Vodík, kyslík – maturitní otázka z chemie

 

   Otázka: Vodík, kyslík

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Prang

 

 

 

 

 • Vodík
  1. Charakteristika
   • 11 H – 1s1 ; 1 proton, jeden elektron
   • nejlehčí prvek
   • výskyt:
    • volný – horní vrstva atmosféry, vesmír – elementární
    • vázaný- anorganické, organické sloučeniny => biogenní prvek
     • H2O, H2O2, kyseliny, hydroxidy, uhlovodíky + deriváty
    • izotopy:
     • protium : 11 H
     • deuterium: 21H (21D) – D2O (těžká voda)
     • tritium: 31H (31T) – radioaktivní
    • vazba:
     • s-s ¾> s, jednoduchá vazba (H-H)
     • vydoká energie
    • oxidační číslo:
     • volný H, H2 … 0
     • H+ … +I
     • H … -I (hydridy kovů)
    • vlastnosti:
     • plyn – nekov
     • 14x lehčí než vzduch
     • bez barvy, chuti, zápachu
     • se vzduchem tvoří výbušnou směs
     • redukční činidlo

 

 • Výroba
  • ze zředěných kyselin kovem, který leží před vodíkem
   • 2HCl + Zn ¾> H2 + ZnCl2
   • H2SO4 + Fe ¾> H2 + FeSO4
   • 6HNO3 + 2Al ¾> 3H2 + 2Al(NO3)3
  • z vody alkalickým kovem
   • 2H2O + 2Na ¾> H2 + 2NaOH
   • 2H2O + 2K ¾> H2 + 2KOH
   • 2H2O + 2Li ¾> H2 + 2LiOH
  • elektrolýzou vody
   • 2H2O ¾> (el. proud) 2H2 + O2
    • vodík- katoda; kyslík – anoda
   • reakcí amfoterních kovů s hydroxidy
    • Zn + NaOH + H2O ¾> Na2[Zn(OH)4] + H2
    • 2Al + 2NaOH + 6H2O ¾> 2Na[Al(OH)4] + 3H2
   • přehánění páry přes rozžhavený koks
    • H2O + C ¾> CO + H2
    • CO + H2O ¾> CO2 + H2
   • ze zemního plynu
    • CH4 + H2O ¾> 3H2 + CO
     • katalyzátor Ni, 1000 °

 

 • Reakce
  • atomární je reaktivnější
  • snaží se získat konfiguraci He
   • buď přijme elektron
    • H-1 – v hydridech
   • sdílí elektron – kovalentní vazba
   • odštěpí elektron
    • H+1
   • s halogeny
    • H + F ¾> bouřlivá reakce za nízké teploty
    • H + Cl ¾> reakce za laboratorních podmínek, osvětlení
    • H + Br, I ¾> musí se zahřát, použít katalyzátory
   • s kyslíkem
    • 2H2 + O2 ¾> 2H2O – pára
     • tvoří třaskavou směs
     • bouchá při plameni nebo jiskrách
     • hoření H – řezání kovů
    • výroba kovů
     • CuO + H2 ¾> H2O + Cu
    • hydrogenace
     • CO + H2 ¾> CH3OH – methanol
    • na hydridy
     • nekovů
      • H+ -> ox. číslo +I
      • H2 + Cl2 ¾> 2HCl
      • 2H2 + O2 ¾> 2H2O + energie
      • H2 + S ¾> H2S
     • kovů
      • H -> ox. číslo –I
      • H2 + 2Na ¾> 2NaH

 

 • Využití
  • 80% – výroba amoniaku
   • přímou syntézou
  • výroba kovů – metalurgie
  • ztužování tuků
  • balony (dřív)
  • palivo pro raketové motory
  • sváření a řezání kovů (autogenem)
  • součást syntézního plynu
   • CO + H2 ¾> H – C= O– H – formaldehyd HCOH
   • CO + 2H2 ¾> CH3OH – metanol

 

