Sesterské organizace – maturitní otázka

osetrovatelstvi

 

Otázka: Sesterské organizace

Předmět: Ošetřovatelství

Přidal(a): vnl.xf

 

 

SAŠO – Spolek absolventek školy ošetřovatelské

 • 1921 – se scházeli

 

Spolek diplomovaných sester ( SDS )

 • ° 1928
 • ° budování sesterských ubytoven
 • ° úprava pracovní doby
 • ° dovolená
 • ° vzory pracovní smlouvy
 • ° pořádání přednášek
 • ° zakládání škol
 • ° úprava a sjednocení uniforem
 • ° registrační systém
 • ° legitimace s pořadovým číslem
 • ° podpora publikace
 • ° 1937 první číslo časopisu Diplomovaná sestra
 • ° ICN – Mezinárodní rada sester ( 1933 – členství )
 • ° byly 3 sjezdy diplomovaných sester ( 1927, 1931, 1936 )
 • ° činnost spolku byla násilně ukončena 1941
 • ° po 2.sv.v. už činnost neobnovena
 • ° vstup do odporové hnutí ( ROH ) znamenal konec členství v ICN ( neslučovalo se členství v ROH a ICN)

 

Česká společnost sester (ČSS)

 • ° vznik 1973, ne jako organizace, ale jako odborná společnost Československé lékařské společnosti JEP ( J.E. Purkyně )
 • ° společně se Slovenským spolkem sester – 16 sekcí
 • ° 1983 znovu členem ICN, mezinárodní kontakty
 • ° vydávali časopis – Zdravotnická pracovnice ( měli přílohu Československé ošetřovatelství ), ( Květa Musilová, Adéla Chocholoušková, Marta Staňková)

 

ČSS / ČAS

 • ° 1990 osamostatnění od ČLS JEP
 • ° po rozdělení ČSFR rozdělení i společnosti na českou a slovenskou
 • ° 1991 vznik ČAS, nástupní po ČsSS v ICN
 • ° po rozdělení prezidentkou Karolína Moravcová
 • ° paralelní aktivity, oslabení
 • ° sloučení v únoru 2000 ČSS a ČAS
 • ° nynější prezidentkou Dana Jurásková

 

ČAS

 • ° www.cnna.cz
 • ° vznik 1991
 • ° největší profesionální organizace sester v ČR
 • ° sdružení i dietních sester, laborantů, asistentů hygienické služby
 • ° rozdělena na odborné sekce a regionální organizace
 • ° volené prezidium
 • ° činnost se řídí stanovami

Činnost

 • ° rozvoj ošetřovatelství jako oboru ( koncepce, kvalifikace, výzkum )
 • ° rozvoj profese ( vzdělávací akce )
 • ° vydávání odborných publikací ( Grada,…)
 • ° spolupráce s institucemi
 • ° mezinárodní spolupráce ( ICN, WENR, PCN, odborné sekce – EORN )

 

Společnost instrumentářek

 • ° vznik 1999
 • ° časopis – Instrumentářky
 • ° www.instrumentarky.cz

 

Česká konfederace porodnických asistentek

 • ° vznik 1997
 • ° více organizací PA
 • ° www.ckpa.cz

 

POUZP

 • ° vznik 1991
 • ° Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska
 • ° odborná i oborová
 • ° 11 sekcí
 • ° krajská edukační centra
 • ° prezidentka Iva Kubátová MS,Sc.
 • ° vlastní časopis Profese
 • ° www.pouzp.cz

 

Organizace v rámci ČLS JEP

 • ° diabetologické sestry ( nejdeme tam i další sekce, které tam zůstali i po rozdělení )

 

Mezinárodní sesterské organizace

 • ° ICN ( vyslov angl. ) – International Council of Nurses ( www.icn.ch ) Mezinárodní rada sester
 • ° WENR ( vyslov česky ) – Workgroup European Nurse Researches ( www.wenr.org ) Sestry výzkumnice
 • ° PCN ( vyslov angl. ) – už není od r. 2006 jiný název

 

ICN

 • ° 1.1.1899 ( Ethel Gordon Bedford Fenwick – zakladatelka a1. prezidentka )
 • ° nyní v čele Minami z Japonska
 • ° 11 členů + výkonná ředitelka
 • ° sídlo v Ženevě ( 128 členů )
 • ° International Nursing Review – vlastní časopis
 • ° News Letter ICN – noviny

