. následuje zpravidla cytokinese

 

 • Meióza II.-Profáze
 • Před meiózou II. není S-fáze (=replikace genetického materiálu)
 • Vytváří se dělící vřeténko a chromosomy migrují do ekvatoriální roviny

 

 • Meióza II.-Metafáze
 • Kinetochory sesterských chromatid jsou připevněny k mikrotubulům opačných centrosomů, podobně jako při mitóze
 • Meióza II.-Anafáze
 • Centromery sesterských chromatid se oddělují a sesterské chromatidy – nyní samostatné chromosomy – putují k opačným pólům buňky

 

 • Meióza II.-Telofáze a cytokinese
 • Na opačných pólech buňky se tvoří jádra
 • výsledkem jsou tedy čtyři buňky, každá s haploidním počtem chromosomů

 

 • Mitóza a meióza
  srovnání
 • (1) Během profáze I. meiózy vyhledá každý chromosom svého homologa v procesu zvaném synapse. Vytváří se synaptonemální komplex, při kterém proteinový „zip“ spojí oba homologní chromosomy těsně k sobě podél celé jejich délky. V pozdní profázi synaptonemální konplex mizí a homologní páry jsou v mikroskopu vidět jako tetrády.
 • ve světelném mikroskopu jsou rovněž patrné struktury ve tvaru písmene X zvané chiasmata
 • chiasmata představují překřížení dvou nesesterských chromatid homologních chromosomů
 • chiasmata představují „přeskládání“ genetické informace, známou jako crossing-over
 • synapse, chiasmata, crossing-over se objevují pouze v profázi I. meiózy, a nikdy při mitóze
 • (2) v metafázi I. meiózy se v ekvatoriální rovině formují dvojice homologních chromozómů, nikoli individuální chromosomy jako při mitóze
 • (3) při anafázi I. meiózy se sesterské chromatidy neoddělují a  k pólům buňky přesunují celé chromosomy

 

 • Sex vytváří genetickou variabilitu
 • nezávislá segregace chromosomů
 • crossing over
 • náhodné oplození

 

 • Princip nezávislé segregace
 • v metafázi I. meiózy se homologní chromosomy seřazují v ekvatoriální rovině (z páru homologů máme jeden od otce, druhý od matky)
 • orientace homologního páru vzhledem k pólům buňky je však náhodná
 • konkrétní pól buňky tak má šanci „padesát na padesát“, že získá z daného páru chromosom od otce  a „padesát na padesát“, že z jiného páru bude mít chromosom od matky
 • protože jednotlivé homologní páry na sobě nezávisí, a mají různou orientaci, k pólu buňky, chromosomy původně otcovské a mateřské se náhodně segregují
 • máme-li dva homologní páry, jsou možné 4 kombinace
 • máme-li 23 homologních párů (jako u člověka), počet kombinací je 2n, což je…223, což je…
 • … přesně 8 388 608 možných kombinací!
 • každá lidská gameta (spermie či vajíčko), tak představuje jednu z 8 388 608 možných uspořádání chromosomů

 

 • Crossing-over
 • při úvahách o nezávislé segregaci jsme přirozeně předpokládali, že z homologního páru chromosomů dědíme jeden od otce, jeden od matky
 • nesmíme ovšem zapomínat, že při crossing-overu si jednotlivé nesesterské chromatidy homologních chromosomů vyměňují části chromatid…
 • …což počet možných kombinací ještě mnohonásobně zvyšuje
 • u člověka se počet crossing-overů odhaduje na 2 až 3 na jeden homologní pár
  • = asi jeden na oblast centromera – telomera
  • u mužů nastává asi 50 rekombinací na meiosu (na všech chromosomech dohromady), u žen 80 rekombinací
  • …u žen je 1,65x víc rekombinací než u mužů!
 • rekombinace jsou častější u telomer
 • na nejmenších chromosomech jsou rekombinace (na počet pb) častější než na dlouhých chromosomech
 • existují „rekombinační hotspots“ a „rekombinační pouště“
  • (mezi nimi je asi 1000 násobný rozdíl v pravděpodobnosti rekombinace)

 

 • Náhodné oplození
 • zygota ovšem vzniká kombinací dvou gamet, spermie a vajíčka
 • pokud existuje  8 388 608 možných kombinací jedné gamety, pak existuje 223 x 223 možných kombinací – víc než 70 000 000)
 • proto není divu, že sourozenci vždycky budou od sebe odlišní
 • výsledek: jsme jedineční
 • … a to jsme ještě neuvažovali mutace, které počet možných kombinací ještě zvyšují

 

 • Problém hepatocytů
 • pokud dojde k poranění jater, či k odstranění části jater, játra znovu dorostou
 • játra jsou tak jediný orgán v dospělém těle, který umí dorůst do původní velikosti
  • …na rozdíl od amputované ruky
 • jsou zde velmi specializované buňky zvané hepatocyty, které se v případě poranění začnou znovu dělit
 • jak ovšem hepatocyty poznají, že se mají dělit takto a ne dále je tajemstvím
  • existuje snad někde „v plánech“ trojrozměrný obraz jater, který buňky znají?

 

 • Erytrocyty
 • v jednom litru krve je cca 5×1012 erytrocytů
 • jeden erytrocyt žije cca 120 dní
 • počítejme že člověk má cca 10 litrů krve (o něco méně)
 • pak nám vyjde, že každou hodinu vzniká 1,6×1010 nových erytrocytů!


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!