Vodík, kyslík – maturitní otázka

 

   Otázka: Vodík, kyslík

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Prang

 

 

Vodík

Charakteristika

 • 11 H – 1s1 ; 1 proton, jeden elektron
 • nejlehčí prvek

Výskyt:

 • volný – horní vrstva atmosféry, vesmír – elementární
 • vázaný- anorganické, organické sloučeniny => biogenní prvek
  • H2O, H2O2, kyseliny, hydroxidy, uhlovodíky + deriváty
 • izotopy:
  • protium : 11 H
  • deuterium: 21H (21D) – D2O (těžká voda)
  • tritium: 31H (31T) – radioaktivní
 • vazba:
  • s-s ¾> s, jednoduchá vazba (H-H)
  • vydoká energie
 • oxidační číslo:
  • volný H, H2 … 0
  • H+ … +I
  • H … -I (hydridy kovů)

Vlastnosti:

 • plyn – nekov
 • 14x lehčí než vzduch
 • bez barvy, chuti, zápachu
 • se vzduchem tvoří výbušnou směs
 • redukční činidlo

 

Výroba

 • ze zředěných kyselin kovem, který leží před vodíkem
  • 2HCl + Zn ¾> H2 + ZnCl2
  • H2SO4 + Fe ¾> H2 + FeSO4
  • 6HNO3 + 2Al ¾> 3H2 + 2Al(NO3)3
 • z vody alkalickým kovem
  • 2H2O + 2Na ¾> H2 + 2NaOH
  • 2H2O + 2K ¾> H2 + 2KOH
  • 2H2O + 2Li ¾> H2 + 2LiOH
 • elektrolýzou vody
  • 2H2O ¾> (el. proud) 2H2 + O2
   • vodík- katoda; kyslík – anoda
 • reakcí amfoterních kovů s hydroxidy
  • Zn + NaOH + H2O ¾> Na2[Zn(OH)4] + H2
  • 2Al + 2NaOH + 6H2O ¾> 2Na[Al(OH)4] + 3H2
 • přehánění páry přes rozžhavený koks
  • H2O + C ¾> CO + H2
  • CO + H2O ¾> CO2 + H2
 • ze zemního plynu
  • CH4 + H2O ¾> 3H2 + CO
   • katalyzátor Ni, 1000 °

 

Reakce

 • atomární je reaktivnější
 • snaží se získat konfiguraci He
  • buď přijme elektron
   • H-1 – v hydridech
  • sdílí elektron – kovalentní vazba
  • odštěpí elektron
   • H+1
  • s halogeny
   • H + F ¾> bouřlivá reakce za nízké teploty
   • H + Cl ¾> reakce za laboratorních podmínek, osvětlení
   • H + Br, I ¾> musí se zahřát, použít katalyzátory
  • s kyslíkem
   • 2H2 + O2 ¾> 2H2O – pára
    • tvoří třaskavou směs
    • bouchá při plameni nebo jiskrách
    • hoření H – řezání kovů
   • výroba kovů
    • CuO + H2 ¾> H2O + Cu
   • hydrogenace
    • CO + H2 ¾> CH3OH – methanol
   • na hydridy
    • nekovů
     • H+ -> ox. číslo +I
     • H2 + Cl2 ¾> 2HCl
     • 2H2 + O2 ¾> 2H2O + energie
     • H2 + S ¾> H2S
    • kovů
     • H -> ox. číslo –I
     • H2 + 2Na ¾> 2NaH

 

Využití

 • 80% – výroba amoniaku
  • přímou syntézou
 • výroba kovů – metalurgie
 • ztužování tuků
 • balony (dřív)
 • palivo pro raketové motory
 • sváření a řezání kovů (autogenem)
 • součást syntézního plynu
  • CO + H2 ¾> H – C= O– H – formaldehyd HCOH
  • CO + 2H2 ¾> CH3OH – metanol

 

Sloučeniny

 • hydridy
  • dvouprvkové sloučeniny vodíku s jiným prvkem
  • dělí se podle typu vazby
 • iontové
  • H + s1, s2 prvky
  • přímá syntéza za vyšší teploty
   • 2Na + H2 ¾> 2 NaH
  • reaktivní, termicky málo stálé
  • pevné látky
  • vysoká teplota tání
  • v tavenině vedou el. proud
   • vodík se vyloučí na anodě
  • rozkládají vodu
   • NaH + H2O ¾> NaOH + H2
  • NaH
   • redukční činidlo v organické chemii
  • LiH
   • zdroj vodík pro meteorologické balóny
  • kovalentní
   • p prvky
   • vlastnosti závisí na polaritě vazby
   • s vosou reagují za uvolnění protonu
    • HCl + H2O ¾> H3O+ + Cl
     • kyselý charakter
    • kovové
     • pevné, křehké, kovový lesk
     • prvky skupiny Cr, triády Fe, palladium

