Alkany a cykloalkany

 

   Otázka: Alkany a cykloalkany

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Kadlecová Natálie

 

 

Alkany a cykloalkany

 • Vytváří tzv. homologickou řadu= každý člen se liší od přecházejícího o skupinu CH2 (=homologický přírůstek)
 • homologická řada: -CH2– homologický přírůstek
  • CH4      + CH2 ↓     methan
  • CH3CH+ CH2 ↓     ethan
  • CH3CH2CH+ CH2 ↓     propan atd.
 • Obecný vzorec:
  • alkany: CnH2n + 2
  • cykloalkany:  CnH2n , n = přirozené číslo
  • C1– C4 = plyny
  • C5– C16 = kapaliny
  • C17 a více= pevné látky
 • Zdrojem- ropa, zemní plyn
 • Lehčí než voda (havárie tankeru= ropa na hladině)
 • Ve vodě nerozpustné, rozpouští se v organických rozpouštědlech
 • Body tání/varu rostou s rostoucí molekulovou hmotností
 • Málo reaktivní za normální teploty
 • Hořlavé
  • dokonalým spalováním vzniká CO2 a H2O
  • nedokonalým spalováním vzniká CO (prudce jedovatý) a H2O
 • Se vzduchem výbušné
 • Díky vazbě, která je nepolární- nereagují s běžnými kyselinami, hydroxidy, ox. Činidly
 • Uhlík v hybridním stavu- štěpí se homoliticky= radikálově
 • Cykloalkany- Vyšší body tání a varu než u alkanů se stejným počtem uhlíků (díky výskytu Van der Waalsových sil)

 

Příprava a výroba

1) Katalytická hydrogenace nenasycených uhlovodíků

 • Nenasycené uhlovodíky- mají násobnou vazbu
 • Hydrogenace- vnášení H, váže se na násobné vazby
 • Probíhají za vyšší teploty a tlaku
 • Katalyzátory- Ni, Pd, Pt…
 • Využití:
  • Výroba syntetického materiálu
  • Výroba mazacích olejů

2) Redukce alkylhalogenidů kovem

 • Rovnice:
 • CH3-CH2-Cl + Zn + H(+) -> CH3-CH3 + Zn (2+) + Cl (-)
 • Reakcí alkylhalogenidů se Na v etheru lze připravit molekuly s dvojnásobnou délkou řetězce
 • 1-jodpropan + 2Na → 2NaI + hexan

 

Chemické reakce

Radikálová substituce

 • Homolitické štěpení vazby C-C nebo C-H
 • Dochází k tomu za vyšších teplot, nebo UV zářením
 • 1. fáze: iniciace– probíhá u činidla např. U halogenu X2
  • X2 -> 2 X·
 • 2. fáze: propagace– radikály činidla reagují s molekulou uhlovodíku za vzniku alkylového radikálu a halogen vodíku
  • Alkylové radikály ihned napadají molekulu halogenu za vzniku alkylhalogenidu a halogenového radikálu
  • Tato reakce probíhá až do vymizení radikálů
 • 3. fáze: terminace– probíhá několika způsoby a dochází k reakci buď:
  • Stejných radikálů- X· + X· → X2
  • Různých radikálů- CH3· + Cl· → CH3Cl
  • Nebo se přidává inhibitor, např O2
   • Typy radikálových substitucí Sr:

 

1) halogenace -iniciace např. Cl2  → Cl-Cl  → Cl· + Cl·

 • Propagace- chlorace methanu
  • CH4 + Cl· → CH3· + HCl
  • Ch3· + Cl2 → CH3Cl + Cl·
 • Terminace- opak iniciace

2) sulfonace – činidlem je H2SO4

 • Např.: sulfonace methanu: CH4 + H2SO4 → CH3HSO2 + H2O

3) nitrace– činidlo HNO3

 • Např.: nitrace methanu: CH4 + HNO3400° CH3NO2 + H2O
 • Při nitraci složitějších alkanů vzniká směs nitrosloučenin
 • Jedná se o izomery a současně dochází i ke štěpení molekul
 • H3C – CH2 – CH3 + HNO3 → H2C – CH2 – CH3 + H3C – CH – CH3  + CH3CH2NO2 + CH3NO
  • na H2C a CH navázáno NO2

