Antorpoekologie, ekologie ekosystémů – maturitní otázka

 

   Otázka:  Antorpoekologie, ekologie ekosystémů

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Sarka

 

Přírodní a umělé ekosystémy. Potravní vztahy. Tok látek, energie a informace v ekosystémech. Aktuální ekologické problémy a ochrana přírody

 

Ekosystémy

Soustava složená z biocenózy (společenstvo= složené z populací- biotické faktory) a neživé přírody (abiotické faktory)

 

Charakteristika:

1) Základní funkční jednotka přírody

2) Každý ekosystém obsahuje určité organismy:

primární producenti

 • rostliny- fotoautotrofní organismy z anorganických látek-> látky organické (produkty fotosyntézy)

 

sekundární producenti = konzumenti

 • z organických látek-> organické látky
 • I. řádu- herbivoři-býložravci
 • II. řádu- omnivoři- všežravci, karnivoři- masožravci živí se primárními producenty
 • III. řádu- karnivoři- masožravci, rozkladači- destruenti, reducenti z organických látek-> látky anorganické, heterotrofní organismy (bakterie, houby)

 

Organismy jsou na sobě potravně závislé

vznik potravního řetězce

 • pastevně-kořistnický
  • obsahuje primární producenty + konzumenty
  • jetel-zajíc-liška-výr (primární producenti-herbivor-omnivor-karnivor)
  • více bílkovin
  • obvykle má řetězec 3-5 členů
  • čím jsme dále v potravním řetězci-> zvětšování velikosti těla živočichů
  • v řetězci
 • rozkladný
  • rozklad odumřelých organismů
  • mrtvý, živý organismus + reducenti
  • velikost těla se zmenšuje
 • parazitický
  • hostitel+parazit
  • jsou menší- je jich početně více

v areálu vznikají potravní sítě- DDT- dnes u nás zakázané- insekticid na komáry- nepolární látka- hromadí se v tukové tkáni-> dravci-> tenčí skořápky vajíček (DDT se k nim dostává přes potravní řetězec)

 

Potravní pyramida

 • grafické znázornění potravního řetězce (znázornění vztahů)
 • základna- abiotické složky
 • producenti
 • konzumenti I. řádu
 • konzumenti II. řádu
 • konzumenti III. řádu
 • destruenti
 • parazité
 • početnost- nejvíce producentů, nejméně konzumentů III. řádu

 

Koloběh látek

 • CO2-> fotosyntéza-> C6H12O6 glukosa-> jabloň-> Martin-> přeměna-> glykogen- zásobní látka-> přeměna po smrti- glukosa-> rozkladači-> CO2
 • biogeochemické cykly- přesouvání prvků (látek) z jednoho organismu na druhý (jiný)

 

Tok energie

 • sluneční energie-> zelené rostliny (využijí sluneční záření)-> fotosyntéza 1%
 • prostřednictvím producentů- hrubá primární produkce– nasyntetizují glukosu
  • 90% využijí na metabolické děje (použijí na život)-> teplo (na t- metabolické děje přeměna na t)
  • 10% použijí na růst a zvětšování těla- čistá primární produkce (10% z toho, co byla schopna nafotosyntetizovat)- konzumenti (herbivoři)
 • čistá sekundární produkce– užitnost 10%
 • v potravní pyramidě dochází ke ztrátě energie- změna na teplo- na každém stupni 90% ztráta a 10% přejde do dalšího stupně
 • Ø cyklický, tok je jednosměrný
 • přeměna látek a energie-> otevřené soustavy- systém ve kterém probíhá výměna energie a látek s vnějším prostředím

 