 

Kyslík

Charakteristika

 • nejrozšířenější prvek v zemské kůře
 • 168O (He) 2s2 2p4
 • dvouatomové molekuly O=O => O2
 • O3 – ozon
  • jedovatý bezbarvý plyn, charakteristický zápach
  • kapalný – modrý, pevný – černý
  • ve stratosféře – ozónová vrstva
   • 3O2 ¾> (el. výboj) 2O3
   • chrání nás před UV z vesmíru
  • silné oxidační účinky
  • O3 ¾> O2 + O
   • atomární kyslík – silné oxidační, bělící, desinfekční účinky
   • čištění vody, bělení olejů, škrobu
  • směs se vzduchem s 70% O3 – výbušná
 • izotopy:
  • 168O ; 178O; 188O

 

Výskyt:

 • volný – ve vzduchu 21%
 • vázaný
  • anorganické sloučeniny – oxidy, kyslíkaté kyseliny + jejich soli
  • organické sloučeniny- kyseliny, tuky, sacharidy, bílkoviny => biogenní prvek

 

Vlastnosti:

 • bez barvy, chuti, zápachu
 • dvouatomové molekuly
 • bezbarvý plyn, bez chuti, bez zápachu
 • částečně rozpustný ve vodě
 • chemické vlastnosti vyplývají z konfigurace
 • snaží se dosáhnout konfigurace vzácného plynu
  • přijme 2 elektrony ¾> O2-
   • oxidy
  • vytvoří 2 kovalentní vazby
   • 2 jednoduché
   • 1 dvojnou
  • vytvoří 1 vazbu a přijme jeden elektron
   • hydroxidy
  • vysoká elektronegativita (po Cl nejvyšší)
  • oxidační činidlo

 

Výroba

 • frakční destilací kapalného vzduchu
 • elektrolýzou vody
 • termickým rozkladem silných oxidačních činidel
  • 2KMnO4 ¾> (t) MnO2 + K2MnO4 + O2
  • 2KClO3 ¾> (t) 2KCl + 3O2
  • 2NaNO3 ¾> (t) 2NaNO2 + O2
  • 2H2O2 ¾> (MnO2 – burel) 2H2O + O2
 • rozkladem oxidů
  • 2HgO ¾> O2 + 2Hg
  • 2Ag2O ¾> O2 + 4Ag

 

Reakce

 • téměř se všemi prvky – oxidy, peroxidy, hydroxidy
 • oxidy
  • přímá reakce s O2 : P2 + O2 ; …
  • kyselinotvorné
   • kyslík + nekov
   • kovy s vysokým Z – Cr, W, Mn
   • reakcí s hydroxidy vzniká sůl
   • CO2 + H2O ¾> H2CO3
   • SO3 + H2O ¾> H2SO4
   • P2O5 + 3H2O ¾> 2H3PO4
  • zásadotvorné
   • iontové – s s1, s2 prvky
   • číslo kovu < 4
   • reakcí s kyselinami vzniká sůl
   • CaO + H2O ¾> Ca(OH)2 – hašení vápna
  • amfoterní = obojaké
   • nižší ox. číslo prvku
   • oxidace s atomovou strukturou
   • s kyselinami i hydroxidy vznikají soli
  • ZnO
   • ZnCl2 – zinečnatá sůl
   • Na2[Zn(OH)4] – zinečnatan
  • Al2O3
   • AlCl3 – hlinitá sůl
   • K3[Al(OH)6] – hlinitan
  • inertní – netečné
   • CO, N2O – rajský plyn
    • ani kyseliny, ani zásady
 • peroxidy
  • H2O2
   • vlastnosti
    • kapalina
     • bezbarvá, sirupovitá
    • polární rozpouštědlo
     • lepší než voda
     • lépe se uplatňují vodíkové vazby
    • rozpouští se ve vodě
     • jako slabá kyselina – odštěpuje kationt
    • za laboratorní teploty je stálý
    • pomalu se rozkládá
     • pro zrychlení reakce MnO2
    • činidlo
     • jodidy na jód
     • sulfidy na sírany
    • i redukční účinky pokud je se silnějším oxidačním činidlem – KMnO4
   • využití
    • desinfekce, na výrobu O2
    • součást odbarvovačů
   • příprava
    • BaO2 + H2SO4 ¾> BaSO4 ¯ +H2O2
   • 2Na + O2 ¾> Na2O2 – sodný
   • Ba + O2 ¾> BaO2 – barnatý
 • hyperoxidy
  • K + O2 ¾> KO2 – silné ox. činidlo, nestálý

