Vážková analýza (gravimetrie) – maturitní otázka

 

   Otázka: Vážková analýza (gravimetrie)

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Míša

 

 

Princip

 • metoda kvantitativní analýzy, při které se stanovovaná látka z roztoku kvantitativně vysráží
 • sraženina se vhodným způsobem převede na látku známého složení (sušení, žíhání)
 • z hmotnosti navážky a vyvážky se vypočítá koncentrace analyzované látky

 

Postup

1) odběr vzorku

 • – vzorek musí být reprezentativní (průměrný)
 • – provádíme podle norem
 • – technika odběru závisí na skupenství

 

2) vážení

 • – provádíme na analytických vahách na čtyři desetinná místa
 • – látky na vzduchu stálé – navažujeme na skleněných lodičkách
 • – látky těkavé – v zábrusných váženkách s víčkem

a) vážení z diference

 • – určenou hmotnost zhruba navážíme na předvážkách
 • – lodičku se vzorkem zvážíme na analytických vahách
 • – navážku zklepneme do kádinky a lodičku znovu zvážíme na analytických vahách
 • – rozdíl z těchto dvou hmotností představuje navážku

b) přesné vážení

 • – určenou hmotnost přesně navážíme na analytických vahách na 4 desetinná místa
 • – vzorek z loďky sklepneme a spláchneme kvantitativně do kádinky

 

3) převod vzorku do roztoku

a) mokrá cesta (rozpouštění)

 • – můžeme ovlivnit teplotou a koncentrací
 • – HCl, H2O, HNO3, H2SO4, HClO4, HF, NaOH, KOH

b) suchá cesta (tavení)

 • – tavíme v kelímcích – Pt,Ni,Fe
 • – vzorek smícháme s 10násobkem tavidla a kelímek posadíme kolmo na triangl
 • – zahříváme tak dlouho, něž je tavenina čirá a kelímek vložíme do vyluhovacího roztoku
 • – tavidla kyselá – pro převod zásaditých látek do roztoku (K2SO4, H2SO4)
 • – tavidla zásaditá – pro převod kyselých látek do roztoku (KOH, K2CO3)

c) moderní způsoby

 • – vysoká účinnost, rychlost a cena
 • – mikrovlnný rozklad – do patrony se naváží vzorek, zalije se mineralizační kyselinou a vloží se do mikrovlnné pece
 • – ultrazvuk (lázeň), UV záření, tlak

 

4) srážení

 • sraženina – málo rozpustná sloučenina, k roztoku analyzované látky přidáváme srážedlo
  • – podmínky pro srážení
  • – látku je třeba kvantitativně vysrážet – přídavek srážedla
  • – pomalé srážení po kapkách a mícháme
  • – většinou při zvýšené teplotě, sraženina zraje na horké síťce
  • – přídavek nerušící látky způsobí vznik lépe filtrovatelné sraženiny
  • – nízká koncentrace vzorku i srážedla → větší krystalky
  • – pH
 • tvorba sraženiny má tři základní stádia – nukleace, růst krystalu, shluknutí (aglomerace)
 • druhy sraženin podle velikosti částic
  • – krystalické – nejvhodnější
  • – amorfní – beztvaré, objemné, špatně filtrovatelné
  • – koloidní – velmi malé částice, prochází filtrem, nevhodné pro analýzu
 • součin rozpustnosti
  • – hodnota vyjadřující rozpustnost sloučenin
  • – jedná se o rovnovážnou konstantu rozpouštění
  • – hodnota součinu závisí na teplotě
  • – tyto hodnoty se naleznou v tabulkách pro 25 °C
  • – rovnice: MnAn ↔ mMn+ + nAm-
  • KR=((Mn)m*(Am)n)/(Mm An)
  • – součin rozpustnosti představuje součin rovnovážných koncentrací produktu rozpouštěním iontu umocněných na stechiometrické koeficient
  • – čím je menší hodnota součinu rozpustnosti, tím je sraženina méně rozpustná

 

5) filtrace

– oddělení sraženiny od roztoku (matečného louhu)

– výběr způsobu filtrace závisí na dalším zpracování sraženiny, na vlastnostech sraženiny a matečného louhu

 

a) filtrace papírovým filtrem

 • – filtrační papíry jsou bezpopelné – hmotnost spáleného papíru se projeví na 4 desetinném místě
 • – filtry mají určitou velikost pórů
  • – černá páska – červené značení (největší póry)
  • – bílá páska – žluté značení (nejpoužívanější)
  • – modrá páska – modré značení

b) filtrace pomocí kelímků

 • – skleněné a porcelánové
 • – mají na dně vtavenou fritu (porézní přepážka)
 • – frity mají různou velikost otvorů (4 typy)
 • – filtrace pomocí kelímku je rychlá, využívá se podtlak, pomocí frit filtrujeme pouze sraženiny, které se suší

 

6) promývání sraženiny

 • – cílem je zbavit se zbytku matečného louhu
 • – nejčastěji se promývá vodou
 • – provádíme dekantací – 3x propláchneme
 • – provádí se zkouška na příslušný iont

 

7) sušení

 • – provádí se do konstantní hmotnosti – dvě po sobě následující vážení by se neměly lišit
 • – proces, kterým se odstraňuje malé množství kapaliny
 • – provádíme v sušárnách (100-150°C)

 

8) spalování a žíhání

 • – spalováním odstraníme filtrační papír a žíháním převedeme sraženinu na látku známého složení
 • – spalování provádíme na trianglu nad kahanem
 • – žíhání provádíme v pecích, které jsou vyhřívány (550-1000°C)
 • – po vyndání z pece či sušárny dáváme kelímky do exikátoru (na dně je sušidlo)

 

9) vážení a výpočet

 • navážka vzorku (- , – – – – g)
 • vyvážka vzorku (- , – – – – g)
 • gravimetrický faktor = hmotností zlomek stanovované látky ve vyvážce
  • pf=Mlátkystanovované/Mvyvážky
 • faktor zředění – jen pokud byl vzorek naředěn
  • Fz = VýslednýV/původníV
 • výpočet obsahu látky ve vzorku
  • % = Mvyvážky/Mnavážky ⋅pf⋅(Fz)⋅100


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!