Dělení ekosystému

 • přírodní
  • nejpůvodnější, minimální až Ø zásah člověka
  • vysoká biodiverzita
  • složité potravní vztahy
  • vyrovnání vnějšího zásahu, schopnost se vyrovnat s výkyvy- autoregulace
  • velmi stabilní
 • přirozené
  • Ø zásah člověka (pralesy)
  • působení vzduch- imise (tepelné elektrárny)- škodlivé látky
  • podpovrchová voda- voda+hnojiva, pesticidy
  • oteplování
 • umělé
  • stvořené člověkem (sám nevzniká)
  • nízká biodiverzita- někdy dokonce monokultury- 1 druh rovnoměrné rozmístění stejné stáří
  • jednoduché potravní vztahy, nízká stabilita, vysoká náchylnost k poškození- škůdci, vitr, …..
  • člověk dodává dodatkovou energii- udržování funkčnosti ekosystému
  • dodatková energie- hnojení, orba, zalévání, pesticidy, herbicidy- na rostliny, fungicidy- na houby, insekticidy- hubí hmyz
   • -> pokud energii nedodávám-> ekosystém se mění na přirozený
  • př.: užitkové lesy, pole, rybníky, sady, zahrady, město

 

Produktivita

množství organické hmoty vyprodukované systémem za čas a na určité ploše

 • nízká- pouště, polopouště, tundra
 • střední- pole, lesy, pastviny, louky, savany
 • vysoká- prales, tropický deštný prales (přírodní), korálové útesy, lužní lesy v ČR

 

Sukcese (úspěch)

 • další charakteristika ekosystémů- ekosystém se vyvíjí (mění se)

I. sukcese

 • ekosystém nově vznikající (* nově-od začátku)
 • diaspory- Ø rozmnožovací částice
 • semena rostlin, cysty, spory
 • vulkanická činnost (sopečné pole)
 • korálové ostrovy (atoly)- korálový útes na hladině, haldy, hnědouhelné výsypky,
 • vítr, aktivní migrace- voda, živočichové TS

 

II. sukcese

máme diaspory ekosystém je silně narušený

 • vyzrání ekosystému
  • druhů přibývá
  • komplikovanější vztahy
  • organismy specializované, konkurenčně silné, stabilizace
 • zhroucený
  • volné ekologické Niky
  • rychlejší osidlování
 • zmlazení ekosystému
  • méně druhů, organismů
  • jednoduché vztahy
  • menší produktivita ekosystému
  • rostliny nenáročné, rychle se množí
 • klimax
  • dosažení klimaxového stadia
  • rozvinutý řetězec- autoregulace
  • vysoká biodiverzita
  • vrcholné stádium ekosystému
  • les- jehličnatý- vyšší nadmořské výšky, smíšený
  • poté zase dojde ke zhroucení- změna abiotických podmínek- sopečná činnost,
  • vichřice, požáry, povodně

II. prales

 • menší množství druhů, druhově jiný, pozměněný
 • poté zmlazení

 

Velikost

 • ekosystém není definován velikostí
 • nejmenší ekosystém-> biosféra- ekosystém Země
 • biom soubor podobných ekosystémů (podobné podmínky, makroklima)
 • vznikají vegetační typy
  • suchozemské- pouště, polopouště. savany, …..
  • vodní    -hluboké moře
  • pobřežní moře- mělká moře- vysoká biodiverzita

 

Ekologie- věda zabývající se vztahy mezi organismy navzájem a vnějším prostředím

*E. Haeckel- zakladatel názvu ekologie

 

Dělení

1) podle typů organismů, kterými se zabývají (rostlin, hub, živočichů, mikroorganismů, bakterií)

2) podle úrovně ekologických vztahů (autekologie- ekologie druhů, demekologie- ekologie

populací, synekologie- ekologie společenstev a ekosystémů)

3) podle prostředí (lesů, vod, polí, luk, mokřad)

 

Aktuální ekologické problémy

 • dle abiotického prostředí
 • vzduch- atmosféra

 

emise – látky uvolňované přímo od zdroje znečištění a přímo u něj (výfuk, komín)

 

imise= emise+atmosféra-> *imise

 • el.+hnědé uhlí
 • emise SO2
  • SO2 + O2 + H2O -> H2SO4
  • SO2 + H2O -> H2SO3

 

smog – (smoke+fog)

