Biologie jako věda, obecné vlastnosti organismů

 

Otázka: Biologie jako věda, obecné vlastnosti organismů

Předmět: Biologie

Přidal(a): Pilná studentka Terka

 

 

Biologie je věda o živém, protože zkoumá všechny živé soustavy.

Rozdíl mezi živou a neživou přírodou je ve stupni organizovanosti. Živá příroda je složitá a funkčně uspořádaná, probíhají zde složité procesy i jejich regulace sloužící k uchování a reprodukci soustavy.

Pojem živá soustava znamená strukturálně vysoce složitý, hierarchicky uspořádaný, termodynamicky otevřený, auto regulující se nukleoproteinový komplex, jehož základní vlastností je metabolismus, reprodukce a schopnost se vyvíjet.

 

Obecné vlastnosti živých soustav:

1) Zvláštní chemické složení – hl. organické látky (bílkoviny a nukleové kyseliny, tuky a sacharidy…) => vysoký obsah biogenních látek

Prvkové složení:

 • Makrobiogenní prvky- H, C, O, N, S, P
 • Mikrobiogenní prvky- Sn, Zn, Cr, V, vitamíny
 • Oligobiogenní prvky- Ca, Fe, Mg, Na, K, Cl (vnitřní prostředí buněk), Cu (měkkýši)

Látkové složení:

 • Anorganické látky: Voda, soli, plyny
 • Organické látky: Sacharidy, lipidy, proteiny, nukleové kyseliny, vitamíny, enzymy, hormony, barviva, třísloviny, silice a pryskyřice, glykosidy, alkaloidy

 

2) Složitá makro – i mikrostruktura – živé organismy jsou vysoce organizované a strukturálně složité organismy, jsou uspořádány stupňovitě (hierarchicky) – např. atomy uspořádány do molekul atd. Cílem je co nejlepší průběh biochemických procesů

 

Stavební uspořádání organismu:

Atomy tvoří molekuly (fruktóza), které tvoří makromolekuly (bílkoviny) a z nich pak vznikají nadmolekulární komplexy (ribozom), ty tvoří prokaryotické buňky nebo buněčné organely a z nich se může vyvinout eukaryotická buňka. Seskupením buněk vznikají tkáně a pletiva, z nichž jsou orgány a orgánové soustavy, které tvoří organismus

 

Stupně uspořádání organismů:

 1. Organismy nebuněčné (podbuněčné) – mají velmi zjednodušenou stavbu, mohou existovat jen jako paraziti, např. viry, priony
 2. Organismy buněčné
  • a) jednobuněčné – prokaryota – bakterie (sínice) prvoci
  • b) kolonie – některé sinice, řasy, prvoci
  • c) mnohobuněční-(eukaryota)
  • d) obligátní = nutná společenstva – jednotlivé organismy jsou dále diferencovány, např. sociální hmyz (mravenci, včely, termiti), některé druhy hmyzožravců (někteří krtci)
 3. Buněčná stavba – všichni kromě virů mají základní stavební jednotku – buňku.
 4. Metabolismus = přeměna látek a energií (ATP=adenosintrifosfát)
  • A) Katabolismus je soubor rozkladných dějů, při nichž z látek složitějších vznikají látky jednodušší (katabolity). Při těchto dějích se obvykle uvolňuje energie. Příkladem katabolického procesu je třeba buněčné dýchání. U procesu nedochází ke spotřebovávání energie (exergonické děje).
  • B) Anabolismus je soubor syntetických reakcí (asimilačních), při kterých z látek jednodušších vznikají látky složitější (stavební a zásobní látky – bílkoviny). Energie se při těchto reakcích spotřebovává (endergonické reakce). Anabolismus převažuje v buňce, která roste a rozmnožuje se.
 5. Růst – kvantitativní změna organismu, nevratné zvětšování objemu a hmoty organismu, často spojené se změnami tvarů organismu
 6. Vývoj – kvalitativní změna organismu
 7. Dráždivost (pohyb) – schopnost reagovat na podněty přicházející z prostředí
 8. Autoregulace – pochody uvnitř organismu jsou regulovány v závislosti na vnějším prostředí zpětnými vazbami, jelikož živá soustava vyměňuje s okolím látky a energii
 9. Dědičnost a rozmnožování – schopnost organismu produkovat potomky s podobnými vlastnostmi rodičů
  • Pohlavní rozmnožování=> vznik jedinečné kombinace díky splývání pohlavních buněk rodičů
  • Nepohlavní rozmnožování=>vznik klonů
 10. Proměnlivost – schopnost organismu adaptovat se, přizpůsobovat se měnícím se podmínkám (9,10 = základ evoluce)
  • Ontogeneze= vývoj jedince od početí po smrt
  • Fylogeneze= vývoj druhu od jeho vzniku na Zemi
  • Jedinec = soustava ohraničená od okolí, časově omezená a schopná vykonávat všechny životní funkce. Mezi ní a okolím probíhá výměna látek a energií prostorově .
  • Druh = soubor organismů podobných vlastností, schopných se navzájem rozmnožovat a mít plodné potomstvo, i druh je ohraničenou soustavou.

 

Základní taxonomické principy:

 • Základní taxonomické kategorie jsou říše, kmen/oddělení u rostlin, třída, řád, čeleď, rod, druh
 • Organismy se obvykle dělí do 3 domén: archea, prokaryota, eukaryota

 

Biologické vědy:

 • Podle předmětu studovaného v širším rozsahu: botanika, zoologie
 • Studie předmětu v užším rozsahu: virologie, bakteriologie
 • Podle obecných charakteristik živých soustav: obecná mikrobiologie
 • Podle specifické vlastnosti živých soustav: morfologie, anatomie, genetika
 • Hraniční biologické vědy: biochemie, biofyzika
 • Aplikované biologické vědy: humánní medicína, experimentální biologie

 

Aktuální biologické problémy:

 • změny klimatu, ozonová vrstva, skleníkový efekt
 • vymírání druhů, biodiverzita
 • ovzduší, voda, odpady, světelné a hlukové znečištění
 • civilizační choroby (diabetes, rakovina, obezita)
 • přelidnění, úbytek přírodních ekosystémů


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!