 

Využití

 • dýchání
 • hoření
 • palivo pro rakety
 • sváření, řezání (autogenem)
 • výroba oxidů
 • dýchací přístroje
 • lékařství

 

Voda

 • Charakteristika
  • nejrozšířenější sloučenina vodíku a kyslíku
  • teplota varu 100 °C
  • teplota tání O °C
  • součást krystalů ¾> hydráty
  • bez chuti, bez zápachu
  • hustota 1000 g/ cm3
  • 3 skupenství
   • plynné – vodní pára (g)
   • kapalné – voda (l); (H2O)n
   • pevné – led (s)
  • vazba vodíkovými můstky -> proto není plyn – shlukování molekul
  • polární rozpouštědlo
   • polární vazba
   • dobrá na iontové sloučeniny
    • hydratované ionty – vede el. proud = elektrolytická disociace
    • sloučeniny s1, s2 prvků; amonné soli, octany většiny kovů, většina chloridů, bromidů, síranů
   • při rozpouštění nepolárních sloučenin
    • nedochází k disociaci na ionty ¾> nevede el. proud
   • málo rozpustné
    • křemičitany, uhličitany, fosforečnany, sulfidy, hydroxidy
   • poměrně stálá – rozkládá se až za vysokých teplot
   • bouřlivá reakce s s1, s2 prvky ¾> hydroxid a vodík
   • hybridizace sp3 – úhel 105°
    • volné elektronové páry nad kyslíkem

 

 • Rozdělení
  • slaná
  • sladká
   • dešťová – měkká
   • povrchová – znečištěná
  • čistíme
   • chemicky – Cl2O3
   • mechanicky – filtr
   • biologicky- bakterie
  • spodní – pitná
  • tvrdá
   • přechodná tvrdost
    • odstraníme varem
    • způsobená: Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2
    • Ca(HCO3)2 ¾> (t) CaCO3¯ + CO2 + H2O
   • trvalá tvrdost
    • CaSO4, MgSO4
    • odstraníme sodou a iontoměniči
    • CaSO4 + Na2CO3 ¾> CaCO3¯ + Na2SO4
   • vázaná
    • v anorganických – krystalická
    • v organických

 

 • Reakce
  • reakce s oxidy
   • zásadotvorný ¾> zásada
   • kyselinotvorný ¾> kyselina
  • hydrolýza
   • ionty soli + voda
  • neutralizace
   • hydroxid + kyselina ¾> voda + sůl
  • pára + kovy
   • koroze (oxidy)

 

 • Autoprotolýza
  • má amfoterní charakter
   • H2O + H+ ¾> H3O+
   • H2O ¾> H+ + OH
  • H2O + H2O « H3O+ + OH
   • ¾> autoprotolýza
   • <¾ neutralizace
 • Iontový součin vody
  • Kv= CH3O+ * COH- = 10-14 mol2/l2

 