 • aerosoly
 • emise+imise+klimatické faktory- tlak, mlha, teplotní inverze
 • druhy:
  • Londýnský kyselý smog
   • kyselý smog
   • spalování tuhých (pevných) paliv
   • vynik SO2, CO, sazí, popela, težkých kovů
  • Los Angeleský smog
   • fotochemický smog
   • působení slunce, výfukových splodin NOX
   • O3 (přízemní)- jedovatý, uhlovodíky, rakovinotvorné
  • Kombinovaný smog
   • v ČR

 

ozonová díra – O3

odfiltrovává UV- vznik mutací

vysoká koncentrace ozónu- ozónosféra- 20- 25 km

freony- halogen deriváty uhlovodíků

NOX– letadla

 

znečišťující látky

 • SO2
  • spalování hnědého uhlí
  • vznik kyselých dešťů- rozklad chlorofilu, zasychání, vliv na půdu, poškození dýchacích cest, snižuje imunitu
 • NOX
  • vznik ve spalovacích motorech
  • nasátí N2-> NOX- toxické, jedovaté
 • CO
  • hoření za nízkého přístupu O2
  • váže se na hemoglobin- karbonylhemoglobin ()vratné
 • CO2

 

skleníkový plyn

 • skleníkový plyn
  • methan CH4– vznik v trávicí soustavě, archea- metanogenní

 

vodní pára- NOX

 

uhlovodíky CH

 • karcinogenní, vzniká spalováním produktů ropy- banzín, nafta

 

pevné látky

 • popel, saze, prachové částice  , těžké kovy
 • mechanické působení
  • zanesení průduchů roslin, špatné i pro člověka
 • kondenzační jádra
  • větší koncentace dešťů, nabalení dalších nečistot, polétavý prach

 

O3 (přízemní)

 • vzniká  činností spalovacích motorů

 

radioaktivní znečištění

 • havárie jaderných elektráren
 • z vesmíru- přirozené
 • zkoušky jaderných zbraní

 

Půda

znečištění      

 • NaCl- solení Ø v NP- halofyty
 • hnojiva NPK
 • pesticidy- ošetření polí před škůdci- insekticidy, herbicidy, fungicidy
 • těžké kovy- blízkost továren, skládky
 • kyselé deště, okyselování půdy

 

eroze půdy

 • rozrušování půdy a její následný odnos- vítr, voda
 • odstraňování vegetace- větší eroze, Ø vegetační  pokryv, mýcení
 • sukcese- zhroucení
 • obnažení povrchu
 • špatné agrotechnické postupy- vysazování kukuřice u Berounky- kukuřice- splav-
 • na svazích je lepší pšenice
 • poušť- desertifikace- Ø vegetace
 • pole: těžké stroje-> zhutnění půdy
 • zhutnění půdy
  • – špatná nasákavost H2O
  • – snížení vzduchu v půdě, Ø edafon
  • – Ø humus, málo
 • zábor půdy- stavba, svrchní část odvoz

 

Voda

znečištění

-chemické

-fyzikální

-biologické

– chemické

 • ropa, hnojiva, CNkyanidy
 • znečištění-těžba Au, Pt, pomocí Hg
 • Au+Hg-> amalgám
 • Pt
 • PBC látky (polychlorovaný bifenyl)
 • hydraulické tekutiny, nátěrové hmoty, jsou karcinogenní
 • nebezpečí bioakumulace- houby-> potravní řetězec
 • Hg v oceánu za rok 7 000 tun- radioaktivní znečištění
 • Pb 2 000 000 tun olova
 • detergenty

 

– fyzikální

 • H2O- chladící vody, médium
 • vyšší t vypouštění do přírody
 • porušování ekosystémů
 • mechanické- plasty ve vodě

 

