Základy ekologie – maturitní otázka z biologie

 

Otázka: Základy ekologie

Předmět: Biologie

Přidal(a): Paris

 

 

Vymezení pojmů

 • Ekologie
  • Biologická věda, která se zabývá vztahem mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem

 

 • Enviroment
  • Z angličtiny
  • Prostředí, životní prostředí, environmentální = vztahující se k životnímu prostředí

 

Ekologie jako vědní obor

 • Poč 20. St; Ernst Haeckel v r. 1866
 • Rozdělení
  • Dle úrovně skupin
  • Dle systematických skupin
  • Dle prostředí, kde org žijí

 

Dle úrovně skupin

 • Autekologie – nejužší pojem, studuje vztahy jedince a prostředí
 • Demekologie – vztahy mezi populacemi (= jedinci téhož druhu) a jejich prostředím
 • Synekologie – vztahy na úrovni společenstev (soubor populací) a ekosystémů (= soubor živých a neživých složek)

 

Dle systematických skupin

 • Ekologie bakterií
 • Ekologie rostlin
 • Ekologie hub
 • Ekologie živočichů
 • Ekologie člověka = antorpoekologie

 

Dle prostředí, kde org žijí

 • Ekologie vod
 • Ekologie lesa
 • Ekologie půdy
 • Krajinná ekologie (přirozeně ohraničené celky)

 

Základní ekologické pojmy

 • Biotop
  • ekotop, stanoviště, habitát
  • prostředí osídlené společenstvěm
  • (biotop kamzíka jsou horské skály)
 • Areál
  • Prostředí, kt splňuje ekol. Podmínky určitého druhu
 • Populace
  • Soubor určitého druhu, vyskytující se na určitém místě a v určitém čase, schopni se rozmnožovat
 • Společenstvo = cenóza
  • Soubor populací všech druhů na určitém biotopu
 • Ekosystém
  • Biocenóza + ekotop
  • Ekosystém lesa, oceánů
 • Ekologická nika
  • Soubor životních podmínek, kt umožňují život a schopnost existence populace druhu
 • Biom
  • Soubor podobných ekosystémů charakteristický určitými klimatickými podmínkami na Zemi
 • Biosféra
  • Soubor všech ekosystémů na Zemi, část Země obývaná životními organismy

 

Organismus a prostředí

 • Org je živý a má některé charakteristické vlastnosti:
  • Chem složení
  • Buněčná organizace
  • Metabolismus – přeměna látek a energie
  • Dráždivost
  • Rozmnožování
  • Dědičnost
  • Vývoj – evoluce

 

Ekologická valence

 • Rozmezí podmínek, v nichž je org schopen existovat
 • Druhy stenoekní – úzká ekologická valence, mohou sloužit jako bioindikátoři; např. perlorodky, raci, kopřivy (půda bohatá na dusík), vřes, některé mechy (kyselé půdy), lipnice roční, jitrocel (sešlapané půdy), …
 • Druhy euryekní – majíí značnou přizpůsobivost, adaptabilitu

Limitový faktor – omezuje růst (pro rostliny – voda)

Areál

 • Prostředí, kt splňuje ekologické podmínky určitého druhu
 • Typy:
  • Prvotní (autochtonní) – kukuřice v Americe
  • Druhotní (sekundární) – donesená kukuřice do ČR
 • Druhy žijící v areálech:
  • Kosmopolitní org – široký areál (moucha domácí, veš obecná, pampeliška lékařská)
  • Endemity – malý areál – ostrova, jezera (jinan dvoulaločný, haterie novozélandská)
  • Synantropní druhy – druhy org vázané na člověka (vrabec domácí, krysy)
 • Podle prostředí:
  • Suchozemské = terestrické
  • Vodní = aquatické
  • Obojživelné = amfibické

 

Aby mohl život existovat, potřebuje základní podmínky:

 • Abiotické (neživé) = Vliv světla, tepla, vody, vzduchu a minerálních látek
 • Biotické (vliv jiných org)

 

