Vodík – maturitní otázka z chemie (2)

 

   Otázka: Vodík

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Anonym

 

 

 

 

Základní charakteristika

 • Mezinárodní název: hydrogenium
 • První člen periodické soustavy prvků
 • Tvoří základ veškeré živé hmoty
 • Izotopy vodíku
  • Lehký vodík (protium)      1H (P):   1p, 1e, 0n
  • Těžký vodík D (deuterium) 2H (D): 1p, 1e, 1n
  • Radioaktivní T (tritium)   3H (T):   1p, 1e, 2n
   • (Pokusné jaderné výbuchy od roku 1954 způsobili stonásobné zvýšení koncentrace T v prostředí. Po ukončení testů se ale koncentrace T vrátila díky přirozenému rozpadu na původní hladinu.)

 

Výskyt v přírodě

 • Nejrozšířenější prvek ve vesmíru (9. na zemi)
  • Ve sluneční atmosféře – přeměna fúzí na He
 • Na Zemi se vyskytuje převážně ve sloučeninách
  • Největší množství v H2O
  • Volně jen vzácně: sopečné plyny, zemní plyn
  • Na Zemi dvouatomové molekuly H2 (v mezihvězdném prostoru atomární vodík H)
 • Sloučeniny: voda, hydridy, hydroxidy, kyseliny, všechny org. sloučeniny

 

Vlastnosti

 • Za běžných podmínek plyn (bod tání -259,2°C; bod varu -252,8°C)
 • Bez barvy, chuti a zápachu
 • Lehčí než vzduch
 • Molekuly H2 jsou tak malé, že snadno pronikají pevnými materiály (difundují)
 • Za běžných podmínek není příliš reaktivní (díky vysoké energii vazby H-H)
 • Slučuje se s téměř všemi prvky s výjimkou vzácných plynů a některých přechodných kovů
 • Jako jediný prvek skupiny patří mezi nekovy
 • Poměrně snadno zkapalnitelný
 • Přechovává se v ocelových lahvích (označené červeným pruhem)
 • Hořlavý ve spojení s kyslíkem, ale samostatně hoření nepodporuje
  • Se vzduchem tvoří výbušnou směs
 • Funguje jako významné redukční činidlo

 

Příprava (laboratorní)

 • Nejčastěji reakcí zředěné kyseliny sírové se zinkem:
  • Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

 

Výroba (průmyslově)

 • Přeháněním vodní páry přes rozžhavený koks (vznik oxidu uhličitého a vodíku)
  • H2O + C → CO + H2
  • CO + H2O → CO2 + H2
 • Reakce methanu s vodní párou
  • CH4 + H2O → CO + 3H2
 • Velmi čistý vodík – elektrolýza vody

 

Využití

 • V chemickém průmyslu:
  • Výroba HCl, NH3, HNO3
 • Potravinářství:
  • Hydrogenace (ztužování tuků)
 • Pohonné hmoty:
  • Raketové palivo
 • Autogeny (Řezání a sváření kovů) hoření vodíku s kyslíkem (silně exotermní reakce) vyvíjí teploty přes 3 000 °C
 • Výroba energie
  • Chladivo alternátorů v elektrárnách
 • Vzducholodě
  • Dříve používán jako náplň vzducholodí
  • Díky jeho výbušnosti se vzduchem docházelo k haváriím. (Požár vzducholodi Hindenburg)
 • Experimentálně využíván do směsí při hloubkovém potápění

 

Hydrogenace a dehydrogenace u organických látek

Reakce navzájem vratné

 • Hydrogenace
  • Přidání atomů vodíku k nějaké molekule
  • Exotermní reakce
  • Za pomoci katalyzátorů
   • (Nekatalyzovaná reakce pouze za vysokých teplot)
  • Využití: Potravinářství – ztužování rostlinných tuků, farmakologie
 • Dehydrogenace
  • Reakce opačná k hydrogenaci, odebrání vodíku
  • Endotermní reakce