– biologické

 • hnojiva- statková NP
 • fekálie- odpad jímky, septiky
 • eutrofizace- znečištění vody NP ve vodě, přehnojení vody
 • dříve
  • – meliorační zásahy
  • odvodnění území
  • rašeliniště
  • stružky
  • poškození ekosystému
  • 60.-70. léta- zkracování vodních toků
   • zkrácení o 37%
   • 4 700km- důsledky rychlý pohyb H2O, větší frekvence povodní, horší vsakování, proces samočištění- snížila se efektivita čištění
  • úprava koryta- vydláždění- menší provzdušnění, zatrubnění koryta
  • pobřežní porosty- kácení
  • rašeliniště- odvodňovací kanály- dnes přepažení

 

Opady

řešení:

-skládkování

-spalování- *emisí-> imise

* co nejméně odpadu

 

1) bezodpadové technologie

 • odpad-> surovina
 • odsiřovací zařízení *CaSO4 -> sádrokarton
 • tepelná elektrárna

 

2) biodegradabilní opady

 • samovolný rozklad

 

3) třídění-> recyklace

4) popelnice na bioodpad

5) zdroj energie

 • rozklad CH4– methan- složka zemního plynu, el. energie
 • skládky, kompost

6) metoda vitrifikac

 • extra toxický, radioaktivní odpad
 • zabalení, uložení

 

dnes je za odpad považován i hluk- zatížení prostředí

světelné znečištění

 

Ochrana přírody

 • zákon o ochraně životního prostředí
 • zákon o životním prostředí č. 217/1992 sb.

 

Instituce:

vládní

 1. Ministerstvo životního prostředí
 2. Česká inspekce
 3. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 

nevládní

 1. Lesy České republiky
 2. ČSOP- Český svaz ochránců přírody
 3. Společnost pro trvale udržitelný rozvoj
 4. Duha
 5. Děti Země
 6. Greenpeace

Červená kniha- seznam chráněných druhů

– 3 kategorie

 • kriticky ohrožené druhy- zmije obecná, kočka divoká, kopřiva lužní
 • silně ohrožené druhy-
 • ohrožené druhy- veverka obecná

 

celosvětové organizace

 1. WWF- světový fond pro ochranu přírody
 2. OSN- organizace spojených národů
 3. UNESCO
 4. IUCN- mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů

vytvářejí programy, úmluvy s mezinárodní platností- conference

 • MB- člověk a příroda (úmluva, program)

UNESCO

člověk a biosféra

program o ekologickou výchovu a vzdělání

 • Ramsaská úmluva o mokřadech

Chránění mokřad

 • Úmluva CITES

o obchodu s ohroženými a volně žijícími druhy (mezinárodní obchod)- týká se fauny i flóry

 • Monteralský protokol

ochrana ozonosféry (Ø freony- Ø užití, použití)

 • Agenda 21

úmluva pro 21. století o ochraně

týká se přírody, atmosféry, prostředí, .., boje s chudobou, změna životního stylu (prostředí)

 • Úmluva o biodiverzitě

chceme, ochrana

 

Chráněná území

velkoplošná chráněná území:

a) NP- národní park

 • vyhlašuje parlament
 • Krkonoše
 • Šumava
 • České Švýcarsko
 • Podyjí
 • 3 zóny- do 1. skoro nesmíme- velmi chráněná

 

b) CHKO- chráněná krajinná oblast

 • vyhlašuje, vyznačuje vláda
 • 27 CHKO
 • př.: Křivoklátsko, Český kras, Český ráj, Jeseníky, Bílé Karpaty

 

maloplošná chráněná území

 • 2000
 • vyhlašuje ministerstvo životního prostředí
 • NPP- národní přírodní
 • památka
 • PP- přírodní památka
 • NPR- národní přírodní rezervace
 • PR- přírodní rezervace
 • Památný strom- (+ke každému informace)

 

jiného charakteru (chráněná území)

 • biosférická rezervace
  • překryv
  • UNESCO vyhlašuje- Třeboňsko, Šumava, Pálava, Bílé Karpaty, Krkonoše, Křivoklátsko
 • lokality chráněné Ramsaskou úmluvou- Třeboňsko (celé)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!