 1. Sluneční záření, světlo
 • Hlavním zdrojem energie pro život na Zemi je Slunce
 • Fotoperiodismus – org jsou ovlivněné pravidelným střídáním světla aa tmy během dne nebo roku
 • VIDITELNÉ SVĚTLO
  • Záření o vlnové délce 400 – 750 nanometrů, spektrum vnímání je různé, rozhoduje kvalita světla, intenzita, délka osvětlení
  • Vliv na rostliny – zachycují světlo svými barvivy (chlorofyl), využívají ho při fotosyntéze
   • Rozlišujeme rostliny světlobytné – rostou v nezastíněném prostředí (nř. Pouště; mateřídouška, pelyněk)
   • Stínobytné – na zastíněných místech (nř. Většina mechů, kapradi, řas, hrachor jarní,…)
  • Vliv na živočichy
   • Orientace zrakem (světlo má vliv na barevnost)
   • Aktivita (noční, denní)
   • Fotoperioda působí na biorytmy (nř. Rozmnožování – u ptáků s prodlužujícím se dnem, u srnců se zkracují se dnem)
   • Migraci
   • Výměnu srsti a peří
  • ULTRAFIALOVÉ SVĚTLO
   • Záření o vlnové délce 100 – 300 nanometrů
   • 90% zachyceno atmosférou
   • – účinky = brzdí růst rostlin a bakterií, působí změnu v DNA (mutace, nádory)
   • + účinky = UV je nezbytné pro tvorbu vitamínu D v kůži člověka
  • INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ
   • Nad 750 nanometrů, zdroj tepla pro org

 

 1. Teplo
 • Zdroj – infračervené záření
 • Teplo přijaté od okolí
 • Teplo uvolněné při metabolických procesech
 • Tepltní odolnost
  • Teplotní optimum – teplota prostředí, ve kt je org nejlépe 15 – 30 °C
  • Teplotní extrém – některé bakterie snesou teploty -190 až + 100 °C
 • EURYTERMNÍ ORG
  • Snesou větší výkyvy teplot
  • Vyskytují se v různých zeměpisných šířkách (zmije obecná, pampeliška lékařská)
 • STENOTERMNÍ ORG
  • Snesou jen malé výkyvy, jejich areál bývá zpravidla menší
  • Teplomilné – banánovníky, palmy, anakondy, žirafa
  • Chladnomilné – ostružiník, zakrslé, vrby, tučňák
 • Vliv teploty na rostliny
  • Ovlivnění fyziologický procesů (opad listí, zrání plodů, klíčení semen)
  • Adaptace rostlin na zvýšenou teplotu
   • Regulace pomocí transpirace
   • Odraz záření lesklými listy
   • Omezování transpirační plochy (kaktusy)
  • Adaptace rostlin na nízkou teplotu
   • Trichomy
   • Snížení obsahu vody – přeměna škrobu na tuk
   • Opad listí
  • Vliv na živočichy
   • Poikilotermní živočichové – tělesná teplota stálá
   • Homoiotermní živočichové – stálá tělesná teplota (člověk)

 

>POIKILOTERMNÍ ŽIVOČICHOVÉ

 • Exotermní
 • Proměnlivá teplota – malá produkce, rychlé ztráty
 • Teplota ovlivňuje
  • Rychlost vývoje, počet generací v roce
  • Pohlavní dospívání, určení pohlaví
  • Způsob rozmnožování, počet potomků
  • Zbarvení a aktivitu potomků
 • Adaptace na chlad
  • Snížení metabolismu, tvorba obalů, hledání úkrytu
 • Adaptace na zvýšenou teplotu
  • Strnulost, estivace

 

>HOMOIOTERMNÍ ŽIVOČICHOVÉ

 • Endotermní
 • Udržují tělesnou teplotu nezávisle na okolí
 • Termoregulace, teplotní izolace
 • Vliv teploty na:
  • Zbarvení
  • Chování
  • Příjem potravy a vody
  • Migrace
 • Adaptace na chlad
  • Hibernace = zimní spánek = snížení metabolitických procesů na minimum (křeček, plch)
  • Nepravý zimní spánek = metabolické procesy fungují (medvě, jezevec)
  • Tvorba tepla
  • Izolace
 • Adaptace na teplo
  • Estivace = letní spánek
  • Denní spánková letargie

 

 1. Vzduch
 • Org žijí v nějnižší vrstvě atmosféry v troposféře, kt na ně působí svými fyzikálním a chemickým složením
 • Troposféra (do 20 km), stratosféra (do 50 km), mezosféra (do 90 km), termosféra (výš)
 • Fyzikální vlastnosti
  • Tlak
   • Klesá se stoupající nadmořskou výškou
   • Živočichové – adaptace (orel)
  • Hustota
   • Malá hustuta
  • Proudění vzduchu
   • Umožňuje přenos pylu, semen, plodů
   • Uplatňuje se při migraci i při orientaci živočichů (přenos zvuků, chemickými signály látek)
   • Vítr může ničit porosty, ochlazovat a vysušovat org
  • Složení vzduchu
   • kyslík
    • 21% rostliny
    • Nezbytné pro aerobní org
    • Produkují ho zelené
   • Oxid uhličitý
    • 0,03 %
    • Produkce dýcháním org, spalováním, tlením, činností sopek
    • Spotřebovává se při fotosyntéze
    • Zvýšený obsah CO2, kt vzniká spalováním fosilních paliv, zapříčiňuje tzv. skleníkový efekt – oteplování planety = tání ledovců, zvýšení hladiny oceánů, zaplavení pevnin
   • Dusík
    • 78%
    • Využívají ho některé bakterie

