Sociologie v ošetřovatelství – maturitní otázka

osetrovatelstvi

 

Otázka: Sociologie

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

Socializace

 • = proces, v němž se člověk jako biologický tvor stává prostřednictvím soc.interakce a komunikace s druhými sociálními bytostí schopnou chovat se jako člen určité skupiny či společnosti
 • univerzální kulturní prostředek k zajištění kontroly chování a myšlení členů společnosti
 • přijetí vědění, hodnot, norem a měřítek své kultury
 • utváří způsob jednání a formuje tendence k reagování v různých situacích
 • nejdůležitějším činitelem je jazyk
 • Zásadní problém socializace:
 • Nesocializovaní jedinci – sociální deviace
 • Společnost bez socializace – rozpad
 • X
 • Přenáší se i sociální nerovností
 • Lze se socializovat do deviantní skupiny
 • Sigmund Freud – zakladatel psychoanalýzy, chování ovládáno vědomím, 3 složky osobnosti: ID (princip slasti, pudy), EGO (princip racionality a reality, řídící složka), SUPEREGO (osobní morálka)
 • Charles Horton Cooley – teorie zrcadlového JÁ, pro budování vlastní identity důležité názory druhých : vidíme a chápeme sami sebe tak, jak se domníváme, že nás vnímá okolí
 • 1.představa, jak se jevím druhým
 • 2.jak druhý tento náš vzhled hodnotí
 • 3.náš vlastní pocit (ne)spokojenosti
 • Georg Herbert Mead – socializace jako přejímání rolí druhých
 • 1. fáze – PLAY – děti napodobují, hrají si NA někoho (významní druzí: Maminka,doktor,..)
 • SELF (osobnost) = ME (konformita) + I (spontaneita)
 • 2. fáze – GAME – organizované hry s pravidly (generalizovaný druhý – musíme znát všechny role dané hry)

 

Rodina

 • =Skupina osob spjatých příbuzenské vztahy,jejíž funkcí je výchova dětí.
 • rodina je zákl. článkem sociální skupiny, je zákl. ekonomickou jednotkou,
 • Hlavní funkce rodiny:
 • biologická reprodukce a socializace potomstva,
 • společnost je považována spíše za soubor rodin než jednotlivců
 • Manželství = sociální svazek akceptovaný
 • legalizovaný
 • sexuální vztah
 • mezi 2 nebo více jedinci opačného pohlaví
 • svazek hospodářský a majetkový
 • Příbuzenství je vztah mezi jedinci, který vzniká:
 • sňatkem ( nepokrevní příbuzenství)
 • pokrevními vazbami ( pokrevní příbuzenství)
 • Registrované partnerství není manželství.
 • Západní společnost – zásada monogamie
 • 80% kultur polygamie
 • Polygynie=mnohoženství
 • Polyandrie=mnohomužství

 

Vývoj rodiny

 • Středověk- malá domácnost, úzké vztahy s komunitou, sňatky dohodnuté, bez erotické a romantické lásky
 • Moderní společnost- modernizace, demokratizace, sekularizace – osobní volba partnera ( na základě romantické lásky)
 • Trendy- soužití nelegalizované sňatkem, šíření kultu romantické lásky do nezápadních společností
 • nyní cca 40% nemanželských dětí
 • Současná rodina v záp. společnosti
 • Monogamie (zákon), dnes spíše sériová monogamie ( rozvody a následné sňatky)
 • Manželství založeno na představě roman. lásky
 • Patrilinearita ( jméno po otci), neolokalita ( založení nové domácnosti)
 • Nukleární ( soužití rodičů s dětmi), ale neizolovaná ( hlídání, dávání dárků,…)
 • Rozvod – usnadněn: není nutné předávat majetek a status + není nutné ekonomické partnerství + snazší vytvoření nové domácnosti + přestává být soc.stigmatem.