 

4) Sulfochlorace– činidlem směs SO2 + Cl2

 • Např sulfochlorace methanu
  • CH4 + SO2 + Cl2 → CH3SO2Cl + HCl
 • Např. Sulfochlorace cyklobutanu:
  • C4H8 + SO2 + Cl2 → C4H7SO2Cl + HCl

5) eliminace

 • Mezi eliminace patří termolýza=pyrolýza
 • Za zvýšené teploty se rozštěpí molekula alkanu s dalším řetězcem na kratší alkan a alken
 • Funkční vzorec:
  • H3C-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 → H3C-CH2-CH3 + H2C=CH-CH3
 • S touto reakcí se setkáváme při zpracování ropy- krakování
 • Štěpení molekul při 900°C
 • 400°- 600°C za přítomnosti katalyzátorů (Ni, Pt)
 • Dále sem patří dehydrogenace alkanů- dávání pryč vodíku
 • Za vysoké teploty a přítomnosti katalyzátorů (Ni, Pt)
 • Vznikají alkeny → alkyny

 

Dehydrogenace propanu:

 • CH3-CH2-CH3 → H2 + CH3-CH=CH2

 

Dehydrogenace butanu:

 • H3C-CH2-CH2-CH3 → H2 + H2C=CH-CH2-CH3 → H2 + H2C=CH-CH=CH2

 

Methan CH4

 • Nachází se v zemním plynu, v ropě
 • Součástí střevních plynů přežvýkavců, sopečných plynů
 • Vzniká mikrobiálním rozkladem rostlin a živočichů
 • Ve vesmíru- součástí některých planet (Neptun)
 • Skleníkový plyn- vytváří skleníkový efekt
 • Vzniká i činností člověka- krakováním ropy; při hydrogenaci uhlí, destilace dřeva a uhlí
 • Vlastnosti: Bezbarvý plyn, hořlavý- plynné palivo, nahradil svítiplyn (jedovatý)
 • Příprava:
  • 1) Přímá syntéza- reakce vodíku a uhlíku, za vysokých teplot a tlaku
  • 2) Rozklad karbidu hlinitého s vodou
  • 3) Termický rozklad bezvodého octanu sodného (CH3COONa)
 • Spalování:
  • dokonalé- CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
  • Nedokonalé- CH4 + O2 → C + 2H2O
 • S vodní párou methan reaguje za vzniku vodního plynu
 • CH4 + H2O → CO + 3H2 (vys. teplota + katalyzátor Ni) = vodní plyn- využití v chem. průmyslu
 • Oxidací methanu vzniká acetylen: 6CH4 + O2 → 2C2H2 + 2CO + 10H2
 • Využití- palivo v domácnostech, topivo – zdroj energie

 

Ethan C2H6

 • Bezbarvý plyn, součástí zemního plynu a ropy, hořlavý
 • Podobné vlastnosti jako methan
 • Výroba: hydrogenace:
  • HC ≡ CH + H2 → H2C=CH2
  • H2C=CH2 + H2 → H3C-CH3
 • Využití: podobné jako methan
 • Výroba organických rozpouštědel

 

Propan C3H8 a Butan C4H10

 • Plyny, zdrojem zemní plyn a ropa
 • Zkapalněná směs- pro výrobu PB lahví (palivo)
 • Výbušná směs
 • Výroba: propan- hydrogenace propenu
 • butan- hydrogenace but-1-enu/buta-1,3-dienu
 • Řetězový izomer butanu:

 

Kapalné alkany:

 • Součástí kapalných paliv připravovaných z ropy
 • Výborná rozpouštědla tuků

 

Isooktan = 2,2,4-trimethylpentan

 • Využití- určení oktanového čísla ve směsi s n-heptanem
 • Oktanové číslo
  • vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu
  • Isooktan = 100
  • n-heptan = 0

 

Cetan- hexadekan

 • Cetanové číslo- vyjadřuje kvalitu nafty

 

Cyklohexan

 • Velmi dobré organické rozpouštědlo
 • Výroba syntetických vláken

 

Pevné alkany

 • Voskovité látky
 • Vazelíny, parafín, v mazacích olejích


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!