 • Sloučeniny
  • hydridy
   • dvouprvkové sloučeniny vodíku s jiným prvkem
   • dělí se podle typu vazby
  • iontové
   • H + s1, s2 prvky
   • přímá syntéza za vyšší teploty
    • 2Na + H2 ¾> 2 NaH
   • reaktivní, termicky málo stálé
   • pevné látky
   • vysoká teplota tání
   • v tavenině vedou el. proud
    • vodík se vyloučí na anodě
   • rozkládají vodu
    • NaH + H2O ¾> NaOH + H2
   • NaH
    • redukční činidlo v organické chemii
   • LiH
    • zdroj vodík pro meteorologické balóny
   • kovalentní
    • p prvky
    • vlastnosti závisí na polaritě vazby
    • s vosou reagují za uvolnění protonu
     • HCl + H2O ¾> H3O+ + Cl
      • kyselý charakter
     • kovové
      • pevné, křehké, kovový lesk
      • prvky skupiny Cr, triády Fe, palladium
     • Kyslík
      1. Charakteristika
       • nejrozšířenější prvek v zemské kůře
       • 168O (He) 2s2 2p4
       • dvouatomové molekuly O=O => O2
       • O3 – ozon
        • jedovatý bezbarvý plyn, charakteristický zápach
        • kapalný – modrý, pevný – černý
        • ve stratosféře – ozónová vrstva
         • 3O2 ¾> (el. výboj) 2O3
         • chrání nás před UV z vesmíru
        • silné oxidační účinky
        • O3 ¾> O2 + O
         • atomární kyslík – silné oxidační, bělící, desinfekční účinky
         • čištění vody, bělení olejů, škrobu
        • směs se vzduchem s 70% O3 – výbušná
       • izotopy:
        • 168O ; 178O; 188O
       • výskyt:
        • volný – ve vzduchu 21%
        • vázaný
         • anorganické sloučeniny – oxidy, kyslíkaté kyseliny + jejich soli
         • organické sloučeniny- kyseliny, tuky, sacharidy, bílkoviny => biogenní prvek
        • vlastnosti:
         • bez barvy, chuti, zápachu
         • dvouatomové molekuly
         • bezbarvý plyn, bez chuti, bez zápachu
         • částečně rozpustný ve vodě
         • chemické vlastnosti vyplývají z konfigurace
         • snaží se dosáhnout konfigurace vzácného plynu
          • přijme 2 elektrony ¾> O2-
           • oxidy
          • vytvoří 2 kovalentní vazby
           • 2 jednoduché
           • 1 dvojnou
          • vytvoří 1 vazbu a přijme jeden elektron
           • hydroxidy
          • vysoká elektronegativita (po Cl nejvyšší)
          • oxidační činidlo

 

 

 • Výroba
  • frakční destilací kapalného vzduchu
  • elektrolýzou vody
  • termickým rozkladem silných oxidačních činidel
   • 2KMnO4 ¾> (t) MnO2 + K2MnO4 + O2
   • 2KClO3 ¾> (t) 2KCl + 3O2
   • 2NaNO3 ¾> (t) 2NaNO2 + O2
   • 2H2O2 ¾> (MnO2 – burel) 2H2O + O2
  • rozkladem oxidů
   • 2HgO ¾> O2 + 2Hg
   • 2Ag2O ¾> O2 + 4Ag

 

 • Reakce
  • téměř se všemi prvky – oxidy, peroxidy, hydroxidy
  • oxidy
   • přímá reakce s O2 : P2 + O2 ; …
   • kyselinotvorné
    • kyslík + nekov
    • kovy s vysokým Z – Cr, W, Mn
    • reakcí s hydroxidy vzniká sůl
    • CO2 + H2O ¾> H2CO3
    • SO3 + H2O ¾> H2SO4
    • P2O5 + 3H2O ¾> 2H3PO4
   • zásadotvorné
    • iontové – s s1, s2 prvky
    • číslo kovu < 4
    • reakcí s kyselinami vzniká sůl
    • CaO + H2O ¾> Ca(OH)2 – hašení vápna
   • amfoterní = obojaké
    • nižší ox. číslo prvku
    • oxidace s atomovou strukturou
    • s kyselinami i hydroxidy vznikají soli
    • ZnO
     • ZnCl2 – zinečnatá sůl
     • Na2[Zn(OH)4] – zinečnatan
    • Al2O3
     • AlCl3 – hlinitá sůl
     • K3[Al(OH)6] – hlinitan
    • inertní – netečné
     • CO, N2O – rajský plyn
      • ani kyseliny, ani zásady
     • peroxidy
      • H2O2
       • vlastnosti
        • kapalina
         • bezbarvá, sirupovitá
        • polární rozpouštědlo
         • lepší než voda
         • lépe se uplatňují vodíkové vazby
        • rozpouští se ve vodě
         • jako slabá kyselina – odštěpuje kationt
        • za laboratorní teploty je stálý
        • pomalu se rozkládá
         • pro zrychlení reakce MnO2
        • činidlo
         • jodidy na jód
         • sulfidy na sírany
        • i redukční účinky pokud je se silnějším oxidačním činidlem – KMnO4
       • využití
        • desinfekce, na výrobu O2
        • součást odbarvovačů
       • příprava
        • BaO2 + H2SO4 ¾> BaSO4 ¯ +H2O2
       • 2Na + O2 ¾> Na2O2 – sodný
       • Ba + O2 ¾> BaO2 – barnatý
      • hyperoxidy
       • K + O2 ¾> KO2 – silné ox. činidlo, nestálý

