Vyšetřovací metody v gynekologii

gynekologie

 

   Otázka: Vyšetřovací metody v gynekologii

   Předmět: Gynekologie

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Gynekologie – Vyšetřovací metody v gynekologii

 

Vyšetřovací metody v gynekologii

 • Gynekologické vyšetření se řídí obecnými pravidly vyšetřování.
 • Mimořádné je postavení reprodukčního systému člověka.
 • Důležitý je vztah lékaře a individuální pacientky.
 • Lékař se musí chovat a jednat profesionálně, musí být vzdělaný, zkušený, empatický, mít dostatek času, zajistit adekvátní prostředí.
 • Samozřejmostí musí být diskrétnost a zachování povinné mlčenlivosti.
 • Nezbytný je záznam o vyšetření.
 • Své zvláštnosti má vyšetření v ambulanci, při hospitalizaci a speciálními metodami.

 

Komplexní gynekologické vyšetření

1) Pohovor s pacientkou – anamnéza (klientkou),(ra, oa, ga, fa, alergie, pa, sa, sa, nynější onemocnění)

2) Celkové tělesné (fyzikální) vyšetření

3) Vyšetření gynekologických orgánů pohledem a pohmatem

4) Kolposkopické vyšetření čípku s odběrem onkologické cytologie

5) Speciální vyšetření podle záměru a obtíží

 • i. Vaginoskopie
 • ii. Hysteroskopie (HSK)
 • iii. Laparoskopie (LSK)
 • iv. Cystoskopie
 • v. Rektoskopie…
  • a. Rektální vyšetření
  • b. Vyšetření prsů
  • c. Laboratorní vyšetření (krev, moč, sekrety, punktáty..)
  • d. Funkční testy (hormonální)
  • e. Genetické vyšetření
  • f. Zobrazovací metody
   • i. Rentgenové
   • ii. Denzitometrie
   • iii. Mamografie
   • iv. Hysterosalpingografie
   • v. Kontrastní metody (močový trakt, lymfografie, arteriografie, GIT trakt..)
   • vi. Computerová tomografie (CT)
   • vii. Magnetická rezonance (MR)
   • viii. Radionuklidové vyšetření
   • ix. Ultrazvuk (zobrazovací, Doppler)
   • x. Urodynamická vyšetření
  • g. Endoskopické metody
  • h. Operační diagnostické metody
   • i. Sondáž
   • ii. Biopsie
   • iii. Kyretáž
   • iv. Punkce
   • v. Probatorní laparotomie
 • Každé vyšetření vyžaduje svůj čas, bývá spojené s dyskomfortem, strachem, bolestí.
 • Důležité je adekvátní poučení pacientky o důvodu, očekávání a průběhu všech vyšetření. Složitější metody a metody s rizikem vyžadují informovaný souhlas, případně zainteresování rodiny.
 • Hlavním záměrem vyšetření je diagnóza, ze které plynou možnosti léčby a prognóza případného onemocnění.
 • Řada vyšetření má diferenciálně diagnostický a preventivní charakter.

 

Anamnéza

 • ANAMNÉZA (řízený rozhovor s pacientkou)
 • Ra, Oa – podle obecných pravidel s důrazem na eventuální ovlivnění stavu a funkce reprodukce (genetická, endokrinopatie, operace v pánvi, léky, chronická onemocnění, onemocnění souvisejících systémů….
 • Ga – puberta, menstruační cyklus (začátek, konec, nepravidelnosti, související potíže)
 • Antikoncepce, těhotenství (potraty, porody, mimoděložní gravidita), sterilita, infertilita. Gynekologická onemocnění (vrozené poruchy, záněty, operace, patologie čípku, ovarií, dělohy, onkologická onemocnění..). Vyšetření v anamnéze (HSK, LSK, hormonální, kyretáže).
 • No – symptomy a příznaky (symptom, sign). Bolest, krvácení, výtok…
 • Vývoj, změny, okolnosti, časové souslednosti, projevy jiných částí organizmu…

 

