Směsi – otázka z chemie (2)

 

Otázka: Směsi

Předmět: Chemie

Přidal(a): Khalid Al Shayeb

 

Obecná charakteristika směsí

 • Směsi vznikají smísením dvou nebo více látek (složek).
 • Lze je od sebe separačními postupy oddělit.
 • Mezi jednotlivými složkami nedochází ke vzniku chemických vazeb.
 • Složky směsi si zachovávají své původní vlastnosti.

   

Rozdělení směsí

 • Podle velikosti částic se dají dělit na: homogenní, koloidní a heterogenní.

    

Homogenní (stejnorodé) – roztoky

 • Stejnorodá směs rozpouštědla a rozpuštěné látky.
 • Okem ani mikroskopem nemůžeme rozlišit jednotlivé složky.
 • Nasycený roztok – Při určité teplotě a tlaku se již více látky nerozpustí.
 • Nenasycení roztok – Za daných podmínek se látka v roztoku ještě rozpustí.
 • Podle skupenství dělíme na
  • plynné (vzduch, zemní plyn)
  • kapalné (nejčastější, mořská nebo minerální voda, ocet)
  • pevné (sklo, slitiny)
  • slitiny
   • bronz – Cu, Sn
   • mosaz – Cu, Zn
   • konstantant – Cu, Ni, Mn

 

Heterogenní (různorodé)

 • Můžeme okem nebo mikroskopem rozlišit jednotlivé složky
 • Podle skupenského stavu složek dělíme:
  • suspenze– směs pevné látky rozptýlené v kapalině (písek a voda, křída a voda, nátěrové barvy)
  • emulze– směs dvou nemísitelných kapalin, kdy jedna kapalina je rozptýlena ve druhé (voda a olej, voda a benzin, ropa na mořské hladině)                                                                    
  • pěna – směs nerozpuštěné plynné látky rozptýlené v kapalině (př. vzduch se saponátem)
  • aerosoly
   • mlha – směs rozptýlené kapaliny v plynné látce
   • dým – směs rozptýlených částeček pevné látky v plynné látce

   

Koloidní 

 • Můžeme okem, že je směs tvořena více složkami, ale nejsme schopni určit přesnou lokaci
 • Příkladem je krev, mléko či bílek smísený s vodou

 

Oddělování složek směsí

 • Usazování
  • vzájemně nerozpuštěné složky směsí, které mají odlišnou hustotu
 • Odstřeďování
  • rychlejší způsob oddělování složek takových směsí
  • provádí se v odstředivkách
 • Filtrace
  • oddělování pevných složek od kapalných
  • pevné složky se zachytí na filtru, kapalné protečou jako filtrát
 • Krystalizace
  • postup, při kterém vznikají krystaly přečišťované pevné látky
 • Destilace
  • oddělování dvou kapalin s různými teplotami varu
 • Sublimace
  • přěčištění složek směsí, které sublimují.
 • Extrakce (vyluhování)
  • slouží k oddělení látek, z nichž jedna je rozpustná ve vhodném rozpouštědle (olej z rostlin)

 

Hmotnostní zlomek

 • Hmotnostní zlomek je podílem hmotnosti určité látky a hmotnosti celé směsi.
 • Lze vyjádřit vzorcem:

w = mA/mS

w – hmotnostní zlomek; mA – hmotnost látky A, mS – hmotnost celé směsi

 

 • Hmotnostní zlomek je bezrozměrná veličina (je bez jednotky), a nabývá hodnot od 0 do 1.
 • Hmotnostní procento je hmotnostní zlomek vyjádřený procentem, například:

w=0,11=1


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!