Vodík, kyslík, voda a peroxid vodíku

chemie

 

   Otázka: Vodík, kyslík, voda a peroxid vodíku

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): natt

 

 

VODÍK: H

 • Z=1, X=2,2, 1s1

 

Charakteristika

 • První člen PSP s nejmenší relativní atomovou hmotností
 • č: -I, +I

 

Typy vazeb:

 • Jednoduché: kovalentní – polár HCl, nepolár H2
 • KKV (oxoniový kationt)
 • vodíkové můstky (podmínky: nevazeb pár, malý poloměr, vysoké X (O,F,N))
 • (iontové netvoří)

 

Izotopy: 4

 • Protium 11H – lehký vodík – stabilní
 • Deuterium 21H – těžký vodí  – těžká voda v jaderných reaktorech (D2O), stabilní
 • Tritium
  • 31H – radioaktivní, nestabilní
  • 41H – připraven uměle, nestabilní

 

Výskyt

 • Volně – H2atmosféra (jen vzácně, utíká do vesmíru, protože je lehký), nejhojnější prvek ve vesmíru
 • Vázaný
  • Organické slouč. – biogenní prvek (nezbytný pro život, součástí všech org. slouč.) – ,lipidy
  • Anorganické sloučeniny – voda, kyseliny, hydroxidy, hydráty,…

 

Fyzikální vlastnosti

 • Plyn bez barvy, chuti a zápachu
 • Hořlavý (s kyslíkem vytváří výbušnou směs)
 • Lehčí než vzduch

 

Chemické vlastnosti

 • RČ: CuO + H2 → Cu + H2O (beketova řada)
 • Reaktivita: reaguje téměř se všemi prvky (H2 je stabilnější proto reaguje za dodání en)
  • H2 + Cl2 → 2HCl
  • 3H2 + N2 → 2NH3
  • 2H2 + O2 → 2H2O (exergonický děj, dýchací řetězec)

 

Příprava

 • Elektrolýza vody  2 H2O  →  H+  +  O–II  -> 2H2 + O2
  • A ­+:  O–II  —– ->  O20
  • K – :  H­+ ——- ->  H20
 • Reakce neušlechtilých kovů s vodnými roztoky kyselin nebo hydroxidů
  •  Zn0 + HICl → ZnIICl2 + H20
 • Reakce I.A nebo II.A skupinou s vodou
  • 2Na + 2H2O → 2Na (OH) + H2
  • NaH + H2O → NaOH + H2
  • Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

 

Výroba

 • Rozklad nasycených uhlovodíků: termické štěpení methanu CH4 → C + 2H2  
 • Elektrolýza roztoku NaCl:
  • NaCl -> Na + Cl
  • Kred: Na+II  -2e  -> Na0
  • Aox: Cl-I +2e  ->    Cl0

 

Použití

 • Ocelové lahve s červeným pruhem
 • Ztužování tuků
 • Raketové palivo – vysoce výhřevný, neznečišťuje ovzduší
 • Vyredukování kovů z jejich sloučenin = metalurgie
 • Sváření a tavení kovů
 • Chem průmysl: syntéza org i anorg sloučenin

 

SloučeninyHYDRIDY – dvouprvkové sloučeniny vodíku

 • Iontové –  H s prvky z I,II.A skup.    NaH + H2O -> H2 + NaOH  (při jejich reakci s vodou vzniká vodík)
 • Kovalentní  p-prvky
 • Kovové –  d/f-prvky

 

 

KYSLÍK: O

 • Z=8,  X= 3,5

 

Charakteristika

 • nejrozšířenější prvek na Zemi

 

Elektronová konfigurace: [2He] 2s2 2p(patří mezi p prvky, 6 valenč. El) 

 • + 1el -> O-I (NaOH)
 • + 2el -> O2– (CaO)

 

Ox.č.:

 • -II, -I

 

Vazby: nejčastěji dvojvazný

 • Kovalentní – polár (H2O) nepolár (CO2, O2)
 • KKV
 • Vodíkové můstky

 

Izotopy:

 • 168O (nejstabilnější), 17O, 18O

 

Alotropické modifikace

 • různé strukturní vzorce, různé fyzikální vlastnosti (diamant, grafit)
 • O2
 • O3
  • reaktivní, ve stratosféře slouží k absorbování UV záření
  • jedovatý plyn modré barvy, silné OČ
  • vzniká rozkladem O2 na radikály a ty reagují s plynným kyslíkem za vzniku ozonu
   • O2 -> O  +  O
   • O + O2 -> O3
   • Freony rozkládají ozon na O2 a atomární kyslík

 

Výskyt

 • Volný: O2 21%  atmosféry nebo jako ozon O3
 • Vázaný
  • org. slouč: biogenní prvek, deriváty uhlovodíků, sacharidy, AMK
  • anorg. slouč: voda, minerály, horniny

 

Fyzikální vlastnosti

 • Plyn bez barvy, chuti, zápachu
 • Těžší než vzduch
 • Omezeně rozpustný ve vodě
 • Kapalný a tuhý kyslík má namodralou barvu
 • O3 jedovatý plyn modré barvy, silné OČ

 

Chemické vlastnosti

 • O2 je reaktivní, reakce jsou exotermické
 • O vzniká pouze při chem. reakcích, je vysoce reaktivní
 • Oxidační činidlo
 • Oxidace
  • pomalé – dýchání, rezavění
  • rychlé – hoření, exotermní (světelné, tepelné záření)
  • Dokonalé spal.: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
  • Nedokonalé spal.: CH4 + O2 → CO + 2H2O
 • Za vhodných podmínek tvoří s kyslíkem výbušnou směs (třaskavý plyn H2, O2 = 2:1)