 

Kyseliny a zásady

 • Aby se látka mohla projevit jako kyselina nebo zásada, musí být přítomna v rozpouštědle.
 • Kyseliny
  • Atom vodíku je vázán s atomem elektronegativního prvku.
  • Vazba je proto polární
 • Síla kyselin a zásad
  • Čím je kyselina silnější, tím snadněji odštěpí proton a naopak zásada je tím silnější, čím snadněji proton váže.
  • Čím silnější je kyselina, tím slabší bude její konjugovaná zásada. (Jestliže kyselina velmi jednoduše odštěpí proton, pak zásada, která z ní tím vznikne, nebude mít velkou tendenci přijmout proton zpět.) Naopak platí to samé.

 

Teorie kyselin a zásad

 • Arrheniova teorie
  • Kyseliny
   • Definuje kyseliny jako látky schopné ve vodných roztocích odštěpit vodíkový kationt H+
   • HNO3 → H+ + NO3
  • Zásady
   • Zásady jsou látky schopné poskytovat ve vodných roztocích anionty OH
  • Brönsted-Lowryho teorie
   • (Obecnější)
   • Kyselina je částice (molekula, iont), která je schopna odštěpit proton.
   • Zásada je částice (molekula, iont), která je schopná proton vázat.
  • Konjugovaný pár
   • Obě dvojice jsou tvořeny kyselinou a zásadou
   • Zásada vzniká z kyseliny po odštěpení vodíkového kationtu (protonu)
  • Autoprotolýza
   • K předání protonu může dojít i mezi samotnými molekulami protického rozpouštědla (Rozpouštědlo obsahuje ionizovatelný atom vodíku – atom který se dá odštěpit ve formě H+)
   • Rozpouštědlo má amfoterní (obojaký) funguje v tomto případě jako kyselina i jako zásada.
   • Autoprotolýza vody

 

Definice a význam pH

 • Pomocí stupnice pH můžeme vyjádřit kyselost nebo zásaditost libovolného roztoku
 • Roztoky ve kterých je molární koncentrace kationtů H3O+ stejná jako koncentrace aniontů OH, se označují jako neutrální.
  • H3O+ ˃ OH   kyselé
  • H3O+ ˂ OH   zásadité
 • Neutrální pH=7

 

Indikátory

 • Látky, které v různě kyselém prostředí mění barvu, se nazývají indikátory.
 • Využívá se jich právě k měření pH
  • Univerzální indikátorové papírky – papírky napuštěné směsí indikátorů
  • pH metry – speciální měřicí přístroje, přesnější výsledek

 

Hydrolýza solí

 • Určuje, jestli po rozpuštění soli ve vodě bude výsledný vodný roztok kyselý, neutrální, nebo zásaditý.
 • Podle toho z jak silné kyseliny a zásady daná sůl vznikla
 • Hydrolýza
  • Při rozpuštění soli ve vodě dochází k její ionizaci
  • Vzniklé ionty mohou reagovat s molekulami rozpouštědla (Hydrolýza kationtu/aniontu)
  • Hydrolýza kationtů
   • Reakcí s H2O vzniká více H3O+
   • To zvyšuje kyselost roztoku (snižuje pH)
  • Hydrolýza aniontů
   • Reakcí s H2O vzniká více OH
   • Zvyšuje se zásaditost roztoku (zvyšuje se pH)

 

 • Roztok soli:
  • Silná kyselina + silná zásada=neutrální reakce
  • Silná kyselina + slabá zásada=kyselá reakce
  • Slabá kyselina + silná zásada=alkalická (zásaditá) reakce

 

Zdroje:

 • Chemie pro čtyřletá gymnázia 1. Díl
 • Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. Díl
 • Přehled středoškolské chemie
 • imaturita.cz
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Vod%C3%ADk#Organick.C3.A9_slou.C4.8Deniny


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!