Analytická chemie – test

 

   Otázka: Analytická chemie – test ABCD

   Předmět: Chemie

   Přidal(a): Adriana03005

 

 

V kvalitativní chemické analýze se provádějí:

 • a,stanovení
 • b, důkazy
 • c, důkazy i stanovení
 • d, žádná z výše uvedených možností

Skupinové činidlo slouží:

 • a, ke stanovení látky ve vzorku
 • b, k izolaci stanovení látky ze vzorku
 • c, k zařazení iontu do analytické třídy
 • d, k dalšímu zpracování vzorku (analytu)

Kationty se člení do :

 • a, 3 analytických tříd
 • b, 4 analytických tříd
 • c, 5 analytických tříd
 • d, 6 analytických tříd

Anionty se člení do :

 • a, 2 analytických tříd
 • b, 3 analytických tříd
 • c, 4 analytických tříd
 • d, 5 analytických tříd

Do I. Analytické třídy kationtů patří :

 • a, 〖Cu〗^(2+) ,〖Hg〗^(2+),〖Pb〗^(2+)
 • b, 〖Ag〗^+ ,〖Hg〗^(2+),〖Pb〗^(2+)
 • c, 〖Cd〗^(2+) ,〖Bi〗^+,〖Fe〗^(2+)
 • d, 〖Hg〗^(2+) ,〖Ag〗^+,〖Pb〗^(2+)

Skupinové činidlo pro I.analytickou třídu kationtů je :

 • a, H_2 S
 • b, HCl
 • c, 〖NH〗_4 Cl
 • d, 〖NH〗_4 OH

Do II.a analytické třídy nepatří :

 • a, 〖Mn〗^(2+)
 • b, 〖Cu〗^(2+)
 • c, 〖Cd〗^(2+)
 • d, 〖Hg〗^(2+)

Skupinové činidlo pro II.a třídu je :

 • a, H_2 S v HCl
 • b, HCl
 • c, 〖(NH〗_4) CO – nezapoimen to upravit
 • d, jiné činidlo než je v bodech a, až c,

Kationty 〖Fe〗^(3+) ,〖Al〗^(3+),〖Cr〗^(3+) patří do třídy:

 • a, II.a
 • b, III.a
 • c, IV
 • d, V

Do třídy III.b kationtů nepatří :

 • a, 〖Mg〗^(2+)
 • b, 〖Mn〗^(2+)
 • c, 〖Fe〗^(2+)
 • d, 〖Co〗^(2+)

V. Třída kationtů zahrnuje ionty :

 • a, 〖Na〗^+ ,K^+,〖Ca〗^(2+),〖Mg〗^(2+)
 • b, K^+ ,〖Na〗^+,〖Mg〗^(2+),〖〖NH〗_4〗^+
 • c, 〖Na〗^+,〖〖NH〗_4〗^+, 〖Ag〗^+ ,〖Ni〗^(2+),
 • d, K^+ ,〖Fe〗^(3+),〖Sn〗^(2+), 〖Mn〗^(2+)

Skupinové činidlo nemá :

 • a, pouze V. třída kationtů
 • b, IV. třída kationtů a III. třída aniontů
 • c, V. třída kationtů a III. třída aniontů
 • d, pouze III. třída aniontů

Pro zařazení iontů do třídy se důkazy konkrétních iontů provádějí :

 • a, dalšími reakcemi
 • b, pouze reakcemi specifickými
 • c, pouze pomocí přístrojů
 • d, reakcemi selektivními

Zařazení aniontů I.třídy do podtříd se provádí na základě rozpustnosti vysrážených barnatých solí aniontů:

 • a, v 〖HNO〗_3 a v HCl
 • b, v 〖CH〗_3 COOH a v 〖HNO〗_3
 • c, v H-COOH a v 〖CH〗_3 COOH
 • d, v H_2 〖SO〗_4 a v 〖CH〗_3 COOH

Halogenidové ionty ( kromě iontů F ) se srážejí :