 

Příprava

 • Tepelný rozklad kyslíkatých sloučenin
  • 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2  (LP – důkaz O2 -> rozžhavená špejle)
 • Elektrolýza vody
  • 2 H2O  →  2 H2 + O2
 • Reakce burelu s kyselinou sírovou
  • 2MnO2 + 2H2SO4 → 2MnSO4 + 2H2O + O2

 

Výroba

 • Frakční destilace zkapalněného vzduchu
 • Elektrolýza vody

 

Použití

 • Ocelové lahve s modrým pruhem
 • Oxidační procesy
 • Sváření a řezání kovů
 • Dýchací přístroje
 • Kapalný kyslík jako raketové palivo
 • Ozon – dezinfekce vzduchu a vody

 

Sloučeniny OXIDY

Podle vazeb:

 • Iontové – I.A, II.A. skup -> iontová vazba  CaO(pálené vápno)
 • Polymerní – s kovy ze středu PSP, kovalentně polární vazba, B2O3
 • Molekulové – s nekovy -> kovalentní vazba  SO2

 

Podle acidobazicity

 • Kyselinotvorné
  • SO2 + H2O  → H2SO3
  • SO3 + Ca(OH)2 → CaSO4 + H2O
 • Zásadotvorné
  • CaO + H2O → Ca(OH)2
  • CaO + HCl → CaCl2 + H2O
 • Amfoterní
  • Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
  • Al2O3 + NaOH → Na[Al(OH)4]
 • Oxidy netečné – nereagují s vodou ani kys a zásadami (CO, NO)

 

HYPEROXID – vzorec MO2,  obsahují hyperoxidový aniont O2,  KO2 hyperoxid draselný

 

VODA

 • Nejrozšířenější sloučenina vodíku s kyslíkem
 • Nezbytnou podmínkou života a složkou živ. org. i neživé přírody
 • Amfiprotní rozpouštědlo – může se chovat jako zásada i jako kyselina
 • Polární rozpouštědlo – (vazba O-H) rozpouští polární a iontové sloučeniny
 • Vodíkové můstky – vysoké teploty tání a varu
 • 3 skupenství – kapalné, plynné (vodní pára), pevné (led)
 • Hydrolýza
 • Autoprotolýza – H2O + H2O → H3O++ OH
 • Koroze
 • V přírodě se nikdy nevyskytuje čistá, vždy obsahuje nějaké rozpuštěné látky nebo plyny

 

Druhy vody

 • Přírodní (atmosférická, podpovrchová, povrchová)
 • Odpadní (odpadní průmyslové)
 • Užitková (nedezinfikovaná chlorem)
 • Pitná voda – sterilizuje se chlorem nebo ozonem
 • Destilovaná voda – CHČL, připravena destilací využívána v laboratoři

 

Tvrdost – způsobují některé rozpustné soli Ca nebo Mg

 • Přechodná – způsobena hydrogenuhličitany, odstraňuje se vyvařením)
  • Ca(HCO3) → CaCO3 + H2O + CO2 (rozpustný hydrogenuhličitan se mění na nerozpustný uhličitan)
 • Trvalá – způsobena sírany, odstranění přidáním uhličitanu sodného
  • CaSO4 + Na2CO3 → CaCO3 + Na2SO4 (rozpustný síran se mění na nerozpustný uhličitan)

 

Chemické reakce – patří mezi nejstálejší sloučeniny, reaguje s:

 • Za normální teploty reaguje s I. a II. Skup
 • Za vys tep. (ve formě páry) s některými kovy -> vodík a oxid kovu
 • oxidy -> kyseliny
 • Zásadotvor oxidy -> hydroxidy

 

Hydráty – ve svých molekulách obsaženu vodu, soli, u nichž je voda zabudována do krystalů

Hydrogen soli – obsahují anionty kyselin, ve kterých zůstává jeden nebo více odštěpitelných kationtů vodíku

Hygroskopičnost – schopnost látky snadno pohlcovat a udržovat vzdušnou vlhkost

Hydroskopičnost

Hydrofóbní l. – látky schopné odpuzovat vodu

 

PEROXID VODÍKU H2O2

 • Peroxosloučenina -O-O- (kyslík má oxidační číslo –I)
 • Polární rozpouštědlo
 • 3% roztok je bělící a dezinfekční prostředek
 • Bezbarvá olejovitá kapalina, v bezvodném stavu výbušná
 • S vodou neomezitelně mísitelný

 

 • Rozklad: H2O2 → H2O + O (kat. je krev, světlo, burel)
 • PbS + 4H2O2 → PbSO4 + 4H2O            Oxidační účinky, (oxiduje sulfid na síran)
 • Ag2O + H2O2 → 2Ag + H2O + O2               Se silnými ox. činidly působí jako redukč. Č

 

 • Vytváří dvě řady solí:
  • PEROXIDY: MI2O2 -> Na2O2 peroxid sodný
  • HYDROGENPEROXIDY : MI2HIO2 NaHO2 hydrogenperoxid sodný

 

H2 + O2 → H2O     syntéza vody

H2O + H2SO4→ H3O+ + HSO4–                    acidobazické vlast

H2O2 katalyzátor (kataláza/burel) H2 + O2

NaH +H2O → NaOH + H2      příprava vodíku

H2O2 + H2SO4 + KMnO4 → (změna zabarvení?) MnSO4 + K2SO4 + H2O + O2

H2O2 + KI + HCl → (změna zabarvení?) I2 + HCl + H2O

CuO + H2 → Cu + H2O

Fe + O2 → Fe2O3   syntéza oxidů, existujé téměř od všech prvků


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!