 

 1. Voda
 • Zaujímá 2/3 povrchu Země
 • Základ vnitřního prostředí
 • Nezbytná podmínka k životu
 • Mořská voda – 70,8%, sladká voda 2% (voda stojatá = lentická, jezera, rybníky, močály), voda proudící (lotická) = prameny, potoky, řeky
 • Vody povrchové a půdní
 • Volná voda (pelagiální) obsahuje plankton (drobné org, kt se vznášení) a nekton (statnější org s aktivním pohybem, např. ryby)
 • Dno (bentál) obydlují bentos (nitěnky, chobotnice, …)
 • Fyzikální vlastnosti
  • hustota
   • 775x větší než vzduch -> nadlehčuje velké rozměry a hmotnost živočichů (někteří mají hydrodynamický tvar těla)
  • Hydrostatický tlak
   • Roste s hloubkou
   • Nebezpečné rychlé změny (např. při potápění)
  • Propustnost světla
   • Vliv na rostlince větších hloubkách obsahují barviva pohlcující modrou, zelenou a fialovou složku spektra, hloubka ovlivňuje i redukci zraku, často se vyskytují světélkující orgány
  • pH vody
   • dešťová voda – 5,6
   • mořská voda – 8,3
   • rašeliniště – 3
   • vápenatá voda – 10
  • obsah kyslíku
   • kolísá, zdrojem jsou vodní rostliny a vzduch, limitující faktor ve stojatých a sladkých vodách (eutrofizace)
  • obsah oxidu uhličitého
   • s hloubkou se zvyšuje, dýchání převažuje nad fotosyntézou
  • voda a suchozemské org
   • živočichové – příjem pitím, z potravy, metabolická voda uvolněná štěpením živin
   • rostliny – příjem kořeny
    • rozlišujeme
     • hydrofyty – vodní
     • hygrofyty – vlhkomilné – blatouch
     • xerofyty – suchomilné – divizna, jehličnany, sukulenty

 

 1. půda
 • vzniká zvětráváním a činností org
 • obsahuje složku pevnou, kapalnou a plynnou
 • zdroj většiny organických látek
 • fyzikální vlastnosti půdy
  • teplota půdy – v hloubce se skoro nemění, v povrchových vrstvách kolísá, závisí na obsahu vody
  • obsah iontů – ovlivňuje kyselost – kyselé půdy, zásadité půdy, slanost půdy

 

 • Dělení org
  • Podle zásoby živin
   • Oligotrofní – rostou na půdách chudých na minerály (nř. Vřes)
   • Mezotrofní – se střední zásobou živin (nř. Trávy)
   • Eutrofní – půdy bohaté na živiny (nř. Lilie)
  • Podle pH
   • Acidofilní – kyselé půdy – azalka
   • Neutrofilní – většina org
   • Alkalifilní – zásadité půdy (vápenec) – koniklec sleziník
  • Podle dusíku
   • Nitrofilní – dusík je – kopřivy
   • Nitrofóbní – dusík není – rosnatka, masožravé rostliny

 

Životní prostor pro oganismy

 • prostor, v němž organismy žijí, vymezuje se pomocí různých pojmů
 • Ekologická nika – soubor všech abiotických faktorů prostředí, které na organismus působí, vztahy, jichž využívá ke svému životu, rozlišujeme
  • prostorová nika – zaujímá část prostředí, které organismus využívá
  • potravní nika – vše, co slouží k obživě

 

BIOTICKÉ PODMÍNKY

Populace

 • soubor všech jedinců téhož druhu, vyskytující se v určitém čase na stejném místě
 • vlastnosti populace
  • rozptyl
  • růst
  • hustota
  • struktura

 

Rozptyl

 • nejčastěji označujeme vzdalování se jedinců od jiných (rodičů, sourozenců…)
 • napomáhá k tomu, aby nedošlo k lokálnímu zahlcení biotopu
  • náhodné rozmístění – potemník
  • nahloučené rozmístění

 

Růst populace

 • snižování nebo zvyšování velikosti populace
 • závisí na:
  • migraci – stěhování
  • množivosti – natalita (příznivé podmínky)
  • úmrtnosti – mortalita (při nedostatku potravy, špatné životní podmínky)

 

Hustota populace

 • vyjadřuje se počtem jedinců na jednotku plochy nebo objemu
 • určování hustoty populace
  • sčítání – zjišťování celkového počtu sčítáním (u velkých kopytníků, koloniálně hnízdících ptáků, u ryb při úplném výlovu rybníka)
  • značkování – kroužkování u ptáků, značkování ryb, obojživelníků, savců
  • sledování stop


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!