Závislost, násilí, CAN, EAN, šikana a nezaměstnanost

 

   Otázka: Závislost, násilí, CAN, EAN, šikana a nezaměstnanost

   Předmět: Lékařství a ošetřovatelství, Psychologie

   Přidal(a): JaničkaSestřička

 

Závislosti na návykových látkách, návykové chování, násilí ve společnosti- domácí násilí, CAN, EAN, kyberšikana, bezdomovectví, nezaměstnanost aj..

 

ZÁVISLOSTI NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH

 • Závislost- je vypěstovaná nutkavá potřeba ovlivňující mé chování

 

Máme dva druhy

 • Psychická
 • Fyzická
 • Návykové látky- jsou všechny látky, na které si vytváříme závislost

 

Klasifikace drog:

 • Legální (alkohol, cigarety, káva…)
 • Nelegální (tvrdé drogy)

 

Nelegální drogy dělíme podle účinku

 • TLUMIVÉ (NARKOTICKÉ)- opiáty- opium, morfin, kodein, heroin, tramal; Opiát- silná návyková látka
 • STIMULAČNÍ (PSYCHOSTIMULANCIA)- kokain, extáze, kofein, pervitin, extáze; Drogy dodávající energii, a jsou povzbuzující
 • HALUCINOGENNÍ- hašiš, marihuana, lysohlávky, LSD

 

NÁVYKOVÉ CHOVÁNÍ

 • náhlé výkyvy a změny nálady bez zřejmého důvodu,
 • zhoršená schopnost koncentrace, roztěkanost,
 • náhlé nebo i plíživé zhoršení prospěchu ve škole,
 • agresivní sklony, nervozita, podrážděnost,
 • únava, vyčerpanost, spavost,
 • snížená, nebo naopak zvýšená chuť k jídlu, změna stravovacích návyků,
 • ztráta zájmů,
 • lhaní, vymýšlení si,
 • změna přátel,
 • ztráty peněz a cenných předmětů, drobné krádeže v domácnosti.

 

DOMÁCÍ NÁSILÍ

 • je násilí mezi sobě blízkými osobami, které žijí ve společné domácnosti
 • může být jako fyzické, psychické nebo sociální, sexuální, ekonomické zanedbání péče
 • oznamovací povinnost mají všichni občané ČR
 • existují organizace pomáhající obětem (DONA, BKB- bílý kruh bezpečí)

 

OBĚŤ

 • ŽENY
 • DĚTI
 • SENIOŘI
 • MUŽI

 

CAN- CHILD ABUSE AND NEGLECT= TÝRANÉ A ZNEUŽÍVANÉ DĚTI

FYZICKÉ TÝRÁNÍ

 • jedná se o nejen o vědomé tělesné ubližování, ale také nezabránění takovému zacházení s dítětem
 • zahrnuje vedle hrubého útoku na dítě, jehož důsledkem je tělesné zranění, trvalé poškození dítěte nebo dokonce úmrtí dítěte, také pravidelné užívané tělesné trestání dítěte užívané jako převažující výchovný prostředek
 • Formy fyzického týrání: např. nepřiměřené bytí rukou či různými nástroji, kopání do dítěte, údery pěstí, popáleniny (cigaretou), opaření horkou vodou , bodné rány (nůžky), vytrhávání vlasů, odmrštění, odhození dítěte, škrcení dušení, svazování, připoutání, silné třesení, odnímání spánku , potravy…

 

PSYCHICKÉ TÝRÁNÍ

 • představuje takové chování vůči dítěti, které má negativní dopad na citový rozvoj dítěte, vývoj jeho chování, osobnosti a sebehodnocení či negativní dopad na rozvoj
 • Formy psychického týrání: např. časté nadávky, ponižování, zesměšňování, opovrhování, výhrůžky, cílené vyvolávání strachu dítěte, odmítání dítěte, citová deprivace, citové vydírání, permanentní srovnávání s úspěšnějším sourozencem, násilná izolace, nepřiměřené oddělení dítěte od vrstevníků či ostatních osob

 

SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ

 • každé nepatřičné vystavení dítěte sexuálnímu kontaktu či chování, které vede především k uspokojování sexuálních potřeb zneuživatele
 • Formy sexuálního zneužívání
  • bezkontaktní sexuální zneužívání obnažování se před dítětem, masturbace před dítětem, pozorování nahého dítěte za účelem vlastního sexuálního vzrušení, uspokojení, přinucení dítěte sledovat soulož, přinucení dítěte ať se svléká apod.…
  • kontaktní sexuální zneužívání – osahávání či líbání dítěte na intimních místech, laskání prsou nebo genitálií, orální nebo anální sex, sexuální styk (včetně znásilnění)
  • komerční sexuální zneužívání zneužití dítěte k dětské pornografii, nebo k dětské prostituci

 

ZANEDBÁVÁNÍ

 • znamená nedostatek péče, který zapříčiňuje vážnou ujmu na vývoji dítěte, a to v oblasti tělesné i duševní
 • Formy zanedbávání
  • tělesné zanedbávání= neuspokojování tělesných potřeb dítěte
   • nedostatek přiměřeného jídla, pití, přístřeší
   • nedostatečná lékařská péče, zanedbávání prevence (povinné očkování)
  • citové zanedbávání= neuspokojování citových potřeb dítěte, nedostatek náklonnosti, lásky
   • zanedbávání výchovy a vzdělání= neustála absence ve škole
   • nepřiměřená dětská práce bránící naplňování vzdělávání- hračky (fixy, barevné pastelky, stavebnice)

SEKUNDÁRNÍ VIKTIMIZACE

 • druhotné zraňování a vystavování dítěte nadbytečné psychické zátěži v průběhu vyšetřování pro syndrom CAN= dítě jako oběť činu se stává ještě obětí vyšetřovaní
 • Formy: např. opakované vypovědí, nedůvěra v to, co dítě říká, obviňování dítěte, přenášení zodpovědnosti na dítě, odebrání dítěte od rodiny

 

EAN- ELDER ABUSE AND NEGLECT-  TÝRÁNÍ A ZANEDBÁVÁNÍ SENIORŮ

 • z výskytu jihočeské univerzity vyplynulo, že 13% respondentů většinou seniorů se setkali fyzických napadení, dále 20% s psychickým napadením, 6% vyjde najevo a 84% zůstane skryto
 • FYZICKÉ NÁSILÍ: patří sem bití, odmítání stravy, netlumení bolesti, vystavování chladu, kartování
 • PSYCHICKÉ NÁSILÍ: nadávky, výhrůžky, zastrašování, ponižování, izolace, vysmívání, zdůrazňování nepotřebnosti
 • FINANČNÍ A MAJETKOVÉ: přisvojení si důchodu, vynucování závěti
 • SEXUÁLNÍ OBTĚŽOVÁNÍ
 • ZANEDBÁVÁNÍ: nedostatek stravy

 

ŠIKANA

 • úmyslné násilí proti skupince nebo jedinci
 • označuje tělesné, psychické nebo kombinované ponižování, případně týrání jedinců jiným

 

Typy šikany

 • Fyzická útok (u chlapců ale mohou i dívky – ZŠ, střední škola), útok na tělesné potřeby (brání svačiny)
 • Psychická pomluvy, vyhrožování, zastrašování, vydírání, slovní napadení, ponižování
 • Sociální násilí- ztráta přátel, útoky na mé nejbližší, nucená sociální izolace, útoky na vlastní práci

 

Je pět stupňů vývoje šikany:

 • ostrakismus (vyloučení jedince z kolektivu)- mírné, převážné psychické násilí. Okrajového člena skupiny ostatní pomlouvají, nebaví se s ním, dělají na jeho účet drobné legrácky. Tato situace je zárodečnou podobou šikany
 • počátek fyzické agrese- v náročných situacích začnou ostrakizovaní spolužáci sloužit jako ventil napětí. Objevují se zprvu lehčí fyzické ataky. Zejména ve třídě, kde se sejde několik agresivních asociálních děti
 • vytvoření jádra (klíčový moment)- útočníci začnou systematicky šikanovat vhodné oběti. Nevytvoří-li se ve třídě silná pozitivní podskupina, která jim dokáže čelit, jejich tažení za moci pokračuje
 • většina přijímá normy agresorů- neformální tlak agresorů získává dynamiku a málokdo se mu dokáže postavit. I mírní a ukáznění žáci jsou schopni se aktivně účastnit týrání spolužáka a prožívat při tom uspokojení
 • totalita čili dokonalá šikana- žáci jsou rozděleni na otrokáře a otroky. Otrokáři na otrocích využívají všechno od materiální věci po jejich tělo, city, školní znalosti.
 • Mobbing- šikana mezi spolupracovníky v zaměstnání
 • Bossing- šikana ze strany šéfa

 

KYBERŠIKANA

 • definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu.
 • Podobně jako u šikany tváří v tvář se jedná o úmyslné chování, kdy je oběť napadána útočníkem nebo útočníky.
 • Povaha a provedení útoků pak určuje její závažnost.
 • jedná se o nepřímou psychickou šikanu

 

Typy kyberšikany:

 • Přímá kyberšikana
 • Kyberšikana v zastoupení

 

BEZDOMOVECTVÍ

 • označuje způsob života této osoby a existenci tohoto jevu.
 • Bezdomovectví je nejvíc patrné v chudších a odlehlejších částech velkoměst a většinou je spolu s dalšími negativním faktory, doprovázeno sociální izolovaností a psychickým strádáním
 • v obvyklém užití jde o osobu, která nemá vlastní domov, či si jej nenajímá, nebo nežije v takovém obydlí u osoby důvěrně blízké, či tento domov nemůže, nebo nechce užívat a nebo takový domov užívá protiprávně

 

Typy bezdomovectví

 • Zjevné: mezi zjevné bezdomovce řadíme osoby, které okázale žijí mimo standardní hranice sociálních norem a návyků, jsou to lidé z nádraží a parků.
 • Skryté: mezi skryté bezdomovce řadíme lidi, kteří jako bezdomovci žijí, ale nejsme schopni to rozlišit „na první pohled“, to je valná většina lidí bez domova
 • Potenciální: potencionální bezdomovci, jsou lidé, kterým bezdomovectví hrozí.

 

NEZAMĚSTNANOST A JEJÍ PSYCHICKÉ DOPADY

 • SOCIÁLNÍ DOPAD
 • PSYCHICKÝ DOPAD
 • EKONOMICKÉ DOPAD

 

Význam práce

 • vytváří reálnou strukturu času, uspokojení potřeby seberealizace, sdílení sociální zkušenosti mimo rámec rodiny, podílení se na cílech, které jedince přesahují, vymezuje osobní status a identitu, vynucuje si řadu aktivit, k nimž bez zaměstnaní nejsem motivován, ekonomická nezávislost, možnost nových vjemů, zážitků

 

Důsledky pro jedince

 • rozbití struktury denního času, změna vnímání čau, deprivace z absence pravidelných činností
 • sociální izolace
 • ztráta pracovních návyků a kvalifikace
 • ztráta statusu (sociální důstojnosti, prestiže)
 • změny postavení v rodině, rozklad rodinných vztahů, nárůst konfliktů
 • pokles sebedůvěry, deprese, apatie (nárůst psychosomatických onemocnění, pokusy o sebevraždu, psychické poruchy)
 • ztráta hodnot a respektu k veřejným institucím
 • ekonomické strádání – ochuzení o nové poznávání
 • chycení se do sociálních pasti= návyk žít ze sociálních dávek


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!