Roztoky

 • Charakteristika
  • roztok = homogenní směs dvou nebo více látek
  • vzniká při rozpouštění = promísení látek na molekulární úrovni
  • rozpouštědlo
   • většinou látka, která je v soustavě v nadbytku
   • kapalina + pevná látka – rozpouštědlem je kapalina
   • homogenní směs různých ltek s vodou – rozpouštědlem je voda
  • rozpustnost
   • hmotnost látky, která se za daných podmínek rozpustí v daném množství rozpouštědla za vzniku nasyceného roztoku
   • v tabulkách
 • Dělení
  • podle skupenství
   • pevné
    • slitiny kovů
   • kapalné
    • cukr nebo kyslík rozpuštěný ve vodě
   • plynné
    • vzduch
  • podle vlastností rozpouštěné látky
   • neelektrolytů
    • rozpouštěné látky obsahují pouze nepolární nebo slabě polární kovalentní vazby
    • př. glukóza ve vodě, jód v CCl4
    • nevedou elektrický proud
   • pravých elektrolytů
    • rozpouštěné látky obsahují iontové kovalentní vazby
    • rozpouští se v polárních rozpouštědlech
    • molekuly rozpouštědla vytrhávají jednotlivé ionty ze struktury krystalu
    • vedou elektrický proud
   • potenciálních elektrolytů
    • v rozpouštěné sloučenině se vyskytuje vazba polární
    • rozpouští se v polárních rozpouštědlech
    • molekuly rozpouštědla mohou roztrhnout molekuly rozpouštěné látky
     • ionty se rozptýlí mezi molekuly rozpouštědla
    • vedou elektrický proud
  • podle sytnosti
   • nasycené
    • za daných podmínek se v roztoku už nerozpustí žádná další látka
   • nenasycené
    • látka se rozpouští, dokud nevznikne roztok nasycený
  • podle pH
   • neutrální
    • CH3O+ = COH- ¾  pH= 7
   • kyselé
    • CH3O+ > COH- ¾ pH < 7
   • zásadité
    • CH3O+ < COH- ¾ pH > 7

 

 • Složení
  • neomezeně mísitelné látky
   • vytvářejí homogenní směs bez ohledu na to, v jakém poměru je mísíme
   • všechny plynné látky, některé kapaliny
   • př. etanol s vodou, metanol s etanolem
  • omezeně mísitelné látky
   • tvoří homogenní směs jen v určitém rozsahu vzájemných poměrů
   • většina soustav vzniklých smísením pevných a kapalných látek
   • vznikají roztoky nasycené nebo nenasycené
  • nemísitelné látky
   • jsou vzájemně nerozpustné
    • př. olej a voda
   • neexistují naprosto nemísitelné látky
   • množství vody rozpuštěné v oleji je velmi malé ¾> látky nemísitelné
    • řada jedovatých kapalin, o nichž tvrdíme, že jsou s vodou nemísitelné, se v nepatrném množství ve vodě rozpouští
     • jejich vodný roztok je pro živé organismy (i přes nízkou koncentraci) škodlivý

 

 • Koncentrace
  • hmotnostní zlomek
   • podíl hmotnosti látky A ku celkové hmotnosti roztoku
   • wa = ma / mr
   • součet hmotnostních zlomků všech složek tvořících roztok = 1
  • hmotnostní procento
   • wa * 100
  • objemové procento
   • koncentrace roztoků, vzniklých smísením dvou nebo více kapalin
   • objem % = 100* Va / Vr
   • pro reálné roztoky platí, že součet objemových procent všech složek ¹100
  • molární koncentrace
   • počet molů látky rozpuštěné v 1dm3 roztoku [mol / dm3]
   • ca = na / Vr
    • na = m / M ¾>
  • ředění roztoků
   • křížové pravidlo
   • směšovací rovnice
    • m1 * c1 + m2 * c2 = (m1 + m2) * c

 

 • pH
  • výpočet
   • pH = – log CH3O+
   • pOH = – log COH-
   • pH + pOH = 14
    • logaritmovaný tvar iontového součinu vody
   • silná jednosytná kyselina
    • HCl, HNO3, HClO4
    • je téměř úplně disociovaná
     • koncentrace kyseliny = koncentrace H3O+
   • silná dvojsytná kyselina
    • H2SO4
    • z 1 molu kyseliny ¾> 2 moly H3O+
     • koncentrace H3O+ = 2* koncentrace kyseliny
   • silná jednosytná zásada
    • NaOH, KOH
    • téměř úplně disociovaná
     • koncentrace zásady = koncentraci OH
     • pH = 14 – pOH
   • silná dvojsytná zásada
    • Ca(OH)2
    • z 1 molu hydroxidu ¾> 2 moly OH
     • koncentrace OH = 2* koncentrace hydroxidu
   • slabá jednosytná kyselina
    • CH3COOH, HCN, HNO2
    • je velmi málo disociovaná
    • Kdis << 1
     • počet H3O+ závisí na Kdis
    • pK = – log Kdis
    • pH = ½ * (pKdis – log Ckyseliny)
   • slabá jednosytná zásada
    • NH3, AgOH
    • COH- << 1
     • závisí na Kdis
    • pH = 14 – ½ * (pKdis – log COH-)


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!