Zrakové ústrojí člověka – maturitní otázka z biologie

 

   Otázka: Zrakové ustrojí člověka

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Barbora Mikšátková

 

 

 

 

Zrakové ústrojí člověka

 • Oko je citlivé na elektromagnetické vlnění o frekvenci 400 – 750 nm (viditelné světlo)
 • V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných orgánů reagujících pouze na existenci světla (krásnoočko) až po oko „jednoduché“ u obratlovců (včetně člověka) a hlavonožců a oko složené  např. u členovců.
 • zaostřování na sítnici (žlutá skvrna)
 • průhledná část – lom světla
 • elektromagnetické záření se v oku transformuje na nervové signály (chemicky – tyčinky a čípky => do nervus opticus)
 • na sítnici – zmenšený a převrácený obraz
 • vnímání světla, barev, velikosti, tvarů, vzdáleností
 • nejlepší čidlo člověka pro orientaci v prostoru
 • vznik v embryonálním vývoji jako vychlípenina mezimozku

 

Stavba oka

 • oční koule + přídatné orgány

 

Oční koule (Bulbus oculi):

 • uložena v očnici v tukové tkáni
 • v hrotu očnice jsou otvory -> zrakový nerv a žíly, tepna (krev pro celé oko), nervy pro okohybné svaly a drobné svaly
 • přibližně kulovitá
 • stěna oční koule

3 vrstvy:

 • vnější (povrchová) -> bělima, rohovka
 • střední cévnatá – cévnatka (dříve živnatka),řasnaté těleso,duhovka
 • vnitřní – sítnice

 

Bělima (sclera)

 • bílá, tuhá, vazivovitá blána (děti-namodralá, stáří – nažloutlá od tuku)
 • 4/5 povrchu oční koule
 • tloušťka 0,4 – 2 mm
 • do ní okohybné svaly, vzadu zrakový nerv
 • vpředu přechází v průhlednou rohovku
 • udržuje tvar oční koule

 

Rohovka (cornea)

 • silná čočka s pevným ohniskem – nemůže zaostřovat
 • povrch – epitelová vrstva , musí být zvlhčována slzami
 • není prostoupena cévami – je čirá, bohatě inervována
 • rohovkový(korneální) reflex
 • nepravidelné zakřivení -> astigmatismus

 

Cévnatka (chorioidea)

 • vpředu – řasnaté tělísko a duhovka (přechází)
 • hodně cév (výživa oka), hodně pigmentových buněk – hnědočervená barva
 • pigmentová vrstva pohlcuje světelné paprsky a zabraňuje odrazu (zamezuje vzniku rozmazaných obrazů)

 

Řasnaté tělísko (corpus ciliare)

 • prstenec z hladkého svalstva a vaziva
 • na ně zavěšena čočka – akomodace (stahy svalstva mění zakřivení čočky)
 • tvoří komorový mok (z krevní plazmy)

 

Duhovka (iris)

 • uprostřed kruhový otvor – zornice (pupilla)
 • hladké svalstvo – rozšíření nebo zúžení zornice (podle intenzity světla)
 • centrum zornicového reflexu je ve středním mozku
 • pigmentové buňky (množství a hloubka => barva), modrá < hnědá, černá
 • albinismus – prosvítají cévnatky – červené oči
 • pigment zabraňuje průniku světla jinudy než zornicí

 

Čočka (lens)

–          zavěšena na řasnatém tělísku

–          průhledná, dvojvypuklá (bikonvexní) spojka s více zakřivenou zadní částí

–          fce: – lámat paprsky tak, aby sbíhaly na sítnici, čímž napomáhá k přesnému vidění

 

Sítnice (retina)

 • vlastní světločivný systém oka
 • obraz ostrý, zmenšený, obrácený
 • uvnitř tvoří 2/3 plochy
 • oftalmoskop – je vidět oční pozadí oranžové až červené, v něm je síť tepen a žil
 • v místě, kde se spojují vlákna zrakového nervu, je bělavá slepá skvrna – chybí zde světločivné buňky => nevzniká obraz
 • asi 4 mm od ní je žlutá skvrna – místo nejostřejšího vidění – největší koncentrace čípků
 • při sledování nějakého předmětu se oči pohybují tak, aby se obraz promítl na žluté skvrně
 • Je tvořena 4 vrstvami buněk:
 • pigmentová vrstva
 • tyčinky/130 mil./, čípky/7mil./
 • bipolární buňky, převádějí vzruch na zrakový nerv
 • vlákna zrakového nervu, sbíhají se ke slepé skvrně a vytvářejí zrakový nerv

-Tyčinky:

 • 130 mil. buněk
 • smyslové buňky, umožňují vidění za šera a za tmy
 • činnost tyčinek umožňuje zraková červeň rhodopsin (oční purpur)
 • je citlivý na světlo, jeho účinkem se rozkládá na opsin a retinal/derivát vitamínuA/, to umožní vznik akčního potenciálu
 • neschopnost adaptace sítnice na změnu světla se nazývá šeroslepost (nedostatek vitamínu A)

-Čípky:

 • 7 mil. buněk
 • umožňují rozlišování barev (barevné vidění) – modrá, červená, zelená
 • jsou soustředěny ve žluté skvrně
 • slouží pro vidění za dne, protože ke svému podráždění potřebují značné osvětlení
 • rhodopsin v čípcích – vitamín A + 3 různé opsiny, každý je citlivý na jednu ze tří základních barev spektra – zelenou, červenou a modrou
 • schopnost rozeznávat barvy = barvocit
 • někteří lidé zejména muži, trpí dědičnou poruchou barevného vidění – barvoslepost (daltonismus)
 • nejznámější je částečná barvoslepost – porušeno vnímání zelené a červené barvy

 

Oční komory

 • přední oční komora (mezi rohovkou a duhovkou) a zadní oční komora (mezi duhovkou a čočkou)
 • poměrně malé prostory vyplněné komorovým mokem

 

Sklivec (corpus vitreum)

–          mezi čočkou a sítnicí poměrně velká dutina, která obsahuje průhledný rosolovitý

–          sklivec – zajišťuje pevnost a pružnost oka a zachovává kulovitý tvar oční koule

 

Optická soustava oka

 • tvoří ji rohovka, komorová voda, čočka a sklivec
 • umožňuj ostré zobrazení předmětů
 • největší význam čočka
 • čočka (lens)
  • průhledná elastická jemná dvojvypuklá (bikonvexní) spojka
  • tahem závěsných vláken řasnatého tělíska je zplošťována
  • při ochabnutí závěsného aparátu se čočka více vyklene => tím se zvětší její lomná schopnost (refrakce)
  • optická schopnost čočky se udává v dioptriích
  • funkcí čočky je lámat paprsky tak, aby se sbíhaly na sítnici
  • poruchy lomivosti světla (refrakční vady)
   • krátkozrakost
   • dalekozrakost
  • zorné pole – část okolního prostředí, kterou vidíme, aniž bychom museli pohnout hlavou nebo očima
  • díváme se oběma očima, ale vidíme jen jeden předmět, protože vnitřní části zorných polí obou očí se překrývají – binokulární vidění

 

Okohybné svaly

 • příčně pruhované
 • rozeznávají se 4 přímé svaly (horní, dolní, zevní, vnitřní) a 2 šikmé (horní a dolní)
 • pohybují oční koulí tak, aby obraz pozorovaného předmětu se promítal na sítnici ve žluté skvrně
 • obě oči sledují stejný předmět
 • šilhání / strabismus/ – porucha koordinace

 

Přídatné oční orgány

 • víčka/ palpebrae/
  • zepředu chrání oko horní a dolní víčko
  • podkladem víček je kruhový sval oční, který přibližuje víčka a uzavírá štěrbinu oka
  • volné okraje víček opatřeny řasami, do jejichž pochvy ústí mazové žlázy
  • jejich zánět je bolestivý a nazývá se ječné zrno (hordeolum)
  • ochranné útvary oka – víčka, obočí
 • spojivka/ tunica conjunctiva/
  • tenká vazivová blána, která vystýlá vnitřní plochu víček a přechází na přední část bělimy, končí na okraji rohovky
  • pokrývá vnitřní plochu víček a kryje přední část bělimy až k rohovce
  • sytě růžové barvy
  • infekce, prudké ozáření nebo prach mohou vyvolat její překrvení
 • slzné žlázy( apparatus lacrimalis)
  • jsou umístěny nad vnějším koutkem
  • ústí ve vývody do spojivkového vaku
  • slouží ke zvlhčování přední stěny oka a k ochraně před infekcí
  • sekretem jsou slzy – funkce – baktericiní (lysozym), zvlhčují oční kouli, odstraňují nečistoty
  • pohyby víček jsou slzy roztírány

 

Refrakční vady

 • Astigmatismus
  • Refrakční vada, způsobující nepřesné zaostření světla na sítnici .
  • Často také společně s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí
  • rohovka nemá pravidelný kulový tvar, ale je v jedné ose nebo v obou dvou zakřivená. (paprsky světla se nemohou spojit ze všech směrů do jednoho ohniska na sítnici, vzájemně se míjí a na sítnici se potom projeví jako různě velké a zakřivené plošky.)
 • Krátkozrakost (myopia)
 • Vzdálený obraz je promítán před sítnici, blízký na sítnici, oko vidí dobře jen blízké předměty.
 • Korekce probíhá pomocí čoček (rozptylkami).
 • Dalekozrakost
 • Vzdálený obraz se promítá na sítnici, zatímco blízký až a sítnici, oko vidí dobře jen vzdálený obraz.
 • Korekce pomocí čoček (spojkami)

 

Choroby

 • Šedý zákal (katarakta)
  • čočka se zakalí a pacient vidí, jako by se díval přes špinavé sklo.
  • nemoc se dnes léčí nahrazením zkalené lidské čočky tenkou umělou čočkou.
  • nejčastěji je způsoben stárnutím, (tzv. senilní katarakta)operace – transplantace

 

 • Glaukom (zelený zákal)
 • poškození očního nervu, způsobené zvýšeným nitroočním tlakem
 • může vést až ke slepotě, jestliže není léčen
 • nelze zcela vyléčit            
 • Krátkozrakost (myopia)
 • Vzdálený obraz je promítán před sítnici, blízký na sítnici, oko vidí dobře jen blízké předměty.
 • Korekce probíhá pomocí čoček (rozptylkami).
 • Slepota
 • Úplná slepota…trvalá a úplná ztráta zraku, postižený nevnímá ani světlo

 

Daltonismus – porucha vnímání červené a zelené barvy, dědičné, muži postižení, ženy přenašečky

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!