 

Sociální deviace

 • = jednání, které není konformní vůči některé normě či soustavě norem, kterou velké množství osob dané komunitě nebo společnosti akceptuje ( člověk, který se chová jinak, než ostatní lidí, vymyká se ) např.: Abstinent, masový vrah, atd. ….
 • Každá deviace je vytvořena námi samými.
 • Dříve byli lidé trestáni za např. homosexualitu, nevěru.
 • Každá deviace je sociálně definovaná – definice se liší v čase a prostoru

 

Sociální kontrola

 • Dodržování pravidel – zpravidla zvyk, přesvědčení o správnosti
 • Normy provázeny sankcemi (tresty, postihy) – jakákoli reakce, jejímž cílem je zajistit dodržení normy
 • – pozitivní x negativní s. ( odměna – ocenění za statečnost x trest )
 • – formální x neformální s. ( odebrání prémií, pokuta za překročení rychlosti, … x pohlazení dítěte, rána pěstí, pomluva, … )
 • Obecně je účinnější neformální sankce.

 

Teorie deviace

 • E. Sutherland – delikventy a zločinci se stáváme proto, že se sdružujeme s jinými zločinci
 • R. Merton – anomie, konflikt mezi hodnotami a cíli
 • konformisté,
 • inovátoři-mafie, zloději, tuneláři,
 • ritualisté, odpadlíci-nezajímají je cíle a nedodržují normy, nenajdou se ve společnosti,
 • rebelové-cíle nahrazují svými
 • Anomie = Staré normy padnou a ty nové ještě neplatí. –> např. Irák, Afghanistán
 • -lidé v této společnosti neví, co je může čekat, nemají jistoty, nemají pravidla, která platí pro celý stát.

 

Teorie deviace II

 • Etiketizační teorie ( nálepkování) – deviantem jen ten, kdo je tak označen ( „On je zloděj, od krade“ )
 • Teorie racionální volby – pro kriminální čin se rozhodneme, že riziko za to stojí

 

Rozdělení zločinů

 • Zločiny proti lidem a proti majetku- horší proti lidem
 • Kriminalita bílých límečků- kriminalita v pracovní době, politické zločiny ( zpronevěra, zneužití dat, …)
 • Politické zločiny- úplatkářství proti lidem, …
 • Zločiny „bez obětí“- prodej pornografie, …
 • Delikvence mladistvých
 • Ženy jako oběti – sexuální obtěžování – znásilnění- pachatel je většinou známý ( otec, strýc, …)

 

Postup sociologického výzkumu

 • 1. Formulace problému- co nejpřesněji
 • 2. Studium literatury
 • 3. Formulace hypotézy- vzdělanější pac.více „ prudí “ nežli ty méně vzdělané
 • 4. Určení populace a vzorku- příklad: nemocnice -> všechny ženy, které jsou hospitalizované v nemocnici -> vzorek = XY žen/lidí
 • 5. Rozhodnutí o technice sběru dat
 • 6. Předvýzkum
 • 7. Sběr dat- pozorování, rozhovor, dotazník
 • 8. Analýza dat
 • 9. Interpretace, závěry, teoret. Zobecnění

 

Dotazník – pravidla

 • -konzultujeme vždy s co největším počtem osob
 • -pečlivě připravený úvod
 • -optimální délka 60 – otázek
 • -snadná orientace, přehlednost
 • -tisknout na jednu stranu
 • -správné pořadí otázek
 • -správná formulace otázek – mnoho chyb!

 

Kultura

 • Lidský způsob adaptace na přírodu
 • Celistvý systém významů, hodnot a společenských norem, kterými se řídí členové dané společnosti a které prostřednictvím socializace předávají dalším generacím
 • Pojmy společnost a kultura jsou odlišné, ale nemohou existovat jedna bez druhé
 • Tvořena:
 • Hodnotami (abstraktní materiály) – jsou si všichni rovni
 • Normami – zákon zabraňující diskriminaci
 • Hmotnými statky
 • Vše, čím se člověk odlišuje od zvířat
 • Soubor činností a výtvorů, které lidem umožňují přežít + soubor víry a představ, které přežití chtějí dát smysl
 • Ne přizpůsobování vlastnímu organismu, ale prostředí
 • Základní předpoklady:
 • Koordinace (spolupráce)- jsme schopni se dohodnout
 • Komunikace – použití jazyka, abychom se dohodly
 • Pro různé části světa je mnohotvárná a odlišná
 • Shodné prvky – kulturní universalia:
 • Symbolická komunikace= jazyk
 • Instituce – způsob jakým člověk řeší věci (armáda)
 • Organizace jednání
 • Chyba! – egocentrismus= posuzování jiných kultur dle měřítek našich vlastních

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!