VIII. A skupiny – vzácné plyny – otázka z chemie

 

   Otázka: VIII. A skupiny – vzácné plyny

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): veru

 

Mezi prvky VIII. A skupiny (vzácné plyny) patří :

He- helium,   Ne- neon,   Ar- argon,   Kr- krypton,   Xe- xenon,   Rn- radon

 

Značka – Oxidační čísla – Z- Elektronová konfigurace – Teplota °C  Tání  – Varu

He — 2 – 1s— 272 — 269

Ne — 10 – [He] 2s22p— 249 — 246

Ar — 18 – [Ne] 3s23p— 189 — 186

Kr – 2, 4 – 36 – [Ar] 3d104s24p— 157 — 153

Xe – 2, 4, 6, 8 – 54 – [Kr] 4d105s25p— 112 — 108

Rn – 2 – 80 – [Xe] 4f145d106s26p— 71 — 62

 

Obecná charakteristika:

  • prvky jsou velmi málo reaktivní
  • jejich valenční elektrony zcela zaplňují poslední vrstvu elektronového obalu. Zaplněné orbitaly s2p6 (helium pouze s2)
  • lehčí z těchto prvků netvoří žádné sloučeniny, těžší některé sloučeniny vytvářejí
  • byly uměle připraveny
  • tvoří jednoatomové molekuly
  • mají velmi nízké body tání a varu
  • všechny jsou plynné látky, bez barvy a zápachu
  • vzácné plyny se vyskytují v nepatrné míře ve vzduchu (max. 1 % a nejzastoupenější z nich je   argon)
  • téměř netečné plyny (za daných podmínek nepodléhající chemickým reakcím)
  • podařilo se vytvořit některé sloučeniny (fluorid krypton, radonu a xenonu)

 

Helium- He

1.výskyt:

– druhá nejvíce zastoupená složku vesmírné hmoty

-V přírodě se vyskytuje jako izotop 4He (se čtyřmi nukleony) a ve stopovém množství jako izotop 3He

 

2. vlastnosti

– bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu

– velice lehký

– dobře vedou elektrický proud

– vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu

–  má ze všech známých látek nejnižší bod varu

 

3. získání

získávání helia z ložisek zemního plynu

– od methanu a ostatních plynů se odděluje frakční destilací

– zahřívání minerálů, ve kterých se helium vyskytuje

 

4. využití

– k přípravě dýchací směsi při hloubkovém potápění

– ochranný plyn ve speciálním hutnictví

– užívá se k plnění balónů (balónků),vzducholodí

– výroba výbojek (září žlutě)

 

+ supratekutost helia II. typu- tato kapalina nemá prakticky žádné vnitřní tření, a proto teče nesmírně rychle, ale dokonce díky kapilárnímu jevu přetéká stěny nádob, ve kterých je uchováno což budí zdání, jako by helium II nebylo vůbec ovlivněno gravitací.

 

Neon Ne

1.výskyt:

– přítomen v zemské atmosféře

 

2. vlastnosti

Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu

– nereaktivní

– sloučeniny neonu nejsou známy

 

3. získání

– frakční destilací zkapalněného vzduchu

– frakční adsorpce na aktivní uhlí

 

4. využití

– plnění neonových výbojek (mají šarlatovou barvu)

– spolu s heliem lze neon využít i v obloukových lampách a doutnavkách

– v různých oblastech elektrotechniky

– náplň do některých typů laserů

 

Argon Ar

1.výskyt:

– v zemské atmosféře tvoří přibližně 1 %

 

2. vlastnosti

– bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu

– nereaktivní

– těžší než vzduch

– je těžko zkapalnitelný z důvodu nízké teploty tání

 

3. získání

– frakční destilací zkapalněného vzduchu

– frakční adsorpce na aktivní uhlí

 

4 .využití

– inertní plyn při svařování

– jako balící plyn v potravinářství,

– při výrobě žárovek

– při výrobě některých kovů (titan)

– ve výbojkách,elektrických obloucích a doutnavých trubicích (červená, fialová, modrá a bílá barva)

 

Krypton Kr

1.výskyt:

v zemské atmosféře

– jeden z produktů radioaktivního rozpadu uranu

– lze jej nalézt v plynných produktech jaderných reaktorů

 

2. vlastnosti

– bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu

– velmi málo reaktivní

– sloučeniny tvoří pouze vzácně

– dobře rozpustný ve vodě

– nízká teplota tání

 

3. získání

– frakční destilací zkapalněného vzduchu

– frakční adsorpce na aktivní uhlí

 

4. využití

 izotopy kryptonu můžou sloužit k datování stáří hornin nebo podzemních vod

– v osvětlovací technice (zelenavá až světle fialová barva)

– při jaderných zkouškách

 

Xenon Xe

1.výskyt:

v zemské atmosféře

-v některých pramenech minerálních vod

 

2. vlastnosti

– bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu

– těžší než vzduch

– velmi dobře rozpustný ve vodě

– přírodní xenon je směsí devíti stabilních izotopů

 

3. získání

– frakční destilací zkapalněného vzduchu

– frakční adsorpce na aktivní uhlí

 

4. využití

ke studiu geologických přeměn zemské kůry

– xenonové výbojky nalézají využití pro desinfekci

– výbojky (modrá barva)

– doping

 

Radon Rn

1.výskyt:

– koncentrace radonu v zemské atmosféře jsou nesmírně nízké

– ve vývěrech podzemních minerálních vod

– v malých dávkách vyvěrat sám z podloží přímo v plynné podobě

 

2. vlastnosti

– bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu

– velmi dobře rozpustný ve vodě

– nejtěžší plynný prvek na Zemi

– nízká teplota tání

 

3. získání

– roztok radnaté soli zůstává asi čtyři týdny v uzavřené láhvi. Radon se poté dá oddestilovat nebo vyvařit.

– vedlejší produkt při frakční destilaci vzduchu

 

4. využití

krátkodobé lokální ozařování vybraných tkání (léčba rakoviny)

– radonová voda v lázních

Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!