Gynekologické vyšetření

 • Respektování studu, intimity, diskrétnosti…
 • Gynekologický stůl, zrcadla, osvětlení, kolposkop…
 • Vyšetření břicha a podbřišku – pravidlo „5P“ (pohled, poslech, poklep, pohmat, p. rectum/vaginam).
 • Vyšetření zevních rodidel – popis změn oproti fysiologickému stavu (tvarové změny, topografické vztahy, kožní a slizniční afekce, barva, sekrety, bolestivost..).
 • Vyšetření pochvou – po upřesnění o virgines.
 • Základem je vyšetření zrcadly (per speculam) – Simson, Cusco, Scherback.
 • Vyšetřujeme poševní stěny, klenby, čípek.
 • Kolposkopie – vyšetření kolposkopem (zvětšení, osvětlení, filtry). Odběry OC.
 • Palpační vyšetření per vaginam – bimanuálně. Topografie, odchylky od normy, bolestivost, rezistence (popis lateralizace, velikosti, konzistence, vztahů k okolí…)..
 • Vyšetření per rectum – doplňující vyšetření.

 

Vyšetření prsů

 • Je součástí komplexního gynekologického vyšetření, ale trendem je specializace vyšetření v centrech pro onemocnění prsní žlázy s onkologickou specializací.
 • Gynekolog se zabývá spíše screeningem, nebo spolupracuje s onkologem a chirurgem.

 

Laboratorní vyšetření

 • Obecné a výběrové metody.
 • Obecné laboratorní vyšetření (PS, MS, KO, koagulace).
 • Laboratorní diagnostika gravidity (hCG).
 • Hormonální vyšetření – HHO osy a ostatních žláz s vnitřní sekrecí.
 • Bakteriologické, virologické, parazitologické, imunologické vyšetření.
 • Nádorové markery.

 

Funkční testy

 • Bazální teploty
 • Hormonální testy (progesteronový, estrogenový,.)

 

Genetické vyšetření

 • screening v těhotenství

 

Zobrazovací metody

 • Rozvoj metod souvisí s rychlým technickým pokrokem.
 • Optika, videotechnika, elektronika, miniaturizace, elektrochirurgie..

 

Rentgenové metody

 • Klasické rtg metody jsou ve vlastním zobrazení reprodukčních orgánů nahrazovány méně zatěžujícími metodami. Rtg vyšetření je kontraindikované v graviditě.
 • DENZITOMETRIE (DXA) – vyšetření kostní hustoty v oblasti osové páteře a krčku femuru. Vyšetření je koncentrováno do osteocenter. Indikace – riziko osteoporózy, osteoporóza.
 • MAMOGRAFIE – speciální mamografy s měkkým rtg zářením. Koncentrováno na speciální pracoviště pro onemocnění prsů. Základní screeningové vyšetření v onkologické prevenci.
 • HYSTEROSALPINGOGRAFIE (HSG) – rtg vyšetření dutiny dělohy a průchodnosti vejcovodů. Je nahrazováno UZ a hysteroskopií. Schultzeho aparátem se přes hrdlo děložní instiluje rtg kontrastní vodný jodový roztok, který je skiaskopicky a skiagraficky snímán.. Indikace – sterilita, infertilita. KI – zánět, alergie na kontrast, gravidita.
 • RTG ZOBRAZOVACÍ METODY arterio/venografie, uropoetického a GIT systému.
 • POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE (CT) – technicky náročné a drahé vyšetření. Principem je seriové provedení rtg snímků a jejich digitální computerové zpracování v obrazy. Odlišení tkání a orgánů je různými stupni šedé barvy. Rtg zátěž je minimální. Jsou důležitým neinvazívním vyšetření v onkologických indikacích a vyšetřeních retroperitonea. Nahradilo rtg vyšetření oblasti hypofyzy.
 • MAGNETICKÁ REZONANCE (MR) – tomografická nerentgenová vyšetřovací metoda. Technicky náročná metoda v silném magnetickém poli. Počítačové zpracování fyzikálních změn v různých biologických tkáních v magnetickém poli. V gynekologii má stejné indikace jako CT. Hlavní indikací je onkologie a nejasné nálezy v pánvi.

 

Radionuklidové vyšetření

 • nukleární vyšetření využívající detekce radioizotopů v tkáních.
 • Indikace jsou zobrazovací i funkční.
 • PET – pozitronová emisní tomografie – onkologické indikace

 

Ultrazvuk

 • ZOBRAZOVACÍ – velmi rozšířené a užitečné vyšetření v porodnictví a gynekologii. Má velmi mnoho indikací. Je neinvazivní, prováděné gynekologem, nezatěžuje zářením. Princip je fyzikální – mechanický. Využívá se ultrazvukové vlnění vysoké frekvence (2 – 10MHz). Vlnění se vysílá sondou a šíří se tkání. Na rozhraní různých hustot se částečně odráží a prochází dále. Odrazy jsou po zachycení sondou počítačově zpracovány. Výsledkem je obraz s možností vyšetření v reálném čase. Rozvíjí se v gynekologické urologii. Používají se transabdominální a transvaginální sondy.
 • ULTRAZVUK DOPPLEREM – funkční vyšetření využívající fyzikální Dopplerův princip (změna kmitočtu uz vlny při pohybu zobrazeného předmětu-rozhraní).
  • Indikace – hodně v porodnictví (fetální kardiografie, funkční vyšetření plodu…)
  • V gynekologii měření krevního průtoku tumorů.

 

Urodynamické vyšetření

 • soubor tenzometrických metod.
 • Speciálními přístroji se analyzují tlaky a tlakové profily ve vývodném močovém systému (cystometrie, tlakový profil uretry, uroflowmetrie).
 • Indikace – diferenciální vyšetření typu poruchy inkontinence (stresová, urgentní, nestabilní měchýř…).

 

Endoskopické metody

 • Velký rozvoj těchto metod umožňuje rychlý technický pokrok. Využívají se přirozené přístupy do orgánů a těla, nebo se vytvářejí přístupy arteficiální. Metody se nazývají miniinvazívní operace/techniky. Umožňují diagnostiku i léčbu.
 • Principem je optický systém, zvětšení, mimotělní světelný zdroj, zobrazení pomocí kamerového systému a speciální instrumentárium podle konkrétní metody.
 • Využívá se dilatační medium umožňující prohlídku dutin.
 • KOLPOSKOPIE – kolposkopem (zvětšení a osvětlení) vyšetření děložního čípku.
  • Základní prebioptické vyšetření v gynekologické onkologické prevenci.
  • Kolposkopie prostá nebo rozšířená s využitím k.octové a lugolova roztoku.
 • VAGINOSKOPIE – vaginoskop umožňuje šetrné vyšetření dětí pochvou při neporušeném hymenu. Indikace – vrozené vady, fluor, krvácení, cizí tělesa..
 • HYSTEROSKOPIE – endoskopie dutiny dělohy. Endoskop se zavádí transcervikálně, dilatační medium je tekutina. Využívá se elektrochirurgie.
  • Indikace – diagnostické (sterilita, poruchy krvácení, vrozené vady, myomy, polypy..) a operační (resekce polypů, myomů, přepážek..).
 • LAPAROSKOPIE – endoskopie břišní/pánevní dutiny. Široce využívaná diagnostická a operační technika. Mediem je CO2. Využívá se elektrochirurgie.
  • Indikací je mnoho – bolesti, sterilita, vrozené vady, endometrioza, patologie ovarií, onkologie, diferenciální diagnoza v pánvi a břiše…
 • CYSTOSKOPIE, REKTOSKOPIE, KOLONOSKOPIE – doplňující metody zejména v urogynekologii, onkologii a diferenciální diagnostice.

 

Operační diagnostické metody

 • SONDÁŽ – vyšetření děložní dutiny sondou. Indikace – délka, tvar, IUD..
 • BIOPSIE (EXCIZE) – cílený odběr tkáně za účelem histologického vyšetření – bioptické kleště, studený nůž, elektrické jehly a kličky. Indikace patologie vulvy, pochvy, čípku, ovarií.
 • PROBATORNÍ KYRETÁŽ – zisk tkáně z dutiny dělohy (hrdla, těla). Po sondáži a dilataci děložního hrdla kyretou event. aspirací získáváme tkáň na histologické vyšetření.
 • PUNKCE – aspirací dutin, Douglasova prostoru, cysty, abscesů, ascitu..
 • PROBATORNÍ LAPAROTOMIE – otevření dutiny břišní chirurgickým postupem za účelem diagnozy. Nejčastěji v onkologii.

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!