Program

 • A) Regulace
 • B) Sociálně ekonomické záležitosti
 • C) Profesionální praxe
 • D) ICNP program NANDA

Regulace

 • ° regulovaná ošetřovatelská profese ( nároky na vzdělání a výkon profese )
 • ° etický kodex, standarty a kompetence
 • ° celoživotní vzdělávání
 • ° Nursing in Action ( 1993 ) – klíčové dokumenty

Profesionální praxe

 • ° ICPN – International Clasification of Nursing Practice (Mezinárodní klasifikace sesterské praxe )
 • ° Advanced ( pokročilá ) praxe ( practice ) – u nás nejsou , pouze v oblastech , kde je málo lékařů )
 • ° podnikání ( sestry pracují samostatně )
 • ° HIV/AIDS, TBC a malárie
 • ° zdraví žen
 • ° primární zdravotní péče ( dostupnost )
 • ° zdraví rodiny
 • ° pitná voda

Sociálně ekonomické záležitosti

 • ° ochrana zdraví a bezpečnost při práci
 • ° lidské zdroje ( nedostatek sester )
 • ° odměny za práci
 • ° pracovní kariéra
 • ° mezinárodní obchod v oblasti profesionálních služeb
 • ICN – 12.5. Mezinárodní den sester ( podle Nightingelové )

 

WENR

 • °organizace, která má pevná pravidla, platí se příspěvky
 • ° pracovní skupina
 • ° vznik 1978
 • ° každoroční setkání, 1993 bylo v Praze
 • ° konference v 2 letých intervalech
 • ° podpora výzkumu zaměřený klinicky ( týkající se pacienta )

 

PCN – EFN

 • ° 1971 , Permanent Standing Committee of the Nurses of the EU ( PCN )
 • ° 2004 změna názvu na EFN ( European Federation of Nurses Associattion ) Evropská federace sesterských asiciací EFSA
 • ° oficiální nezávislý zástupce sester v Radě Evropy
 • ° členy jsou zástupci národních organizacích – členů EU
 • ° vydává zásadní doporučení pro ošetřovatelství, včetně kvalifikační přípravy
 • ° v 60.letech vypracoval základní směrnice pro jednotnou kvalifikaci a vzdělávání sester
 • ° 1972 Štrasburk – Evropská dohoda a vzdělávání sester ( dodnes )
 • ° 1995 dohoda doplněna dokumentem Role a vzdělávání sester
 • ° prezidentkou Grete Christensen

 

Odborná způsobilost

 • K povolání VS se získá absolvováním VŠ – Bc. nebo VOŠ – Dis.
 • Dříve : VŠ – Mgr.
 • Dříve :Dis – DS, psychiatrie, Dis, PA
 • Dříve :SZŠ 4letá, nástavba ZS, DS, SIP, psych., ŽS nebo PA
 • VŠ dříve do 2003/2004
 • ° VŠ ve studijních programech a studijních oborech
 • ° psychologie – péče o nemocné
 • ° pedagogika – ošetřovatelství
 • ° pedagogika – péče o nemocné
 • ° péče o nemocné
 • ° učitelství odborných předmětů pro SZŠ

 

Vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství

 • ° 1960 prof. Vladimír Pacovský ( zakladatel VŠ, vzniklo na univ. Karlově fakulta filoz. a všeobecné lékařství )
 • ° určeno učitelkám na SZŠ ( promované pedagožky )
 • ° v 50.letech psychologie považována za buržoazní pavědu, byli rádi, že mají studenty
 • ° 1.magisterské práce – vytvořili profesiogram sestry – vede je profesor Čáp ( profesiogram DS, chir.sestry )
 • ° v 60.letech . chtělo být více psychologů
 • ° v 70.letech přišli na péči o nemocné – pedagogika ( učitelky )
 • ° v 80.letech pedagogika ošetřovatelství ( otevřeno absolv. SZŠ )
 • ° 2. pol. 80 let i studium v Olomouci
 • ° samostatný obor – Péče o nemocném ( manažerský – pro vrchní a hlavní sestry ) v 80. letech ( neosvědčilo se, zavřeno )
 • Existuje už jen učitelství odborných předmětů pro SZŠ – v Olomouci

 

Zdroje najdete uvedeny zde:


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!