Nehumánní vztahy na pracovišti – maturitní otázka

osetrovatelstvi

 

Otázka: Nehumánní vztahy na pracovišti

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Nehumánní vztahy na pracovišti

 

Druhy:

 • Mobbing – (z anj. To mob – srocovat se, obtěžovat, napadat) – systematické duševní nebo odborné snižování spolupracovníka nebo spolupracovníků kolegy nebo nadřízenými
 • Šikana – pronásledování, záměrné zbytečné obtěžování (je chování, které je vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé, jehož důsledky je snížení důstojnosti nebo vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo nepřátelského prostředí), nespravedlivé obviňování, trestání a týrání. Šikanování je nebezpečný sociálně patologický jev, při němž je zejména omezována osobní svoboda, svoboda rozhodování, je ponižována lidská důstojnost a čest, mnohdy je obětem ubližováno na zdraví či na majetku
 • Psychický teror – každé znevažující chování, projevující se konkrétně v jednání, slovech, činech, gestech nebo textech, které poškozuje osobnost, její důstojnost a fyzickou nebo psychickou integritu jedince a které ohrožují jeho zaměstnanecké místo nebo znehodnocují pracovní klima

 

Spouštěcí mechanismus

 • Konflikt, kdy účastníci vnímají druhou stranu jako překážku pro dosahování svých cílů
 • Konflikt může být akutní, chronický, inter a intrapersonální, otevřený a latentní.

 

Agresor

 • nezřízené profesionální sebevědomí
 • hluboké pochybnosti o vlastní osobě i schopnostech
 • nezralost, pocity méněcennosti, povrchnost
 • nejistota stylizovaná k přehnaná suverenitě
 • sklon odreagovat napětí na někom
 • morálně slepí, sobečtí, sebestřední, nemají morální zásady
 • jejich postoje ovládají v první řadě závist, nevůle a žárlivost, bezcitnost a nelidskost.
 • Jeví se jako velkorysí, lidští, sympatičtí a sociálně cítící lidé. Ve skutečnosti mají nutkavou potřebu uznání, pochvaly

 

Oběti

 • Lidé, kteří se dokáží aktivně reagovat na autoritářství nadřízeného
 • starostlivé, svědomité, pečlivé osoby
 • osamělí lidé
 • vyčnívající jedinci
 • Lidé nový, úspěšní, mladí
 • Náchylnost k mobbingovému jednání je závislá na stavu vzdělání jednotlivce, ale také s vyšším vzděláním stoupá i subtilita a rafinovanost těchto činů.
 • Začíná nenápadně, postupně se útoků přibývá. Kolegové se obvykle drží stranou (strach, zbabělost). Agresor se stává agresivnější a šikanovaný více deprivovaný. Strach vede oběť k patologickému jednání, které agresorovi slouží jako alibi, když svou agresi ospravedlňuje. Oběť naopak reaguje prudce, zmateně, dopouští se chyb, což je cílem agresora.
 • Dojde k destabilizaci osobnosti napadeného, snižuje se jeho sebevědomí, jistota, schopnost koncentrace a klidného uvažování

 

Podmínky

 • strach před ztrátou zaměstnání (napjatá ekonomická situace)
 • Závist a „konkurenční vztahy“ (konkurenční myšlení)
 • Pracovní kolektiv s napjatými vztahy
 • Špatná organizace práce
 • Přepracovanost
 • Permanentní tlak na zvyšování výkonů a snižování nákladů
 • Nedostatečná kvalifikace pro vedení lidí/ autoritářský styl vedení
 • podstatné rozdíly v míře příp. nedostatek tolerance
 • destruktivní zacházení s chybami či omyly
 • struktura osobnosti mobovaného
 • Trpění situace (mobbingu) ostatními v kolektivu

 

4 fáze mobbingu

 • Fáze 1. – Konflikty, první útoky, první schválnosti či drzosti, kupř. šíření pomluv, zadržování informací, které iniciuje „mobber“, zatím ještě nikterak plánovitě.
 • Fáze 2. – Přechod k mobbingu – systematický psychoteror, kdy jsou již záměrně a plánovitě připravované (jednou nebo více osobami), ale i prováděné činnosti proti „oběti“ s cílem ji poškodit.
 • Fáze 3. – Nezákonnosti, přehmaty a přestupky ze strany personálu a / nebo vedení společnosti – zde již dochází ke konkrétnímu napadání, ubližování nebo útokům (např. obvinění z duševní vyšinutosti atp.), nespravedlivým obviněním jako i cílenému pracovnímu přetěžování (příp. podceňování). Mobovaný je před vedoucími, personálem nebo dokonce u vedení označen jako „černá ovce“, což samozřejmě vyvolá celou lavinu dalších přehmatů a křivd (důtka případně vyhrožování výpovědí). Samotnému procesu mobbingu se tím dostává jakéhosi schválení či požehnání od vedení společnosti a stává se tak zcela legální a oficiální formou chování či jednání.
 • Fáze 4. – Zavržení a vyloučení ze světa práce – cíle je dosaženo, oběť je vypuzena. Postižený/ná je nyní zlomen/a v celé struktuře své osobnosti a vykazuje v této fázi obvykle právě ty znaky chování, které ji byly od samého počátku (neoprávněně) vytýkány. (Princip vymývání mozku!) Zaměstnavatel se musí s tímto stavem vypořádat a dojde k nespravedlivému rozhodnutí (např. výpovědi).

 

Formy chování a postupy, které lze považovat za mobbing

Kategorie I – útoky na možnost vyjádřit se příp. svěřit

 • nadřízený omezuje Vaše možnosti vyjádřit se (něco sdělit)
 • neustále jste přerušován/a
 • kolegové omezují Vaše možnosti se vyjádřit
 • jste terčem nadávek a křiku
 • Vaše práce je neustále kritizována
 • neustále je kritizován Váš soukromý život
 • jste vystaven „teroru po telefonu“
 • je vám ústně vyhrožováno
 • je Vám vyhrožováno písemně
 • je Vám upírán kontakt prostřednictvím znevažujících pohledů nebo gest
 • je Vám upírán kontakt prostřednictvím různých náznaků, aniž by vám to bylo řečeno přímo

 

Kategorie II – útoky na sociální vztahy

 • „nemluví se“ s Vámi
 • nemáte možnost dotyčn-é/ho/ou oslovit
 • jste posazen/a do místnosti, která je daleko od Vašich kolegů
 • kolegům je „zakazováno“ s Vámi mluvit
 • je s Vámi zacházeno, jako kdybyste byl/a „vzduch“

 

Kategorie III – útoky na Vaši pověst, úctu a vážnost

 • za Vašimi zády jsou o Vás šířeny „zlé řeči“
 • rozšiřují se o Vás pomluvy
 • zesměšňují Vás
 • jste v podezření, že nejste duševně zcela v pořádku
 • máte se prý nechat vyšetřit psychiatrem
 • dělají se vtipy a legrace na adresu Vašeho postižení
 • je napodobována Vaše chůze, hlas nebo gesta za účelem zesměšnit Vás či dělat si legraci na Váš účet
 • je napadáno Vaše politické či náboženské přesvědčení
 • je zesměšňován Váš soukromý život
 • je zesměšňována či znevažována Vaše národnost
 • nutí Vás vykonávat práce, která zraňuje Vaše sebevědomí
 • Vaše pracovní místo je znevažováno a hodnoceno nevhodným (zaujatým, předpojatým) způsobem
 • Vaše rozhodnutí jsou zpochybňována příp. nejsou brána vůbec v potaz
 • jste častován/a obscénními nadávkami či znevažujícími výrazy

 

Kategorie IV – útoky na kvalitu pracovního či osobního života

 • nedostáváte žádné pracovní úkoly
 • je Vám upírána činnost na pracovišti takovým způsobem,že si svoje pracovní úkoly ani nemůžete sám vymýšlet
 • dostáváte nesmyslné pracovní úkoly
 • dostáváte úkoly, které jsou hluboko pod úroveň Vašich dovedností a možností
 • dostáváte stále nové úkoly
 • dostáváte obtížně splnitelné úkoly
 • dostáváte úkoly, převyšují Vaši kvalifikaci s úmyslem, aby byla prokázána Vaše neschopnost či abyste se blamoval/a

 

Kategorie V – útoky na zdraví

 • jste nucen/a do práce, která poškozuje zdraví
 • je Vám vyhrožováno fyzickým násilím
 • je proti Vám použito lehčího násilí, abyste si to „lépe pamatoval/a“
 • jste tělesně zneužíván/a
 • jsou Vám způsobeny fyzické škody doma nebo na pracovišti
 • jste sexuálně obtěžovaná/ý (osahávání apod.)

 

Kdo na kom?

 • Kolega napadá kolegu– skupina se snaží jednotlivce tzv. srovnat do řady, odlišnosti se velmi špatně snáší (homosexualita, žena ve skupině mužů a naopak, sociální odlišnost, osobní nepřátelství, vzájemná řevnivost, když se jeden chce prosadit na úkor druhého)
 • Nadřízení napadají svého nadřízeného (vzácné) – př. vedení podniku dosadí nadřízeného (povýšení bývalého kolegy) bez konzultace a názoru zaměstnanců
 • Nadřízený napadá podřízeného – dochází k tomu poměrně často. Př. zaměstnanci jsou udržováni v přesvědčení, že musí plnit dané úkoly bez reptání, pokud si chtějí místo udržet

 

Následky

 • Psychické i psychosomatické (vedou k narušení soukromí postižené osoby)
 • Záchvaty pláče, lítosti
 • Častá pracovní neschopnost
 • Kvalita práce se zhoršuje
 • Dostavuje se syndrom vyhoření
 • Sebevražda oběti – nejkrutější případy

 

Jak se bránit?

 • Prevence – Řešit konflikty konstruktivně, Nepodporovat vznik latentních konfliktů, Dávat pozor na pomluvy, Naučit se odpouštět, Dopřát si dostatek odpočinku, Být asertivní a empatičtí, Rozdělit si práci a soukromí, Naučit se myslet pozitivně, Vyloučit ze života závist, Řídit se heslem „žij a nech žít“
 • Demonstrovat vlastní jistotu, reagovat věcně a uvědomit si, že sám mobbující bývá vlastně slabý, nejistý člověk
 • Strpět, přehlížet mobbing nepomáhá, na toto jednání musí být jasně a věcně odpovídáno
 • Jako poslední možnost je oddělení od mobbujícího, přeřazení na jiné místo

 

Poznámka:

 • Příznaky mobbingu:
  • Upírání a zadržování informací
  • Fámy a pomluvy jak pracovní tak osobní, vypouštěné promyšleně na veřejnost
  • Kompromitování druhých před klienty, pacienty nebo kolegy
  • Úmyslné přeceňování nebo podceňování spolupracovníků
  • Sexuální obtěžování slovy i činy

 

Formy:

 • Psychické týrání – každé zneužívající chování projevující se v jednání, slovech, činech, gestech, textech, které poškozuje osobnost, její důstojnost, fyzickou nebo psychickou integritu jedince a která ohrožuje jeho místo v pracovním procesu nebo znehodnocuje pracovní klima
 • Agrese nepřímá – v rámci neverbální komunikace – přehnané vzdechy, krčení ramen, pohrdání, dvousmyslné pohledy, narážky
 • Slovní narážky, zlomyslné náznaky, přehlížení, manipulace
 • Všechny druhy se shodují v odmítnutí komunikace – vyhnou se dialogu je obratný způsob, jak konflikt vyhrotit a zároveň jej připsat na účet oběti

 

Test:

 • Na otázky je třeba odpovědět ANO nebo NE, kladné odpovědi se nakonec sečtou, přičemž každá znamená jeden bod.
 • 1. ano – ne Pravidelně dostává nejhorší práci
 • 2. ano – ne Je kontrolován více než ostatní
 • 3. ano – ne Ostatní se mu věčně smějí. Lidé si o něm vyprávějí různé historky
 • 4. ano – ne Je opomíjen při platovém postupu
 • 5. ano – ne Bývá obětním beránkem, když se něco nepovede, často se na něj leccos svede
 • 6. ano – ne Patří k těm, kteří mnohem víc než ostatní slyší: „Jestli se vám to tu nelíbí, můžete jít…“
 • 7. ano – ne Kolegové si z něj utahují, posílají ho dělat zbytečné nebo nemožné věci, vyřizovat smyšlené vzkazy
 • 8. ano – ne Spolupracovníci mu předhazují, že na pracovišti dlouho nevydrží
 • 9. ano – ne Je terčem ironických poznámek
 • 10. ano – ne Má hanlivou, nebo alespoň značně nelichotivou přezdívku
 • 11. ano – ne Je terčem kanadských žertů
 • 12. ano – ne Ztrácejí se mu různé věci prostě proto, že si je ostatní vypůjčují bez dovolení a nespěchají s vracením
 • 13. ano – ne Za stejnou práci má méně peněz
 • 14. ano – ne Odměny nedostává buď vůbec, nebo jen minimálně, aniž to kdo zdůvodní
 • 15. ano – ne Spolupracovníci s ním nepromluví, a když, tak jen ironicky, vyčítavě nebo tím, že ho peskují
 • 16. ano – ne Firma dostala možnost vyslat jednoho člověka na lukrativní zahraniční stáž. Nikdo neví, kdo bude vybrán, všem je ale jasné, kdo vybrán nebude…
 • 17. ano – ne Pokud se tento člověk něčím odlišuje od průměru (vzhledem, hmotností, oblečením, počtem dětí, rasou, původem…), nemine snad den, aby mu to někdo nepřipomněl
 • 18. ano – ne Na neformální podnikové akce buď není zván vůbec, nebo jen tak naoko, že je zřejmé, že by nebyl vítán
 • 19. ano – ne Jeho pracovní stůl stojí na nejhorším místě, jaké se ve firmě nabízí
 • 20. ano – ne I když si tento člověk postěžuje na to, jak s ním ostatní jednají, není mu to naprosto k ničemu
 • 21. ano – ne Na pracovních poradách nemluví, a pokud tak ojediněle učiní, bývá rychle umlčen
 • 22. ano – ne Jeho kritické poznámky jsou bagatelizovány. Jmenuje-li se Novák, jsou nazývány „novákovinami“ – a ty přece nikdo nebere vážně…
 • 23. ano – ne Bývá terčem fyzické agrese.
 • 24. ano – ne Očekává se zvýšení platů, ovšem nikdo neví, kdo bude patřit mezi vyvolené, vyslovit však jméno tohoto člověka by byl ten nejlepší vtip

 

Jak jste dopadli?

 • 1-5 bodů: Několik souhlasů ještě samo o sobě nemusí znamenat jakékoli ohrožení.
 • 6-10 bodů: Na první pohled málo bodů, ale je jich dost na to, aby prozradily poměrně značnou psychickou zátěž. Jelikož záludnost mobbingu spočívá mimo jiné i v tom, že časem neklesá, ale spíše se zvyšuje, není od věci začít uvažovat o výpovědi.
 • 11-15 bodů: Tady je už jednoznačně možné hovořit o mobbingu, jemuž je ale schopen odolat pouze ten, kdo je ve velmi dobré psychické kondici.
 • 21-24 bodů: Těm, kteří se dostali do této kategorie, lze sdělit tři zprávy. Zde jsou dvě špatné: buď jste zvýšeně vztahovační, nebo jste na svém pracovišti skutečně tvrdě šikanováni. Dobrá zpráva zní: Málokde by to mohlo být horší.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:

 • https://biologie-chemie.cz/zdroje-vnl-xf/
 • Časopis Sestra 1/2005, článek Zapomeňme na mobbing, buďme hodní!, autor Anna Sýkorová
 • Časopis Sestra 6/2003, článek Jak reagovat na mobbing, autor Josef Hora
 • Časopis Sestra 12/2003, článek Hrozí mobbing ve zdravotnickém zařízení?, autor Vladimír Brada
 • Časopis Sestra 3/2005, článek Diskriminace, obtěžování a sexuální obtěžování při poskytování ošetřovatelské péče, autoři JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček a Mrg. Jan Vondráček
 • Časopis Sestra 1/2006, článek Šikana na pracovišti, autor Mgr. Jana Chlebowczyková
 • Mladá Fronta Dnes 14.9.1996 – Strana:03
 • http://www.sikana.cz/sikana_prav_rozb.html
 • http://www.vztahy.org/teorie.php


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!