 

 • Využití
  • dýchání
  • hoření
  • palivo pro rakety
  • sváření, řezání (autogenem)
  • výroba oxidů
  • dýchací přístroje
  • lékařství

 

 • Voda
  1. Charakteristika
   • nejrozšířenější sloučenina vodíku a kyslíku
   • teplota varu 100 °C
   • teplota tání O °C
   • součást krystalů ¾> hydráty
   • bez chuti, bez zápachu
   • hustota 1000 g/ cm3
   • 3 skupenství
    • plynné – vodní pára (g)
    • kapalné – voda (l); (H2O)n
    • pevné – led (s)
   • vazba vodíkovými můstky -> proto není plyn – shlukování molekul
   • polární rozpouštědlo
    • polární vazba
    • dobrá na iontové sloučeniny
     • hydratované ionty – vede el. proud = elektrolytická disociace
     • sloučeniny s1, s2 prvků; amonné soli, octany většiny kovů, většina chloridů, bromidů, síranů
    • při rozpouštění nepolárních sloučenin
     • nedochází k disociaci na ionty ¾> nevede el. proud
    • málo rozpustné
     • křemičitany, uhličitany, fosforečnany, sulfidy, hydroxidy
    • poměrně stálá – rozkládá se až za vysokých teplot
    • bouřlivá reakce s s1, s2 prvky ¾> hydroxid a vodík
    • hybridizace sp3 – úhel 105°
     • volné elektronové páry nad kyslíkem

 

 • Rozdělení
  • slaná
  • sladká
   • dešťová – měkká
   • povrchová – znečištěná
    • čistíme
     • chemicky – Cl2O3
     • mechanicky – filtr
     • biologicky- bakterie
    • spodní – pitná
     • tvrdá
      • přechodná tvrdost
       • odstraníme varem
       • způsobená: Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2
       • Ca(HCO3)2 ¾> (t) CaCO3¯ + CO2 + H2O
      • trvalá tvrdost
       • CaSO4, MgSO4
       • odstraníme sodou a iontoměniči
       • CaSO4 + Na2CO3 ¾> CaCO3¯ + Na2SO4
      • vázaná
       • v anorganických – krystalická
       • v organických

 

 • Reakce
  • reakce s oxidy
   • zásadotvorný ¾> zásada
   • kyselinotvorný ¾> kyselina
  • hydrolýza
   • ionty soli + voda
  • neutralizace
   • hydroxid + kyselina ¾> voda + sůl
  • pára + kovy
   • koroze (oxidy)

 

 • Autoprotolýza
  • má amfoterní charakter
   • H2O + H+ ¾> H3O+
   • H2O ¾> H+ + OH
  • H2O + H2O « H3O+ + OH
   • ¾> autoprotolýza
   • <¾ neutralizace
 • Iontový součin vody
  • Kv= CH3O+ * COH- = 10-14 mol2/l2

 

 • Roztoky
  1. Charakteristika
   • roztok = homogenní směs dvou nebo více látek
   • vzniká při rozpouštění = promísení látek na molekulární úrovni
   • rozpouštědlo
    • většinou látka, která je v soustavě v nadbytku
    • kapalina + pevná látka – rozpouštědlem je kapalina
    • homogenní směs různých ltek s vodou – rozpouštědlem je voda
   • rozpustnost
    • hmotnost látky, která se za daných podmínek rozpustí v daném množství rozpouštědla za vzniku nasyceného roztoku
    • v tabulkách

 

