Profesionální chování – maturitní otázka

ošetřovatelství

 

Otázka: Profesionální chování

Předmět: Ošetřovatelství, lékařství

Přidal(a): Michela

 

 

Profesionální chování, role praktické sestry

 • Požadavky kladené na zdravotnického pracovníka
 • Chování expresivní a adaptivní
 • Interakce s e spolupracovníky
 • Kritika chybné práce

 

Profesionální chování  

 • Typické pro určité povolání. Formy chování se vážou k určité profesní činnosti, vyvíjí se po celou dobu profese.
 • U praktické sestry předpokládáme, že se jedná o osobnost vyrovnanou, s klidným, přiměřeně sebevědomým chováním, se schopnosti empatie.

 

Požadavky kladené na praktickou sestru 

 • Orientuje se na druhého, je schopen sebezapření
 • Chová se ke všem stejně
 • Rozumová kontrola – emocionální neutralita
 • Má pochopení pro projevy nemoci
 • Tolerantnost
 • Chová se adaptivně, respektuje práva pacientu
 • Nechová se expresivně
 • Chování vychází z potřeb nemocného

 

Předpoklady pro práci praktické sestry 

 • Senzomotorické: ochotný, zručný šikovný
 • Estetické: úprava sama sebe a úprava okolí
 • Intelektové: myšlenkové pochody, znalost pojmů, řešení situace
 • Sociální: umět navázat kontakt, vztah k lidem, ovládat chování, verbální a neverbální komunikace
 • Autoregulační: sebezapření, odolnost proti stresu
 • Morální: povinnost mlčenlivosti, ochrana osobních dát

 

Typy sester

 • Mateřský typ: milá, příjemná, starostlivá sestra
 • Nervózní typ: unavená, podrážděná, pacienti se v její chování necítí dobře
 • Herecký typ: snaží se na pacienta udělat dojem
 • Velitelský typ: rozhodná, energická, sebevědomá, je dobrá organizátorka
 • Rutinní typ: projevuje se přesností a přísností, ale může plnit ordinace bez rozmyslu

 

Profesionální adaptace

Profesionální adaptace:

 • Schopnost přizpůsobit se danému povolání a problémů, které z profese vyplývají.

 

Profesionální deformace:

 • Jedná se o ztrátu zájmu klienta, jeho problémy, objeví se citová otupělost.
 • Adaptivní chování: Je spíše uměle produkované chování, které je přizpůsobeno situačnímu kontextu, konvencím a sociálním normám a nemusí již tak dobře zrcadlit vnitřní stavy, neboť může používat prostředky stylizace, simulace a jiné.
 • Expresivní chování: Taková vnější aktivita, která autenticky odráží vnitřní psychické stavy a je nositelem výrazu. Je to přímá manifestace vnitřní aktivace emocionální či jiné.
 • Adaptační proces: Prvé 3 měsíce v záuční době. Požadavky na chování od nadřízených, spolupracovníků, pacientů, rodiny… Často rozpor mezi tím, co se učí ve škole a praxí.

 

Interakce se spolupracovníky

 • Sestra x Sestra: důležitá týmová spolupráce. Nutno pracovat spolu, ne vedle sebe. Sestra je nucena řešit kritické situace, které nemůže řešit sama.
 • Sestra x Lékař: pracovní vztah, důležitá je spolupráce. Ve vztahu dodržujeme kompetence. 

 

Vztah může být:

 • Neosobní
 • Nadřazený
 • Kamarádský
 • Náznak koketerie – sexuální harašení

 

Kritika chybné práce, příčiny a řešení konfliktů

Kritika chybné práce:

 • Oprávněnou kritiku je nutno přijmout
 • Vyslechnout si co nám je vytýkáno, klidně reagovat
 • Udržovat si oční kontakt, vyjadřovat pocity
 • Nabídnout řešení
 • Přijmout trest

 

Příčiny a řešení konfliktů:

Příčina konfliktů: 

 • Pracovní
 • Sociální
 • Materiální
 • Psychologické – např. odlišnost povah

 

Řešení konfliktů:

 • Proč konflikt vznikl?
 • Co je jeho příčinou?
 • Návrh řešení konfliktů
 • Výběr řešení konfliktů
 • Dosažení kompromisu
 • Nikdo ze zúčastněných by neměl mít pocit, že byl poražen!
 • Rozumová kontrola
 • Neřešit konflikt v časové tísni.
 • I v dobře fungujícím kolektivu dochází k náročným situacím a ke konfliktům – střetům názorů, k chybám, k nedorozuměním mezi dvěma jedinci, jedincem a skupinou či mezi více skupinami.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!