 • a, Ba NO – nezapomen upravit
 • b, 〖AgNO〗_3
 • c, Hg No – nezapomen upravit
 • d, 〖NaNO〗_3

Anionty 〖NO〗_3^-,〖ClO〗_(3 )^-,〖ClO〗_4^- mají skupinové činidlo:

 • a, 〖Ba Cl〗_2
 • b, 〖Pb Cl〗_2
 • c, 〖Hg Cl〗_2
 • d, nemají žádné skupinové činidlo

Soli 〖Na〗^+ barví plamen:

 • Zeleně
 • Žlutě
 • Karmínově červeně
 • Světle fialově

Karmínově červené zbarvení plamene prokazuje ve vzorku přítomnost iontů:

 • 〖Cl〗^-
 • K^+
 • 〖Li〗^+
 • 〖Ca〗^(2+)

Soli mědi barví plamen:

 • Žlutě
 • Červeně
 • Cihlově
 • Zeleně

Gravimetrický faktor fg při vážkovém stanovení železa ve slitině se rovná:

 • D
 • o
 • p
 • i

Oxid uhličitý lze kvantitativně zachytit:

 • Roztokem NaCl
 • Roztokem KOH
 • Roztokem H_2 〖SO〗_4
 • Vodou

Chladnutím vyžíhané látky a porcelánového kelímku v tzv. Exsikátoru se zabraňuje:

 • Ztrátám látky prouděním vzduchu
 • Kondenzaci vodních par na chladnoucím kelímku a látce
 • Vypařování látky
 • Reakcím vyžíhané látky se vzduchem

Správně provedená graviometrie poskytuje výsledky:

 • Pouze přesné
 • Pouze správné
 • Přesné i správné zároveň
 • Stabilní

Mírou přesnosti výsledků v analytické chemii je:

 • Absolutní chyba
 • Relativní chyba
 • Odchylka stanovení
 • Aritmetický průměr všech stanovení

Mez barevného přechodu acidobazického indikátoru je nejčastěji v rozmezí:

 • 2-3 jednotek pH
 • 1-2 jednotek pH
 • 3-4 jednotek pH
 • Jak kdy

〖KHCO〗_3 a NaCl patří mezi látky zvané:

 • Indikátory
 • Základní látky
 • Oxidační činidla
 • Redukční činidla

Mezi acidobazické indikátory nepatří:

 • Methyloranž
 • Fenoftalein
 • Murexid
 • Methylčerveň

Odměrný roztok je roztok:

 • Jehož přesný objem máme vypočítat
 • Jehož přesnou koncentraci známe
 • S konstatní teplotou
 • Chloridu sodného (0,9 %)

Při permanganometrickém stanovení koncentrace peroxidu vodíku, platí v bodě ekvivalence vztah:

 • 5 x n (〖KMnO〗_4) ꓿ 2 x n (H_2 O_2)
 • 2 x n (〖KMnO〗_4) = 5 x n (〖KMnO〗_4)
 • n (〖KMnO〗_4) = n (H_2 O_2)
 • n (〖KMnO〗_4) = (n (H_2 O_2))/2

Při jodiometrických titracích se jako indikátor používá:

 • Fenoftalein
 • Roztok jódu
 • Roztok škrobu
 • Roztok glukozy

Výhodou titrace oproti vážkovým stanovením je:

 • Správnost výsledků
 • Rychlost a jednoduché vybavení na provedení titrace
 • Přesnost výsledků
 • Žádná z možných možností není správná

Odměrným roztokem v bichromatrometrii je roztok:

 • 〖Cr〗_2 (〖SO〗_4 )_3
 • K_2 〖Cr〗_2 O_7
 • 〖Cr〗_2 O_3
 • Cr 〖(OH)〗_3

Titr je:

 • Přesná koncentrace odměrného roztoku
 • Přibližná koncentrace odměrného roztoku
 • Neznámá koncentrace odměrného roztoku
 • Žádná z výše uvedených možností

Výsledky se dobře shodují:

 • S absolutní chybou stanovení
 • S relativní chybou stanovení
 • S odchylkou stanovení
 • Se skutečnou hodnotou

Výsledky př…… se dobře shodují:

 • Se skutečnou hodnotou
 • Mezi sebou
 • S aritmetickým průměrem stanovení
 • S údaji naměřenými jinou osobou

500ml 0,1 M roztoku 〖KHCO〗_3 obsahuje: Mr 〖KHCO〗_3 je 100,0

 • 5g 〖KHCO〗_3
 • 50g 〖KHCO〗_3
 • 500g 〖KHCO〗_3
 • 0,5g 〖KHCO〗_3

10 ml 0,1 M roztoku H_3 〖BO〗_3 zneutralizujeme cca 0,1 M roztokem NaOH. Roztoku Na OH bylo:

 • 3,33ml
 • 33,3 ml
 • 30 ml
 • 10 ml

Bod ekvivalence určený z titrasční křivky je:

 • Inflexním bodem titrační křivky
 • Nejvyšším bodem titrační křivky
 • Nejnižším bodem titrační křivky
 • Vždy nepřesný

Nasycená kalomelová elektroda se používá v potenciometrii jako elektroda

 • Indikační
 • Referentní
 • 1. druhu
 • 3.druhu

Pro měření pH roztoku se jako indikační elektroda v praxi používá elektroda:

 • Skleněná
 • Vodíková
 • Kalomelová

Nernstova rovnice ………………………..určuje vztah mezi :

 • Potenciálem elektrody a koncentrací roztoku
 • Napětím článku a teplotou
 • Potenciálem elektrody a Faradeyovou konstantou
 • Napětím článku a protonovým číslem prvku

Vodivost roztoku závisí:

 • Pouze na nábojích částic
 • Na náboji, koncentraci a teplotě částic
 • Závisí pouze na teplotě roztoku
 • Pouze na druhu částic

Kolorimetrie je metoda:

 • Založená na fázových rovnováhách
 • Optická
 • Elektrochemická
 • Objektivní

Půlalnový potenciál slouží v polarografii:

 • Ke stanovení koncentrace depolarizátoru (analytu)
 • Ke kvalititavnímu důkazu depolizátoru
 • K důkazu i ke stanovení depolizátoru
 • K separaci depolizátoru od příměsí

Hmotností spektrometrie měří:

 • Zakřivení dráhy atomů v magnetickém poli
 • Zakřivení dráhy atomů v gravitačním poli
 • Zakřivení dráhy iontů v elektrickém a magnetickém poli
 • Hmotnost atomů

Chromatografie kapalinová probíhá v soustavě:

 • Kapalina – plyn
 • Kapalina – kapalina

Postupné a opakované u stanovování rovnováh mezi fází mobilní a fází stacinární je typické pro metody:

 • Elektrochemické
 • Optické
 • Chromatografické
 • Analýzy slitin

Nukleární magnetická spektroskopie je založená na:

 • Absorpci elektromagnetického vlnění jádry atomů v molekulách umístěných v magnetickém poli.
 • Emisi elektromagnetického vlnění jádry atomů
 • Absorpci elektromagnetického vlnění valenčními elektrony atomů
 • Emisi vlnění jader atomů umístěných v magnetickém poli

Koncentrace glukozy v krvi u zdravého dospělého člověka je po 8hodinovém lačnění a bez fyzické námahy:

 • Menší než 4,2 mmol/l
 • Menší než 5,6 mmol/l
 • Menší než 10 mmol/l
 • Menší než 25 mmol/l

Výsledky správné se velmi dobře shodují:

 • Navzájem mezi sebou
 • Se skutečnou hodnotou
 • S hodnotou stanovenou jiným pracovníkem za stejných podmínek
 • Žádná možnost není správná

Výsledky spolehlivé jsou:

 • Správné a současně přesné
 • Správné nikoliv přesné
 • Přesné nikoliv správné
 • Všechny výsledky získané za stejných podmínek


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!