 • Dělení
  • podle skupenství
   • pevné
    • slitiny kovů
   • kapalné
    • cukr nebo kyslík rozpuštěný ve vodě
   • plynné
    • vzduch
   • podle vlastností rozpouštěné látky
    • neelektrolytů
     • rozpouštěné látky obsahují pouze nepolární nebo slabě polární kovalentní vazby
     • př. glukóza ve vodě, jód v CCl4
     • nevedou elektrický proud
    • pravých elektrolytů
     • rozpouštěné látky obsahují iontové kovalentní vazby
     • rozpouští se v polárních rozpouštědlech
     • molekuly rozpouštědla vytrhávají jednotlivé ionty ze struktury krystalu
     • vedou elektrický proud
    • potenciálních elektrolytů
     • v rozpouštěné sloučenině se vyskytuje vazba polární
     • rozpouští se v polárních rozpouštědlech
     • molekuly rozpouštědla mohou roztrhnout molekuly rozpouštěné látky
      • ionty se rozptýlí mezi molekuly rozpouštědla
     • vedou elektrický proud
    • podle sytnosti
     • nasycené
      • za daných podmínek se v roztoku už nerozpustí žádná další látka
     • nenasycené
      • látka se rozpouští, dokud nevznikne roztok nasycený
     • podle pH
      • neutrální
       • CH3O+ = COH- ¾  pH= 7
      • kyselé
       • CH3O+ > COH- ¾ pH < 7
      • zásadité
       • CH3O+ < COH- ¾ pH > 7

 

 • Složení
  • neomezeně mísitelné látky
   • vytvářejí homogenní směs bez ohledu na to, v jakém poměru je mísíme
   • všechny plynné látky, některé kapaliny
   • př. etanol s vodou, metanol s etanolem
  • omezeně mísitelné látky
   • tvoří homogenní směs jen v určitém rozsahu vzájemných poměrů
   • většina soustav vzniklých smísením pevných a kapalných látek
   • vznikají roztoky nasycené nebo nenasycené
  • nemísitelné látky
   • jsou vzájemně nerozpustné
    • př. olej a voda
   • neexistují naprosto nemísitelné látky
   • množství vody rozpuštěné v oleji je velmi malé ¾> látky nemísitelné
    • řada jedovatých kapalin, o nichž tvrdíme, že jsou s vodou nemísitelné, se v nepatrném množství ve vodě rozpouští
     • jejich vodný roztok je pro živé organismy (i přes nízkou koncentraci) škodlivý

 

 • Koncentrace
  • hmotnostní zlomek
   • podíl hmotnosti látky A ku celkové hmotnosti roztoku
   • wa = ma / mr
   • součet hmotnostních zlomků všech složek tvořících roztok = 1
  • hmotnostní procento
   • wa * 100
  • objemové procento
   • koncentrace roztoků, vzniklých smísením dvou nebo více kapalin
   • objem % = 100* Va / Vr
   • pro reálné roztoky platí, že součet objemových procent všech složek ¹100
  • molární koncentrace
   • počet molů látky rozpuštěné v 1dm3 roztoku [mol / dm3]
   • ca = na / Vr
    • na = m / M ¾>
   • ředění roztoků
    • křížové pravidlo
    • směšovací rovnice
     • m1 * c1 + m2 * c2 = (m1 + m2) * c

 

 • pH
  • výpočet
   • pH = – log CH3O+
   • pOH = – log COH-
   • pH + pOH = 14
    • logaritmovaný tvar iontového součinu vody
   • silná jednosytná kyselina
    • HCl, HNO3, HClO4
    • je téměř úplně disociovaná
     • koncentrace kyseliny = koncentrace H3O+
    • silná dvojsytná kyselina
     • H2SO4
     • z 1 molu kyseliny ¾> 2 moly H3O+
      • koncentrace H3O+ = 2* koncentrace kyseliny
     • silná jednosytná zásada
      • NaOH, KOH
      • téměř úplně disociovaná
       • koncentrace zásady = koncentraci OH
       • pH = 14 – pOH
      • silná dvojsytná zásada
       • Ca(OH)2
       • z 1 molu hydroxidu ¾> 2 moly OH
        • koncentrace OH = 2* koncentrace hydroxidu
       • slabá jednosytná kyselina
        • CH3COOH, HCN, HNO2
        • je velmi málo disociovaná
        • Kdis << 1
         • počet H3O+ závisí na Kdis
        • pK = – log Kdis
        • pH = ½ * (pKdis – log Ckyseliny)
       • slabá jednosytná zásada
        • NH3, AgOH
        • COH- << 1
         • závisí na Kdis
        • pH = 14 – ½ * (pKdis – log COH-)

Další podobné materiály na webu: